Teaduslikud artiklid EAB2010-2014

105. Allik, A. Narva Suur tn 22–26 kaevandist leitud tornkahli näitel barokkstiilis ahjutornist // Mineviku pärand tänases päevas. Uurimusi Narva piirkonna ajaloost. Narva Muuseum. Toimetised, 10. – Narva, 2010. – Lk. 90–120 : ill.
Sum.: The baroque style stove tower: a case study of a tower tile found during the excavation on Suur Street 22–26 in Narva.
Рез.: О кафельных печах в стиле барокко на примере изразца, найденного на раскопках в Нарве по адресу улица Суур 22–26.

106. Allmäe, R. Human bones in Salme I boat-grave // Papers on Anthropology, XX. – Tartu, 2011. – Lk. 24–37 : ill.

107. Allmäe, R. Occasional archaeological human skeletal remains from Läänemaa, Western Estonia // Papers on Anthropology, XXII. – Tartu, 2013. – Lk. 17–27.

108. Allmäe, R. Observations on Estonian Iron Age cremations // Archaeologia Baltica, 19. – Klaipėda, 2013. – Lk. 31–47 : ill.
Santrauka: Pastabos apie geležies amžiaus laikotarpio kremaciją Estijoje.

109. Allmäe, R. Rõsna kääbaskalmistud Põhja-Setumaal: põletusmatuste uuringutulemused // MT, 25. – Tallinn, 2014. – Lk. 39–50 : ill.
Sum.: Cremation burials of the barrow cemeteries of Rõsna – results of investigation.

110. Allmäe, R. Some remarks on Kaseküla stone-cist grave, Läänemaa, Estonia // Fennoscandia Archaeologica, XXVII. – Helsinki, 2010. – Lk. 45–52 : ill.

111. Allmäe, R. The demography of Iron Age graves in Estonia // Lietuvos archeologija, 40. – Vilnius, 2014. – Lk. 163–179 : ill.
Santrauka: Estijos geležies amžiaus kapinynų demorgafija.

112. Allmäe, R. The Stone Age quadruple burial in Veibri village, Tartumaaaa Estonia – some anthropological data // Arheoloģija un etnogrāfija, 25. – Rīga, 2011. – Lk. 182–189 : ill.
Kopsavilkums: Kaps ar četriem apbedītajiem Veibru ciemā Tartu apriņķī Igaunijā – daži antropoloģiskie dati.

113. Allmäe, R., Limbo, J. Skeletal stress-markers in the Early Modern town of Pärnu, Estonia // Papers on Anthropology, XIX. – Tartu, 2010. – Lk. 29 – 48 : ill.

114. Allmäe, R., Limbo-Simovart, J., Heapost, L., Verš, E. The content of chemical elements in archaeological human bones as a source of nutrition research // Papers on Anthropology, XXI. – Tartu, 2012. – Lk. 27–49 : ill.

115. Allmäe, R., Maldre, L., Tomek, T. The Salme I ship burial: an osteological view of a unique burial in Northern Europe // Interdisciplinaria Archaeologica : Natural Sciences in Archaeology. – 2011. – 2. – Lk. 109–124 : ill.

116. Allmäe, R., Verš, E. Pilguheit muistsete eestlaste toidulauale – kas liha-, kala- või taimesööjad? // Maa ressursid. Schola Geologica, VII. – Tartu, 2011. – Lk. 44–55.

117. Alttoa, K. Kui Tartus polnud veel Toomemäge // ÕES aastaraamat 2012. – Tartu, 2013. – Lk. 81–92 : ill.
Zsfs.: Als es in Tartu/Dorpat noch keinen Domberg gab.

118. Alttoa, K. Märkmeid Vasknarva ordulinnusest // Märgilised mälestised. Uurimusi Narva piirkonna ajaloost. Narva Muuseum. Toimetised, 12. – Narva, 2012. – Lk. 54–72 : ill.
Sum.: Notes on the Vasknarva Order Castle.
Рез.: Заметки о Васкнарвском орденском замке.

119. Alttoa, K. Narva linnuse kujunemisloost 1984.–1987. aastate uurimis-tööde andmeil // Mineviku pärand tänases päevas. Uurimusi Narva piirkonna ajaloost. Narva Muuseum. Toimetised, 10. – Narva, 2010. – Lk. 68–88 : ill.
Sum.: History of the formation of Narva Castle on the basis of the 1984–1987 research data.
Рез.: История возникновения Нарвского замка на основе исследовательских работ 1984–1987 годов.

120. Alttoa, K., Kriiska, A. Über die Bürgerhäuser des mittelalterlichen Narwas // Baltic Journal of Art History. – 2011. – Autumn. – Lk. 441–463 : ill.
Kokkuvõte: Keskaegse Narva kodanikumajadest.

121. Alttoa, K., Püüa, G. Märkmeid Kuressaare pealinnuse varasemast ehitusloost // Saaremaa Muuseum. Kaheaastaraamat, 2011–2012. – Kuressaare, 2013. – Lk. 58–67 : ill.
Sum.: Remarks About the Earlier History of the Kuressaare Castle. – Lk. 309–310.

122. Baburin, A. Kes seilasid Salme laevades? // Eesti Loodus. – 2013. – 9.– Lk. 46–49 : ill.

123. Berglund, S. Narva Suur tn 22 ja 24 kodanikemajade ning ajaloolise börsihoone alal 2004.–2005. ja 2009. aastal toimunud arheoloogilistel väljakaevamistel kogutud kesk- ja uusaegsed kaubaplommid // Mineviku pärand tänases päevas. Uurimusi Narva piirkonna ajaloost. Narva Muuseum. Toimetised, 10. – Narva, 2010. – Lk. 124–141 : ill.
Sum.: Middle Age and Modern Period trade seals collected from Narva citizens’ houses on Suur Street 22 and 24 and a stock exchange building during archaeological excavations in Narva in 2004–2005 and 2009.
Рез.: Торговые пломбы средневековья и нового времени, собранные во время археологических раскопок в 2004–2005 гг и в 2009 г. на месте жилых кварталов Нарвы по улице Суур 22 и 24, а также на месте биржи.

124. Bernotas, R. Brick-making in medieval Livonia – the Estonian example // EJA, 17: 2. – 2013. – Lk. 139–156 : ill.
Res.: Tellisetootmine keskaegsel Liivimaal – Eesti näitel.

125. Bernotas, R. Estonian small towns in the Middle Ages: archaeology and the history of urban defense // Ajalooline Ajakiri. – 2013. – 3 (145). – Lk. 265–298 : ill.
Kokkuvõte: Eesti väikelinnad keskajal: linnakindlustuste arheoloogia ja ajalugu.

126. Bernotas, R. Medieval town wall of Tartu in the light of recent research // EJA, 15: 1. – 2011. – Lk. 56–72 : ill.
Res.: Tartu keskaegne linnamüür uuemate uurimistulemuste valguses.

127. Bernotas, R. New insights on the changes of townscape in 14th-century Tartu // EJA, 16: 2. – 2012. – Lk. 153–168 : ill.
Res.: Uusi teadmisi Tartu linnaruumi arengust 14. sajandil.

128. Curta, F. The Jägala fibula revisited, or remarks on Werner’s class II D // EJA, 16: 1. – 2012. – Lk. 26–69 : ill.
Res.: Veelkord Jägala sõlest ehk märkusi Werneri II D klassi kohta.

129. Eller, K., Kalm, A., Kadakas, V., Toos, G. Anija varasemast mõisa-hoonest // Harjumaa uurimusi, 9 : Arheoloogia kogumik. – [Keila], 2013. – Lk. 85–99 : ill.
Sum.: Earlier Anija manor house.

130. Gaimster, D., Russow, E. The monkey and the shoe: breaking the code on a Tallinn stove tile // Times, Things & Places: 36 Essays for Jussi-Pekka Taavitsainen. – Turku; Helsinki, 2011. – Lk. 138–151 : ill.

131. Haak, A. Kuidas kajastuvad etnilised määratlused arheoloogilises aineses? Mõnest tõlgendusprobleemist Tartu keskaegse allikmaterjali näitel // Tartu Linnamuuseum. Aastaraamat, 17. – Tartu, 2011. – Lk. 11–21 : ill.
Sum.: How are ethnic categories reflected in archaeological sources? Some problems of interpretation by the example of medieval Tartu.

132. Haak, A. Tartust leitud keskaegsetest stiilustest // MT, 25. – Tallinn, 2014. – Lk. 51–64 : ill.
Sum.: Medieval styli from Tartu.

133. Haak, A., Rannamäe, E. Tracing the castle crew. (Zoo)archaeological search for the inhabitants of Viljandi castle (South Estonia) in the late 13th century // The Castle as Social Space. Castrum Bene, 12. – Ljubljana, 2014. – Lk. 139–152 : ill.

134. Haak, A., Rannamäe, E., Luik, H., Maldre, L. Worked and unworked bone from the Viljandi castle of the Livonian Order (13th–16th centuries) // Lietuvos archeologija, 38. – Vilnius, 2012. – Lk. 295 – 338 : ill.
Santrauka: Kaulo dirbiniai ir neapdirbto kaulo radiniai iš Livonijos Ordino Viljandi pilies (XIII–XVI a.).

135. Haak, A., Russow, E. Interpreting find complexes from the medieval cesspits of Tartu // MT, 22. – Tartu, 2013. – Lk. 147–172 : ill.

136. Haak, A., Russow, E. On the development of the town of Viljandi in the light of earliest archaeological find complexes // EJA, 17: 1. – 2013. – Lk. 57–86 : ill.
Res.: Viljandi linna kujunemisest varaseimate arheoloogiliste leiu-komplekside põhjal.

137. Haljak, G. Livonian Coins 1363–1420 // Monetary history of the Baltics in the Middle-Ages (12–16th cc). Varia historica, VI. – Tallinn, 2012. – Lk. 66–79 : ill.
Res.: Liivimaa mündid 1363–1420.

138. Heapost, L. Multiple burials in Siksälä cemetery (12th–15th cc): Bioarchaeological aspect // Papers on Anthropology, XXII. – Tartu, 2013. – Lk. 54–62.

139. Heinloo, E. Archaeological investigations in the inner courtyard of the puppet theatre “Nuku” // AVE, 2013. – Tallinn, 2014. – Lk. 87–102 : ill.
Res.: Ülevaade NUKU teatri sisehoovis toimunud arheoloogilistest uuringutest.

140. Heinloo, E. New data on the medieval and early modern settlement in Rakvere // AVE, 2012. – Tallinn, 2013. – Lk. 233–240 : ill.
Res.: Täiendavat infot Rakvere kesk- ja varauusaegse asustuse ulatusest.

141. Heinloo, E. Tartu välisilme dominandid 18. sajandi alguseni // Tartu Linnamuuseum. Aastaraamat, 2010. – Tartu, 2010. – Lk. 23–33 : ill.
Res.: Dominants in the appearance of Tartu until the early 18th century.

142. Heinloo, E., Vissak, R. Archaeological investigations in Küüni and Vanemuise streets in Tartu // AVE, 2009. – Tallinn, 2010. – Lk. 123–134 : ill.
Res.: Arheoloogilised uuringud Küüni ja Vanemuise tänavatel Tartus.

143. Heinloo, E., Vissak, R. Investigations on the territory of the medieval New-Pärnu // AVE, 2011. – Tallinn, 2012. – Lk. 151–166 : ill.
Res.: Keskaegse Uus-Pärnu alal toimunud uurimistööd.

144. Hint, M. Luu töötlemine lamba sääreluust vilepilli näitel // Lugusid materjalidest : Stories about Materials. – Studia Vernacula. – [Viljandi], 2013. – Lk. 58–72 : ill.

145. Jets, I. Scandinavian Late Viking Age art styles as a part of the visual display of warriors in 11th century Estonia // EJA, 16: 2. – 2012. – Lk. 118–139 : ill.
Res.: Hilisviikingiaegsed skandinaaviapärased ornamendistiilid kui osa 11. sajandi eesti sõdalaste atribuutikast.

146. Jets, I. Ühest Haapsalu lähedalt leitud hilisviikingiaegse skandinaavia-pärase ornamendiga hõbeplekitükist // Läänemaa Muuseumi toimetised, XVII. – Haapsalu, 2014. – Lk. 29–41 : ill.
Sum.: On the silver sheet of the Late Viking Age Scandinavian art style found near Haapsalu.

147. Johanson, K. Birch-bark formation at the foot of Keava hill fort – numerous hypotheses, a single solution // Keava – “The Hand of the Sun”. – Estonian Journal of Archaeology. Suppl. Series, 1. – Tallinn, 2012. – Lk. 127–147 : ill.

148. Johanson, K., Kadakas, U., Tõrv, M., Vindi, A. Excavations on the island of Kloostrisaar. Some reflections on the Stone Age settlement pattern in South Estonia // AVE, 2013. – Tallinn, 2014. – Lk. 33–44 : ill.
Res.: Kaevamised Pühajärve Kloostrisaarel ning ääremärkusi kiviaegse asustuspildi kohta Lõuna-Eestis.

149. Jonuks, T. An antler object from the Pärnu River – an axe, a god, or a decoy? // MT, 19. – Tartu, 2013. – Lk. 225–246 : ill.
Res.: Sarvefiguur Pärnu jõest – kirves, jumalakuju või peibutuspart.

150. Jonuks, T. An Archaeology of holy places: can we find forgotten holy sites? // Kultūras krustpunkti, 5. – Rīga, 2011. – Lk. 78 – 88 : ill.

151. Jonuks, T. Der estnische Nationalismus und sein Konzept der prähistorischen Religion: Die Nation als Gestalterin des Religionsbildes // Forschungen zur baltischen Geschichte, 8. – 2013. – Lk. 145–164.
Sum.: Estonian Nationalism and its Conception of Prehistoric Religion: The Nation as Designer of the Image of Religion.

152. Jonuks, T. Eesti muinasusundi uurimisprobleemidest // Ajalooline Ajakiri. – 2010. – 2 (132). – Lk. 213–234 : ill.
Abstract: Prehistoric religion(s) in Estonia: some research problems.

153. Jonuks, T. From holy hiis to sacred stone: diverse and dynamic meanings of Estonian holy sites // Archaeology of Spiritualities. – New York [etc], 2013. – Lk. 163–183: ill.

154. Jonuks, T. Hiis-sites in Northern Estonia: distinctive hills and plain fields // Archaeologia Baltica, 15: Archaeology, Religion, and Folklore in the Baltic Sea Region. – Klaipėda, 2011. – Lk. 22–30 : ill.
Santrauka: Šiaurės Estijos hiis šventvietės: iškilūs kalnai ir lygūs laukai.

155. Jonuks, T. Hiis-sites in the parishes of Rapla and Juuru // Keava – “The Hand of the Sun”. – Estonian Journal of Archaeology. Suppl. Series, 1. – Tallinn, 2012. – Lk. 168–183 : ill.

156. Jonuks, T. Kohapärimusest Lahemaal // Uurimusi Lahemaa ajaloolistest maastikest. Teadusartiklid kultuuripärandist. – Tallinn, 2010. – Lk. 63–76 : ill.

157. Jonuks, T. Muinasobservatooriumite jälgedel – mõnest arheoastronoomia probleemkohast // Mäetagused, 48. – 2011. – Lk. 65–78 : ill.
Sum.: Tracing prehistoric observatories – some issues concerning archaeoastronomy.

158. Jonuks, T. Rahvuslus ja muinasusund: religion eestlase loojana // Ajalooline Ajakiri. – 2012. –3 / 4 (141/142). – Lk. 269–285.
Abstract: Nationality and prehistoric religion: the making of Estonian identity.

159. Jonuks, T. The archaelogy of the Baltic religions // Oxford Handbook of the Archaeology of Ritual and Religion. – Oxford, 2011. – Lk. 877–891 : ill.

160. Jonuks, T., Friedenthal, M., Haak, A. Värtnakeder, talisman või nõiaese – märkidega kiviketas Viljandimaalt Rattama talust // MT, 21. – Tallinn, 2010. – Lk. 269–286 : ill.
Sum.: A spindle whorl, a talisman or a witchcraft object – a stone disk marked with symbols from Rattama farm in Viljandimaa.

161. Jonuks, T., Joosu, L. Pendants of St. Anthony cross with the Crucification from Estonia – possible badges of a folk pilgrimage // EJA, 17: 2. – 2013. – Lk. 123–138 : ill.
Res.: Antoniuse risti kujulised krutsifiksiga ripatsid Eestist – võimalikud rahvaliku palverännu märgid.

162. Jonuks, T., Kurisoo, T. To be or not to be… a christian: some new perspectives on understanding the christianisation of Estonia // Folklore, 55. – 2013. – Lk. 69–98 : ill.

163. Jonuks, T., Oras, E. Sood peidavad ajalugu // Eesti Loodus. – 2012. – 4. – Lk. 20–25 : ill.

164. Jonuks, T., Oras, E., Johanson, K. Materiality of Religion: Religion-Related Artefacts in Estonian Archaeological Collections // Folklore, 55. – 2013. – Lk. 151–176 : ill.

165. Jonuks, T., Veldi, M., Oras, E. Looduslikud pühapaigad – uue ja vana piiril // Vikerkaar. – 2014. – 7,8. – Lk. 93–108.

166. Jussila, T., Kriiska, A., Rostedt, T. Saarenoja 2 – An Early Mesolithic Site in South-Eastern Finland: Preliminary Results and Interpretations of Studies Conducted in 2000 and 2008–10 // Fennoscandia Archaeologica, XXIX. – Helsinki, 2012. – Lk. 3–27 : ill.

167. Jääts, L., Kihno, K., Tomson, P., Konsa, M. Tracing fire cultivation in Estonia // Forestry Studies : Metsanduslikud uurimused, 53. – Tartu, 2010. – Lk. 53–65. Kokkuvõte: Tuleviljeluse jäljed Eestis.

168. Jääts, L., Konsa, M., Kihno, K., Tomson, P. Fire cultivation in Estonian cultural landscapes // The Space of Culture – the Place of Nature in Estonia and Beyond. Approaches to Culture Theory, 1. – Tartu, 2011. – Lk. 165 – 180 : ill.

169. Jürjo, I., Russow, E. Joomine ja söömine keskaegses kõrtsis : Drinking and eating in the medieval inn : Питье и застолье в средневековом трактире // Kõrts keskaegses linnas. Näituse “Poriveski kõrts” kataloog. – Tartu, 2011. – Lk. 48–63 : ill.

170. Kadakas, U. Research into the Stone Age use of quartz in Estonia. Preliminary results of the quartz finds from the Vabaduse Square settlement site // MT, 19. – Tartu, 2013. – Lk. 427–462 : ill.
Res.: Kiviaegse kvartsikasutuse uurimisest Eestis. Vabaduse väljaku asulakoha kvartsileidude esmased uurimistulemused.

171. Kadakas, U., Eller, K., Kalm, A. Suuremahuliste arheoloogiliste kaeva-miste dokumenteerimine Tartu mnt 1 kinnistul Tallinnas // Muinsuskaitse aastaraamat, 2012. – Tallinn, 2013. – Lk. 78–80 : ill.

172. Kadakas, U., Toos, G., Kalm, A., Nurk, R., Vedru, G., Tasuja, K., Kadakas, V. Medieval and early modern suburban site in Tallinn, Tartu Road 1: contexts and structures // AVE, 2012. – Tallinn, 2013. – Lk. 133–148 : ill.
Res.: Kesk- ja varauusaegne eeslinnaline asustus Tallinnas, Tartu mnt 1 kinnistul: kontekstid ja struktuurid.

173. Kadakas, U., Vedru, G., Lõugas, L., Hiie, S., Kihno, K., Kadakas, V., Püüa, G., Toos, G. Rescue excavations of the neolithic settlement site in Vabaduse Square, Tallinn // AVE, 2009. – Tallinn, 2010. – Lk. 27–48 : ill.
Res.: Neoliitilise asulakoha avariikaevamised Vabaduse väljakul Tallinnas.

174. Kadakas, V. 2010.–2011.a. väljakaevamised Padise kloostri klausuuris : Vuosien 2010–2011 kaivaukset Padisen luostarin klausuurissa // Keskaja sild Padise ja Vantaa vahel : Keskiajan silta Padisen ja Vantaan välillä. – Padise, 2012. – Lk.81–116 : ill.

175. Kadakas, V. Archaeological studies in Padise monastery // AVE, 2011. – Tallinn, 2012. – Lk.57–82 : ill.
Res.: Arheoloogilised uuringud Padise kloostris.

176. Kadakas, V. Archaeological studies in the church and churchyard of Paide // AVE, 2013. – Tallinn, 2014. – Lk. 149–160 : ill.
Res.: Arheoloogilised uuringud Paide kirikus ja kirikuaias.

177. Kadakas, V. First results of new excavations in Padise Monastery. Further study issues // Colonists on the Shores of the Gulf of Finland. Medieval Settlement in the Coastal Regions of Estonia and Finland. (Vantaa City Museum publications No 22). – Vantaa, 2011. – Lk. 27–35 : ill.

178. Kadakas, V. Jõhvi kirik kui kindlusehitis // Unustatud linnused, pühakojad ja piiskopid. – Jõhvi, 2010. – Lk. 6–23 : ill.

179. Kadakas, V. Medieval Holy Cross (Püha Risti) Church rediscovered in Paide // Archaeology and History of Churches in Baltic Region. – Visby, 2011. – Lk. 211–220 : ill.

180. Kadakas, V. New data on the first stone church of Jõelähtme // Baltic Journal of Art History, Spring 2010. – Lk. 97–115 : ill.
Kokkuvõte: Uusi andmeid Jõelähtme esimesest kivikirikust.

181. Kadakas, V. Uut Kose algsest kivikirikust ja eriti selle käärkambrist // Harjumaa uurimusi, 9 : Arheoloogia kogumik. – [Keila], 2013. – Lk. 65–84 : ill.
Sum.: New data on the initial stone church of Kose and especially on its sacristy.

182. Kadakas, V., Jonuks, T. Archaeological studies in the church and churchyard of Lüganuse // AVE, 2013. – Tallinn, 2014. – Lk. 135–148 : ill.
Res.: Arheoloogilised uuringud Lüganuse kirikus ja kirikuaias.

183. Kadakas, V., Kadakas, U. Archaeological excavations at Vabaduse Square and Ingeri Bastion in Tallinn // Estonian Cultural Heritage. Preservation and Conservation, 1 (2005–2012). – Tallinn, 2013. – Lk. 146–148 : ill.

184. Kadakas, V., Nurk, R., Püüa, G., Toos, G., Lõugas, L., Hiie, S. Kihno, K. Rescue excavations in Tallinn Vabaduse Square and Ingermanland bastion 2008–2009 // AVE, 2009. – Tallinn, 2010. – Lk. 49–72 : ill.
Res.: Päästekaevamised Tallinnas Vabaduse väljakul ja Ingeri bastionil 2008–2009.

185. Kadakas, V., Tooming, K., Kiudsoo, M., Kilumets, J. Archaeological studies in Risti church and churchyard // AVE, 2011. – Tallinn, 2012. – Lk. 175–188 : ill.
Res.: Arheoloogilised uuringud Risti kirikus ja kirikuaias.

186. Kadakas, V., Toos, G. Archaeological studies in Hanila church and Karuse churchyard // AVE, 2012. – Tallinn, 2013. – Lk. 185–194 : ill.
Res.: Arheoloogilised uuringud ja järelevalve Hanila kirikus ja Karuse kirikuaias.

187. Kadakas, V., Toos, G., Kilumets, J. Arheoloogilised uuringud Hanila kirikus ja Karuse kirikuaias // Vana-Läänemaa ajaloo radadel, II. – Lihula, 2014. – Lk. 41–55 : ill.
Zsfs.: Archäologische Untersuchungen in der Kirche zu Hanila und im Kirchhof von Karuse.

188. Kadakas, V., Väisänen, R. Padise tsistertslaste kloostri ning Gubbacka ja Mårtensby asulakoha keraamikaleidudest : Padisen sisterssiläisluostarin sekä Gubbackan ja Mårtensbyn kylätonttien keramiikkalöydöistä // Keskaja sild Padise ja Vantaa vahel : Keskiajan silta Padisen ja Vantaan välillä. – Padise, 2012. – Lk. 323–352 : ill.

189. Kajak, K. Siksälä kalme monoliidid – väljakaevamistest lahtipuhasta-miseni // Valk, H., Laul, S. Siksälä kalme, I : Muistis ja ajalugu. – Tartu, 2014. – Lk. 295–308 : ill.
Sum.: Blocks of Siksälä cemetery – from excavations to opening.

190. Kaldre, H. Salevere Salumäe saladusi avastamas. 2008.–2010. aasta arheoloogilise uurimistöö tulemused // Vana-Läänemaa ajaloo radadel, I. – Lihula, 2012. – Lk. 13–28 : ill.
Zsfs.: Die Geheimnisse von Salumägi in Salevere entdeckend. Ergebnisse der archäologischen Ausgrabungen von 2008–2010.

191. Kaldre, H., Aguraiuja, Ü., Livin, L. Preliminary investigations of fossil field systems at Loo // AVE, 2009. – Tallinn, 2010. – Lk. 73–84 : ill.
Res.: Arheoloogilised eeluuringud Loo muinaspõldudel.

192. Kaldre, H., Haak, A., Malve, M. Rescue excavations at the village cemetery of Mustla // AVE, 2010. – Tallinn, 2011. – Lk. 195–208 : ill.
Res.: Arheoloogilised päästekaevamised Mustla külakalmistul.

193. Kaldre, H., Malve, M., Haak, A. Uuringud Mustlas avastatud külakalmistul 2010. aasta suvel // Viljandi Muuseumi toimetised, II. – Viljandi, 2011. – Lk. 39–64 : ill.
Sum.: Archaeological investigations at the newly discovered village cemetery of Mustla in 2010.

194. Kallis, I. Kaberla kalmistu 12.–13. sajandi klaashelmed // MT, 21. – Tallinn, 2010. – Lk. 149–170 : ill.
Sum.: Glass beads of the 12th–13th centuries from the Kaberla cemetery.

195. Kallis, I. Kivimitest helmed Andre aardes // MT, 25. – Tallinn, 2014. – Lk. 65–78 : ill.
Sum.: Stone beads from the Andre hoard.

196. Kalm, A., Eller, K., Toos, G. Preliminary archaeological investigation in front of Anija manor house // AVE, 2012. – Tallinn, 2013. – Lk. 251–258 : ill.
Res.: Arheoloogilised eeluuringud Anija mõisahoone esisel alal.

197. Karro, K. Kodavere parish by Lake Peipus. The development of cultural landscape during the Iron Age // Archaeologia Baltica, 14 : Underwater Archaeology in the Baltic Region. Dedicated to the 65th birthday of prof habil. Dr. Vladas Žulkus. – Klaipėda, 2010. – Lk. 183–195 : ill.
Santrauka: Kodavere alylinkės prie Peipus ežero: kultūrinio kraštovaizdžio kaita geležies amžiuje.

198. Karro, K. Lakeside and maritime landscapes: cases of Kodavere settlement district (eastern Estonia) and Pöide settlement district (Saaremaa) // Lietuvos archeologija, 38. – Vilnius, 2012. – Lk. 253–270 : ill.
Santrauka: Ežerų ir jūrinis kraštovaizdis: Kodavere (Rytų Estija) ir Pöide (Saremos sala) gyvenviečių pavyzdžiai.

199. Karro, K. Ruptured space and time in Lahepera burial site in eastern Estonia // Archaeologia Baltica, 19. – Klaipėda, 2013. – Lk. 49–55 : ill.
Santrauka: Nutrūkęs laikas ir erdvė Lahepera kapinyne, Rytų Estijoje.

200. Karro, K., Kadakas, U., Püüa, G., Kadakas, V., Toos, G. Trial excavations in a suburb around the Pärnu road in Tallinn // AVE, 2010. – Tallinn, 2011. – Lk. 151–160 : ill.
Res.: Proovikaevamised Tallinnas Pärnu mnt eeslinnas.

201. Kiristaja, A. Värska ümbruse asustusest muinas-, kesk- ja uusajal // Seto talumuuseum. Setumaa muuseumid, 2. – Tallinn, Värska, 2014. – Lk. 27–50 : ill.
Sum.: Settlement of the Värska area in ancient times, Middle Ages and Modern Era.

202. Kiristaja, A., Lillak, A. Põhja-Setomaa asustus muinasajal // SK, 5. – Tallinn – Värska, 2012. – Lk. 59–89 : ill.
Sum.: The settlement of Northern Setomaa in prehistoric times.
Рез.: Заселение Северной Сетумаа в древности.

203. Kiudsoo, M. Estonian medieval and post-medieval hoards. Nature and differences // Monetary history of the Baltics in the Middle Ages (12–16th c.). Varia historica, VI. – Tallinn, 2012. – Lk. 54–65 : ill.
Res.: Eesti kesk- ja varauusaegsed aarded. Olemus ja erinevused.

204. Kiudsoo, M. Harju-Risti kiriku mündileid // Muinsuskaitse aastaraamat, 2011. – Tallinn, 2012. – Lk. 79–80 : ill.

205. Kiudsoo, M. Iru linnamägi – kas hilisrauaaegne turukoht? // MT, 24. – Tartu, 2014. – Lk. 139–171 : ill.
Sum.: Iru hill fort – a trading centre during the final Iron Age?

206. Kiudsoo, M. Muinasaeg Koeru kandis // Santovi küla muinasajast tänapäevani. – [Järvamaa], 2013. – Lk. 6–21 : ill.

207. Kiudsoo, M. New interesting coin finds in 2009 // AVE, 2009. – Tallinn, 2010. – Lk. 185–189 : ill.
Res.: 2009. aasta huvitavamad mündileiud.

208. Kiudsoo, M. New interesting prehistoric coin finds in 2013 // AVE, 2013. – Tallinn, 2014. – Lk. 221–228 : ill.
Res.: 2013. aasta huvitavamaid muinasaegseid mündileide.

209. Kiudsoo, M. New Roman coin find in Estonia // AVE, 2012. – Tallinn, 2013. – Lk. 289–296 : ill.
Res.: Uus Rooma mündileid Eestist.

210. Kiudsoo, M. Otepää linnuse mündileid // EJA, 14: 1. – 2010. – Lk. 90–92.
Sum.: Coin find from the medieval castle of Otepää.

211. Kiudsoo, M. Rooma mündid ja Läänemaa // Läänemaa Muuseumi toimetised, XVII. – Haapsalu, 2014. – Lk. 20–28 : ill.
Sum.: Roman coins and Läänemaa.

212. Kiudsoo, M. Siksälä mündid ja ümbruskonna aardeleiud // Valk, H., Laul, S. Siksälä kalme, I : Muistis ja ajalugu. – Tartu, 2014. – Lk. 278–294 : ill.

213. Kiudsoo, M. Südabrakteaat Alatskivilt // MT, 21. – Tallinn, 2010. – Lk. 237–244 : ill.
Sum.: Heart bracteate from Alatskivi.

214. Kiudsoo, M. The most interesting separate coin find in 2011 // AVE, 2011. – Tallinn, 2012. – Lk. 261–266 : ill.
Res.: 2011. aasta huvitavaim mündileid.

215. Kiudsoo, M. Varjaagidest kreeklasteni: Narva-Peipsi-Velikaja-Dnepri veetee // SK, 6. – Tallinn – Saatse, 2014. – Lk. 17–34 : ill.
Sum.: From the varangians to the greeks: Narva-Peipsi-Velikaya-Dnieper waterway.
Рез.: Из варяг в греки: водный путь по Нарве-Чудскому озеру-Великой-Днепру.

216. Kiudsoo, M. Veesidusast liiklusest muinasajal Peipsi-Pihkva järve valgala näite viral // Eesti Maanteemuuseumi aastaraamat, 2012. – Lk. 65–86 : ill.

217. Kiudsoo, M., Kallis, I. Viikingiaegne Vomentaka. Hõbedast, rauast ja territoriaalsest jaotusest // Harjumaa uurimusi, 9 : Arheoloogia kogumik. – [Keila], 2013. – Lk. 32–50 : ill.
Sum.: Vomentakae Viking Age.

218. Kiudsoo, M., Leimus, I. The first Late Viking Age sacrificial deposit from Estonia // Tutkimusta ja keräilyä. Suomen Numismaattinen Yhdistys 1914–2014 (Suomen Numismaattisen Yhdistyksen julkaisuja, 7) – Helsinki, 2014. – Lk. 28-36 : ill.

219. Kiudsoo, M., Russow, E. Hoards discovered in 2010 // AVE, 2010. – Tallinn, 2011. – Lk. 225–232 : ill.
Res.: 2010. aastal avastatud aarded.

220. Kiudsoo, M., Tamla, Ü., Vinkler, R. Ornaments of Finnish origin from Partsaare // AVE, 2011. – Tallinn, 2012. – Lk. 237–244 : ill.
Res.: Soome päritolu ehted Partsaarest.

221. Kivirand, H. Concerning methodology of underwater search and imaging in project SHIPWHER // MT, 23. – Tallinn, 2013. – Lk. 105–132 : ill.
Res.: Allveeotsingute ja -pildistamise metoodikast projekti SHIPWHER raames.
Sammanf.: Om metodiken för undervattenssökning och -avbildning inom projektet SHIPWHER.

222. Konsa, M. Intrasite spatial analysis of the cemeteries with dispersed cremation burials // Archaeology in the Digital Era: 40th Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Southampton, 26–30 March 2012. – Amsterdam, 2013. – Lk. 570 – 574 : ill.

223. Konsa, M. Two Vendel Era ship burials at Salme on the island of Saaremaa // Estonian Cultural Heritage. Preservation and Conservation. Vol. 1 (2005–2012). – Tallinn, 2013. – Lk. 152–154 : ill.

224. Konsa, M., Kivi, K. Village at the foot of the fort: settlement sites I–III at Linnaaluste // Keava – “The Hand of the Sun”. – Estonian Journal of Archaeology. Suppl. Series, 1. – Tallinn, 2012. – Lk. 63–91 : ill.

225. Kraut, A. Perspectives on the use of metal detectors in Estonia: regulation and practice // Who cares? Perspectives on Public Awareness, Participation and Protection in Archaeological Heritage Management. European Archaeological Consilium Occasional Paper No. 8. Proceedings of the International Conference Cité des Sciences, Paris, France, 15th – 17th March 2012 – Budapest, 2013. – Lk. 61–70 : ill.

226. Kriiska, A. Muinasaeg // Pärnumaa, 2. Loodus. Aeg. Inimene. – [Tallinn, 2010]. – Lk. 13–32 : ill.

227. Kriiska, A. Uusi kivi- ja pronksiaegseid juhuleide Ida-Virumaalt // Iisaku Muuseumi toimetised, I. – Iisaku, 2012. – Lk. 205–217 : ill.

228. Kriiska, A., Bernotas, R. Salvkaev Narva ajaloolises börsihoones // Märgilised mälestised. Uurimusi Narva piirkonna ajaloost. Narva Muuseum. Toimetised, 12. – Narva, 2012. – Lk. 96–116 : ill.
Sum.: The dug well in Narva’s historic stock market building.
Рез.: Колодец в историческом здании Нарвской биржи.

229. Kriiska, A., Hertell, E., Manninen, M. A. Stone Age flint technology in South-Western Estonia: results from the Pärnu bay area // Mesolithic Interfaces. Variability in Lithic Technologies in Eastern Fennoscandia. – [Helsinki], 2011. – Lk. 64–93 : ill.

230. Kriiska, A., Koit, R. Rooma münt Humalast // Harjumaa uurimusi, 9 : Arheoloogia kogumik. – [Keila], 2013. – Lk. 19–31 : ill.
Sum.: A Roman coin from Humala.

231. Kriiska, A., Kuzminõh, S. Pronksist nooleots Permiskülast // Märgilised mälestised. Uurimusi Narva piirkonna ajaloost. Narva Muuseum. Toimetised, 12. – Narva, 2012. – Lk. 38–53 : ill.
Sum.: The bronze arrowhead from Permisküla.
Рез.: Бронзовый наконечник стрелы из Пермискюла.

232. Kriiska, A., Nordqvist, K. Arheoloogilised väljakaevamised Narva-Jõesuu IIa neoliitilisel asulakohal 2010. aastal // Märgilised mälestised. Uurimusi Narva piirkonna ajaloost. Narva Muuseum. Toimetised, 12. – Narva, 2012. – Lk. 14–37 : ill.
Sum.: Archaeological excavations at the Neolithic settlement site Narva-Jõesuu IIa in 2010.
Рез.: Археологические раскопки на стоянке эпохи неолита Нарва-Йыэсуу IIa в 2010 году.

233. Kriiska, A., Nordqvist, K. Results of archaeological fieldwork in Narva-Jõesuu in 2009 // Mineviku pärand tänases päevas. Uurimusi Narva piirkonna ajaloost. Narva Muuseum. Toimetised, 10. – Narva, 2010. – Lk. 12–30 : ill.
Res.: Narva-Jõesuu 2009. aasta arheoloogiliste välitööde tulemused.
Рез.: Результаты внешних археологических работ, проведенных в Нарва-Йыэсуу в 2009 году.

234. Kriiska, A., Roio, M. Prehistoric archaeology of wetlands in Estonia // Wetland Settlements of the Baltic. A Prehistoric Perspective. – Vilnius, 2011. – Lk. 55–73 : ill.

235. Kriiska, A., Roog, R. Tartu Lutsu tn 2 kesk- ja uusaegse ehitiste kompleksi arheoloogilise uurimistöö tulemused // Tartu Linnamuuseum. Aastaraamat, 17. – Tartu, 2011. – Lk. 81–95 : ill.
Res.: Results of the research on medieval and modern period buildings at 2 Lutsu Street in Tartu.

236. Kriiska, A., Roog, R., Alttoa, K. Mittelalterliche Überreste in der Lutsu-Strasse 2, Tartu. Vorläufige Forschungsergebnisse // Baltic Journal of Art History, Spring 2010. – Lk. 171–200 : ill. Kokkuvõte: Keskaegsed ehitusjäänused Tartus Lutsu tn. 2. Esialgsed uurimistulemused.

237. Kriiska, A., Roog, R., Alttoa, K., Allik, A., Läänelaid, A., Bernotas, R., Malve, M. The medieval and modern period building complex at 2 Lutsu Street in Tartu. Results of the archaeological, architectural historical, dendrochronological and osteoarchaeological research // Ajalooline Ajakiri. – 2011. – 1 (135). – Lk. 3–40 : ill.
Kokkuvõte: Tartu Lutsu tn 2 kesk- ja uusaegne ehitistekompleks. Arheoloogiliste, arhitektuuriajalooliste, dendrokronoloogiliste ja osteo-arheoloogiliste uuringute tulemusi.

238. Kriiska, A., Sikk, K. Archaeological test excavations at the Mesolithic and Iron Age settlement site Jägala-Joa IV // AVE, 2013. – Tallinn, 2014. – Lk. 45–54 : ill.
Res.: Arheoloogilised proovikaevamised Jägala-Joa mesoliitilisel ja raua-aegsel asulakohal.

239. Kriiska, A., Tarasov, A. Wood-chopping tools of Russian-Karelian type from Latvia // Arheoloģija un etnogrāfia, XXV. – Rīga, 2011. – Lk. 57–72 : ill.
Kopsavilkums: Latvijā atrastie Krievijas Karēlijas tipa kokapstrādes darbarīki.

240. Kriiska, A., Tarasov, A., Kirs, J. Wood-chopping tools of the Russian-Karelian type from Estonia // MT, 19. – Tartu, 2013. – Lk. 317–345 : ill.
Res.: Vene-Karjala tüüpi raieriistad Eestis.

241. Kurisoo, T. Kõue wealth deposit and similar Late Iron Age finds in Estonia // AVE, 2013. – Tallinn, 2014. – Lk. 201–210 : ill.
Res.: Kõue peitleid ja teised sarnased Eesti noorema rauaaja leiud.

242. Kurisoo, T. Pada kalmistu rinnakeed // MT, 25. – Tallinn, 2014. – Lk. 79–92 : ill.
Sum.: Breast chains from Pada cemetery.

243. Kurisoo, T. Ristripatsid Eesti 12.–13. sajandi laibakalmistutes: kas ehted või usu tunnused? // ÕES aastaraamat 2011. – Tartu, 2012. – Lk. 213–234 : ill.
Sum.: The cross-shaped pendants of inhumation burials in 12th–13th century Estonia: adornments or signs of belief?

244. Kurisoo, T., Küttim, M., Antso, K. Ekspeditsioon Tõvamaale: retk ajas ja ruumis // Eesti Loodus. – 2013. – 1. – Lk. 42–47 : ill.

245. Laas, J. Merelahing Saaremaa rannikul 1215. aastal ehk kus asus Portus Novus // Eesti Loodus. – 2014. – 2. – Lk. 24–31 : ill.

246. Laidla, J. Arheoloogiateated ajakirjas Inland // ÕES aastaraamat 2011. – Tartu, 2012. – Lk. 260–262.

247. Laneman, M. Stone-cist grave at Kaseküla, western Estonia, in the light of AMS dates of the human bones // EJA, 16: 2. – 2012. – Lk. 91–117 : ill.
Res.: Kaseküla kivikirstkalme Lääne-Eestis AMS-dateeringute valguses.

248. Laneman, M., Lang, V. New radiocarbon dates for two stone-cist graves at Muuksi, northern Estonia // EJA, 17: 2. – 2013. – Lk. 89–122 : ill.
Res.: Uued radiosüsinikudateeringud kahest Muuksi kivikirstkalmest.

249. Lang, V. Building remains at the hill fort of Keava // Keava – “The Hand of the Sun”. – Estonian Journal of Archaeology. Suppl. Series, 1. – Tallinn, 2012. – Lk. 11–35 : ill.

250. Lang, V. Eestlaste juured Eestimaal // Vikerkaar. – 2014. – 7,8. – Lk. 79–92.

251. Lang, V. Kalevite kange rahvas // Keel ja Kirjandus. – 2012. – 12. – Lk. 877–888.
[Sum.:] The noble name of Kalev.

252. Lang, V. Kuhu kadus Asva kultuur? Kolmest kultuurilise käitumise mudelist pronksiaegses Ida-Baltikumis // MT, 19. – Tartu, 2013. – Lk. 197–223 : ill.
Sum.: What has become of the Asva culture? Three models of cultural behaviour in the eastern Baltic region during the Bronze Age.

253. Lang, V. Muinasmaastike avastamine. Essee mineviku tõlgendamisest ja ühiskondlikust tellimusest // Maastik ja mälu. Pärandiloome arengujooni Eestis. – Tallinn, 2014. – Lk. 36–78 : ill.
[Sum.:] The discovery of pre-historic landscapes: essay on the interpretation of the past and public demand. – Lk. 510.

254. Lang, V. Mõningaid sõlmküsimusi pronksiaja ja vanema rauaaja uurimises // Eesti Vabariigi teaduspreemiad 2011. – Tallinn, 2011. – Lk. 157–179.

255. Lang, V. Rahvaränded arheoloogilise tõlgendusena, eriti etnogeneesi uurimisel // Rahvusvahelised rahvusteadused. Artiklikogumik rahvus-ülikooli 95. juubeliks. – Tartu, 2014. – Lk. 41–60.

256. Lang, V. Settlement development and power structures in the Late Iron Age Harju district // Keava – “The Hand of the Sun”. – Estonian Journal of Archaeology. Suppl. Series, 1. – Tallinn, 2012. – Lk. 201–225 : ill.

257. Lang, V. The Early Bronze Age in Estonia: Sites, finds, and the transition to farming // Baltic Prehistoric Interactions and Transformations. The Neolithic to the Bronze Age. – Visby, 2010. – Lk. 5–22 : ill.

258. Lang, V. Traceless death. Missing burials in Bronze and Iron Age Estonia // EJA, 15: 2. – 2011. – Lk. 109–129.
Res.: Jäljetu surm. Puuduvad matused pronksi- ja rauaaegses Eestis.

259. Lang, V. Veest, mullast ja kivist Vihasoo–Palmse piirkonna muinasajas // Uurimusi Lahemaa ajaloolistest maastikest. Teadusartiklid kultuuri-pärandist. – Tallinn, 2010. – Lk. 31–46 : ill.

260. Lang, V. Where did the Asva culture go? Three models of cultural behaviour in the Bronze Age eastern Baltics // Estonian Approaches in Culture Theory. Approaches to Culture Theory, 4. – Tartu, 2014. – Lk. 136–160 : ill.

261. Lang, V., Heinsalu, A., Veski, S. A comparison of palaeo-ecological and archaeological evidence of human habitation at Keava // Keava – “The Hand of the Sun”. – Estonian Journal of Archaeology. Suppl. Series, 1. – Tallinn, 2012. – Lk. 184–194 : ill.

262. Lang, V., Laneman, M. Hilltop site at Võnnumägi // Keava – “The Hand of the Sun”. – Estonian Journal of Archaeology. Suppl. Series, 1. – Tallinn, 2012. – Lk. 148–167 : ill.

263. Lang, V., Valk, H. An archaeological reading of the Chronicle of Henry of Livonia: events, traces, contexts and interpretations // Crusading and Chronicle Writing on the Medieval Baltic Frontier. A Companion to the Chronicle of Henry of Livonia. – Farnham, 2011. – Lk. 291–316 : ill.

264. Lavi, A. Arheoloogia ja Eesti varasemate taluehitiste ajaloo uurimine // Maaarhitektuur ja maastik : Rural architecture and landscape Eesti Vabaõhumuuseumi toimetised, 3. – Tallinn, 2012. – Lk. 121–138 : ill.
[Sum.:] Archaeology and research into the history of the earlier Estonian farm buildings.

265. Lavi, A., Heapost, L., Toome, T. The medieval market town and cemetery in Põltsamaa // AVE, 2011. – Tallinn, 2012. – Lk. 217–226 : ill.
Res.: Põltsamaa keskaegne alev ja kalmistu.

266. Lavi, A., Talvar, P. Tallinna ajaloolise Kalamaja kultuurkihi ja linna loodepoolsete muldkindlustuste seotusest // Vana Tallinn, XXV (XXIX). – Tallinn, 2014. – Lk. 362–371 : ill.

267. Lavi, A., Toome, T., Kraut, A. Vanade palkteede ehitusajaloost. Ajalooline palktee Haabneemes // Eesti Maanteemuuseumi aastaraamat, 2012. – Lk. 87–90 : ill.

268. Leimus, I. Et fund af danske mønter fra Estland // Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad. – 2014. – 2. – Lk. 37–39 : ill.

269. Leimus, I. Additional data about the period of and reasons for minting the ‘Russian nobles’ (korabelniks) of Ivan III // Pieniądz – symbol – władza – wojna – wspólne dziedzictwo Europy. Białoruś – Estonia – Litwa – Łotwa – Polska – Rosja – Rumunia – Słowacja – Ukraina”, Studia i Materiały. –Augustów; Warszawa, 2011. – Lk. 92–97.

270. Leimus, I. Das Darlehen des Ordensmeisters an die Stadt Tallinn (Reval) als Treibkraft des dortigen Münzwesens am Ende des 14. und zu Beginn des 15. Jahrhunderts // Monetary history of the Baltics in the Middle Ages (12–16th c.). Varia historica, VI. – Tallinn, 2012. – Lk. 80–91 : ill.
Res.: Tallinna võlg ordumeistrile kui müntimise katalüsaator 14. sajandi lõpul – 15. sajandi algul.

271. Leimus, I. De eerste voorstelling van een rechter op een middeleeuwse munt? // De Beeldenaar. – 2010. – 1. – Lk. 25–31 : ill.

272. Leimus, I. Die früheste Darstellung des Richters auf einer Mittelalterlicher Münze? // Proceedings of the XIV. International Numismatic Congress Glasgow 2009, 2. – Glasgow, 2011. – Lk. 1509–1517.

273. Leimus, I. Eestimaa Kirjanduse Ühingu mündikogu kujunemisest // Varia historica, VII: Eestimaa Provintsiaalmuuseum ja muuseumitraditsiooni algus Eestis. – Tallinn, 2013. – Lk. 74–91 : ill.
Sum.: Of formation of the Estonian Literary Society’s coin collection.

274. Leimus, I. En ny fuglemønt fra Estland // Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad. – 2014. – 3. – Lk. 69–72 : ill.

275. Leimus, I. Kuressaare privileegid 1563–1742 // Saaremaa Muuseum. Kaheaastaraamat, 2011–2012. – Kuressaare, 2013. – Lk. 3–37 : ill.
Sum.: The privileges of Kuressaare (Arensburg) 1563–1742. – Lk. 307.

276. Leimus, I. Monetary history of Courland: some speculations // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. – 2013. – 4 (89). – Lk. 37–59.

277. Leimus, I. Money or no money: what does society need? Tokens in medieval and pre-modern Tallinn // Nummi docent! Münzen – Schätze – Funde. Festschrift für Peter Ilisch zum 65. Geburtstag am 28. April 2012. – Osnabrück, 2012. – Lk. 267–276 : ill.

278. Leimus, I. Perdeteken – Prägezeichen? Über eine angebliche Quelle zur Dorpater Münzgeschichte // Numismatisches Nachrichtenblatt. – 2014. – 5. – Lk. 220–221.

279. Leimus, I. Zu den Anfängen der Numismatik in Estland: Eduard Philipp Körber (1770–1850) // Geisteswissenschaften und Publizistik im Baltikum des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Baltische Biographische Forschungen, 1. Schriften der Baltischen Historischen Kommission, 17. – Berlin, 2011. – Lk. 43–63 : ill.

280. Leimus, I. The numismatic consequences of the Napoleonic wars in Estonia // Monetary boundaries in transition. A North European economic history and the Finnish war 1808–1809. – Stockholm, 2010. – Lk. 161–174.

281. Leimus, I. Unikaalne Tmutarakani(?) vürstiriigi 11. sajandi münt // MT, 21. – Tallinn, 2010. – Lk. 89–96 : ill.
Sum.: A unique 11th century coin of Tmutarakan Duchy(?).

282. Leimus, I. Vikingetidsskatten fra Linnakse (Estland) og dateringen af de danske runemønter // Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad. – 2012. – 2. – Lk. 54–56 : ill.

283. Leimus, I., Kiudsoo, M. Skatten från Linnakse // Myntstudier. – 2011. – 1. – Lk. 17–18 : ill.

284. Leimus, I., Kiudsoo, M., Tamla, Ü. The Viking Age hoard of Linnakse: some observations // Early Medieval Monetary History. Studies in Memory of Mark Blackburn. Studies in Early Medieval Britain and Ireland. – Farnham, 2014. – Lk. 571–621 : ill.

285. Leimus, I., Roio, M., Sarv, K. Watertight sources: unique find from the bottom of Tallinn bay // MT, 23. – Tallinn, 2013. – Lk. 133–172 : ill.
Res.: Vettpidavad allikad: Haruldane leid Tallinna lahe põhjast.
Sammanf.: Från vattensäkra källor: Ett sällsynt fynd från Tallinnvikens botten.

286. Leimus, I., Sarv, K. Müüsleri keskaegne hõbeaare // MT, 25. – Tallinn, 2014. – Lk. 93–106 : ill.
Sum.: A medieval silver deposit from Müüsleri.

287. Leimus, I., Sarv, K. Unikaalne leid Tallinna lahest // Vana Tallinn, XXIII (XXVII). – Tallinn, 2012. – Lk. 96–123 : ill.
Zsfs.: Einzigartiger Fund in Tallinn Bucht.

288. Lillak, A. Archaeological research on the destroyed part of the Võmmorski settlement site // AVE, 2009. – Tallinn, 2010. – Lk. 135–140 : ill.
Res.: Arheoloogilised järeluuringud Võmmorski asulakoha lõhutud alal.

289. Lillak, A. Setode kujunemise kohta käivast diskussioonist // ÕES aastaraamat 2013. – Tartu, 2014. – Lk. 167–188.
Sum.: On the Discussion Concerning the Ethnogenesis of Seto People.

290. Lillak, A., Malve, M. Archaeological investigations on the cemetery of the Lääniste hill fort // AVE, 2010. – Tallinn, 2011. – Lk. 209–218 : ill.
Res.: Arheoloogilised uuringud Lääniste linnamäel asuval kalmistul.

291. Limbo, J. The frequency and pattern of dental caries in archaeological populations from Estonia // Papers on Anthropology, XXII. – Tartu, 2013. – Lk. 121–132 : ill.

292. Limbo, J. The tooth size in the end of the Estonian Iron Age // Papers on Anthropology, XX. – Tartu, 2011. – Lk. 241–250 : ill.

293. Lissitsina, J., Kriiska, A., Alttoa, K., Ainsaar, L., Kulkov, A. Archaeo-logical fieldwork during the reconstruction of the Viljandi song festival grounds // AVE, 2013. – Tallinn, 2014. – Lk. 103–112 : ill.
Res.: Arheoloogilised välitööd Viljandi lauluväljaku ehitustöödel.

294. Lopatin, N. About the status of Pskov and Izborsk in the 10th – 11th centuries: a comparative analysis // MT, 24. – Tartu, 2014. – Lk. 173–187 : ill.
Res.: Pihkva ja Irboska staatusest ning vahekorrast 10.–11. sajandil.

295. Luik, H. Beaver in the economy and social communication of the inhabitants of South Estonia in the Viking Age (800–1050 AD) // Bestial Mirrors. Using Animals to Construct Human Identities in Medieval Europe. Animals as Material culture in the Middle Ages, 3. VIAVIAS, 3. – Wien, 2010. – Lk. 46–54 : ill.

296. Luik, H. Bone artefacts from the Keava hill fort and Linnaaluste settlement sites // Keava – “The Hand of the Sun”. – Estonian Journal of Archaeology. Suppl. Series, 1. – Tallinn, 2012. – Lk. 92–105 : ill.

297. Luik, H. Late Bronze Age bone crafting in the eastern Baltic: standardization of artefact types and individual ingenuity // EJA, 17: 1. – 2013. – Lk. 24–37 : ill.
Res.: Noorema pronksiaja luutöötlemisest Läänemere idakaldal: eseme-tüüpide standardiseerumine ja luutöötleja leidlikkus.

298. Luik, H. Linnupeakujuline sarvest käepide Lõhavere linnamäelt // MT, 21. – Tallinn, 2010. – Lk. 127–138 : ill.
Sum.: Birdhead-shaped antler handle from Lõhavere hillfort.

299. Luik, H. Luu- ja sarvetöötlemisest Läänemere idakaldal nooremal pronksiajal: sarnasused ja erinevused Eesti, Läti ja Leedu leiuaineses // MT, 19. – Tartu, 2013. – Lk. 387–426 : ill.
Sum.: Bone and antler working on the eastern shore of the Baltic in the Late Bronze Age: similarities and differences in Estonian, Latvian and Lithuanian finds.

300. Luik, H. Material, technology and meaning: antler artefacts and antler working on the eastern shore of the Baltic Sea in the Late Bronze Age // EJA, 15: 1. – 2011. – Lk. 32–55 : ill.
Res.: Materjal, tehnoloogia ja tähendus: sarvesemed ning sarvetöötlemine Läänemere idakaldal nooremal pronksiajal.

301. Luik, H. Seals, seal hunting and worked seal bones in Estonian coastal region in the Neolithic and Bronze Age // From These Bare Bones: Raw materials and the study of worked osseous objects. Proceedings of the Raw Materials session at the 11th ICAZ Conference, Paris, 2010. – Oxford, 2013. – Lk. 73–87 : ill.

302. Luik, H. Tracing the function of the antler “points” from the Late Bronze Age fortified settlement of Asva in Estonia // Ancient and Modern Bone Artefacts from America to Russia. Cultural, technological and functional signature. British Archaeological Reports, International Series, 2136. – Oxford, 2010. – Lk. 255–261 : ill.

303. Luik, H., Lang, V. Late Bronze Age elk antler tools in the eastern Baltic region // The Sound of Bones. Proceedings of the 8th Meeting of the ICAZ Worked Bone Research Group in Salzburg 2011. Schriften zur Archäologie und Archäometrie der Paris Lodron-Universität Salzburg, 5. – Salzburg, 2013. – Lk. 173–184 : ill.

304. Luik, H., Lang, V. Scapular artefacts with serrated edges from Late Bronze Age fortified settlements in Estonia // Archaeologia Baltica, 13 : At the Origins of the Culture of the Balts. – Klaipėda, 2010. – Lk. 162–174 : ill.
Santrauka: Mentikaulio dirbiniai su dantukais pakraštyje, rasti Estijos vėlyvojo bronzos amžiaus įtvirtintose gyvenvietėse.

305. Luik, H., Ots, M., Maldre, L. From the Neolithic to the Bronze Age: continuity and changes in bone artefacts in Saaremaa, Estonia // Written in Bones. Studies on Technological and Social Context of Past Faunal Skeletal Remains. – Wrocław, 2011. – Lk. 243–261 : ill.

306. Luik, H., Russow, E. Morsakihvast käepidemega nuga Tallinnast // MT, 25. – Tallinn, 2014. – Lk. 107–124 : ill.
Sum.: Knife with walrus ivory handle from Tallinn.

307. Lõhmus, M., Jonuks, T., Malve, M. Archaeological salvage excavations at Kukruse: a Modern Age road, cremation field and 12th–13th century inhumation cemetery. Preliminary results // AVE, 2010. – Tallinn, 2011. – Lk. 103–114 : ill.
Res.: Kukruse päästekaevamiste esmased tulemused: uusaegne tee, põletusmatuste väli ja 12.–13. sajandi laibakalmistu.

308. Lõhmus, M., Jonuks, T., Malve, M. Arheoloogiatalv Kukrusel. 12.–13. sajandi maahaudkalmistu ja 18. sajandi maantee // Muinsuskaitse aastaraamat, 2009. – Tallinn, 2010. – Lk.73–76 : ill.

309. Lõhmus, M., Malve, M., Plado, J., Tšugai, A. Archaeological research at Veibri: a Late Mesolithic cemetery and a mass grave from the 13th century AD // AVE, 2010. – Tallinn, 2011. – Lk. 89–102 : ill.
Res.: Arheoloogilised uuringud Veibris: hilismesoliitiline kalmistu ja 13. sajandi massihaud.

310. Lõhmus, M., Oras, E., Veldi, M. Kaks rauast nooleotsa Jägala Jõesuu linnamäelt: arheoloogiline ja ajalooline kontekst // MT, 21. – Tallinn, 2010. – Lk. 33–46 : ill.
Sum.: Two iron arrowheads from Jägala Jõesuu hillfort: their archaeo-logical and historical context.

311. Lõugas, L. Eesti võis olla Euroopa mammutite viimane hilisjääaja pelgupaik // Eesti Loodus. – 2012. – 8. – Lk. 14–17 : ill.

312. Lõugas, L. Luu-uurimise meetoditest // Eesti Teadusfondi aastaraamat, 2010–2011. – Tallinn, 2011. – Lk. 14–15 ill.

313. Lõugas, L., Maldre, L., Tomek, T., Kadakas, V. Archaeozoological evidence from the Padise monastery // AVE, 2011. – Tallinn, 2012. – Lk. 83–92 : ill.
Res.: Padise kloostrist kogutud arheozooloogiline materjal.

314. Lõugas, L., Tomek, T. Marginal effect at the coastal area of Tallinn Bay: the marine, terrestrial, and avian fauna as a source of subsistence during the Late Neolithic // MT, 19. – Tartu, 2013. – Lk. 463–485 : ill.
Res.: Servaefekt Tallinna lahe kaldal: mere-, maismaa- ja linnufauna kui hilisneoliitilise inimese elatusallikas.

315. Lõugas, L., Wojtal, P., Wilczynski, J., Stefaniak, K. Palaeolithic fish from Southern Poland: a palaeozoogeographical approach // Archaeofauna. – 2013. – Lk. 123–131 : ill.

316. Lätti, P. Lukud ja võtmed Lõhavere linnamäelt // MT, 21. – Tallinn, 2010. – Lk. 139–148 : ill.
Sum.: Locks and keys from Lõhavere hillfort.

317. Maldre, L. Archaeozoological material from the settlement sites at Linnaaluste and the hill fort at Keava // Keava – “The Hand of the Sun”. – Estonian Journal of Archaeology. Suppl. Series, 1. – Tallinn, 2012. – Lk. 106–126 : ill.

318. Maldre, L. Loomaluud Narvast Suur tänav 22–26 // Märgilised mälestised. Uurimusi Narva piirkonna ajaloost. Narva Muuseum. Toimetised, 12. – Narva, 2012. – Lk. 74–95 : ill.
Sum.: Animal bones from Narva, Suur Street 22–26. Рез.: Кости животных с улицы Суур 22–26 города Нарва.

319. Maldre, L. Salme I paadi arheozooloogiline materjal // Saaremaa Muuseum. Kaheaastaraamat, 2009–2010. – Kuressaare, 2011. – Lk. 30–47 : ill.
Sum.: Archaeozoological material of the first Salme boat. – Lk. 359–360.

320. Malve, M. Haiguste ja vigastuste jäljed Siksälä kalmistu luudel // Valk, H., Laul, S. Siksälä kalme, I : Muistis ja ajalugu. – Tartu, 2014. – Lk. 309–334 : ill.
Sum.: Human remains at Siksälä village cemetery: diseases and injuries.

321. Malve, M. Inimluud Mihkli kiriku võlvidelt // ÕES aastaraamat 2011. – Tartu, 2012. – Lk. 149–156 : ill.
Sum.: Human remains on the vaulted ceiling of Mihkli Church.

322. Malve, M. Kaks luustikku Tartu toomkirikust: arheoloogia ja osteoloogia andmed // ÕES aastaraamat 2010. – Tartu, 2011. – Lk. 65–84 : ill.
Sum.: Two skeletons from the Tartu cathedral cemetery: archaeological and osteological data.

323. Malve, M. Osteological analysis of human remains from the cemeteries of St Alexander Nevsky Russian garrison and St Nicholas church, Pärnu // AVE, 2011. – Tallinn, 2012. – Lk. 167–174 : ill.
Res.: Püha Aleksander Nevski vene garnisoni ja Püha Nikolai kirikaia inimluude osteoloogiline analüüs.

324. Malve, M., Kadakas, V., Kiudsoo, M., Tiidu, E. Archaeological studies in the church and churchyard of Kose // AVE, 2013. – Tallinn, 2014. – Lk. 119–134 : ill.
Res.: Arheoloogilised uuringud Kose kirikus ja kirikuaias.

325. Malve, M., Kivirüüt, A., Roog, R., Maasing, M., Wärmländer, S. K. T. S. Archaeological pilot study of the Gallows Hill in Tartu // AVE, 2012. – Tallinn, 2013. – Lk. 207–2016 : ill.
Res.: Eeluuringud Tartu Võllamäel.

326. Malve, M., Kokamägi, J. Archaeological excavations in the Põltsamaa old parish cemetery // AVE, 2013. – Tallinn, 2014. – Lk. 175–182 : ill.
Res.: Arheoloogilised kaevamised Põltsamaa vanal kihelkonnakalmistul.

327. Malve, M., Lillak, A., Roog, R. 18. sajandi mehe matus Rapla kirikaiast: juhtumiuuring // Harjumaa uurimusi, 9 : Arheoloogia kogumik. – [Keila], 2013. – Lk. 100–110 : ill.
Sum.: Burial of an 18th century man from the Rapla churchyard: case study.

328. Malve, M., Lillak, A., Roog, R., Mäesalu, M. St George’s cemetery in Tartu – medieval burial ground of the leprosarium? // AVE, 2012. – Tallinn, 2013. – Lk. 195–206 : ill.
Res.: Tartu Püha Jüri kalmistu – keskaegne hospitalikalmistu?

329. Malve, M., Mäesalu, A. Kuidas Mare Aun leidis Tartus palmide alt keskaegse kiriku ja kalmistu // MT, 25. – Tallinn, 2014. – Lk. 125–138 : ill.
Sum.: The story of Mare Aun’s discovery: a medieval church and a graveyard under palm-trees in Tartu.

330. Malve, M., Roog, R., Lillak, A. Archaeological investigations in Rapla churchyard and the osteological analysis of the burials // AVE, 2011. – Tallinn, 2012. – Lk. 201–208 : ill.
Res.: Arheoloogilised uuringud Rapla kirikaias ning matuste osteo-loogiline analüüs.

331. Malve, M., Roog, R., Lillak, A., Limbo-Simovart, J. Archaeological rescue excavations in Hargla old parish cemetery // AVE, 2011. – Tallinn, 2012. – Lk. 189–200 : ill.
Res.: Päästekaevamised Hargla vanal kihelkonnakalmisul.

332. Malve, M., Roog, R., Mäesalu, M. A medieval tomb in Tartu Cathedral // AVE, 2013. – Tallinn, 2014. – Lk. 167–174 : ill. Res.: Keskaegne hauakast Tartu toomkirikust.

333. Malve, M., Roog, R., Tvauri, A. Preliminary results of the rescue excavations in St Mary’s churchyard and its surroundings in Tartu 2010–2011 // AVE, 2011. – Tallinn, 2012. – Lk. 137–150 : ill.
Res.: Päästekaevamised Tartu Püha Maarja kalmistul ja selle ümbruses 2010.–2011. aastal.

334. Malve, M., Varul, L., Roog, R., Maasing, M., Wärmländer, S. K. T. S., Jaago, K. The Haapsalu Gallows Hill // AVE, 2013. – Tallinn, 2014. – Lk. 193–200 : ill.
Res.: Haapsalu Võllamägi.

335. Mandel, M. Das unterirdische Grabfeld mit Feuerbestattungen zu Uugla // AVE, 2010. – Tallinn, 2011. – Lk. 175–178 : ill.
Res.: Uugla maa-alune põletuskalmistu.

336. Mandel, M. Entdeckung einer neuen Grabstelle in einem unerforschten Teil des Gräberfelds von Maidla // AVE, 2013. – Tallinn, 2014. – Lk. 161–166 : ill.
Res.: Maidlas avastati seni läbi uurimata kalmeosa.

337. Mandel, M. Fortgesetzte Ausgrabungen auf dem Gräberfeld von Maidla im Jahre 2011 // AVE, 2011. – Tallinn, 2012. – Lk. 253–256 : ill.
Res.: Järelkaevamised Maidla kalmeväljal 2011. aastal.

338. Mandel, M. Linnusteta võimukeskused Lääne- ja Loode-Eestis // MT, 24. – Tartu, 2014. – Lk. 189–208 : ill.
Sum.: Power centres without hill forts in western and north-western Estonia.

339. Mandel, M. Muinasaegsed kalmevormid ja matmiskombestik Ridala ning Martna kihelkondades // Läänemaa kalmistud, II. Ridala ja Martna kihelkondade ning Haapsalu linna kalmistud. – Kullamaa, 2014. – Lk. 59—67 : ill.

340. Mandel, M. Palivere ümbruse muinasasustusest // Palivere raamat. – Palivere, 2010. – Lk. 9–13 : ill.

341. Mandel, M. Probegrabungen im unterirdischen Grabfeld mit Feuerbestattungen zu Uugla // AVE, 2009. – Tallinn, 2010. – Lk. 147–149 : ill.
Res.: Proovikaevamised Uugla maa-alusel põletuskalmistul.

342. Mandel, M. Põnevaid muinasleide Läänemaa Muuseumi kogudest // Läänemaa Muuseumi toimetised, XVII. – Haapsalu, 2014. – Lk. 9–19 : ill.
Sum.: Exciting ancient finds from the collections of Läänemaa Museum.

343. Mandel, M. Uunikumid ja “masstoodang” // MT, 25. – Tallinn, 2014. – Lk. 139–148 : ill.
Sum.: Unique finds and “mass production”.

344. Mandel, M., Allmäe, R. Forschungs- und Wiederherrichtungsarbeiten im Gräberfeld zu Maidla // AVE, 2012. – Tallinn, 2013. – Lk. 281–288 : ill.
Res.: Uurimis- ja korrastustööd Maidla kalmeväljal.

345. Matsin, A. Varakeskaegse naise sõba rekonstruktsioon Siksali (Siksälä) kalmistu leiu põhjal // MT, 21. – Tallinn, 2010. – Lk. 171–192 : ill.
Sum.: Reconstruction of a woman’s shawl from the Early Middle Ages based on the find from Siksali (Siksälä) cemetery.

346. Metsallik, R. Ceramic finds from Akadeemia street in Tartu // AVE, 2009. – Tallinn, 2010. – Lk. 151–156 : ill.
Res.: Keraamikaleid Tartust Akadeemia tänavalt.

347. Moora, T., Raukas, A., Stankowski, W. T. J. Dating of the Reo site (island of Saaremaa, Estonia) with silicate and iron microspherules points to an exact age of the fall of the Kaali meteorite // Geochronometria. – 2012. – 4 (39). – Lk. 262 – 267 : ill.

348. Mäesalu, A. A rare macehead from the village of Tammeküla, Hargla parish // AVE, 2009. – Tallinn, 2010. – Lk. 141–146 : ill.
Res.: Haruldane sõjanuiapea Hargla kihelkonnast Tammekülast.

349. Mäesalu, A. Could Kedipiv in East Slavonic chronicles be Keava hill fort? // Keava – “The Hand of the Sun”. – Estonian Journal of Archaeology. Suppl. Series, 1. – Tallinn, 2012. – Lk. 195–200.

350. Mäesalu, A. Die Befestigungsanlagen der Hansestadt Dorpat (Tartu) // Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum VII: Die Befestigungen. – Lübeck, 2010. – Lk. 681–691 : ill.
Summary.

351. Mäesalu, A. Estlands schönste Streitkeule des 12.–13. Jahrhunderts // Baltic Journal of Art History. – 2010. – Spring. – Lk. 201–220 : ill.
Kokkuvõte: Eesti ilusaim sõjanui 12.–13. sajandist.

352. Mäesalu, A. Kas kuulus kroonik Läti Henrik oli Soontaganas esimene kihelkonnavaimulik? // Vana-Läänemaa ajaloo radadel, II. – Lihula, 2014. – Lk. 29–40 : ill.
Zsfs.: War der berühmte Kronikschreiber Heinrich von Lettland der erste Priest in Soontagana?

353. Mäesalu, A. Keila linnuse Püha Jüri ripatsist //Harjumaa uurimusi, 9 : Arheoloogia kogumik. – [Keila], 2013. – Lk. 6–18 : ill.
Sum.: On the Saint George’s pendant from Keila.

354. Mäesalu, A. Keskaegse laskemasina notstali rekonstruktsioonist Lihulas // Vana-Läänemaa ajaloo radadel, I. – Lihula, 2012. – Lk. 67–89 : ill.
Zsfs.: Rekonstruktion des mittelalterlichen Wurfgeschützes notstal in Lihula (Leal).

355. Mäesalu, A. Kindheit und Jugend in der Hansestadt Dorpat (Tartu) // Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum VIII: Kindheit und Jugend, Ausbildung und Freizeit. – Lübeck, 2012. – Lk. 411–418 : ill.
Summary.

356. Mäesalu, A. Mechanical artillery and warfare in the chronicle of Henry of Livonia // Crusading and Chronicle Writing on the Medieval Baltic Frontier. A Companion to the Chronicle of Henry of Livonia. – Farnham, 2011. – Lk. 265–290 : ill.

357. Mäesalu, A. Otepää linnuse hävimisdaatumist // EJA, 14: 1. – 2010. – Lk. 79–89.
Sum.: About the destructiondate of the medieval castle of Otepää.

358. Mäesalu, A. Uusi andmeid Mihkli kiriku vanemast ajaloost // ÕES aastaraamat 2011. – Tartu, 2012. – Lk. 129–148 : ill.
Sum.: New data on the early history of the church of Mihkli.

359. Mäesalu, A. Ümera lahingupaika otsimas // Eesti Loodus. – 2010. – 9. – Lk. 20–24 : ill.

360. Mäesalu, A., Haak, A. Mittelalterliche Klöster in Dorpat (Tartu) und Fellin (Viljandi) // Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum IX : Die Klöster. – Lübeck, 2014. – Lk. 521–529 : ill.
Summary.

361. Mäesalu, A., Malve, M. Archaeological excavations on the vaults of Mihkli church, Pärnu County // AVE, 2011. – Tallinn, 2012. – Lk. 209–216 : ill.
Res.: Arheoloogilised kaevamised Mihkli kiriku võlvidel Pärnumaal.

362. Mäesalu, A., Malve, M. Arheoloogilised avastused Mihkli kiriku võlvidelt // Muinsuskaitse aastaraamat, 2011. – Tallinn, 2012. – Lk. 76–78 : ill.

363. Mäesalu, A., Peets, J. Medieval leather arm guards from Tartu, Estonia // Acta Militaria Mediaevalia, IX. – Kraków; Rzeszów; Sanok, 2013. – Lk. 231–237 : ill.
Streszczenie: Średniowieczne skórzane zarękawia z Tartu w Estonii.

364. Mäesalu, A., Peets, J. Sõjanuiad, võimusümbolid ja margapuud // MT, 21. – Tallinn, 2010. – Lk. 211–236 : ill.
Sum.: Maces, symbols of power and steelyards.

365. Mägi, M. Corporate power structures as indicated in archaeological evidence: the case of Estonia in the Middle Iron Age and Viking Age // Fennoscandia Archaeologica, 30. – Helsinki, 2013. – Lk. 107–125 : ill.

366. Mägi, M. Late prehistoric societies and burials in the Eastern Baltic // Archaeologia Baltica, 19. – Klaipėda, 2013. – Lk. 177–194 : ill.
Santrauka: Bendruomenės ir laidosena vėlyvojoje Rytų Pabaltijo priešistorėje.

367. Mägi, M. Trade, war and the diversity of rituals at late prehistoric harbour sites on Saatemaa // Archaeologia Baltica, 14 : Underwater Archaeology in the Baltic Region. Dedicated to the 65th birthday of prof habil. Dr. Vladas Žulkus. – Klaipėda, 2010. – Lk. 168–182 : ill.
Santrauka: Prekyba, karas ir ivairios Saaremaa uostų gyvenvietės vėlyvaisiais priešistorės laikais.

368. Mägi, M. Viking Age and early medieval Eastern Baltic between the West and the East // Taxes, tributes and tributary lands in the making of the Scandinavian kingdoms in the Middle Ages. Norgesveldet occasional papers, 2. – Trondheim, 2011. – Lk. 189-235 : ill.

369. Mägi, M. Ösel and the Danish kingdom: revisiting Henry’s Chronicle and the archaeological evidence // Crusading and Chronicle Writing on the Medieval Baltic Frontier. A Companion to the Chronicle of Henry of Livonia. – Farnham, 2011. – Lk. 317–341 : ill.

370. Mäll, J. A 13th-century kettlehat from Kodasoo, Estonia // Gladius. Estudios sobre armas antiguas, arte militar y vida cultural en oriente y occidente, XXXI. – 2011. – Lk. 83–91 : ill.

371. Mäll, J. Otepää piiskopilinnuse hävimisdaatumist kirjalike ja arheoloogiliste allikate valguses // EJA, 14: 1. – 2010. – Lk. 72–78.
Sum.: The destruction of the medieval castle of Otepää in the light of written and archaeological sources.

372. Mäll, J. Otepää piiskopilinnuselt leitud varspüssi rekonstrueerimine // MT, 21. – Tallinn, 2010. – Lk. 193–2010 : ill.
Sum.: Reconstruction of the handgonne from Otepää castle.

373. Mäss, V. Merekultuurist põhjaranniku ja Lahemaa vetes // Uurimusi Lahemaa ajaloolistest maastikest. – Tallinn, 2010. . – Lk. 157–170 : ill.

374. Mäss, V. Graveyard of Sunken Ships in the Tallinn Maritime Gateway // MT, 23. – Tallinn, 2013. – Lk. 173–195 : ill.
Res.: Laevade kalmistu Tallinna mereväravas. Sammanf.: Vrakkyrkogård i Tallinns sjöfartsområde.

375. Nikitjuk, A. Archaeological excavations in Narva 2008–2009 // AVE, 2009. – Tallinn, 2010. – Lk. 177–184 : ill.
Res.: Arheoloogilised uuringud Narvas 2008–2009. aastal.

376. Noorlaid, I., Vimberg, K. Uderna asulakoha arheoloogilised kaevamised piiriülese koostööprojekti raames // Muinsuskaitse aastaraamat, 2012. – Tallinn, 2013. – Lk. 82 : ill.

377. Nurk, R. Eine Aussicht auf Reval (Tallinn) samt ihrer Befestigungen // Baltic Journal of Art History. – 2013. – 6. – Lk. 47−68 : ill.

378. Nurk, R. Narva itaaliapärased bastionid // Piir ja jõgi – piirijõgi. Uurimusi Narva piirkonna ajaloost. Narva Muuseum. Toimetised, 15. – Narva, 2014. – Lk. 78–121 : ill.
Sum.: Italian-type bastions of Narva in the context of the European history of fortification.
Рез.: Нарвские бастионы итальянского типа на фортификационно-историческом фоне Европы.

379. Nurk, R. Tallinn and tenailles: some thoughts on the Russian period in the fortification history of Tallinn inspired by the recent excavations in the central square of the city // City fortresses in the Baltic Sea region. A selection of fortified cities during the Swedish Great Power Period. – Stockholm, 2014. – Lk. 34–41 : ill.

380. Nurk, R. Tallinna Vanasadam ajaloolistel plaanidel // Muinsuskaitse aastaraamat, 2011. – Tallinn, 2012. – Lk. 88–92 : ill.

381. Nurk, R. Täiendusi Tallinna Karjavärava ehitusloole // Vana Tallinn, XXV (XXIX). – Tallinn, 2014. – Lk. 57–73 : ill.
Sum.: Some additions to the constructional history of Karja Gate in Tallinn.

382. Nurk, R., Kadakas, V. Toos, G. Preliminary archaeological investigations in the area of the medieval and post-medieval harbour of Tallinn // AVE, 2011. – Tallinn, 2012. – Lk. 125–136 : ill.
Res.: Arheoloogilised eeluuringud kesk- ja varauusaegse Tallinna sadama piirkonnas.

383. Nurk, R., Kadakas, V., Püüa, G., Toos, G., Talvar, P. Investigation of the medieval and early postmedieval Karja gate and the suburb in front of it in Tallinn // AVE, 2010. – Tallinn, 2011. – Lk. 115–126 : ill.
Res.: Tallinna kesk- ja varauusaegse Karjavärava ja selle eeslinna uuringud.

384. Nurk, R., Kadakas, V., Toos, G. Investigations in the courtyard of Estonian State Puppet and Youth Theatre // AVE, 2009. – Tallinn, 2010. – Lk. 171–176 : ill.
Res.: Uuringud Eesti Nuku- ja Noorsooteatri sisehoovis.

385. Nurk, R., Kadakas, V., Toos, G. Investigations of the northern part of the rampart fortifications of Tallinn // AVE, 2010. – Tallinn, 2011. – Lk. 127–136 : ill.
Res.: Arheoloogilised uuringud Tallinna bastionivööndi põhjapoolses osas.

386. Oad, K. Structures and centres of power in Estonia in 1200 AD: some alternative interpretations // MT, 24. – Tartu, 2014. – Lk. 239–255 : ill.
Res.: Võimustruktuurid ja -keskused Eestis aastal 1200: alternatiivseid tõlgendusi.

387. Oras, E. Contemporary polities and archaeology of ethnicity in the Baltic countries: paradigms of history writing, state politics and personalities in the tradition of archaeological research // Archaeological Review from Cambridge, 27. – 2012. – Lk. 111–137.

388. Oras, E. East Baltic Middle Iron Age wealth deposits in burial areas: an example of regional cultural practice // Archaeologia Baltica, 19. – Klaipėda, 2013. – Lk. 61–80 : ill.
Santrauka: Rytų Baltijos regiono vidurinio geležies amžiaus turtiniai depozitiai laidojimo paminklų aplinkoje: regioninės kultūrinės praktikos pavyzdys.

389. Oras, E. Importance of terms: what is a wealth deposit? // Papers from the Institute of Archaeology (PIA), 22.– 2012. – Lk. 61–85.

390. Oras, E. Ritual wealth deposits in Estonian Middle Iron Age material // EJA, 14: 2. – 2010. – Lk. 123–142 : ill.
Res.: Rituaalsed peitvarad Eesti keskmise rauaaja materjalis.

391. Oras, E. Sacrifice or offering: what can we see in the archaeology of northern Europe // Folklore, 55. – 2013. – Lk. 125–150 : ill.

392. Oras, E., Kriiska, A. The Kohtla weapon deposit: preliminary results // AVE, 2013. – Tallinn, 2014. – Lk. 55–66 : ill.
Res.: Kohtla relvaleid: esialgsed uurimistulemused.

393. Ots, M. L’Estonia e l’ambra // Ambra dalla rive del Baltico all’ Etruria. – Roma, 2012. – Lk. 16 – 19 : ill.

394. Ots, M. Loomakujukesed Valma keskneoliitilises kaksikmatuses // MT, 21. – Tallinn, 2010. – Lk. 11–22 : ill.
Sum.: Animal figurines in the Middle Neolithic double burial of Valma.

395. Ots, M. The significance of deposits of natural amber in Estonia in the context of Early Metal Age society // Archaeologia Baltica, 17. – Klaipėda, 2012. – Lk. 46–59 : ill.
Santrauka: Gintaro radimviečių svarba Estijos ankstyvųjų metalų epochos kontekste.

396. Ots, M., Tamla, Ü. Estonsko v období od 9000 př.n.l. do 1200 n.l. : Estonia in 9000 BC to 1200 AD // Svět tajemných Baltů : The World of the Mysterious Balts. – Brno, 2013. – Lk. 15–28 : ill.

397. Pajuste, V. The reconstruction of a Late Iron Age house: an archaeological experiment on Rõuge 2010–2012 // AVE, 2011. – Tallinn, 2012. – Lk. 307–318 : ill.
Res.: Noorema rauaaja eluhoone rekonstrueerimine: arheoloogiline eksperiment Rõuges 2010–2012.

398. Peets, J. Cannons of the late 18th–early 19th centuries from the fortress of Kuressaare and their conservation // AVE, 2012. – Tallinn, 2013. – Lk. 271–280 : ill.
Res.: Kuressaare kindluse 18. sajandi lõpu – 19. sajandi alguse suurtükid ja nende konserveerimine.

399. Peets, J. Kuressaare kindluse 18. sajandi lõpu – 19. sajandi alguse suur-tükid ja nende konserveerimine // Saaremaa Muuseum. Kaheaastaraamat, 2011–2012. – Kuressaare, 2013. – Lk. 102–123 : ill.
Sum.: The cannons of the Kuressaare Fortress of the late 18th and early 19th centuries and their conservation. – Lk. 313–315.

400. Peets, J. Kuressaare kindluse suurtükid ja nende konserveerimine // Muinsuskaitse aastaraamat, 2011. – Tallinn, 2012. – Lk. 91–92 : ill.

401. Peets, J. Muistsete rauaahjude jäänustest Mäetaguse Metskülas ja Eesti omamaise raua sünnist // Iisaku Muuseumi toimetised, I., Iisaku, 2012. – Lk. 34–58 : ill.

402. Peets, J. Raua tootmisest Siksäläs ja mujal Lõuna-Eestis // Valk, H., Laul, S. Siksälä kalme, I : Muistis ja ajalugu. – Tartu, 2014. – Lk. 239–244 : ill.

403. Peets, J. Relvad ja terariistad Siksälä kalmest: tüpoloogia ja tehnoloogia // Valk, H., Laul, S. Siksälä kalme, I : Muistis ja ajalugu. – Tartu, 2014. – Lk. 245–277 : ill.

404. Peets, J., Allmäe, R., Maldre, L. Archaeological investigations of Pre-Viking Age burial boat in Salme village at Saaremaa // AVE, 2010. – Tallinn, 2011. – Lk. 29–48 : ill.
Res.: Eelviikingiaegne paatmatus Salme alevikus Saaremaal.

405. Peets, J., Allmäe, R., Maldre, L., Saage, R., Tomek, T., Lõugas, L. Research results of the Salme ship burials in 2011–2012 // AVE, 2012. – Tallinn, 2013. – Lk. 43–60 : ill.
Res.: Salme muististekompleksi uurimistööde tulemustest 2011–2012.

406. Peets, J., Maldre, L. Salme paadijäänused ja luunupud // MT, 21. – Tallinn, 2010. – Lk. 47–88 : ill.
Sum.: Boat remains and bone pieces of Salme.

407. Peets, J., Saage, R., Maldre, L. The medieval and early modern smithy site of Käku // AVE, 2012. – Tallinn, 2013. – Lk. 93–108 : ill.
Res.: Käku kesk- ja varauusaegne sepikojakoht.

408. Peets, J., Valt, J. Ühest rauaaja lõpu relvast Saaremaal, Mandri-Eestis ja naaberpiirkondades // Saaremaa Muuseum. Kaheaastaraamat, 2009–2010. – Kuressaare, 2011. – Lk. 3–29 : ill.
Sum.: A weapon of the Latest Iron Age on Saaremaa, mainland Estonia and on neighbouring areas. – Lk. 358.

409. Põltsam-Jürjo, I. Söök-jook keskaja Lihulas // Vana-Läänemaa ajaloo radadel, I. – Lihula, 2012. – Lk. 54–66 : ill.
Zsfs.: Essen und Trinken im mittelalterlichen Lihula (Leal).

410. Pärn, A. Die Gründungsstädte am Beispiel Estlands – Problemstellungen // Gründung im archäologischen Befund. Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit, 27. – Paderborn, 2014. – Lk. 105–112 : ill.

411. Pärn, A. Elamu interpreteerimisest Eesti varases linnaehituses // Vana Tallinn, XXV (XXIX). – Tallinn, 2014. – Lk. 29–56 : ill.
Zsfs.: Wohnhäuser im frühen Städtebau in Estland.

412. Pärn, A. Haapsalu keldrid vanema linnaehituse allikana // Läänemaa Muuseumi toimetised, XIII. – Haapsalu, 2010. – Lk. 31–56 : ill.
Sum.: Cellars in Haapsalu – a source of early town construction.

413. Pärn, A. Possibilities of urban archaeology in interpreting an early town plan of Haapsalu // EJA, 18: 2. – 2014. – Lk. 135–155 : ill.
Res.: Linnaarheoloogia võimalustest Haapsalu vanema linnaplaani interpreteerimisel.

414. Pärn, A. Stadtarchäologie weiterentwickeln in Tallinn // Stadtarchäologie und Stadtentwicklung im Welterbe. – Berlin, 2013. – Lk. 62–64.

415. Pärn, A. Visandeid keskaegse Lihula vanemast kodanikumajast ja vanemast linnaehitusest // Vana-Läänemaa ajaloo radadel, I. – Lihula, 2012. – Lk. 40–53 : ill.
Zsfs.: Einblicke in den älteren Bürgerhaus- und Stadtbau im mittelalterlichen Lihula (Leal).

416. Pärn, A., Russow, E. Halbkeller in Westestland – Steinwerke aus der Städtegründungszeit // Lübeck und der Hanseraum. Beiträge zu Archäologie und Kulturgeschichte. Festschrift für Manfred Gläser. – Lübeck, 2014. – Lk. 503–512 : ill.

417. Püüa, G., Kadakas, V., Toos, G., Nurk, R. Recent studies in Kuressaare bishop’s castle // AVE, 2011. – Tallinn, 2012. – Lk. 93–112 : ill.
Res.: Arheoloogilised uuringud ja järelevalve Kuressaare kindluse territooriumil.

418. Püüa, G., Nurk, R., Kadakas, V., Toos, G. Archaeological documen-tation of the Eerikneeme stone labyrinth on the island Aegna // AVE, 2009. – Tallinn, 2010. – Lk. 109–122 : ill.
Res.: Aegna saare Eerikneeme kivilabürindi arheoloogiline dokumen-teerimine.

419. Püüa, G., Toos, G., Alttoa, K., Kadakas, V. Additions to the early construction history of the Kuressaare bishop’s castle // AVE, 2012. – Tallinn, 2013. – Lk. 171–184 : ill.
Res.: Täiendusi Kuressaare piiskopilinnuse varasemale ehitusloole.

420. Quast, D., Tamla, Ü., Felten, S. Two fifth century AD Byzantine silver bowls from Estonia // EJA, 14: 2. – 2010. – Lk. 99–122 : ill.
Res.: Kaks viienda sajandi Bütsantsi hõbenõu Eestist.

421. Rainne, S. M. Metallpitsid Tallinna Püha Johannese hospidali (Jaani seegi) kalmistu haualeidudes // MT, 21. – Tallinn, 2010. – Lk. 297–320 : ill.
Sum.: Metal laces recovered in the cemetery of St. John’s hospital in Tallinn.

422. Rammo, R. Fragments of clothing from medieval Tartu (Estonia): archaeological sources // MT, 22. – Tartu, 2012. – Lk. 125–146 : ill.

423. Rammo, R. Social and economic aspects of textile consumption in medieval Tartu, Estonia // North European Symposium for Archaeological Textiles X: Copenhagen, Denmark; 14th–17th May 2008. Ancient Textiles Series, 5. – Oxford; Oakville, 2010. – Lk. 201–207 : ill.

424. Rammo, R. Time capsule from the late 17th or early 18th centuries: clothing of a woman from Rabivere bog (Estonia) // From Studies into Ancient Textiles and Clothing. Fasciculi Archaeologiae Historicae, XXIII. – Łódź, 2010. – Lk. 83–90 : ill.
Streszczenie (resümee).

425. Rammo, R. Tradition and transition: the technology and usage of plant-fibre textiles in Estonian rural areas in the 11th–17th centuries // Focus on Archaeological Textiles. Multidisciplinary Approaches Monographs of the Archaeological Society of Finland, 3. – Helsinki, 2014. – Lk. 102–115 : ill.

426. Rammo, R., Matsin, A. Kangakudumine keskaegses külas Siksälä kalmistu leidude põhjal // Valk, H., Laul, S. Siksälä kalme, I : Muistis ja ajalugu. – Tartu, 2014. – Lk. 335–353 : ill.
Sum.: Weaving in medieval village on the basis of Siksälä finds.

427. Rannamäe, E. Loomad kesk- ja varauusaegses linnas – esialgseid tulemusi Viljandi zooarheoloogilise materjali kohta // Viljandi Muuseumi toimetised, I. – Viljandi, 2010. – Lk. 37–49 : ill.
Sum.: Animals in medieval and post-medieval town – preliminary results about Viljandi’s zooarchaeological material.

428. Rannamäe, E., Valk, H. Some spatial and temporal aspects of animal utilisation in Viljandi, medieval Livonia // Archaeologia Baltica, 20. – Klaipėda, 2013. – Lk. 47–58 : ill.
Santrauka: Gyvūnų vartojimo maistui aspekta I pagal zooarcheologinę medžiagą erdvės ir laiko atžvilgiu: preliminarūs duomenys iš Viljandi, viduramžių laikų Livonijos.

429. Reitalu, T., Seppä, H., Sugita, S., Kangur, M., Koff, T., Avel, E., Kihno, K., Vassiljev, J., Renssen, H., Hammarlund, D., Heikkilä, M., Saarse, L., Poska, A., Veski, S. Long-term drivers of forest composition in a boreonemoral region: the relative importance of climate and human impact // Journal of Biogeography, 40. – 2013. – Lk. 1524–1534.

430. Remmel, M.-A., Valk, H. Muistised, pärimuspaigad ja kohapärimus: ajalised ning ruumilised aspektid // MT, 26: 2. – Tartu, 2014. – Lk. 305–398 : ill.

431. Roio, M. Archaeological finds and archival sources: Comparison and interpretation // MT, 23. – Tallinn, 2013. – Lk. 197–224 : ill.
Res.: Arheoloogiline aines ja arhiiviallikad: võrdlus ja tõlgendamine. Sammanf.: Arkeologiskt fyndmaterial och arkivkvällor: jämförelse och tolkning.

432. Roio, M. Laevavrakid: digitaliseerimine ja avatud ligipääs mereajaloo allikatele // Muinsuskaitse aastaraamat, 2012. – Tallinn, 2013. – Lk. 76–77 : ill.

433. Roio, M. Läänemere uppunud pärand // Eesti Loodus. – 2011. – 11. – Lk. 39–41 : ill.

434. Roio, M. Maritime history sources: Publishing and possibilities of usage // The Changing Coastal and Maritime Culture. The 5th Baltic Sea Region Cultural Heritage Forum in Tallinn 18–20 September 2013.– Tallinn, 2014. – Lk. 88–91 : ill.

435. Roio, M. Saadetis, mille võttis meri // Eesti Loodus. – 2013. – 6/7. – Lk. 60–62 : ill.

436. Roio, M. Underwater archaeological fieldwork in the Kolga Bay and Gulf of Riga // AVE, 2011. – Tallinn, 2012. – Lk. 257–260 : ill.
Res.: Allveearheoloogilised välitööd Kolga lahes ja Liivi lahel.

437. Roog, R., Malve, M. Rescue excavations on the settlement site and rural cemetery of Lohkva, Tartumaa // AVE, 2012. – Tallinn, 2013. – Lk. 241–250 : ill.
Res.: Päästekaevamised Lohkva asulakohal ja külakalmistul.

438. Rosentau, A., Muru, M., Kriiska, A., Subetto, D., Vassiljev, J., Hang, T., Gerasimov, D., Nordqvist, K., Ludikova, A., Lõugas, L., Raig, H., Kihno, K., Aunap, R., Letyka, N. Stone Age settlement and Holocene shore displacement in the Narva-Luga klint bay area, eastern Gulf of Finland // Boreas. – 2013. – 4. – Lk. 912–931 : ill.

439. Rosentau, A., Veski, S., Kriiska, A., Aunap, R., Vassiljev, J., Saarse, L., Hang, T., Heinsalu, A., Oja, T. Palaeogeographic Model for the SW Estonian Coastal Zone of the Baltic Sea // The Baltic Sea Basin. – [Berlin; Heidelberg], 2011. – Lk. 165 – 188 : ill.

440. Russow, E. Baden im kalten Wasser im Sommer und Schneeballwerfen im Winter streng verboten – Kindheit un Jugend in Reval (Tallinn) nach mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Quellen // Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum VIII: Kindheit und Jugend, Ausbildung und Freizeit. – Lübeck, 2012. – Lk. 419–432 : ill.
Summary.

441. Russow, E. Die Hansestadt Tallinn (Reval) und ihre mittelalterlichen Befestigungen // Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum VII: Die Befestigungen. – Lübeck, 2010. – Lk. 693–713 : ill.
Summary.

442. Russow, E. Die Klöster in der Stadt Reval (Tallinn) // Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum IX: Die Klöster. – Lübeck, 2014. – Lk. 531–543 : ill.
Summary.

443. Russow, E. From sherds to streets. Essays on later medieval archaeology // EJA, 18: 2. – 2014. – Lk. 83–85.
Res.: Kildudest tänavateni. Esseid hiliskeskaja arheoloogiast.

444. Russow, E. Linn linna all V. Arheoloogilised kaevamised Haapsalus 2008.–2009. aastal // Läänemaa Muuseumi toimetised, XIII. – Haapsalu, 2010. – Lk. 10–30 : ill.
Sum.: Archaeological investigations in Haapsalu 2008–2009.

445. Russow, E. Quo vadis, Eesti linnaarheoloogia? // Vana Tallinn, XXIII (XXVII). – Tallinn, 2012. – Lk. 12–60 : ill.
Sum.: What future for Estonian urban archaeology?

446. Russow, E., Allmäe, R. From a suburban pasture to the urban cemetery – recent fieldwork in north-western corner of medieval Haapsalu // AVE, 2012. – Tallinn, 2013. – Lk. 217–232 : ill.
Res.: Karjamaast surnuaiani – välitööd keskaegse Haapsalu loodenurgas.

447. Russow, E., Kadakas, V., Kaju, K. Varauusaegne kuldsõrmus Tallinnast // MT, 21. – Tallinn, 2010. – Lk. 245–268 : ill.
Sum.: Early Modern Age gold ring from Tallinn.

448. Russow, E., Kiudsoo, M. Rohe aare ja selle anum: kas Läänemere idaosa vanim glasuurkeraamika leid? // MT, 25. – Tallinn, 2014. – Lk. 149–172 : ill.
Sum.: Rohe hoard (tpq 1047) and its container: earliest find of glazed redware in eastern Baltic?

449. Russow, E., Lõugas, L., Maldre, L., Hiie, S., Kihno, K., Luik, H., Kadakas, V., Sarv, K., Kadakas, U., Kalm, A., Reppo, M. Medieval and early modern suburban site in Tallinn, Tartu Road 1: artefacts and ecofacts// AVE, 2012. – Tallinn, 2013. – Lk. 149–170 : ill.
Res.: Kesk- ja varauusaegne eeslinnaline asustus Tallinnas, Tartu mnt. 1 kinnistul: arte- ja ökofaktid.

450. Russow, E., Pärn, A. Majalugu ehk millest kõnelevad Osutitorni müürihoone jäänused // Läänemaa Muuseumi toimetised, XVI. – Haapsalu, 2013. – Lk. 88–130 : ill.
Sum.: From the noble to the humble house: an archaeological biography of the ruins of the Pointer’s Tower wall house.

451. Russow, U. Managing sunken data // MT, 23. – Tallinn, 2013. – Lk. 311–318 : ill.
Res.: Uppunud info.
Sammanf.: Hantering av data inom undervattensfyndo.

452. Russow, U., Roio, M. Internet-based databank as a communi-cation tool. The Estonian register of cultural heritage // Communicate the Past. Ways to Present Archaeology to the Public. Proceedings from the European Association of Archaeologists (EAA) 14th Annual Meeting, Valletta, Malta, 16th to 21st September 2008. Kulturmiljövård Mälardalen Skrifter, 2. – Västerås, 2010. – Lk. 51–58 : ill.

453. Saarse, L., Niinemets, E., Poska, A., Veski, S. Is there a relationship between crop farming and the Alnus decline in the eastern Baltic region? // Vegetation History and Archaeobotany, 19: 1. – 2010. – Lk. 17–28 : ill.

454. Sander, K. Malendid Eesti arheoloogilises leiumaterjalis // Viljandi Muuseumi toimetised, II. – Viljandi, 2011. – Lk. 39–64 : ill. Sum.: Chess pieces in Estonian archaeological material.

455. Sarkkinen, H. Die dörptschen Electusmünzen // Monetary history of the Baltics in the Middle Ages (12–16th c.). Varia historica, VI. – Tallinn, 2012. – Lk. 92–139 : ill.
Res.: Tartu electus-mündid.

456. Sarv, K. Archaeological investigations at the property of the Great Guild in Tallinn // AVE, 2010. – Tallinn, 2011. – Lk. 187–194 : ill.
Res.: Arheoloogilised uuringud Tallinna Suurgildi kinnistul.

457. Sarv, K. Arthur Spreckelsen ja Adolf Friedenthal – kaks kanget arheoloogi!? // Varia historica, VII: Eestimaa Provintsiaalmuuseum ja muuseumitraditsiooni algus Eestis. – Tallinn, 2013. – Lk. 114–124 : ill.
Sum.: Arthur Spreckelsen and Adolf Friedenthal – two tough archaeologists!?

458. Sarv, K. Naha- ja luutöö muinas- ja keskaegses Eestis // Loomast loodud. – Tallinn, 2014. – Lk. 11–20 : ill.

459. Sarv, K., Liivik, O. Tallinna varasematest puithoonetest // Tallinna puitarhitektuur : Wooden Architecture of Tallinn. – Tallinn, 2014. – Lk. 31–41 : ill.
[Sum.:] Tallinn’s older wooden buildings.

460. Sepp, T. Lõunabastioni Püssirohutorn. Üks keerulise ajalooga ja ehitus-tehniliselt tähelepanuväärne rajatis Kuressaare kindluses // Saaremaa Muuseum. Kaheaastaraamat, 2011–2012. – Kuressaare, 2013. – Lk. 88–101 : ill.
Sum.: Gunpowder Tower in the South Bastion: a structure of complicated history and of remarkable construction engineering at Kuressaare Fortress. – Lk. 312–313.

461. Siig, K. Changes in the network of strongholds and power centres in Estonia in the 11th Century // MT, 24. – Tartu, 2014. – Lk. 293 – 331 : ill.
Res.: Muutused Eesti linnuste ja võimukeskuste võrgustikus 11. sajandil.

462. Sillasoo, Ü. A cultural history of food consumption in medieval Livonian towns // Landscapes and Societies in Medieval Europe East of the Elbe : Interactions between Environmental Settings and Cultural Trans-formations. – Toronto, 2013. – Lk. 316 – 328 : ill

463. Sillasoo, Ü. Landscapes, vegetation, and folklore in late medieval art: an iconographic study based on selected Austrian and South German panel paintings // Landscape Research. – 2014. – 4 (39). – Lk. 455–479 : ill.

464. Sillasoo, Ü. Taevavõtmed ja kristusekäed – taimed lõunapoolse Kesk-Euroopa reformatsioonieelses kunstis // Mäetagused, 55. – 2013. – Lk. 53–74 : ill.

465. Smirnova, M., Valk, H., Malve, M. Rescue excavations in Ristipalo and Loosi barrow cemeteries // AVE, 2010. – Tallinn, 2011. – Lk. 161–168 : ill.
Res.: Päästekaevamised Ristipalo ja Loosi kääbaskalmistutel.

466. Sommer, R., Benecke, N., Lõugas, L., Nelle, O., Schmölcke, U. Holocene survival of the wild horse in Europe: a matter of open landscape? // Journal of Quaternary Science. – 2011. – 8 (26). – Lk. 805–812 : ill.

467. Sperling, U. Der Bronzebruchhort von Tehumardi – verstecktes Altmetall oder ritueller Weihefund? Ein Deutungsversuch am Erscheinungsbild der Bronzen // MT, 19. – Tartu, 2013. – Lk. 261–316 : ill.
Res.: Tehumardi hakkpronksist peitleid – vanametalli kogum või rituaalne pühendus? Tõlgenduskatse pronksesemete välimuse põhjal.

468. Sperling, U., Lang, V., Kimber, A. Neue Ausgrabungen in der Bronze-zeitsiedlung von Asva – Problemfragen und erste Ergebnisse // AVE, 2012. – Tallinn, 2013. – Lk. 29–42 : ill.
Res.: Uued kaevamised Asva pronksiaegsel asulal – probleemküsimused ja esimesed tulemused.

469. Sperling, U., Luik, H. Arrowheads, palisades and an attack scenario. Ridala Bronze Age hill-fort revisited // Archaeologia Baltica, 13 : At the Origins of the Culture of the Balts. – Klaipėda, 2010. – Lk. 140–152 : ill.
Santrauka: Strėlių antgaliai, statinių tvoros ir užpuolimo scenarijai. Dar karta peržiūrėjus Ridala bronzos amžiaus piliakalnio medžiagą.

470. Štšogoleva, J. Kaks berdõšši Ida-Virumaalt ja Ingerimaalt // Märgilised mälestised. Uurimusi Narva piirkonna ajaloost. Narva Muuseum. Toimetised, 12. – Narva, 2012. – Lk. 118–139 : ill.
Sum.: Two bardiches from Ida-Virumaa and Ingria.
Рез.: Два бердыша из Ида-Вирумаа и Ингерманландии.

471. Zemītis, G. The hill fort of Satesele – a power centre in the territory of the livs in the 11th – 13th centuries // MT, 24. – Tartu, 2014. – Lk. 445 – 461 : ill.
Res.: Satesele linnus kui võimukeskus liivlaste alal 11. – 13. sajandil.

472. Zhulnikov, A., Tarasov, A., Kriiska, A. Discrepancies between conventional and AMS-dates from complexes with asbestos and porous ware – a probable result of “reservoir effect”? // Fennoscandia Archaeologica, 29. – Helsinki, 2012. – Lk. 125–132 : ill.

473. Tamla, Ü., Kallavus, U., Reino, M. Loomapeakujuliste figuuridega hõbekett Padiküla aardes // MT, 21. – Tallinn, 2010. – Lk. 97–126 : ill.
Sum.: Silver chain with animal-head figurines from the Padiküla hoard.

474. Tamla, Ü., Karro, K., Kiudsoo, M., Ots, M. Archaeological investigations at Linnakse: stone graves and a Late Viking Age silver hoard // AVE, 2010. – Tallinn, 2011. – Lk. 73–88 : ill.
Res.: Arheoloogilised uuringud Linnaksel: kivikalmed ja hilis-viikingiaegne hõbeaare.

475. Tamla, Ü., Kiudsoo, M. The silver hoard from Kõue // AVE, 2013. – Tallinn, 2014. – Lk. 211–220 : ill.
Res.: Kõue hõbeaare.

476. Tamla, Ü., Kiudsoo, M., Toome, T. Viikingiaegne aardeleid Kinksist // Vana-Läänemaa ajaloo radadel, I. – Lihula, 2012. – Lk. 29–39 : ill.
Zsfs.: Der wikingerzeitliche Schatzfund im Dorf Kinksi.

477. Tamla, Ü., Kiudsoo, M., Toome, T. Viking Age hoard from Kinksi, county of Läänemaa // AVE, 2011. – Tallinn, 2012. – Lk. 227–236 : ill.
Res.: Viikingiaegne aardeleid Läänemaalt Kinksist.

478. Tamla, Ü., Rammo, R. Peitleid Lõhavere linnamäelt: leiumaterjali kataloog // Laul, S., Tamla, Ü. Peitleid Lõhavere linnamäelt. Käsitöö- ja ehtevakk 13. sajandi algusest. – Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad, 10. – Tartu; Tallinn, 2014. – Lk. 107–141.

479. Tamm, J. Residences of abbesses in Estonian monastic architecture, based on the examples of St Michael’s Cistercian convent in Tallinn and the Birgittine convent in Pirita // Baltic Journal of Art History. – 2010. – Spring. – Lk. 63–95 : ill.
Kokkuvõte: Abtissimajadest Eesti kloostriarhitektuuris Tallinna tsisterts-laste Püha Miikaeli ja Pirita birgitiinide kloostri näitel.

480. Tarasov, A., Kriiska, A. Exchange contacts between Russian Karelia and Estonia in the final phase of the Stone Age // Congressus XI Internationalis Fenno-Ugristarum, Piliscsaba, 9–14. VIII. 2010. Pars VIII: Dissertationes sectionum: Literatura, archeologica et historica. – Piliscsaba, 2011. – Lk. 333–346 : ill.

481. Tasuja, K. Äärejooni Narva linnaehitusele 13.–20. sajandini Suur tn 22–24 väljakaevatud hoonejäänuste võrdleva analüüsi alusel // Mineviku pärand tänases päevas. Uurimusi Narva piirkonna ajaloost. Narva Muuseum. Toimetised, 10. – Narva, 2010. – Lk. 32–67 : ill.
Sum.: Outline of the Construction of Narva Town in the 13th–20th centuries on the Basis of Comparative Analysis of Excavated Remains of the Building on Suur Street 22–24.
Рез.: Городское строительство в Нарве в 13–20 вв на основе сравнительного анализа остатков зданий, раскопанных на улице Суур 22–24.

482. Tšugai, A., Plado, J., Jõeleht, A., Kriiska, A., Mustasaar, M., Raig, H., Risberg, J., Rosentau, A. Ground-penetrating radar and geological study of the Kudruküla Stone Age archaeological site, Northeast Estonia // Archaeological Prospection, 21: 3. – 2014. – Lk. 225 – 234 : ill.

483. Tvauri, A. Archaeological excavations at Lossi 21, Viljandi // AVE, 2009. – Tallinn, 2010. – Lk. 157–164 : ill.
Res.: Arheoloogilised kaevamised Viljandis Lossi 21 krundil.

484. Tvauri, A. Archaeological finds from the hill fort at Keava // Keava – “The Hand of the Sun”. – Estonian Journal of Archaeology. Suppl. Series, 1. – Tallinn, 2012. – Lk. 36–62 : ill.

485. Tvauri, A. Archaeological investigations at the courtyard of Jakobi Street 2 / Lossi Street 3, Tartu // AVE, 2010. – Tallinn, 2011. – Lk. 179–186 : ill.
Res.: Arheoloogilised uuringud Tartus Jakobi 2 / Lossi 3 hoovil.

486. Tvauri, A. Archaeological investigations of the 18th century glassworks at Utsali // AVE, 2011. – Tallinn, 2012. – Lk. 113–124 : ill.
Res.: Arheoloogilised uuringud Utsali 18. sajandi klaasikoja asemel.

487. Tvauri, A. Archaeological investigations on the sites of the glassworks of Central Estonia // AVE, 2012. – Tallinn, 2013. – Lk. 259–270 : ill.
Res.: Arheoloogilised uuringud Kesk-Eesti 18. sajandi klaasimanufak-tuuride jäänustel.

488. Tvauri, A. Archaeological trial excavations at the location of the tower of Venus bastion in Pärnu // AVE, 2009. – Tallinn, 2010. – Lk. 165–170 : ill.
Res.: Arheoloogilised proovikaevamised Pärnus Veenuse bastioni torni asukohal.

489. Tvauri, A. Arheoloogilised kaevamised Viljandis Lossi 21 krundil 2009. aastal // Viljandi Muuseumi toimetised, I. – Viljandi, 2010. – Lk. 25–35 : ill.
Sum.: Archaeological excavations at Lossi 21, Viljandi in 2009.

490. Tvauri, A. Hirmus näljahäda Eestis ja naaberaladel aastatel 536–537 // Eesti Vabariigi teaduspreemiad 2013. – Tallinn, 2013. – Lk. 171–194.

491. Tvauri, A. The impact of the climate catastrope of 536–537 AD in Estonia and neighbouring areas // EJA, 18: 1. – 2014. – Lk. 30–56.
Res.: 536.–537. aasta kliimakatastroofi mõju Eestis ja naaberaladel.

492. Tvauri, A., Kivirüüt, A. Salvage excavations on the early modern age rural cemetery of Eassalu (former Vanaküla) // AVE, 2013. – Tallinn, 2014. – Lk. 183–192 : ill.
Res.: Päästekaevamised Pärnumaal Eassalu (endise Vanaküla) vara-uusaegsel külakalmistul.

493. Tvauri, A., Metsoja, K. Archaeological monitoring at Munga and Sepa streets in the old town of Viljandi // AVE, 2013. – Tallinn, 2014. – Lk. 113–118 : ill.
Res.: Arheoloogiline järelevalve Viljandi vanalinnas Munga ja Sepa tänaval.

494. Tvauri, A., Rammo, R., Vindi, A., Kiudsoo, M. Livonian War time hoard from Sargvere settlement site, Järva county // AVE, 2011. – Tallinn, 2012. – Lk. 245–252 : ill.
Res.: Liivi sõja aegne aare Sargvere asulakohalt Järvamaalt.

495. Tvauri, A., Saimre, T. Archaeological investigation of lime and tar production facilities in the historic Tartu County // AVE, 2009. – Tallinn, 2010. – Lk. 95–108 : ill.
Res.: Lubja- ja tõrvatootmisega seotud muististe arheoloogiline uurimine ajaloolise Tartumaa alal.

496. Tvauri, A., Valk, H. Tartu Ülikooli arheoloogiakogud: minevik ja olevik // Akadeemilise pärandi mõte. Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi, 40. – Tartu, 2012. – Lk. 138–153.
Sum.: Archaeological collections of the University of Tartu: past and present.

497. Tõrv, M. Post-excavational archaeothanatology: expanding the knowledge of late hunter-gatherer mortuary practices // Zentrum für Baltische und Skandinavische Arhäologie. Jahresbericht 2013. Eine Forschungseinrichtung der Stiftung Schlewig-Holsteinische Landes-museen Schloss Gottorf. – Schleswig, 2014. – Lk. 42–43 : ill.

498. Ukkonen, P., Aaris-Sørensen, K., Arppe, L., Daugnora, L., Halkka, A., Lõugas, L., Oinonen, M. J., Pilot, M., Storå, J. An Arctic seal in temperate waters: History of the ringed seal (Pusa hispida) in the Baltic Sea and its adaptation to the changing environment // The Holocene. – 2014. – 12 (24). – Lk. 1694–1706 : ill.

499. Vahur, S., Kriiska, A., Leito, I. Investigation of the adhesive residue on the flint insert and the adhesive lump found from the Pulli Early Mesolithic settlement site (Estonia) by micro-ATR-FT-IR spectroscopy // EJA, 15: 1. – 2011. – Lk. 3–17 : ill.
Res.: Pulli asulakohast leitud tulekivist pistiktera kiti ja kitikamaka uuringud mikro-ATR-FT-IR-spektroskoopia meetodil.

500. Valk, H. Objects and identity in medieval Estonia // The Archaeology of Medieval Europe, 2. Twelfth to Sixteenth Centuries. Acta Jutlandica. Humanities Series, 2011/9. – Aarhus, 2011. – Lk. 218–220 : ill.

501. Valk, H. Pagan-christian co-existence in medieval Estonia// The Archaeology of Medieval Europe, 2. Twelfth to Sixteenth Centuries. Acta Jutlandica. Humanities Series 2011/9. – Aarhus, 2011. – Lk. 430–431 ill.

502. Valk, H. Püha Võhandu rahvausus ja -pärimuses // ÕES aastaraamat, 2013. – Tartu, 2014. – Lk. 9–51 : ill.
Sum.: Sacred River Võhandu in Popular Beliefs and Oral Lore.

503. Valk, H. Setomaa asend ajaloolises ruumis: lisamärkusi kaugema mineviku kohta // ÕES aastaraamat, 2010. – Tartu, 2011. – Lk. 9–46 : ill.
Sum.: Setomaa in the historical space: Additional notes on the distant past.

504. Valk, H. Setomaa tsässonad: pärimus, rahvausk, kombed // Setomaa tsässonad. – [Obinitsa], 2011. – Lk. 61–107 : ill.
Резюме : Часовни Сетумаа: предания, поверья и обряды.
Sum.: Setomaa tsässons: heritage, folk belief and customs.
Tiivistelmä: Setomaan tsasounat: perineet, uskomuksed ja tavat.

505. Valk, H. Siksälä Kalmetemäe matused ja leiud // Valk, H., Laul, S. Siksälä kalme, I : Muistis ja ajalugu. – Tartu, 2014. – Lk. 354–371.
Sum.: Burials and finds from Siksälä cemetery.

506. Valk, H. State of research of Siksälä cemetery in 2014: addenda to previous studies // Valk, H., Laul, S. Siksälä kalme, I : Muistis ja ajalugu. – Tartu, 2014. – Lk. 234–236.

507. Valk, H. Strongholds east of the Baltic Sea in the 11th–13th/14th centuries: the topic, concepts, research, and terms // MT, 24. – Tartu, 2014. – Lk. 81 – 114 : ill.
Res.: Linnused Läänemere idakalda ruumis 11. – 13./14. sajandil: teemast, mõistetest, uurimisloost ja terminoloogiast.

508. Valk, H. The fate of final Iron Age strongholds of Estonia // MT, 24. – Tartu, 2014. – Lk. 333 – 384 : ill.
Res.: Eesti hilisrauaaegsete linnuste saatus.

509. Valk, H. The zhalnik graves: evidence of the christianization of the Novgorod and Pskov Lands? // Rome, Constantinople and Newly-Converted Europe: archaeological and historical evidence, I. – Kraków, 2012. – Lk. 737–750 : ill.

510. Valk, H., Allmäe, R. Kerikumägi at Siksälä: evidence of a new grave form in south-eastern Estonia? // EJA, 14: 1. – 2010. – Lk. 40–55 : ill.
Res.: Siksälä Kirikumägi: uus kalmevorm Kagu-Eestis?

511. Valk, H., Haav, A., Aunroos, A.-L., Ervin, A., Kaasik, A., Kama, P., Kimber, A., Sander, K., Zadin, K. Field inventories in south-east Estonia in 2012 and 2013: archaeological monuments and sacred natural sites // AVE, 2013. – Tallinn, 2014. – Lk. 229–244 : ill.
Res.: Maastikuinspektsioonid Kagu-Eestis 2012. ja 2013. aastal: arheo-loogia ja looduslikud pühapaigad.

512. Valk, H., Johanson, K., Tvauri, A. Lõuna-Eesti arheoloogia 2001–2010 // Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse aasta-raamat, IX–X. – Tartu, 2011. – Lk. 11–47.
Sum.: Archaeological Research in Southern Estonia in 2002–2010.

513. Valk, H., Kama, P., Olli, M., Lillak, A. Archaeological excavations on the hill forts of south-east Estonia: Kauksi, Mõrgi, Alt-Laari, Paloveere and Uandimägi // AVE, 2013. – Tallinn, 2014. – Lk. 67–86 : ill.
Res.: Arheoloogilised kaevamised Kagu-Eesti linnamägedel: Paloveere, Alt-Laari, Kauksi, Mõrgi ja Uandimäe.

514. Valk, H., Kama, P., Olli, M., Rannamäe, E. Excavations on the hill forts of South-East Estonia: Kõivuküla, Märdi, Truuta and Aakre // AVE, 2011. – Tallinn, 2012. – Lk. 27–46 : ill.
Res.: Kaevamised Kagu-Eesti linnamägedel: Kõivuküla, Märdi, Truuta ja Aakre.

515. Valk, H., Kama, P., Rammo, R., Malve, M., Kiudsoo, M. The Iron Age and 13th–18th century cemetery and chapel site of Niklusmägi: grave looting and archaeology // AVE, 2012. – Tallinn, 2013. – Lk. 109–132 : ill.
Res.: Rauaaegne kalme ning 13.–18. sajandi kalmistu ja kabeliase Niklusmäel: kalmerüüste ja arheoloogia.

516. Valk, H., Lillak, A., Haav, A., Kurisoo, T. Excavations on the hill forts of south-east Estonia: Kureküla, Kõõru and Kuigatsi // AVE, 2012. – Tallinn, 2013. – Lk. 61–72 : ill.
Res.: Kaevamised Kagu-Eesti linnamägedel: Kureküla, Kõõru ja Kuigatsi.

517. Valk, H., Pluskowski, A., Brown, A. D., Rannamäe, E., Malve, M., Varul, L. The castle of the Teutonic Order in Karksi: preliminary excavation results // AVE, 2011. – Tallinn, 2012. – Lk. 47–56 : ill.
Res.: Karksi ordulinnus: esialgseid kaevamistulemusi.

518. Valk, H., Rannamäe, E., Brown, A. D., Pluskowski, A., Badura, M., Lõugas, L. Thirteenth century cultural deposits at the castle of the Teutonic Order in Karksi // AVE, 2012. – Tallinn, 2013. – Lk. 73–92 : ill.
Res.: 13. sajandi kultuurkiht Karksi ordulinnusel.

519. Valk, H., Ulst, I., Metssalu, J., Lillak, A. Excavations on the hill forts of south-eastern Estonia: Nooska, Kaloga, Karula, Võuküla and Lääniste // AVE, 2010. – Tallinn, 2011. – Lk. 49–72 : ill.
Res.: Kaevamised Kagu-Eesti linnamägedel: Nooska, Kaloga, Karula, Võuküla ja Lääniste.

520. Varul, L., Rannamäe, E. Solving the puzzle of a Bronze Age stone-cist grave at Jõelähtme, Estonia // Student Archaeology in Europe 2014. – Pilsen, 2014. – Lk. 152−161 : ill.

521. Vedru, G. Hobuseraud Kalbu külakalmistult // MT, 25. – Tallinn, 2014. – Lk. 173–184 : ill.
Sum.: Horseshoe from the cemetery of Kalbu.

522. Vedru, G. Kahala järve ümbruse muinasaegne asustus ja maastikukasutus // Uurimusi Lahemaa ajaloolistest maastikest. Teadusartiklid kultuuri-pärandist. – Tallinn, 2010. – Lk. 47–62 : ill.

523. Vedru, G. Kuusalu küla – Harjumaa idaosa keskus // Harjumaa uurimusi, 9 : Arheoloogia kogumik. – [Keila], 2013. – Lk. 51–64 : ill.
Sum.: The village of Kuusalu – a centre in the Eastern part of Harjumaa.

524. Vedru, G. Kvarts Kaberla Varetimäe kivikalmes // MT, 21. – Tallinn, 2010. – Lk. 23–32 : ill.
Sum.: Quartz from the Kaberla Varetimägi stone grave.

525. Vedru, G. Maastikes minevikku otsimas // Eesti Loodus. – 2011. – 5. – Lk. 89–91 : ill.

526. Vedru, G. Memory and the value of place in Estonia // Local Heritage, Global Context. Cultural Perspectives on Sense of Place. – Farnham, 2011. – Lk. 53–64 : ill.

527. Vedru, G. Searching for heights in North Estonia // MT, 19. – Tartu, 2013. – Lk. 547–571 : ill.
Res.: Otsides kõrgusi Põhja-Eestis.

528. Vedru, G., Kadakas, V., Unt, A., Toos, G. Archaeological salvage excavations on the cemetery of Aranküla, Raplamaa // AVE, 2010. – Tallinn, 2011. – Lk. 219–224 : ill.
Res.: Arheoloogilised päästekaevamised Aranküla kalmistul Rapla maa-konnas.

529. Vedru, G., Karro, K. Folk tales about Kalevipoeg: traces in the landscape // Sharing Cultures 2013. Proceedings of the 3rd International Conference on Intangible Heritage. – Porto, 2013. – Lk. 211–217 : ill.

530. Vedru, G., Karro, K. Heritage as bearer of memory // Heritage 2012. Proceedings of the 3rd International Conference on Heritage and Sustainable Development. – Porto, 2012. – Lk. 339–347 : ill.

531. Veldi, M. Roads and hill forts in southern Estonia during the German conquest in Henry’s Chronicle of Livonia // MT, 24. – Tartu, 2014. – Lk. 385–416 : ill.
Res.: Lõuna-Eesti teed ja linnused Henriku Liivimaa kroonikas.

532. Veldi, M., Pajuste, V. Archaeological investigations at Lähte Palalinna hill fort // AVE, 2010. – Tallinn, 2011. – Lk. 169–174 : ill.
Res.: Arheoloogilised uuringud Lähte Palalinna linnusel.

533. Veldi, M., Valk, H. Archaeological investigations at Pikasilla Vooremägi hill fort and settlement site // AVE, 2009. – Tallinn, 2010. – Lk. 85–94 : ill.
Res.: Arheoloogilised uuringud Pikasilla Vooremäe linnusel ja asulakohal.

534. Wilczynski, J., Miekina, B., Lipecki, G., Lõugas, L., Marciszak, A., Pzebik-Kowalska, B., Stworzewicz, E., Szyndlar, Z., Wertz, K. Faunal remains from Borsuka Cave – an example of local climate variability during Late Pleistocene in southern Poland // Acta zoologica cracoviensia, 55. – Krakow, 2012. – Lk. 131–155 : ill.

535. Viljus, A. Kirstukaunistused von Münnichite perekonna hauakambrist Tartu Jaani kirikus // MT, 21. – Tallinn, 2010. – Lk. 321–340 : ill.
Sum.: Coffin decorations from the sepulchre of the von Münnich family in St. John’s church in Tartu.

536. Viljus, A. Konserveerimise probleemid Vaidavere mündileiu näitel // MT, 25. – Tallinn, 2014. – Lk. 185–204 : ill.
Sum.: Conservation problems: the coin find from Vaidavere.

537. Vissak, R. Archaeological investigations in the zone of earthen fortifications of Pärnu // AVE, 2010. – Tallinn, 2011. – Lk. 137–150 : ill.
Res.: Arheoloogilised uuringud Pärnu muldkindlustuste vööndis.

538. Vissak, R. Pärnu Vallikäär: arheoloogia renoveerimistöödel // Muinsuskaitseraamat, 2010. – Tallinn, 2011. – Lk. 54–56 : ill.

539. Vītola, I., Urtāns, J. Oral tradition about Late Iron Age Liv hill forts in Latvia // MT, 24. – Tartu, 2014. – Lk. 417 – 428 : ill.
Res.: Suuline pärimus liivlaste noorema rauaaja linnamägedest Lätis.

540. Vunk, A. Muistse Läänemaa lõunapiirist // Vana-Läänemaa ajaloo radadel, II.– Lihula, 2014. – Lk. 9–28 : ill.
Zsfs.: Zur Südgrenze des frühzeitlichen West-Estlands.

541. Õunapuu, I., Maldre, L. Arheozooloogilised leiud inimese elutegevuse uurimise allikana: Vana-Pärnu jäätmeauk 17. sajandist // MT, 21. – Tallinn, 2010. – Lk. 287–296 : ill.
Sum.: Archaeo-zoological finds as a source of information for the research of human activities: a 17th-century cesspit in Old-Pärnu.

542. Аун М., Киристая А. О вкладе краеведов в изучение древней истории Сетумаа (Печорского края) // Третьи Псковские региональные краеведческие чтения. (Псков, 10–12 октября 2012 г.). – Псков; Москва, 2013. – Lk. 57–66 : ill.

543. Валк Х. Каменные оборонительные сооружения Изборского городища: взгляд из Эстонии // Археология и история Пскова и Псковской земли. Семинар имени академика В. В. Седова: Материалы 59-oго заседания (9–11 апреля 2013 г). – Москва, Псков, Санкт-Петербург, 2014. – Lk. 125–136 : ill.

544. Валк Х. Новая попытка интерпретации жальничных погребений // Археология и история Пскова и Псковской земли. Семинар имени академика В. В. Седова. Материалы 55-го заседания, посвященного юбилею профессора И. К. Лабутиной (13–15 апреля 2009 г.). – Псков, 2010. – Lk. 177–187 : ill.

545. Герасимов Д. В., Крийска А., Лисицын С. Н. Памятники камен-ного века юго-восточного побережья Финского залива: хронология и геоморфология // Краткие сообщения Института археологии РАН, 227. – Москва, 2012. – Lk. 243–250: ill.

546. Герасимов Д. В., Крийска А., Лисицын С. Н. Доисторический человек каменного века юго-восточного побережья Финского залива в регрессивную стадию Литоринового моря // Геология, геоэкология, эволюционная география. – Санкт-Петербург, 2010. – Lk. 161–164 : ill.

547. Герасимов Д. В., Крийска А., Лисицын С. Н. Доисторический человек каменного века юго-восточного побережья Финского залива в регрессивную стадию Литоринового моря // Труды III (XIX) всероссийского археологического съезда. Великий Новгород – Старая Русса. Том I. – Санкт-Петербург, Москва, Великий Новгород, 2011. – Lk. 122–124 : ill.

548. Герасимов Д. В., Крийска А., Лисицын С. Н. Освоение побережья Финского залива Балтийского моря в каменном веке : Gerasimov, D. V., Kriiska, A., Lisitsyn, S. N. Colonization of the Gulf of Finland (the Baltic Sea) coastal zone in the Stone Age // III Северный археологический конгресс. Доклады. 8–13 ноября 2010 Ханты-Мансийск. / III Northern Archaeological Congress. Papers. November 8–13, 2010 Khanty-Mansisk. – Екатеринбург; Ханты-Мансийск, 2010. – Lk. 28–53 : ill.

549. Герасимов Д., Крийска А. Культурная и природная динамика раннего-среднего голоцена в регионе Финского залива: вопросы интерпретации соответствий : Gerasimov, D. V., Kriiska, A. Cultural and environmental dynamics of the early-middle Holocene in the Gulf of Finland region: challenge of interpretative synchronization // Археология озерных поселений IV–II тыс. до н.э.: хронология культур и природно-климатические ритмы. Материалы международной конференции, посвященной полувековому исследованию свайных поселений на северо-западе России. Санкт-Петербург, 13–15 ноября 2014 г. – Санкт-Петербург, 2014. – Lk. 121–126 : ill.

550. Герасимов Д. В., Крийска А. Переходные эпохи в доисторической археологии голоцена лесной полосы восточной европы – проблемы выделения и периодизации (на примере региона Финского залива) // Переходные эпохи в археологии. Материалы Всероссийской археологической конференции с международным участием «XIX Уральское археологическое совещание». – Сыктывкар, 2013. – Lk. 12–14 : ill.

551. Герасимов Д. В., Крийска А., Нордквист К. Изменения береговых линий Финского залива по археологическим данным: современное состояние проблемы // Труды IV (XX) Всероссийского архео-логического съезда в Казани 2014 г. – Казань, 2014. – Lk. 329–332 : ill.

552. Герасимов Д. В., Крийска А., Холкина М. А. Археологические исследования 2012 г. на Кудрукюльской палеокосе в нарвско-лужском междуречье // Радловский сборник. Научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2012 г. // Санкт-Петербург, 2013. – Lk. 21–72 : ill.

553. Карро К. Каменные могильники Аласоо и Лахепера вблизи западного побережья Чудского озера // Археология и история Пскова и Псковской земли. Семинар имени академика В. В. Седова. Материалы 57-го заседания (18–20 апреля 2011 г.). – Москва; Псков, 2011. – Lk. 182–189 : ill.

554. Крийска А., Герасимов Д. В. Период позднего мезолита в восточной части Балтийского моря: формирование берегового расселения от Рижского до Выборгского // От Балтики до Урала: изыскания по археологии каменного века. – Сыктывкар, 2014. – Lk. 5–36 : ill.

555. Крийска А., Ростедт Т., Юссила Т. Поселение раннего мезолита Йоутсено Саареноя 2 в Юго-Восточной Финляндии (результаты археологических раскопок 2008–2009 годов) // Тверской археоло-гический сборник, 9. – Тверь, 2013. – Lk. 160–169 : ill.

556. Леймус И. Уникальное подражание византийской монете в коллекции Тартуского городского музея // Нумизматический сборник ГИМ. – Москва, 2012. – Lk. 43–45 : ill.

557. Лиллак А. Новые датировки городища Рыуге // Археология и история Пскова и Псковской земли. Семинар имени академика В. В. Седова. Материалы 55-го заседания, посвященного юбилею профессора И. К. Лабутиной (13–15 апреля 2009 г.). – Псков, 2010. – Lk. 162–164 : ill.

558. Михайлова Е. Р. Культура длинных курганов в Юго-Восточной Эстонии: общие черты и региональные особенности // MT, 25. – Tallinn, 2014. – Lk. 211–230 : ill.
Sum.: Culture of Long Barrows in south-east Estonia: common features and regional differences.
Res.: Pikk-kääbaste kultuur Kagu-Eestis: ühisjooned ja piirkondlikud eripärad.

559. Моисеев В. Г., Широбоков И. Г., Крийска, А., Хартанович В. И. Краниологическая характеристика средневекового населения Эсто-нии // Радловский сборник. Научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2012 г. – Санкт-Петербург, 2013. – Lk. 71–79 : ill.

560. Нурк Р. Таллиннский порт: Историческая схема // Таллинн = Tallinn : литература, искусство, критика. – 2013. – 5. – Lk. 31−34 : ill.

561. Плохов А. В. К вопросу о связях прибалтийских финнов с населением Верънего Поволховья в последней четверти I тыс. н.э. (по керамическим материалам) // MT, 25. – Tallinn, 2014. – Lk. 231–246 : ill.
Sum.: On the relations between Baltic Finns and the population of the upper reaches of the Volkhov River in the last quarter of the I millennium (on the basis of pottery).
Res.: Lisandeid läänemeresoomlaste ja Volhovi ülemjooksu elanike suhetele I aastatuhande viimasel veerandil (keraamika põhjal).

562. Попов С. Курганы второй половины I тысячелетия н.э. могильника Сторожинец (исследования 1988–1990 гг.) // SK, 5. – Tallinn; Värska, 2012. – Lk. 90–143 : ill.
Res.: Storožinetsi kalmistu I aastatuhande teise poole pKr kääpad (1988.–1990. aasta uurimistööd).
Sum.: The barrows of the second half of the I millennium in the Storozhinets cemetery (investigations of 1988–1990).

563. Седов В. В. Изборск и крепости Ливонии. Противостояние башен // MT, 25. – Tallinn, 2014. – Lk. 247–260 : ill.
Sum.: Izborsk and the castles of Livonia. Comparison of defense towers.
Res.: Irboska ja Liivimaa linnused. Kaitsetornide võrdlus.

564. Тарасов А. Ю., Крийска А., Кирс Ю. Свидетельства обмена между населением Карелии и Эстонии в финальном каменном веке: по результатам археологического и петрографического изучения рубящих орудий русско-карельского типа с территории Эстонии // Труды Карельского научного центра РАН. – Петрозаводск, 2010. – Lk. 56–65 : ill.

565. Тарасов, А. Ю., Крийска, А. Рубящие орудия русско-карельского типа с территории Латвии: к вопросу об обмене в финальном каменном веке // Каменныи век: от Атлантики до Пацифики. Замятнинский сборник. – Санкт-Петербург, 2014. – Lk. 307–317 : ill.

566. Хаак А., Аун М. Керамика XI–XIII вв. центрах Южной Эстонии: Тарту и Вильянди // Археология и история Пскова и Псковской земли. Семинар имени академика В. В. Седова. Материалы 56-го заседания, посвященного 130-летию Псковского археологического общества (7–9 апреля 2010 г.). – Москва; Псков, 2011. – Lk. 256–263 : ill.

567. Хеапост Л. К биоархеологии могильника Виски в XIV–XV вв. // Археология и история Пскова и Псковской земли. Семинар имени академика В. В. Седова. Материалы 56-го заседания, посвященного 130-летию Псковского археологического общества (7–9 апреля 2010 г.). – Москва; Псков, 2011. – Lk. 77–86 : ill.

568. Хеапост Л. Остеологические данные и длина тела популяций в окрестностях Изборска Псковской области в XI–XV вв. // Археология и история Пскова и Псковской земли. Семинар имени академика В. В. Седова. Материалы 55-го заседания, посвященного юбилею профессора И. К. Лабутиной (13–15 апреля 2009 г.). – Псков, 2010. – Lk. 111–119 : ill.

569. Хеапост Л., Аллмяэ Р., Лимбо-Симоварт Я., Верш Э. Содержание химических элементов в костных останках людей из археологических раскопок в Эстонии // Актуальные вопросы антропологии, 9. – Минск, 2014. – Lk. 23–32 : ill.

570. Янитс Л., Моора Т. Из древней истории Причудья // Псковско-Чудское озеро. – Тарту, 2012. – Lk. 413–444 : ill.