Varia EAB2005-2009

799.  Annus, P. Muinsuskaitseseaduse tähendusest omanikule // Muinsuskaitse aastaraamat, 2004. – [Tallinn, 2005]. – Lk. 54–55 : ill.

800.  Aun, M. Saateks : Introduction : Предисловие // SK, 3. – Tallinn, 2005. – Lk. 7–16.

801.  Aun, M. Ühe Setumaa muuseumi lugu // Setomaa. – Juuni, 2005.

802.  Aun, M., Maldre, L. Teadusseminar Pihkvas // Setomaa. – Aprill, 2006.

803.  Aun, M., Piho, M. Saateks. Foreword // Saatse museum. Setumaa muuseumid, 1. – Tallinn, 2005. – Lk. 3–4.

804.  Grünberg, K., Lõhmus, M. Inimene, keskkond ja mälu – distsipliinidevahelisest dialoogist arheoloogia ja etnoloogia kevadkooli põhjal // Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat, L. – Tartu, 2007. – Lk. 199–213.

805.  Grünberg, K., Lõhmus, M.  Inimene, keskkond ja mälu [Arheoloogia ja etnoloogia kevadkool 11.–12.03.2006, Taevaskoja] // EJA, 10: 1. – 2006. – Lk. 89–95.

806.  Haak, A. Kuidas teha kollektsiooninäitust? Näituse „Kangas  hansalinnas“ ettevalmistamisest // Tartu Linnamuuseum. Aastaraamat, 2009. – Tartu, 2009. – Lk. 71–76 : ill.
Sum.: On the preparation of an exhibition of medieval urban textiles in the Tartu City Museum.

807.  Haak, A. Lisandusi Tartu Linnamuuseumi arheoloogiakogule 2008. Aastal // Tartu Linnamuuseum. Aastaraamat, 2009. – Tartu, 2009. – Lk. 151–157 : ill.
Sum.: Additions to the archaeological collections of the Tartu City Museum in 2008.

808.  Haak, A. Saateks // Tartu Linnamuuseum. Aastaraamat, 13. – Tartu, 2007. –
Lk. 3–4.

809.  Haak, A. Seminar hilisrauaaja võimukeskustest Läänemere idakaldal // Tuna. – 2008: 3. – Lk. 150–151.

810.  Hansar, L. Vanalinnade muinsuskaitsealad uuel ringil // Muinsuskaitse aastaraamat, 2004. – [Tallinn, 2005]. – Lk. 56–60 : ill.

811.  Heapost, L. 55 years of historical research at the Institute of History // Papers on Anthropology, XVI. – Tartu, 2007. – Lk.132–138.

812.  Heapost, L. Antropoloogiaalane teaduspäev // Keel ja Kirjandus. – 2007: 8. –
Lk. 672–676.

813.  Ilves, K. Vanimad kirjalikud teated lootsidest ja lootsimisest Läänemerel // Eesti laevanduse aastaraamat, 2005. – Tallinn, 2005. – Lk. 118–124.
Sum.: Oldest written information about pilots and piloting in the Baltic Sea region.

814.  Jonuks, T., Lätti, P. Radar – interaktiivne kultuurilooline kaart. – Võim ja kultuur,
2. – Lk. 401 – 408 : ill.

815.  Juurik, R., Kalda, M., Rannamäe, E.  Muistis pajatab [Arheoloogia ja folkloristika kevadkool 21.–22.03.2009, Taevaskoja] // EJA, 13: 1. – 2009. – Lk. 63–68.

816.  Kadakas, U. Some aspects about inventory of archaeological monuments in
Estonia  // Inventories and Heritage Management. Baltic Course, June 4–15, 2006, Visby, Sweden. – Visby, 2007. – Lk. 15–18.

817.  Kadakas, U.  Vajame kõigi südant ja tahet. Rebala muinsuskaitseala – kas Eesti riigi kius või pärl? // Maaleht. – 6.3.2008.

818.  Kello, K. Saaremaa vanad kivikirikud: kes tegi? // Tuna. – 2007: 1. –
Lk. 154–156 : ill.

819.  Kilumets, J. Vastseliina linnuse kirdetorni konserveerimine // Muinsuskaitse
aastaraamat, 2007. – [Tallinn, 2008]. – Lk. 44–46 : ill.

820.  Kiristaja, A. Irboska mainimisi keskaegsetes allikates // Setomaa, 2. –
Tartu, 2009. – Lk. 257–258 : ill.
Kokkovõtõh:: Irboska keskaolitsih kirjapandmistõh.
Рез.: Изборск в средневековых письменных источниках.
Sum.: Izborsk in medieval written sources.

821.  Kiristaja, A. Läänemeresoome keelesaared Pihkva ja Lämmijärve idakaldal //
Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 442–447.
Kokkovõtõh: Läänemeresoomõ keelesaarõ´ Pihkva ja Lämmijärve ida poolõ pääl.
Рез.:  Прибалтийско-финские  языковые  островки  на  восточном  берегу Псковского и Теплого озер.
Sum.: The Finnic language isolates on the eastern shore of Lake Pskov and Lake Lämmijärv.

822.  Kiristaja, A. Pihkva ajalooseminar käsitles Setomaad // Setomaa. – 21.4.2008.

823.  Kiristaja, A. Setomaa kohanimed: keskaja algusest segaduste ajani // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 216–218.
Kokkovõtõh: Setomaa kotusõnime´: keskaost „segädüse aoni“.
Рез.: Топонимы Сетумаа: от средневековья до «Смутного времени».
Sum.: Older notes of setomaa toponyms: from the Middle Age until the „Time of Troubles“.

824.  Kiristaja, A. Setomaa kohanimed: segaduste ajast 19. sajandi alguseni //
Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk.288–290.
Kokkovõtõh: Setomaa kotusõnime´: segädüse aost 19. saandi edeotsani.
Рез.:  Наиболее  ранние  упоминания  топонимов  Сетумаа:  от «смутного времени» и до начала ХIХ в.
Sum.: The older records of place names in Setomaa:  since the „Time of Troubles“ until the beginning of the 19th century.

825.  Kiristaja, A. 53. arheoloogia- ja ajalooseminar Pihkvas // Setomaa. – 5.5.2007.

826.  Kiudsoo, M. Hauaröövlid ja aardekütid // Sirp. – 22.2.2008.

827.  Kiudsoo, M. Maapõuest avastatud varanduste eest makstakse väärilist leiutasu // Lääne Elu. – 27.5.2006.

828.  Konsa, M., Livin, L. Ülevaade Eesti arheoloogia eetikakoodeksist // Muinsuskaitse aastaraamat, 2008. – [Tallinn, 2009]. – Lk. 72–74 : ill.

829.  Konsa, S. Rebala muinsuskaitseala kinnisvaraarenduse huviorbiidis. Muinsuskaitse eritingimused kaitseala säilitamiseks // Muinsuskaitse aastaraamat, 2005. – [Tallinn, 2006]. – Lk. 78–79 : ill.

830.  Kraut, A. Aardekütid ja arheoloogid. Metallidetektorite kasutamine muististel // Eesti Kodu-uurimise Selts. Eesti Muinsuskaitse Selts. Eesti Genealoogia Selts. Aastaraamat, 2008. – Tallinn, 2009. – Lk. 72–77.

831.  Kraut, A. Arheoloogiamälestiste kaitse 2001–2005 // AVE, 2005. – Tallinn, 2006. – Lk. 261–264.

832.  Kraut, A. Helma teekond Pätside pere hauaplatsile // Linnaleht. – 4.9.2009.

833.  Kraut, A. Kaali ja Rebala Vello Lõugase 70. sünnipäeva aastal, aastal 2007 // Eesti Kodu-uurimise Selts. Eesti Muinsuskaitse Selts. Eesti Genealoogia Selts. Aastaraamat, 2007. – Tallinn, 2008. – Lk. 78–86 : ill.

834.  Kraut, A. Kümme tuhat aastat laserplaadil. Kaasaegne õppevahend Eesti
esiajaloost // Õpetajate Leht. – 17.2.2006.

835.  Kraut, A. Mida teha rahapajaga? // Õpetajate Leht. – 1.2.2008.

836.  Kraut, A. Muinas-Pärnu uurimine väärtustab Pärnu ajalugu //  Pärnu Postimees. – 12.6.2007.

837.  Kraut, A. Muinsuskaitse on mineviku tulevik // Lehed ja tähed. Looduse ja teaduse aastaraamat, 3. – Tallinn, 2006. – Lk. 176–185 : ill.

838.  Kraut, A. Pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele // Haridus. – 2005: 4. – Lk. 9–11 : ill.

839.  Kraut, A. Preventive and rescue excavations in Estonia – the involvement of private companies // European Preventive Archaeology. Papers of the EPAC Meeting, Vilnius 2004. – Budapest, 2007. – Lk. 43–49 : ill.

840.  Kraut, A. Protection of archaeological monuments in 2001–2005 // AVE, 2005. – Tallinn, 2006. – Lk. 265–269.

841.  Kraut, A. Rebala kaitseala eellugu 1975–1987 // Maa mäletab… Valitud artiklid aastatest 1977–2007. Pühendatud Vello Lõugase mälestusele ja kaitseala 20.
aastapäevale. – Jõelähtme, 2007. – Lk. 12–39 : ill.

842.  Kriiska, A., Ivask, M. Saateks // Linnas ja linnuses. Uurimusi Narva ajaloost. Narva Muuseum. Toimetised, 6. – Narva, 2006. – Lk. 5–6.

843.  Kriiska, A., Ivask, M. Saateks // Maal, linnas ja linnuses. Uurimusi Narva piirkonna ajaloost. Narva Muuseum. Toimetised, 8. – Narva, 2008. – Lk. 5–7.

844.  Künnap, A. Lingvo-arheo-geneetika keeleajaloos // Keel ja Kirjandus. – 2007: 2. – Lk. 152–155.

845.  Lang, V. Editorial // Estonian Archaeology, 1. – Tartu, 2006. – Lk. 9–10.

846.  Lang, V. Baltic archaeological seminar: an introduction //  Culture and Material Culture. Papers from the first theoretical seminar of the Baltic archaeologists (BASE) held at the University of Tartu, Estonia, October 17th–19th, 2003. Interarchaeologia, 1. – Tartu; Riga; Vilnius, 2005. – Lk. 7–9.

847.  Lang, V. Kui haldusreformi teostaks Lembitu // Eesti Ekspress. – 19.3.2009.

848.  Lang, V. Kultuuriteooria tippkeskus kasvatab sünergiat // Õpetajate Leht. – 19.6.2009.

849.  Lang, V. Muinsuskaitsjad ja muinsuskütid // Eesti Päevaleht. – 24.5.2005.

850.  Leimus, I. Saateks // Räägime  asjast. Eesti Ajaloomuuseumi teaduskonverentsi materjale. Varia historica, III. – Tallinn, 2008. – Lk. 3.

851.  Lillak, A. Nulgad // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 320–321 : ill.
Res.: Nulga´.
Нулки – углы.
Nulgad – corners.

852.  Lillak, A. Setomaa uusaja uurimisest // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 277–279.
Kokkovõtõh: Setomaa uusao uurmisõst.
Рез.: Об изучении нового времени Сетумаа.
Sum.: On the research of the Modern Era in Setomaa.

853.  Lillak, A., Teedema, L., Kiristaja, A., Lõbu, T., Maasing, M., Kass, K. Uusaeg (17. sajandi algus – 1914) // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 280–357 : ill.
Kokkovõtõh: Uusaig (17. saand – 1914).
Рез.: Новое время (ХVII век – 1914).
Sum.: Modern Era (17th century – 1914).

854.  Luik, H. Introduction // MT, 15. – Tallinn, 2005. – Lk. 11–12.

855.  Lätte, M. Sõjaretked keskaegsel Liivimaal // Horisont. – 2009: 3. – Lk. 24–28 : ill.

856.  Mäesalu, A. Järelsõna: Kas muistsed eestlased olid Läänemere isandad? // Mälk, A. Läänemere isandad. Romaan eestlaste viikingiajast. – Tallinn, 2008. – Lk. 375–384.

857.  Mäesalu, A., Valk, H. Saateks : Preface // MT, 20. – Tartu; Tallinn, 2008. –
Lk. 11–15.

858.  Mägi, M. Where land meets sea : Seal, kus merest saab maa // EJA, 13: 2. –
2009. – Lk. 75–78.

859.  Mägi, M., Russow, E. Preface // EJA, 9: 2. – 2005. – Lk. 91–92.

860.  Mäss, V. Laevavrakid kultuuripärandina // Eesti Meremuuseumi toimetised, 5. – Tallinn, 2006. – Lk. 27–31 : ill.
Sum.: Wrecks as cultural heritage.

861.  Nurk, R. Muinsuskaitsest Eesti Vabariigis 1920.–1930. aastatel Tallinna keskaegsete linnakindlustuste näitel // Vana Tallinn, XIX (XXIII). – Tallinn, 2008. – Lk. 78–116 : ill.
Sum.: The heritage conservation in the Estonian Republic during the 1920–1930s. The case of Tallinn medieval town fortifications.

862.  Oras, E., Mander, E. Materiaalne kultuur. Rituaal. Tõlgendus [Arheoloogia ja usundiloo kevadkool 29.–30.03.2008, Taevaskoja] // EJA, 12: 1. – 2008. – Lk. 51–56.

863.  Peets, J. Saateks : Foreword // MT, 17. – Tallinn; Tartu, 2008. – Lk. 7–14.

864.  Pillak, P. Buraševo ekspeditsioonid 1989 ja 1990 // Alasi ja  haamri vahel. Artikleid ja mälestusi Konstantin Pätsist. – Tallinn, 2007. – Lk. 196–207 : ill.

865.  Pillak, P. Terrori arheoloogia // Poliitilised repressioonid 1940. ja 1950. aastatel. – Tallinn, 2008. – Lk. 11.

866.  Põld, T. Aardekütid varastasid eesti rahva ajaloost suure suutäie // Postimees. – 31.5.2008. Kommentaar: Ants Kraut.

867.  Pärn, A. Euroopa Liit Eesti kultuuripärandi teenistuses //  Muinsuskaitse aastaraamat, 2005. – [Tallinn, 2006]. – Lk. 114–115 : ill.

868.  Pärn, A. Production of local pride and national networks // Cultural Heritage and Tourism: Potential, Impact, Partnership and Governance. The Presentations on the III Baltic Sea Region Cultural Heritage Forum 25–27 September in Vilnius, Lithuania. – Vilnius, 2008. – Lk. 32–36 : ill.

869.  Pärn, A.  Staatliche Programme für Baudenkmalverwahrung in Estland am Beispiel der Landgutsschulen // Sozialer Raum und Denkmalinventar. Vorgehensweisen zwischen Erhalt, Verlust, Wandel und Fortschreibung. – Leipzig, 2007. – Lk. 76–79 : ill.

870.  Pärn, A.  Touristische Nutzungen von Baudenkmälern in Estland // Denkmalpflege und Tourismus. Jahrestagung der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der Bundesrepublik Deutschland und 72. Tag für Denkmalpflge. Mecklenburg-Vorpommern Landeshauptstadt Schwerin 9.–13. Junu 2004. – Schwerin, 2008. – Lk. 50–55 : ill.

871.  Pärtel, M. Maa mäletab… // Maa mäletab… Valitud artiklid aastatest 1977–2007. Pühendatud Vello Lõugase mälestusele ja kaitseala 20. aastapäevale. – Jõelähtme, 2007. – Lk. 5–11.

872.  Päts, M. Taaskohtumine 49 aastat hiljem // Poliitilised repressioonid 1940. ja 1950. aastatel. – Tallinn, 2008. – Lk. 17–22 : ill.

873.  Roio, M. Veealune kultuuripärand koodeksite käsitlustes //  Muinsuskaitse aastaraamat, 2008. – [Tallinn, 2009]. – Lk. 70–71 : ill.

874.  Russow, E. Milleks meile linnaarheoloogia? // Muinsuskaitse aastaraamat, 2007. – [Tallinn, 2008]. – Lk. 62–66 : ill.

875.  Sepp, T. Kuressaare kindlus. Kas rekonstrueerime, konserveerime või
restaureerime? // Muinsuskaitse aastaraamat, 2005. – [Tallinn, 2006]. – Lk. 51–54 : ill.

876.  Sillaots, L., Aun, M. Obinitsa muuseum 10 // Muuseum. – 2005: 2. – Lk. 20–21 : ill.

877.  Sillasoo, Ü. Mis saab arheobotaanikast Eestis? // EJA, 9: 1. – 2005. – Lk. 73–81. Sum.: What will be with archaeobotany in Estonia?

878.  Tamm, J. Agu-EMS ja linnaarheoloogia // Eesti Kodu-uurimise Selts. Eesti Muinsuskaitse Selts. Eesti Genealoogia Selts. Aastaraamat, 2008. – Tallinn, 2009. – Lk. 83–84.

879.  Tamm, J. Ajaloo osast propagandas ja vastupropagandas // Õpetajate Leht. – 1.6.2007.

880.  Tamm, J. Ajalugu või hoopis poliitika? // Postimees. – 9.6.2007.

881.  Tamm, J. Ei taha olla timukas! (Arheoloogiaekspertide osaks jääb vaid varem tehtud lammutusotsuste kinnitamine) // Postimees. – 17.6.2008.

882.  Tamm, J. Ka muinsuskaitse mõistmine algab eetikast // Õpetajate Leht. – 1.5.2009.

883.  Tamm, J. Kas Tallinn hävitab oma ajalugu? // Eesti Päevaleht. – 12.7.2005.

884.  Tamm, J. Kellele kuulub Tallinna vanalinn? (Vanalinna puhul tuleb planeerimis- ja ehitusseaduse asemel lähtuda muinsuskaitseseadusest) // Postimees. – 17.10.2007.

885.  Tamm, J. Kolm kohta, kolm arvamust // Eesti Päevaleht. Eri. –
November,  2006.

886.  Tamm, J. Kuhu lähed, muinsuskaitse? // Sirp: Mälestised. – 20.3.2009.

887.  Tamm, J. Muinsuskaitse on meie tuleviku kaitse! // Kultuur ja Elu. – 2006, 4. – Lk. 42–43.

888.  Tamm, J. Muinsuskaitsest Eesti NSV-s ehk esimene fosforiidisõda // Eesti Kodu-uurimise Selts. Eesti Muinsuskaitse Selts. Eesti Genealoogia Selts. Aastaraamat, 2008. – Tallinn, 2009. – Lk. 80–82.

889.  Tamm, J. Presidentide saatused // Alasi ja haamri vahel. Artikleid ja mälestusi Konstantin Pätsist. – Tallinn, 2007. – Lk. 178–195 : ill.

890.  Tamm, J. Tallinna vanalinn – 40 aastat muinsuskaitseala, 10 aastat UNESCO
maailmapärandis // Muinsuskaitse aastaraamat, 2006. – Tallinn, [2007]. –
Lk. 106–107 : ill.

891.  Tint, S., Veldi, M. Piirid looduses ja kultuuris [Arheoloogia–geograafia kevadkool 19.–20.03.2005, Taevaskoja] // EJA, 9: 1. – 2005. – Lk. 85–87.

892.  Vaba, L. Uut Läti kaljujooniste uurimisel // Keel ja Kirjandus. – 2007, 8. –
Lk. 677–678.

893.  Valk, H. „Kalevipoeg” kui ajaloonägemus ja ajalookäsitus //
ÕES aastaraamat, 2003. – Tartu, 2005. – Lk. 41–70.
Sum.: The Epic Kalevipoeg – a Vision and Treatment of History.

894.  Valk, H. Eesti muinaslinnuste kataloog: saatesõna // MT, 20. –
Tartu; Tallinn, 2008. – Lk. 179–183 : ill.
Sum.: The catalogue of Estonian prehistoric strongholds.

895.  Valk, H. Imelised tervenemised Petseri kloostris // Setomaa, 2. –
Tartu, 2009. – Lk. 244.
Kokkovõtõh: Tervest saamisõ imme´ Petsere mastõrah.
Рез.: Чудесные исцеления в Псковско-Печерском монастыре.
Sum.: Miraculous healings in Pechory Monastery.

896.  Valk, H. Setomaa keskaegsed kiviristid // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. –
Lk. 259–260 : ill.
Kokkovõtõh: Setomaa keskaolitsõ´ kiviristi´.
Рез.: Средневековые каменные кресты Сетумаа.
Sum.: The medieval stone crosses of Setomaa.

897.  Valk, H. Keskused Liivimaa lähialadel. Sissejuhatus // Setomaa, 2. –
Tartu, 2009. – Lk. 451.

898.  Valk, H. Kiiev Setu pärimuses: koopad, käsikivid ja ristikäigud // SK, 4. – Tallinn, 2008. – Lk. 93–141 : ill.
Sum.: Kiev in Setu tradition: Caves, hand-mills and processions.
Рез.:  Киев  в  традиции  сету:  пещеры,  ручные  мельницы  и  крестовые ходы.

899.  Valk, H. Liivimaa kiriklikud keskused Setomaa piiri lähedal // Setomaa, 2. –
Tartu, 2009. – Lk. 455–456 : ill.
Kokkovõtõh : Liivimaa kerikligu´ keskusõ´ Setomaa piiri lähkoh.
Рез.: Церковные центры Ливонии вблизи границ Сетумаа.
Sum.: Ecclesiestical centres of Livonia on the border of Setomaa.

900.  Valk, H. Linnused kui jätkuv lugu // MT, 20. – Tartu; Tallinn, 2008. – Lk. 168–176.
Sum.: Strongholds: a continuous story.

901.  Valk, H. Pihkva. Sissejuhatus // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 399–400 : ill.

902.  Valk, H. Pihkva-Peipsi järve idarand. Sissejuhatus // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 425.

903.  Valk, H. Saateks : Preface // Looduslikud pühapaigad. Väärtused ja kaitse. Teine, täiendatud trükk. ÕES toimetised, 36. – Tartu, 2009. – Lk. 9–16.

904.  Valk, H. Siksälä kalme. Sissejuhatus // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 385.

905.  Valk, H. Õpetatud Eesti Selts 1988–2008 // ÕES aastaraamat, 2008. –
Tartu, 2009. – Lk. 163–182 : ill.
Sum.: The Learned Estonian Society in 1998–2008.

906.  Valk, H. Õpetatud Eesti Selts 2003. aastal : The Learned Estonian Society in 2003 // ÕES aastaraamat, 2003. – Tartu, 2005. – Lk. 296–303.

907.  Valk, H. Õpetatud Eesti Selts 2004. ja 2005. aastal : The Learned Estonian Society in 2004 and 2005 // ÕES aastaraamat, 2004–2005. – Tartu, 2006. – Lk. 353–359.

908.  Valk, H. Õpetatud Eesti Seltsi 2007. aasta tegevuse aruanne : // ÕES aastaraamat, 2007. – Tartu, 2008. – Lk. 221–226.
Sum.: The Learned Estonian Society in 2007.

909.  Valk, H. Õpetatud Eesti Seltsi tegevus 2006. aastal // ÕES aastaraamat, 2006. – Tartu, 2008. – Lk. 268–272.
Sum.: The Learned Estonian Society in 2006.

910.  Valk, H., Lillak, A., Selart, A.  Saateks : Tiileminekis :  Предисловие : Preface // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 5–11.

911.  Краут А.  Защита  памятников  старины –  это  будущее  прошлого // Горизонты Эстонии. – 2006. – Lk. 78–85.