Dissertatsioonid V.Lõugas

1970
Eesti varane metalliaeg (II a.-tuh. keskpaigast e.m.a. – 1. sajandini m.a.j.). Dissertatsioon ajalooteaduste kandidaadi kraadi taotlemiseks. – Tallinn, 1970.

Пeриод раннего металла в Эстонии (с середины П тыс. до н.э. до начала н.э.) : Автореферат диссертации на соискание научной степени кандидата исторических наук / АН ЭССР, отделение общественных наук. – Таллин, 1970. – 51 с., табл.