Sissejuhatus EAB2010-2014

Seekordne „Eesti arheoloogia bibliograafia“ hõlmab aastaid 2010–2014. Nii nagu varasemad, püüab ka see kokku koguda Eesti arheoloogide ja arheoloogia lähierialade (ajalugu, arhitektuuri- ja kunstiajalugu, antropoloogia, numis-maatika, arheozooloogia, geoloogia, botaanika) Eestis ja võõrsil ilmunud Eesti vanemat ajalugu käsitlevad kirjatööd. Selguse mõttes jäid loendist välja meie autorite arheoloogiakauged kirjutised, samuti õpikud.

Loend jaguneb järgnevateks rubriikideks: raamatud ja brošüürid, disser-tatsioonid, teaduslikud artiklid, ettekannete teesid, ülevaated arheoloogilistest välitöödest, populaarteaduslikud artiklid, retsensioonid, kriitika ja poleemika, personaalia, varia ning pisitrükised. Esimesest leiab Eesti esiajalugu käsitlevad teaduslikud monograafiad, artiklite kogumikud ning populaarteaduslikud tööd. Samasse rubriiki kuuluvad ka doktoriväitekirjad, mida on raamatutena kirjas-tanud meie ülikoolid. Dissertatsioonide rubriik sisaldab arheoloogiaerialal kaitstud magistritöid, mille käsikirjad on tallel vastavates ülikoolides, samuti kaks välismaa ülikoolides kaitstud doktoritööd. Kokkuvõtlikke kirjutisi Eestis toimunud iga-aastastest välitöödest sisaldab rubriik „Ülevaated arheoloogilistest välitöödest“. Kaevamiste detailsemad kirjeldused, millega enamasti kaasneb ka muistise ja leiumaterjali teaduslik interpretatsioon, leiab alajaotusest „Teaduslikud artiklid“. Rubriik „Retsensioonid, kriitika ja poleemika“ sisaldab mh ka Eesti arheoloogide kirjutisi naabermaade kolleegide tööde kohta. Rubriiki „Varia“ reastasin ülevaated kongressidest, konverentsidest ja sümpoosionitest, seltside tööst, teaduskontaktidest ning publitsistika. Uudne on rubriik „Pisitrükised“, kuna sel perioodil ilmus erakordselt palju laiemale avalikkusele mõeldud infovoldikuid ja -trükiseid, mille maht brošüüri mõõtu välja ei anna, kuid on sellest hoolimata arheoloogia ja muinsuskaitse populariseerimisel tähenduslik.

Väljaande koostajana tahan tänada kolleege, kes aitasid kaasa Eesti arheoloogia bibliograafia järjekordse osa valmimisele, lisades ja täiendades andmeid nii oma märkmete kui ka isiklike raamatukogude ja kontaktide abil. Loodan, et tehtud töö täidab eesmärgi ja on abiks arheoloogia-alase värskema kirjanduse leidmisel ning tutvustamisel teadlaste ja huviliste laias ringis nii kodu- kui ka välismaal.

Liis Soon

INTRODUCTION

The present publication of „Estonian Archaeological Bibliography 2010–2014“ contains a list of books and articles on Estonian prehistory, written by Estonian and foreign authors and published in Estonia as well as abroad. Traditionally, the list also includes publications by specialists of related studies – numismatists, anthropologists, osteologists, geologists, historians, botanists, etc., whereas the writings of our archaeologists concerning subjects distant from archaeology were omitted.

The list is divided under the following headings: books and booklets, dissertations, scientific articles, theses of discourses, reviews of archaeological fieldwork, popular papers, reviews, criticism and polemics, personalia, miscellanea and pamphlets. The first heading enfolds scientific monographs, symposia and popular books. Doctoral dissertations are also included under the first heading, as our universities now publish them as books. The heading „Dissertations“, therefore, enfolds M.A. theses on archaeological subjects, the manuscripts of which are kept at the universities where they were defended, but also two doctoral theses defnded at foreign universities. The reviews of archaeological fieldwork enfold only the annual brief accounts, while the more detailed reports of archaeological excavations, usually also including scientific interpretation, are included in the division of scientific articles. The heading „Reviews, criticism and polemics“ enfolds, among others, the writings of our archaeologists concerning the work of the colleagues in the neighbouring countries. The heading „Miscellanea“ covers brief accounts of congresses and conferences, activities of societies, scientific contacts, and general notes. This time the bibliography also includes a list of minor publications – during the period 2010–2014 they have ben published in greater number than usual, and although they are too small to be classified under booklets, they are still valuable for dissemination of archaeological information.

As the compiler of this publication I would like to thank my kind colleagues who helped to prepare and improve this bibliography on the basis of their notes, personal libraries and contacts. I hope that the work fulfils its purpose helping to find and introduce Estonian archaeological literature at home and abroad, among researchers and amateurs.

Liis Soon