Raamatud ja brošüürid EAB2010-2014

1. Ajast ja ruumist. Uurimusi Mare Auna auks : About Time and Space. Studies in Honour of Mare Aun. – MT, 25. Koost, ja toim. Ü. Tamla, V. Lang. – Tallinn; Tartu, 2014. – 272
lk. : ill.

2. Alttoa, K., Alttoa, E., Kodres, K., Mänd, A. Tartu Jaani kirik. Eesti kirikud, III. Toim. ja eessõna A. Randla. – Tallinn, 2011. – 136 lk. : ill. Sum.: St. John’s Church in Tartu.

3. Arheoloogilised valitööd Eestis : Archaeological Fieldwork in Estonia, 2009. Koost. ja toim. E. Oras, E. Russow. – Tallinn, 2010. – 208 lk. : ill.

4. Arheoloogilised valitööd Eestis : Archaeological Fieldwork in Estonia, 2010. Koost. ja toim. E. Oras, E. Russow. – Tallinn, 2011. – 258 lk. : ill.

5. Arheoloogilised valitööd Eestis : Archaeological Fieldwork in Estonia, 2011. Koost. ja toim. E. Oras, E. Russow. – Tallinn, 2012. – 342 lk. : ill.

6. Arheoloogilised valitööd Eestis : Archaeological Fieldwork in Estonia, 2012. Koost, ja toim. E. Russow, A. Haak, E. Oras. – Tallinn, 2013. – 327 lk. : ill.

7. Arheoloogilised valitööd Eestis : Archaeological Fieldwork in Estonia, 2013. Koost. ja toim. E. Russow, A. Haak. – Tallinn, 2014. – 264 lk. : ill.

8. Aun, M., Kiristaja, A. Arheoloogiga Ida-Setomaa radadel : С археологом по тропам Восточной Сетумаа : In the Company of an Archaeologist on the Trails of East-Setomaa. Toim. M. Aun. – Tallinn, 2014. – 63 lk. : ill.

9. Aun, M., Kiristaja, A. Arheoloogiga Lääne-Setomaa radadel : С археологом по тропам Западной Сетумаа : In the Company of an Archaeologist on the Trails of West-Setomaa. Toim. M. Aun. – Tallinn, 2014. – 80 lk. : ill.

10. Aun, M., Kiristaja, A. Arheoloogiga Põhja-Setomaa radadel : С археологом по тропам Северной Сетумаа : In the Company of an Archaeologist on the Trails of North-Setomaa. Toim. M. Aun. – Tallinn, 2014. – 76 lk. : ill.

11. Avinurme ja Lohusuu valdade arheoloogiamalestised. Koost. A. Kivirüüt. – Tallinn, 2014. –16 lk. : ill.

12. Baltic Bioarchaeology Meeting. Past People Around the Baltic Sea. Programme and Abstracts. Koost. R. Allmäe, L. Heapost, J. Limbo-Simovart. – Tallinn, 2011. – 35 lk.

 13. Berga, T. Petrova, M. Ludzas novada arheoloģijas pieminekļi : Archaeological Monuments in the County of Ludza. – Ludza, 2014. –144 lk. : ill.

14. Doniņa, I., Guščika, E., Vilcāne, A. Arheoloģiskie pieminekļi Alūksnes un Apes
novados : Archaeological Sites in the Counties of Alūksne and Ape. – Rīga, 2014. –
160 lk. : ill.

15. Eesti arheoloogia bibliograafia : Estonian Archaeological Bibliography 2005-2009. Koost. L. Soon. Toim. H. Luik, Ü. Tamla. – Tallinn, 2011. – 107 lk.

16. Haljak, G. Classical Örtugs from Gotland : Klassiska Gotländska örtugar. – Tallinn, 2014. – 285 lk. : ill.

17. Haljak, G. Livonian Coins XIII-XVIII Century. Part I: Feudal States. Livonian Coins from XIII-XVI Century : Livländische Münzen vom 13.-8. Jahrhundert. 1. Teil: Feudalstaaten. Livländische Münzen vom 13.-16. Jahrhundert : Монеты Ливонии XIII-XVIII век. I часть: Феодальные государства. Монеты Ливонии орденского периода XIII-XVI веков : Livländska mynt från 1200-1700-talet. Del 1: Feodalstater: Livlänska mynt från 1200-1500-talet. Livonijas monētas XIII-XVIII gadsimts. I daļa: Feodālās valstis. Livonijas monētas XIII-XVI gadsimts : Liivimaa mündid XIII-XVIII sajand. I osa: Feodaalriigid. Liivimaa mündid XIIIX-VI sajand. – Tallinn, 2010. – 399 lk. : iil.

18. Haljak, G. Livonian Coins XIII-XVIII Century. Part II: Kingdoms. Livonian Coins from XVI-XVIII Century : Livländische Münzen vom 13.-18. Jahrhundert. 2. Teil: Königreiche. Livländische Mü nzen vom 1 6 – 18. Jahrhundert : Монеты Ливонии XIII-XVIII век. II часть: Королевства. Монеты Ливонии орденского периода XVI-XVIII веков : Livländska mynt från 1200-1700-talet. Del 2: Kungadömen. Livlänska mynt från 1500-1700-talet : Livonijas monētas XIII-XVIII gadsimts. II daļa: Valdījumi. Livonijas monētas XVI-XVIII gadsimts : Liivimaa mündid XIII-XVIII sajand. II osa: Kuningriigid. Liivimaa mündid XVI-XVIII sajand. – Tallinn, 2011. – 351 lk. : ill.

19. Iisaku ja Alajõe valdade arheoloogiamälestised. Koost. A. Kivirüüt. – Tallinn, 2014. – 20 lk. : ill.

20. Ilusad asjad. Tähelepanuväärseid leide Eesti arheoloogiakogudest : Beautiful Things. Significant Artefacts from the Archaeological Collections in Estonia. – MT, 21. Koost. ja toim. Ü. Tamla. – Tallinn, 2010. – 342 lk. : ill.

21. Ilves, K. Seaward Landward. Investigations on the Archaeological Source Value of the Landing Site Category in the Baltic Sea region. – Aun, 44. – Uppsala, 2012. – 110 lk. : ill.

22. Kala, T., Kaljundi, L., Kreem, J., Leimus, I., Markus, K., Mänd, A., Põltsam-Jürjo, I., Russow, E., Selart, A., Tamm, M., Valk, H. Eesti ajalugu, II: Eesti keskaeg. Koost, ja toim. A. Selart. – Tartu, 2012. – 456 lk. : iil.

23. Keava – “The Hand of the Sun”. – Estonian Journal of Archaeology. Suppl. Series, 1. Toim. V. Lang. – Tallinn, 2012. – 240 lk. : ill.

24. Keskaja sild Padise ja Vantaa vahel : Keskiajan silta Padisen ja Vantaan välillä. Toim. E. Russow. – Padise, 2012. – 352 lk. : ill.

25. Kivirüüt, A., Kraut, A., Noorlaid, I. Valgamaa linnamaäd. – Tallinn, 2014. – 40 lk. : ill.

26. Kivirüüt, A., Kangert, N., Roio, M. Mida teha arheoloogilise leiu avastamisel? – Tallinn, 2014. – 48 lk. : ill.

27. Kobrusepp, V., Lillak, A. Rõuge – muinasajast muinasmajani. – Tartu, 2014. – 96 lk. : ill.
Sum.: Rõuge: from prehistory to the reconstruction of a Viking Age farmstead.

28. Kõrts keskaegses linnas. Näituse „Poriveski kõrts” kataloogi : Inn in a medieval town. Catalogue of the exhibition „Poriveski kõrts” : Трактир в средневековом городе. Каталог выставки „Поривески Кыртс”. Koost. Е. Heinloo. Toim. E. Russow. – Tartu, 2011. – 84 lk. : ill. Vt. nr. 169, 1100.

29. Lang, V., Mäesalu, A., Tvauri, A., Valk, H., Kriiska, A., Konsa, M., Lõhmus, M., Oras, E., Kaldre, H., Malve, M. Arheoloogia lugu Tartu ülikoolis 1920-2010 : The Story of Archaeology at the University of Tartu 1920-2010. Koost. M. Lõhmus, E. Oras, M. Ots, R. Juurik, M. Smirnova, A. Haak, A. Vindi. Toim. M. Lõhmus, E. Oras. – Tartu, 2010. – 191 lk. : ill.

30. Laul, S., Tamla, Ü. Peitleid Lõhavere linnamäelt. Kasitöö- ja ehtevakk 13. sajandi algusest. – Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad, 10. – Tartu; Tallinn, 2014. – 144 lk. : ill. Vt. nr. 478, 1087, 1172, 1178.
Sum.: (by H. Valk): The craft and jewellery box from the hill fort of Lõhavere, from the early 13 th century.

31. Man, His Time, Artefacts, and Places. Collection of Articles Dedicated to Richard Indreko : Inimene, tema aeg, esemed ja paigad. Richard Indrekole pühendatud artiklite kogumik. – MT, 19. Koost. ja toim. K. Johanson, M. Tõrv. – Tartu, 2013. – 576 lk. : ill.

32. Mandel, M. Arheoloogiga Läänemaa radadel. – Tallinn, 2011. – 173 lk. : ill.

33. Mark, K. Soome-ugri rahvaste füüsiline antropoloogia : Физическая антропология финно-угорских народов : Physical Anthropology of Finno-Ugric Peoples. Koost., täiend, ja toim. L. Heapost. – Tallinn, 2014. – 542 lk. : ill.
Sum.: Physical anthropology of Finno-Ugric peoples. Рез.: Физическая антропология финно-угорских народов.

34. Medieval Urban Textiles in Northern Europe : Keskaegsed Põhja-Euroopa tekstiilileiud. – MT, 22. Koost. ja toim. A. Haak, R. Rammo. – Tartu, 2012. – 173 lk. : ill.

35. Mineviku pärand tänases päevas. Uurimusi Narva piirkonna ajaloost. – Narva Muuseum. Toimetised, 10. Koost. ja toim. A. Kriiska, M. Ivask. – Narva, 2010. – 222 lk. : ill.

36. Monetary History of the Baltics in the Middle Ages (12–16th c.). Varia Historica, VI. Koost. ja toim. I. Leimus. – Tallinn, 2012. – 224 lk. : ill.

37. Muistis, koht ja pärimus, II. Pärimus ja paigad : Monument, site and oral lore, II. Lore and places. – MT, 26: 2. Koost. ja toim. H. Valk. – Tartu, 2014. – 400 lk. : ill.

38. Märgilised mälestised. Uurimusi Narva piirkonna ajaloost. – Narva Muuseum. Toimetised, 12. Koost. A. Kriiska, M. Ivask. Toim. A. Kriiska. – Narva, 2012. – 200 lk. : ill.

39. Mäss, V., Matkiewicz, R. Lippude lehvides mere põhja! : With Flying Colours to the Bottom! : Под реющими флагами в пучину! : Liput liehuen meren pohjaan! – Tallinn, 2010. – 80 lk. : ill.

40. Raudmets, O. Kastepiisad kivilohkudes. Koost. V. Malsroos, A. Mehide. – [Tallinn, 2014]. – 360 lk. : ill.

41. Reidla, J. Eesti ehtekultuur muinasajast uusajani. – Tallinn, 2012. – 159 lk. : ill.
Sum.: In conclusion.

42. Schmiedehelm, M. Das Gräberfeld am Jaskowska-See in Masuren. Studien zur westmasurischen Kultur der römischen Eisenzeit. Toim. A. Juga-Szymańska, P. Szymański. – Warszawa, 2011. – 292 lk. : ill.

43. Setumaa kogumik, 5. Uurimusi Setumaa loodusest, ajaloost ja rahvakultuurist : Setumaa Symposium, 5. Research into Nature, History and Ethnology of Setumaa : Сетумааский сборник, 5ю Исследования по природе, истории и этнологии Сетумаа. Koost. М. Aun, М. Lõiv. Toim. I. Tammaru. – Tallinn; Värska, 2012. – 416 lk. : ill.

44. Setumaa kogumik, 6. Uurimusi Saatse Seto Muuseumi auks : Setumaa Symposium, 6. Research in Honour of the Saatse Seto Museum : Сетумааский сборник, 6. Исследования в честь Сетуского музея в Саатсе. Koost. М. Aun, Т. Korela. Toim. I. Tammaru. – Tallinn; Saatse, 2014. – 296 lk.: ill.

45. Shipwreck Heritage: Digitizing and Opening Access to Maritime History Sources : Laevavrakid: digitaliseerimine ja avatud ligipääs mereajalooallikatele : Skeppsvrak: digitalisering och formedling av det maritima kulturarvet. – MT, 23. Koost. ja toim. M. Roio. – Tallinn, 2013. – 319 lk. : ill.

46. Sperling, U. Aspekte des Wandels in der Bronzezeit im Ostbaltikum. Die Siedlungen der Asva-Gruppe in Estland. – Estonian Journal of Archaeology. Suppl. Series, 2. – 2014. – 495 lk. : ill.
Sum.: Aspects of change in the Bronze Age Eastern Baltic. The settlements of the Asva group in Estonia.

47. Strongholds and Power Centres East of the Baltic Sea in the 11th—13th centuries. A Collection of Articles in Memory of Evald Tõnisson : Linnused ja võimukeskused Läänemere idakalda maades 11.-13. sajandil. Artiklite kogumik Evald Tõnissoni mälestuseks. – MT, 24. Koost. ja toim. H. Valk. – Tartu, 2014. – 464 lk. : ill.

48. Särekanno, G. Jäneda lugu muinasajast esmamainimiseni. – Tallinn; Jäneda, 2014. – 56 lk. : ill.

49. Tamm, J. Padise klooster. Ehitus- ja uurimislugu : Padise Monastery. History of Building and Study. – Tallinn, 2010. – 136 lk. : ill.
Sum.: Padise monastery: history of building and study.

50. The Changing Coastal and Maritime Culture. The 5th Baltic Sea Region Cultural Heritage Forum in Tallinn 18-20 September 2013. Toim. M. Roio. – Tallinn, 2014. – 114 lk. : ill.

51. Tvauri, A. Rahvasterännuaeg, eelviikingiaeg ja viikingiaeg Eestis. Toim. M. Laneman. – Tartu, 2014. – 352 lk. : ill.

52. Tvauri, A. The Migration Period, Pre-Viking Age, and Viking Age in Estonia. – Estonian Archaeology, 4. Toim. M. Laneman. – Tartu, 2012. – 384 lk. : ill.

53. Uurimusi Lahemaa ajaloolistest maastikest. Teadusartiklid kultuuripärandist. Koost. A. Paulus. – Tallinn, 2010. – 192 lk. : ill.

54. Valk, H., Laul, S. Siksälä kalme, I : Muistis ja ajalugu. – Tartu, 2014. – 384 lk. : ill. Lisad I–VII : J. Peets, M. Kiudsoo, K. Kajak, M. Malve, R. Rammo & A. Matsin, H. Valk. Vt. nr. 189, 212, 320, 402, 403, 426, 505, 506.

55. Valk, H., Ratas, J. Laul, S. Siksälä kalme, II : Matuste ja leidude kataloog. – Tartu, 2014. – 335 lk. : ill.

56. Vana-Läänemaa ajaloo radadel, I. Koost. ja toim. M. Mandel. – Lihula, 2012. – 214 lk. : ill.

57. Vana-Läänemaa ajaloo radadel, II. Koost. ja toim. M. Mandel. – Lihula, 2014. – 201 lk. : ill.

58. Vedru, G. Põhja-Eesti arheoloogilised maastikud : Archaeological Landscapes of North-Estonia. – Dissertationes archaeologiae Universitatis Tartuensis, 3. – Tartu, 2011. – 269 lk. : ill.

59. Veldi, M. Vooremaa asustus ja arheoloogia. – Tartu, 2014. – 72 lk. : ill.
Sum.: Settlement and archaeology in Vooremaa.

60. Александров A. A. Древности раннего железного века в Псковской земле: импорты и подражания. – Псков, 2014. – 127 lk. : ill.
Summary.

61. Александров А. А. Эпохи камня и бронзы в Псковской земле (Краткий обзор). – Псков, 2014. – 55 lk. : ill.
Sum.: Stone Age and Bronze Age in Pskov and the Pskov region (A brief overview).

62. Волочкова О., Ершова Т., Яковлев A., Салмина E., Щукина T., Салмин С. Археологи рассказывают. – Псков, 2014. – 73 lk. : ill.
Sum.: Archaeologists share their stories.

63. Волочкова О. K., Харлашов Б. H., Яковлев А. В. Выбуты. У истоков Псковской земли. – Псков, 2014. – 51 lk. : ill.
Sum.: Vibouty. At the origins of Pskov land.

64. Деркач В. A., Михайлов А. В. Каменные кресты Изборска и его округи. – Псков, 2014. – 46 lk. : ill.
Summary.

65. Закурина Т. Ю. Изборская крепость. Новые открыеия археологов. – Псков, 2014. – 57 lk. : ill.
Summary.

66. Зубкова E., Раммо Р. Текстиль из захоронений в могильниках Залахтовье и Раатвере. – Псков, 2014. – 26 lk. : ill.
Summary.

67. Зуров JI. Ф. Статьи и письма. – Археология и этнография Печорского края (Сетумаа) в наследии JI. Ф. Зурова, 1. – Москва, 2014. – 402 lk. : ill.

68. Михайлов А. В. Залахтовский археологический комплекс. – Псков, 2014. – 64 lk. : ill.
Summary.

69. Салмин C. A., Салмина E. В. Жители Пограничья. – Псков, 2014. – 68 lk. : ill.
Abstract.