Kogude kasutuskord

TLÜ ARHEOLOOGIA TEADUSKOGU JA ARHIIVI SÄILITAMISE, LEIDUDE JA ARHIIVIMATERJALIDE VASTUVÕTMISE, KORRASHOIU, KASUTAMISE, LAENUTAMISE JA EKSPONEERIMISE KORD

ÜLDIST

1. Tallinna Ülikooli arheoloogia teaduskogu (edaspidi AT) koosneb:
a) arheoloogilistest (sh numismaatilistest ja arheo-osteoloogilistest) kollektsioonidest;
b) arheoloogiaarhiivist;
c) arheobioloogilistest püsipreparaatidest;
d) arheoloogia raamatukogust.

2. AT on riigivara ja tervikuna üksikosadeks lahutamatu.

3. AT täieneb arheoloogiliste kaevamiste, maastikuinspektsioonide, annetuste, ostude jm. viisil.

4. AT signeeritakse. Signatuur on osa leidude, arhivaalide ja püsipreparaatide arvelevõtmise süsteemist ja seob neid omavahel.

5. AT on avatud teaduslikuks uurimiseks ja õppetööks tasuta. Järelevalvet kogu kasutamise üle korraldab arheoloogiakogu osakonna juhataja-peavarahoidja. Vaidlusküsimused lahendab TLÜ rektor.

6. AT-s säilitatavate leidude, arhivaalide ja püsipreparaatidest tehtud analüüside publitseerimise kohta kehtivad eeskirjad, mis on kooskõlas Eesti Vabariigi autorikaitse seadusega.

7. AT kasutamine kommertstegevuseks on tasuline ning toimub vastavalt TLÜ majanduseeskirjadele.

l. ARHEOLOOGILISTE KOLLEKTSIOONIDE SÄILITAMINE

1.1. Arheoloogilisi kollektsioone säilitatakse selleks ette nähtud hoidlates ja ekspositsiooniruumides.
l. 2. Hoidlate ja ekspositsiooniruumidetehnilised ja kliimatingimused peavad tagama kollektsioonide säilivuse.
l. 3. Kollektsioonide säilitustingimusi jälgivad AT juhataja, koguhoidjad ja konservaatorid lähtudes juhisest, mis on avaldatud väljaandes “Muuseumi varahoidja meelespeast”, Tallinn 1994.
1.4. Kollektsioonide tehnilised säilitus- ja kasutustingimused (küte, valgustus, valvesignalisatsioon ja ruumide puhastamisega seotud sanitaarnõuete täitmine) tagab TLÜ rektor.

2. LEIDUDE VASTUVÕTMINE

2.1. Arheoloogiliste leidude (edaspidi leidude) vastuvõtuga tegeleb AT juhataja-peavarahoidja.
2.2. Leidude vastuvõtmisel vormistatakse vastuvõtuakt, mis on põhidokument selle kohta, et leiud on vastu võetud Tallinna Ülikooli arheoloogia teaduskogusse.
2.3. Vastuvõtuakti märgitakse akti koostamise koht ja kuupäev, vastuvõtja nimi ja ametikoht, üleandva isiku või asutuse nimi ja aadress, vastuvõetavate leidude hulk ja loetelu. Väärismetallist esemete puhul märgitakse ära nende kaal. Suure koguse leidude puhul võib koostada eraldi nimekirja, mis lisatakse vastuvõtuaktile.
2.4. Vastuvõtuakt koostatakse kahes eksemplaris, millest esimene jääb AT-le, teine leidude üleandjale.
2.5. Arvele võetud leiud kantakse pearaamatusse ja neile antakse signeeritud number.
2.6. Leidude signeerimisel kasutatakse akronüümi AI, peanumbrit ja kooloniga eraldatud alanumbrit.

3. LEIDUDE TEADUSLIK  INVENTEERIMINE

3. l. Teaduslikku inventeerimist viivad läbi koguhoidjad AT juhataja-peavarahoidja juhendamisel.
3.2. Koguhoidjad kannavad inventeerimisandmed elektroonilisse arheoloogia andmebaasi.
3.3. Inventeerimise õigsust kontrollib inventeerimiskomisjon. Inventeerimiskomisjoni liikmed nimetab TLÜ ülikooli rektor oma käskkirjaga.

4. LEIDUDE KASUTAMINE

4.1. Kõik leidude kasutajad registreerivad end kogukülastaja raamatus.
4.2. Teadustöötajad saavad leide kasutada hoidlates.
4.3. Leide tohib hoidlatest välja viia vaid erandkorras pildistamiseks, joonistamiseks, kataloogimiseks, konserveerimiseks, deponeerimiseks ja õppetööks arheoloogiakogude osakonnajuhataja loal. Leidude hoidlast väljaviimine fikseeritakse fondipäevikus ja leiukarpides allkirjastatud sedelitega.
4.4. Üliõpilased saavad töötada leidudega neid juhendava õppejõu avalduse alusel ja üksnes selleks kohandatud ruumis.
4.5. Isikutel, kes on rikkunud leidude kasutamise korda, võetakse ära leidude kasutamise õigus, kas teatavaks ajaks või päriselt.
4.5. Kasutada ei saa konserveerimisel ja restaureerimisel olevaid leide. Ekspositsioonis olevaid leide saab kasutada vaid erandjuhtudel.
4.6. Numismaatikakollektsiooni ja väärismetallist esemeleide saab kasutada üksnes uurimistööks ja AT juhataja-peavarahoidja või numismaatikakogu hoidja juuresolekul.
4.7. Arheoloogiliste esemete pildistamisloa annab AT juhataja-peavarahoidja. Kõik pildistamised registreeritakse fondipäevikutes. Leidudest tehtud ülesvõtete koopiad tuleb anda hiljemalt ühe nädala jooksul üle arheoloogiaarhiivi.
4.8. Leidude publitseerimisel tuleb ära märkida AT akronüüm (AI) ja soovitavalt ka peanumber.
4.9. Leide võib deponeerida teistele asutustele (ülikoolidele, riiklikele muuseumidele) üksnes ajutiselt ja juhul, kui leidude laenutaja võtab vastutuse laenutatud esemete nõuetekohase säilitamise eest.
4.10. Leidude deponeerimine toimub deponeerimisakti alusel tähtajaga kuni üks kalendriaasta. Laenutamistähtaja pikendamiseks tuleb esitada AT juhatajale-peavarahoidjale avaldus.
4.11. Deponeerimisakti koostab AT juhataja-peavarahoida, kes jälgib, et ajutiselt laenutatud esemed tagastatakse õigeaegselt.
4.12. Deponeeringu tagastamisel vormistatakse tagastamisakt, millele kirjutavad alla leidude üleandja ja vastuvõtja.
4.13. TLÜ-le jääb õigus AK-st deponeeritud esemete allesoleku ja seisundi kontrollimiseks ja deponeerimisakti ennetähtaegseks lõpetamiseks.
4.14. Leidudest tehtavate analüüside proovivõtuloa annab AT juhataja-peavarahoidja. Selle kohta koostatakse proovivõtu protokoll. Proovivõtu protokollid säilitatakse arheoloogiaarhiivis.

5. LEIDUDE EKSPONEERIMINE

5.1. Leidude eksponeerimisel tuleb tagada samasugused säilitus- ja hoiutingimused nagu hoidlates.
5.2. Erilist tähelepanu tuleb pöörata eksponeeritavate leidude turvalisusele.
5.3. Leidude ajutisel eemaldamiselt ekspositsioonist pannakse vitriini teade, kuhu märgitakse leiu väljavõtmise kuupäev ja põhjus.

6. ARHEOLOOGIAARHIIV

6. l. Arheoloogiaarhiivi (edaspidi arhiiv) säilitatakse selleks ette nähtud ruumides.
6. 2. Arhiiviruumide tehnilised ja kliimatingimused peavad tagama arhivaalide säilivuse ja julgeoleku.
6.3. Arhiivi säilitustingimusi jälgib arhiivihoidja lähtudes “Arhiivihoidja meelespeast”, Tallinn 1994.
6.4. Arhiivi säilitustingimused (küte, valvesignalisatsioon, valgustus, ventilatsioon, ruumi kasutamiseks vajalikud sanitaartingimused) peab tagama TLÜ rektor.

7. ARHIVAALIDE VASTUVÕTMINE ARHIIVI

7.1. Arhivaalide vastuvõtmisega arhiivi tegeleb arhiivihoidja, kes teeb sellekohase sissekande vastuvõturaamatusse.
7.2. Vastuvõturaamatu sissekanne on põhidokumendiks arhivaali kuulumise kohta Tallinna Ülikooli arheoloogia teaduskogusse.
7.3. Vastuvõturaamatusse märgitakse arhivaali nimetus, selle vastuvõtu koht ja kuupäev, vastuvõtja nimi, üleandva isiku või asutuse nimi ja aadress, vastuvõetavate arhivaalide hulk ja loetelu.
7.4. Arhiivi vastuvõetud arhivaalid signeeritakse.
7.5. Isikuarhiivide üleandmisel võib üleandja nõudmisel kehtestada sellele kasutamispiirangu.
7.6. Kõigi arhiivis säilitatavate käsikirjaliste materjalide ja nende juurde kuuluvate fotode, filmidejooniste, kaevamis- ja leiuplaanide suhtes säilib autoriõigus.

8. ARHIIVI INVENTEERIMINE

8.1. Inventeerimist teeb arhiivihoidja arheoloogia teaduskogu juhataja-peavarahoidja juhendamisel.
8.2. Arhiivihoidja kannavad inventeerimisandmed arheoloogia andmebaasi.
8.3. Inventeerimise õigsust kontrollib inventeerimiskomisjon. Inventeerimiskomisjoni liikmed nimetab TLÜ rektor oma käskkirjaga.

9. ARHIIVI KASUTAMINE

9.1. Kõik arhiivi kasutajad registreerivad end selleks ette nähtud arhiivipäevikus.
9.2. Arhivaale kasutatakse üksnes arhiivis. Arhiivist saab arhivaale välja viia vaid erandkorras kirjaliku taotluse alusel ja arheoloogiakogu osakonna juhataja loal. Arhivaali väljaviimine fikseeritakse arhiivipäevikus.
9.3. Arhiivi kasutajatel on õigus teha märkmeid ja väljakirjutusi.
9.4. Arhivaalide skanneerimist, fotografeerimist ja kopeerimist teeb üksnes arhiivihoidja. See töö registreeritakse arhiivipäevikus ja toimub vastavalt kehtestatud hinnakirjale.
9.5. Isikutel, kes on rikkunud arhiivi kasutamise korda, võetakse ära arhiivi kasutamise õigus teatavaks ajaks või päriselt.
9.6. Arhiivimaterjalide publitseerimisel tuleb äramärkida akronüüm AI ja soovitavalt ka arhivaali numbrid.

10. PÜSIPREPARAADID

10.1. Püsipreparaate hoitakse arheo-osteoloogia kollektsioonide juures ja nende üle peab arvestust arheoosteoloogiakogu hoidja. Kõik püsipreparaadid on signeeritud ja nende kohta kehtib autoriõigus.
10.2. Loa püsipreparaatidega töötamiseks annab AT juhataja-peavarahoidja.