Dissertatsioonid EAB2010-2014

70. Aguraiuja, Ü. Stabiilsed isotoobid paleoökoloogia indikaatoritena Hollandi paleozooloogilise materjali põhjal. – Tartu; TÜ, 2011. (MA)

71. Haak, A. Viljandimaa linnuste kedrakeraamika hilisrauaajal (11. sajand – 13. sajandi algus). – Tartu; TÜ, 2010. (MA)

72. Haav, A. Ruumiarheoloogiline vaade asustusmustrile: fragment Kagu-Eesti eelviikingiajast hilisrauaajani (6.–13. saj). – Tartu, TÜ, 2014. (MA)

73. Hint, M. Luust esemed: toormaterjal, töötlemistehnoloogiad ja tootearendus. – Viljandi; TÜ VKA, 2013. (MA)

74. Jansons, K. Arheoloogia eesti-inglise valiksõnastik. – Tartu; TÜ, 2012. (MA)

75. Jets, I. Lahingu maod. Skandinaavia 9.–11. sajandi kunstistiilid Eesti arheoloogilistel leidudel. – Tallinn; TLÜ, 2013. (PhD)

76. Juurik, R. Edela-Eesti asustusmuster pronksiajast hilisrauaaja lõpuni. – Tartu; TÜ, 2013. (MA)

77. Kadakas, U. Tallinna Vabaduse väljaku neoliitiline asulakoht Eesti samaaegsete rannikuasulate kontekstis. – Tartu; TÜ, 2010. (MA)

78. Kajak, K. Monoliidid Eesti arheoloogias Siksälä kalme näitel. – Tartu; TÜ, 2014. (MA)

79. Kalm, A. The Ways of Seeing in Archaeology. – Tallinn; TLÜ, 2012. (MA)

80. Kama, P. Arheoloogiline vaatepunkt matuseteemalistele regilaulutüüpidele. – Tartu; TÜ, 2012. (MA)

81. Kangert, N. Arheoloogia ja kogukond Rõuge, Padise ja Salme juhtumite näitel. – Tartu; TÜ, 2013. (MA)

82. Karro, K. Kodavere – kihelkond Peipsi järve ääres: kultuurmaastiku areng rauaajal. – Tallinn; TLÜ, 2010. (MA)

83. Kivirüüt, A. A comparative osteological and intra-site spatial analysis of tarand-graves. – Tartu; TÜ, 2014. (MA)

84. Koch-Maasing, K. Riietumine hiliskeskaegses Tallinnas. Pawelsi kenotaaf ja arheoloogiline leiumaterjal rõivaajaloo allikana. – Tallinn; TLÜ, 2013. (MA)

85. Kurisoo, T. Hilisrauaaegsed ristripatsid ja ristimärgiga rinnalehed Eestis. – Tartu; TÜ, 2013. (MA)

86. Livin, L. Eesti arheoloogide väärtusmaailm ja -konfliktid. – Tartu; TÜ, 2010. (MA)

87. Malve, M. Tartu Toomkiriku kalmistu matuste osteoloogiline analüüs: kaks juhtumiuuringut. – Tartu; TÜ, 2010. (MA)

88. Narro, T. Meteoriitraud. Kui rauaaeg algas kiviajal. – Tallinn; EKA, 2012. (MA)

89. Nurk, R. Tallinna Tõnismäe-poolne bastionaalvööndi lõik Euroopa kindlustusarhitektuuri taustal. – Tallinn; TLÜ, 2011. (MA)

90. Olli, M. Rooma rauaaegsed ehted ja ornamendid Eestis. – Tartu; TÜ, 2013. (MA)

91. Oras, E. Practices of Wealth Depositing in the 1st–9th century AD Eastern Baltic. – Cambridge; University of Cambridge, 2014. (PhD)

92. Pajuste, V. Noorema rauaaja eluhoone rekonstrueerimine. Arheoloogiline eksperiment Rõuges 2010–2012. – Tartu; TÜ, 2012. (MA)

93. Rannamäe, E. Zooarchaeological Study of Animal Consumption in Medieval Viljandi. – Tartu; TÜ, 2010. (MA)

94. Rappu, M. Eesti kammkeraamika ornament. Viie neoliitilise rannikuasula näitel. – Tartu; TÜ, 2011. (MA)

95. Saage, R. Käku sepikoda. Arheoloogia väljas ja sees. – Tartu; TÜ, 2013. (MA)

96. Samorokov, M. Naha töötlemine keskaegses Uus-Pärnus läbi kirjaliku ja arheoloogilise materjali. – Tartu; TÜ, 2012. (MA)

97. Sander, K. Kunda Lammasmäe kiviaja asulakoht. – Tartu; TÜ, 2014. (MA)

98. Smirnova, M. Juri Lotmani ja Tartu-Moskva kultuurisemiootika koolkonna põhikontseptsioonide rakendatavusest arheoloogilise materjali analüüsimisel. – Tartu; TÜ, 2013. (MA)

99. Sperling, U. Aspekte des Wandels in der Bronzezeit im Ostbaltikum. Die Siedlungen der Asva-Gruppe in Estland. – Berlin; Freie Universität Berlin, 2011. (PhD)

100. Štšogoleva, J. Liivi sõja aegse Vene sõjaväe arheoloogilised jäljed Eesti linnades ja linnustes. – Tartu; TÜ, 2012. (MA)

101. Tasuja, K. Tallinna Dunkri tänava II maailmasõjas hävinud hoonestusest võrdlevalt 1982. aasta arheoloogiliste kaevamiste ja kirjalike allikate põhjal. – Tartu; TÜ, 2013. (MA)

102. Tiko, A. Keskaegsed majapidamised Tallinnas Sauna tn 8/10 kaevamiste näitel. – Tallinn; TLÜ, 2014. (MA)

103. Treuman, K. Lohukivid loodus- ja kultuurmaastikul. – Tallinn; TLÜ, 2010. (MA)

104. Ulst, I. The Role of Community Archaeology in Heritage Protection: Responsible Metal Detecting as a Tool for Enhancing the Protection of Archaeological Heritage. – Tartu; TÜ, 2012. (MA)