Teaduslikud artiklid EAB2005-2009

80.  Aleksandrov, A. Turunti veetee ja Setomaa // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. –
Lk. 65–66 : ill.
Kokkovõtõh: Turundi viitii ja Setomaa.
Рез.: Античный водный путь Турунт и Сетумаа.
Sum.: The Turunt Waterway and Setomaa.

81.  Aleksandrov, A. Vana tee Pihkvast Irboskasse // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. –
Lk. 175–176 : ill.
Kokkovõtõh: Mustinõ tii Pihkvast Irboskahe.
Рез.: Древняя дорога из Пскова в Изборск.
Sum.: Ancient road from Pskov to Izborsk.

82.  Allmäe, R. 16.–17. sajandi kirikukalmistu luustike antropoloogiline analüüs (Tallinn Suur-Kloostri 14) // MT, 17. – Tallinn; Tartu, 2008. – Lk. 247–252.
Sum.: Anthropological analysis of skeletons from a churchyard of the 16th–17th centuries (Tallinn, Suur-Kloostri 14).

83.  Allmäe, R. Composition of the urban population of Pärnu in the 16th–18th
centuries // Papers on Anthropology, XVIII. – Tartu, 2009. – Lk. 39–48 : ill.

84.  Allmäe, R. Grave 2 of Maidla – the burial site of a single family // EJA, 10: 1. –
2006. – Lk. 3–23 : ill.
Res.: Maidla II kalme – ühe pere matmispaik.

85.  Allmäe, R. The stature and sexual dimorphism on the basis of  skeletal materials of the 16th–18th century Pärnu garrison cemetery // Papers on Anthropology, XVII. – Tartu, 2008. – Lk. 15–27 : ill.

86.  Allmäe, R., Aun, M., Maldre, L. Cremations of the culture of long barrows in Northern Setumaa in the second half of the first millenium. Preliminary results // Human Diversity and Biocultural Researches. Selected papers of the 15th Congress of the European Anthropological Association. Humanbiologia Budapestinensis, 30. – Budapest, 2007. – Lk. 123–130 : ill.

87.  Allmäe, R., Aun, M., Maldre, L. Rõsna-Saarõ I kääbaskalmistu // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 88–89 : ill.
Kokkovõtõh: Rõsna-Saarõ´ I kääbaskalmõh.
Рез.: Курганный могильник Рысна-Сааре 1.
Sum.: Rõsna-Saare I barrow cemetery.

88.  Allmäe, R., Limbo, J. 16.–18. sajandi Pärnu Jaani kiriku kalmistule maetute antropoloogiast // Pärnumaa, 1. Loodus. Aeg. Inimene. – Tallinn, 2008. – Lk.
369–387 : ill.

89.  Allmäe, R., Maldre, L. Rõsna-Saare I kääbaskalmistu – esialgseid osteoloogilisi andmeid // SK, 3. – Tallinn, 2005. – Lk. 121–13 : ill.
Sum.: Rõsna-Saare I barrow cemetery – preliminary osteological datas.
Рез.:  Курганный  могильник  Рысна-Сааре I –  предварительные  данные остеологического изучения.

90.  Alttoa, K. Kloostritest keskaegses Tartus // Ajalooline Ajakiri. – 2008, 4 (126). –
Lk. 295–316 : ill.
Abstract: Religious houses in medieval Tartu.

91.  Alttoa, K., Valk, H. Vastseliina piiskopilinnus // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. –
Lk. 452–454 : ill.
Kokkovõtõh: Vahtsõliina kants.
Рез.: Епископский замок Вастселийна (Нейгаузен).
Sum.: The bishop’s castle of Vastseliina.

92.  Aun, M. Archaeological fieldwork in Setumaa in 2004 // AVE, 2004. –
Tallinn, 2005. – Lk. 133–146 : ill.
Res.: Arheoloogilised välitööd Setumaal aastal 2004.

93.  Aun, M. Arheoloogilisest uurimistööst Setomaal // Setomaa, 2. – Tartu, 2009.
– Lk. 13–22 : ill.
Kokkovõtõh: Arheoloogia uurimistüüst Setomaal.
Рез.: Об археологическом исследовании территории Сетумаа.
Sum.: Archaeological investigation of Setomaa.

94.  Aun, M. Ehteleiud Setomaa põletusmatustega kääbastes // Setomaa, 2. –
Tartu, 2009. – Lk. 95–97 : ill.
Kokkovõtõh: Setomaa palotusmatussidõga kääpist löüt ehte´.
Рез.: Предметы украшений в курганах с сожжениями в Сетумаа.
Sum.: Ornament finds from the barrows with cremation burials in Setomaa.

95.  Aun, M. Keskmine rauaaeg ja viikingiaeg (450–1050 pKr) // Setomaa, 2. –
Tartu, 2009. – Lk. 170–116 : ill.
Kokkovõtõh: Keskmäne ravvaaig ja viikingiaig (aastaga´ 450–1050 pKr).
Рез.: Средний железный век и эпоха викингов (450–1050 гг. н.э.).
Sum.: The Middle Iron Age and the Viking Age (450–1050 AD).

96.  Aun, M. Pedäjäsaarõ asulakoht // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 231–233 : ill.
Kokkovõtõh: Pedäjäsaarõ asulakotus.
Рез.: Селище Педаясааре.
Sum.: The settlement site of Pedäjäsaare.

97.  Aun, M. Pikk-kääbaste ehitusest // SK, 3. Tallinn, 2005. – Lk. 97–120 : ill.
Sum.: About construction of long barrows.
Рез.: Об устройстве длинных курганов.

98.  Aun, M. Pikk-kääpad Peipsi–Pihkva järve ümbruses // MT, 18. – Tartu;
Tallinn, 2006. – Lk. 113–128 : ill.
Sum.: Long barrows in the surroundings of Lake Peipsi (Chudskoye Ozero) and Lake Pihkva (Lake Pskov).

99.  Aun, M. Popovitsa kivikalme // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 55 : ill.
Kokkovõtõh: Popovitsa kivikalmõh.
Рез.: Каменный могильник у дер. Поповица.
Sum.: Stone grave of Popovitsa.

100.  Aun, M., Allmäe, R., Maldre, L. Pikk-kääbaste tähendusest (Rõsna küla kääbaskalmistute materjali alusel) // SK, 4. – Tallinn, 2008. – Lk. 269–290 : ill.
Sum.: The significance of long barrows (on the basis of the material barrow cemeteries at the Rõsna village).
Рез.: К вопросу о значении длинных курганов (по материалам курганных могильников у дер. Рысна).

101.  Aun, M., Kiristaja, A. Archaeological fieldwork at Setumaa // AVE, 2006. –
Tallinn, 2007. – Lk. 223–231 : ill.
Res.: Arheoloogilised välitööd Setumaal.

102.  Barrett, J., Johnstone, C., Harland, J., Van Neer, W., Ervynck, A., Makowiecki, D., Heinrich, D., Hufthammer, A. K., Bødker Enghoff, I., Amundsen, C., Christiansen, J. S., Jones, A. K. G., Locker, A., Hamilton-Dyer, S., Jonsson, L., Lõugas, L., Roberts, C., Richards, M. Detecting the medieval cod trade: a new method and first results  // Journal of Archaeological Science, 35. – 2008. – Lk. 850–860 : ill.

103.  Beletski, S. Pihkva 11. sajandil – 13. sajandi alguses // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 413–416 : ill.
Kokkovõtõh: Pihkva 11. saandil – 13. saandi edeotsah.
Рез.: Псков в ХI – нач. XIII вв.
Sum.: Pskov in the 11th – early 13th centuries.

104.  Beletski, S. Pihkva linnus I aastatuhandel pKr // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. –
Lk. 402–405 : ill.
Kokkovõtõh: Pihkva linnus I aastagatuhandõl pKr.
Рез.: Псковское городище в I тыс. н.э.
Sum.: The hill fort of Pskov in the I millennium AD.

105.  Beletski, S. Viikingiaegne Pihkva // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 406–412 : ill.
Kokkovõtõh: Viikingiaolnõ Pihkva.
Рез.: Псков эпохи викингов.
Sum.: Pskov in the Viking Age.

106.  Bernotas, R. 14. sajandi teise poole jäätmekast Tartus Ülikooli 15 õuel //
Tartu Linnamuuseum. Aastaraamat, 13. – Tartu, 2007. – Lk. 54–64 : ill.
Sum.: Cesspit from the second half of the 14th century in the yard of Ülikooli
15 in Tartu. – Lk. 127–128.

107.  Bernotas, R. Dendrodates of three medieval latrines of Tartu // EJA, 12: 1. – 2008. – Lk. 16–29 : ill.
Res.: Tartu kolme keskaegse jäätmekasti dendrodateeringud.

108.  Bernotas, R. Hirsirakenteinen käymälälaatikko 1300-luvun jälkipuoliskolta Tartossa Ülikooli-katu 15 sisäpihalla // Elämää ja maalaiselinkeinoja keskiaikaisessa kaupungissa. – Turku, 2007. – Lk. 26–33 : ill.
Sum: Cesspit from the second half of the 14th century in the yard of Ülikooli 15 in Tartu.

109.  Bernotas, R., Kriiska, A., Vunk, A. Archaeological fieldwork at Pärnu medieval and early modern fortifications from 2007 to 2009 // AVE, 2008. – Tallinn, 2009. – Lk. 155–165 : ill.
Res.: Arheoloogilised välitööd Pärnu kesk- ja varauusaegsetel kaitseehitistel 2007.–2009. aastal.

110.  David, E. Preliminary results on the recent technological study of the Early Mesolithic bone and antler industry of Estonia, with special emphasis on the site of Pulli // MT, 15. – Tallinn, 2005. – Lk. 67–74 : ill.

111.  Franzén, R. The image of Loki from Proosa in Estonia: a Migration Period high status buckle with an elevated circular fastening plate in the light of similar buckles recovered in Scandinavia // Fennoscandia Archaeologica, XXVI. – Helsinki, 2009. – Lk.53–80 : ill.

112.  Gaidukov, P. Kuznetšihha aare // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 230 : ill.
Kokkovõtõh: Kuznetšihha rahapada.
Рез.: Клад Кузнечиха.
Sum: The hoard of Kuznechikha.

113.  Grušina, L. Kendiši kalme // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 266–269 : ill.
Kokkovõtõh: Kendiši kalmõh.
Рез.: Могильник Кендиши.
Sum: Kendishi Cemetery.

114.  Grušina, L. Lopatova kääbaskalmistu // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. –
Lk. 138–139 : ill.
Kokkovõtõh: Lopatova kääpä´.
Рез.: Курганный могильник Лопатово.
Sum: The barrow cemetery of Lopatovo.

115.  Grušina, L. Novaja kalme // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 180–182 : ill.
Kokkovõtõh: Novaja kalmõh.
Рез.: Могильник у дер. Новая.
Sum: Novaya cemetery.

116.  Grušina, L. Verepkova kalme // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 177–179 : ill.
Kokkovõtõh: Verepkova kalmõh.
Рез.: Курганно-жальничный могильник у дер. Верепково.
Sum: The barrow cemetery of Verepkovo.

117.  Haak, A. Archaeological investigations at Helme Castle // AVE, 2006. –
Tallinn, 2007. – Lk. 99–104 : ill.
Res.: Arheoloogilised uuringud Helme linnusel.

118.  Haak, A. Archaeological investigations at the Late Iron Age settlement site of Huntaugu and at the castle of Teutonic Order in Viljandi // AVE, 2004. – Tallinn, 2005. – Lk. 89–101 : ill.
Res.: Arheoloogilised uuringud Viljandi Huntaugu muinasasulas ja Viljandi ordulinnusel.

119.  Haak, A. Arheoloogilised kaevamised Helme linnusel 2006. aastal // Viljandi
Muuseumi aastaraamat, 2006. – Viljandi, 2007. – Lk. 76–85 : ill.
Sum.: Archaeological excavations at Helme castle of the Teutonic Order in
2006.

120.  Haak, A. Kotieläinten luulöydöt keskiaikaisessa Viljandissa: havaintoja ruokakulttuurista sekä luun ja sarven muokkauksesta // Elämää ja maalaiselinkeinoja keskiaikaisessa kaupungissa. – Turku, 2007. – Lk. 61–70 : ill.
Sum.: Finds of animal bones in Viljandi: notes about food and bone and horn
processing.

121.  Haak, A. Loomaluude leiud keskaegses Viljandis : märkmeid toidulaua ning luu- ja sarvetöötlemise kohta // Tartu Linnamuuseum. Aastaraamat, 13. – Tartu, 2007. – Lk. 40–53 : ill.
Sum.: Finds of animal bones in Viljandi: notes about food and bone and
horn processing. – Lk. 126.

122.  Haak, A. Metallitöö // Pudemeid keskaegsest käsitööst Tartus. Näituse Manu et mente / Käe ja mõistusega kataloog. – Tartu, 2007. – Lk. 70–78 : ill.
Res.: Metalwork. Metallityöt.

123.  Haak, A. Puu- ja tohutööd // Pudemeid keskaegsest käsitööst Tartus. Näituse Manu et mente / Käe ja mõistusega kataloog. – Tartu, 2007. – Lk. 59–68 : ill.
Res.: Wood and birch-bark works. Puu- ja tuohityöt.

124.  Haak, A. Tartu käsitööst keskajal // Pudemeid keskaegsest käsitööst Tartus. Näituse Manu et mente / Käe ja mõistusega kataloog. – Tartu, 2007. – Lk. 18– 30 : ill.
Res.: About Tartu handicrafts in the Middle Ages. Tarttolaisesta käsityöstä keskiajalla.

125.  Haak, A. Tartu värava eeslinna tekkest, hävingust ning taaskujunemisest. Uusi andmeid arheoloogilistelt kaevamistelt 1996–2005 // Viljandi Muuseumi aastaraamat, 2005. – Viljandi, 2006. – Lk. 68–87 : ill.
Sum.: On the emergence, destruction and re-emergence of the suburb in front of Tartu gate of Viljandi. New data from archaeological excavations of 1995–2005.

126.  Haak, A. The castle of Viljandi (Fellin), Estonia: The role of its location on its construction (13th–16th century) // Castrum Bene, 9 : Burg und Ihr Bauplatz. Praha, 2006. – Lk. 127–138 : ill.

127.  Haak, A. Viljandi linna kujunemisest peamiselt arheoloogiliste allikate põhjal
// Konverentsikogumik „Linna asutamine, esmamainimine, inimtegevuse jäljed” Narva linnuses, 7. septembril 2005. Narva Muuseum. Toimetised, 5. – Narva, 2005. – Lk. 17–28 : ill.
Рез.:  Образование  города  Вильянди  преимущественно  в  свете  археологических источников. – Lk. 71–72.
Sum.: Settlement of Viljandi according to archaeological findings. – Lk. 75–76.

128.  Haak, A., Heinloo, E. Pottsepis ja tellisepõletus // Pudemeid keskaegsest käsitööst Tartus. Näituse  Manu et mente / Käe ja mõistusega  kataloog. – Tartu, 2007. –
Lk. 31–42 : ill.
Res.: Pottery and brick-burning. Saviastiat ja tiilenpoltto.

129.  Haak, A., Jonuks, T., Friedenthal, M. Märkidega kiviketas Rattama talust // Viljandi Muuseumi aastaraamat, 2008. – Viljandi, 2009. – Lk. 47–61 : ill.
Sum.: A stone disc with marks from Rattama farm.

130.  Haak, A., Juurik, R. Archaeological investigations in Medieval Viljandi: the Castle and its surroundings // AVE, 2006. – Tallinn, 2007. – Lk. 85–98 : ill.
Res.: Arheoloogilised uuringud Viljandi linnusel ning keskaegse linnaterritooriumi lähiümbruses.

131.  Haak, A., Kriiska, A. Narva Suur tn 22, 24 ja 26 kruntidelt leitud keskaegne ja varauusaegne keraamika // Linnas ja linnuses. Uurimusi Narva ajaloost. Narva Muuseum. Toimetised, 6. – Narva, 2006. – Lk. 91–103 : ill.
Sum.: Ceramics, the cultural layer of the Middle Ages and Early Cenozoic Period found in Suur st 22, 24, 26.
Рез.:  Керамика  периода  средневековья  и  раннего  нового  времени  с участков 22, 24 и 26 по ул. Суур в Нарве.

132.  Haak, A., Lätti, P. Archaeological investigations at the town wall of Viljandi and the construction site Tartu Street 8A // AVE, 2005. – Tallinn, 2006. – Lk. 177–188 : ill.
Res.: Viljandi linnamüüri arheoloogilised uuringud  ning Tartu tänav 8A ehitusplatsil toimunud järelevalvetööd.

133.  Haak, A., Veldi, M. Archaeological documentation of the remains of a stone building at Mõniste // AVE, 2008. – Tallinn, 2009. – Lk. 203–209 : ill.
Res.: Mõniste järve äärest leitud kivihoone dokumenteerimisest.

134.  Haljak, G. Tallinna ja Tartu lübischete dateerimisest ca 1390–1420 // Räägime asjast. Eesti Ajaloomuuseumi teaduskonverentsi materjale. Varia historica, III. – Tallinn, 2008. – Lk. 16–31 : ill.
Sum.: The dating of Tallinn and Tartu lübische ca. 1390–1420.

135.  Harlašov, B., Koroljov, A. Vinski kalme // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk.
261–263 : ill.
Kokkovõtõh: Vinski kalmõh.
Рез.: Могильник у дер. Свенск (Мурашкино).
Sum: The cemetery of Vinski (Svensk/Murashkino).

136.  Heapost, L. Anthropological material from the Late Iron Age barrow cemetery in Lindora // Papers on Anthropology, XV. – Tartu, 2006. – Lk. 64–82 : ill.

137.  Heapost, L. Dependence of Finno-Ugric peoples’ head and face measurements on stature // Papers on Anthropology, XIV. – Tartu, 2005. – Lk. 53–61.

138.  Heapost, L. Lindora 11.–12. sajandi kääbaskalmistu antropoloogiline aines //
MT, 18. – Tartu; Tallinn, 2006. – Lk. 169–180 : ill.    20
Sum.: Human osteological data from the 11th–12th-c. Barrow cemetery of Lindora in south-eastern Estonia.

139.  Heapost, L. Osteometric data and the stature of the population of Eastern Setumaa (Pechory and Izborsk districts) in the 11th–15th century // Papers on Anthropology, XVIII. – Tartu, 2009. – Lk. 122–143 : ill.

140.  Heapost, L. Pigmentation variation in Finno-Ugric peoples // Papers on Anthropology, XVII. – Tartu, 2008. – Lk. 80–102.

141.  Heapost, L. Siksälä elanikud 12.–15. sajandil: antropoloogia andmed // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 393–395 : ill.
Kokkovõtõh: Siksälä rahvas 12.–15. saandil: antropoloogia andmõ´.
Рез.: Жители Сиксяля в XII–XV вв.: данные антропологии.
Sum: The inhabitants of Siksälä in the 12th–15th cc.: human osteological data.

142.  Heapost, L. The cemetery of Siksälä: osteological and paleodemographical analysis // S. Laul, H. Valk. Siksälä. A Community at the Frontiers. Iron Age and Medieval. CCC Papers, 10. – Tallinn; Tartu, 2007. – Lk. 213–236 : ill.

143.  Heapost, L. The population of SE corner of Estonia at the end of the Iron Age and in the Middle Ages // Acta Medica Lituanica, 13: 2. – 2006. – Lk. 109–114.

144.  Heinloo, E. Keskaegne Tartu Riia-eeslinn ehitusjäänuste põhjal // Tartu Linnamuuseum. Aastaraamat, 13. – Tartu, 2007. – Lk. 65–76 : ill.
Sum.: Medieval Riga Suburb of Tartu on the basis of building remains. – Lk. 128–129.

145.  Heinloo, E. Tarton keskiaikainen Riian-esikaupunki rakennusjäännösten valossa // Elämää ja maalaiselinkeinoja keskiaikaisessa kaupungissa. – Turku, 2007. –
Lk. 17–25 : ill.
Sum.: Medieval Riga Suburb of Tartu on the basis of building remains.

146.  Hvoštšinskaja, N. Zalahtovje kalmistu // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. –
Lk. 439–441 : ill.
Kokkovõtõh: Zalahtovje kääpä.
Рез.: Могильник Залахтовье.
Sum: Zalakhtovye Cemetery.

147.  Hvoštšinskaja, N. Želtsa ja Tšornaja jõgede ümbruskonna 11.–13. sajandi
kalmistud // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 433–434 : ill.
Kokkovõtõh: Kalmõ´ Želtša ja Tšornaja jõki man.
Рез.: Могильники междуречья Желчи и Черной XI–XIII вв.
Sum: Cemeteries of the area between the Rivers Zhecha and Chernaya.

148.  Hvoštšinskaja, N., Popov, S. Kirde-Peipsimaa 11.–13. sajandil // Setomaa, 2.
– Tartu, 2009. – Lk. 435–438 : ill.
Kokkovõtõh: Kirdõ-Peipsimaa illatsõl ravvaaol (11.–13. saandil).
Рез.: Северо-Восточное Причудье в период позднего железного века (XI– XIII вв.).
Sum: Areas north-east of Lake Peipsi in the 11th–13th cc.

149.  Ilves, K. Archaeological investigations on the coast of Sutu Bay on Saaremaa //
AVE, 2005. – Tallinn, 2006. – Lk. 83–89 : ill.
Res.: Arheoloogilised uurimistööd Saaremaal Sutu lahe kaldal.

150.  Ilves, K. Archaeological monitoring during reconstruction work in Tallinn Old City Harbour // AVE, 2007. – Tallinn, 2008. – Lk. 205–215 : ill.
Res.: Arheoloogilised järelevalvetööd Tallinna Vanasadama rekonstrueerimisel.

151.  Ilves, K. Dashing the shipwreck. Some critical notes on (wreck-) archaeology using an Estonian example // Proceedings of the 13th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (Zadar, Croatia, 18–23 September 2007). Session: Underwater  Archaeology. – Zagreb, 2008. – Lk. 256–266 : ill.

152.  Ilves, K. Discovering harbours? Reflection on the state and  development of landing sites studies in the Baltic Sea region // Journal of Maritime Archaeology, 4: 2. – 2009. – Lk. 149–163 : ill.

153.  Ilves, K. Maritime archaeology: the case in Estonia // Collaboration, Communication and Involvement: Maritime Archaeology and Education in the 21st Century. – Torun, 2008. – Lk. 157–170.

154.  Ilves, K. Place-names about life by the sea – an archaeological perspective on the Estonian Swedish Landscape // Folklore, 34. – 2006. – Lk. 87–102.

155.  Ilves, K. Veesõidukiga teistpoolsusesse – paadi- ja laevamatustest Põhja-Euroopas // Eesti laevanduse aastaraamat, 2009. – Tallinn, 2009. – Lk. 181–186 : ill.
Sum.: With boat to the other side – about boat- and ship burials in northern Europe.

156.  Ilves, K.  Vrakiarheoloogiast ja ühest laevavrakist Tallinna Vanasadamas //
Eesti laevanduse aastaraamat, 2008. – Tallinn, 2008. – Lk. 136–142 : ill.
Sum.: About wreck-archaeology and one shipwreck from Tallinn Old City Harbour.

157.  Ivask, M. Narva Muuseumi arheoloogiakogu kujunemine // Maal, linnas ja linnuses. Uurimusi Narva piirkonna ajaloost. Narva Muuseum. Toimetised, 8. – Narva, 2008. –
Lk. 136–151.
Sum.: The formation of the archaeological collection of the Narva Museum.
Рез.: Формирование археологической коллекции Нарвского Музея.

158.  Jaanits, L., Moora, T. Peipsimaa vanemast ajaloost // Peipsi. – Tartu, 2008. –
Lk. 395–420 : ill.

159.  Jansons, K. Märgid Tartu keskaegsetel puitesemetel // Tartu Linnamuuseum.
Aastaraamat, 2009. – Tartu, 2009. – Lk. 11–37 : ill.
Sum.: Markings on wooden items from medieval Tartu.

160.  Johanson, K.  Putting stray finds in context – wat can we read from the distribution of stone axes // Culture and Material  Culture. Papers from the First Theoretical Seminar of the Baltic Archaeologists (BASE) held at the University of Tartu, Estonia, October 17th–19th, 2003. Interarchaeologia, 1. – Tartu; Riga; Vilnius, 2005. – Lk. 167–180 : ill.

161.  Johanson, K. The changing meaning of „thunderbolts” // Folklore, 42. – 2009. –
Lk. 129–174 : ill.

162.  Johanson, K. The contribution of stray finds for studying everyday practices – the example of stone axes // EJA, 10: 2. – 2006. – Lk. 99–131 : ill.
Res.: Üksikleidude panus inimkäitumise uurimisel kivikirveste näitel.

163.  Johanson, K., Jonuks, T. Rescue excavation in the churchyard of Viru-Nigula //
AVE, 2004. – Tallinn, 2005. – Lk. 165–179 : ill.
Res.: Päästekaevamised Viru-Nigula kirikaias.

164.  Johanson, K., Jonuks, T., Limbo-Simovart, J. The burial of the von Adlerbergs of Viru-Nigula in the context of the 19th century // Folklore, 32. – 2006. – Lk. 197–227 : ill.

165.  Johanson, K., Kriiska, A. Archaeological research on Ihaste Mesolithic settlement site // AVE, 2006. – Tallinn, 2007. – Lk. 143–160 : ill.
Res.: Arheoloogilised uurimistööd Ihaste mesoliitilisel asulakohal.

166.  Johanson, K., Lõhmus, M., Limbo-Simovart, J., Haak, A., Jonuks, T. Keskaegne matus Vaibla külas Tartu–Viljandi maantee ääres // Viljandi Muuseumi aastaraamat, 2006. – Viljandi, 2007. – Lk. 86–100 : ill.
Sum.: A burial from the Middle Ages in Vaibla village near the Tartu-Viljandi
road.

167.  Johanson, K., Veldi, M. Archaeological excavations at Jägala Hillfort //
AVE, 2005. – Tallinn, 2006. – Lk. 29–40.
Res.: Arheoloogilised kaevamised Jägala linnamäel.

168.  Jonuks, T. A few additions to the depiction of Estonia and the eastern shore of the Baltic Sea in Scandinavian Sagas // Dialogues with Tradition: Studying the Nordic Saga Heritage. Nordistica Tartuensia, 14. – Tartu, 2005. – Lk. 45 – 63 : ill.

169.  Jonuks, T. Archaeology of religion – possibilities and prospects //
EJA, 9: 1. – 2005. – Lk. 32–59 : ill.
Res.: Religiooniarheoloogia – võimalikkus ja võimalused.

170.  Jonuks, T. Hiied Eesti pühapaikade uurimisloos // Mäetagused, 42. – 2009. –
Lk. 33–54 : ill.
Sum.: Hiis sites in the research history of Estonian sacred places.

171.  Jonuks, T.  Hiis sites in the research history of Estonian sacred places //
Folklore, 42. – 2009. – Lk. 23–44.

172.  Jonuks, T. Holy groves in Estonian religion // EJA, 11: 1. – 2007. – Lk. 3–35 : ill.
Res.: Hiied Eesti muinasusundis.

173.  Jonuks, T. Koerad Eesti asukate viikingiaja maailmapildis // Mäetagused, 31. –
2006. – Lk. 29–48 : ill.
Sum.: Dogs in the world-view of the Viking Age. – Lk. 234.

174.  Jonuks, T. On archaeological fieldwork in Virumaa in 2004 // Folklore, 28. –
2005. – Lk. 191 – 197 : ill.

175.  Jonuks, T. Principles of Estonian prehistoric religion with special emphasis to soul beliefs // Culture and Material Culture. Papers from the First Theoretical Seminar of the Baltic Archaeologists (BASE) held at the University of Tartu, Estonia, October 17th–19th, 2003. Interarchaeologia, 1. – Tartu; Riga; Vilnius, 2005. – Lk. 87–95.

176.  Jonuks, T., Eller, K. Archaeological investigations at the Toolse Order Castle //
AVE, 2006. – Tallinn, 2007. – Lk. 71–84 : ill.
Res.: Arheoloogilised uuringud Toolse ordulinnuses.

177.  Jonuks, T., Konsa, M. Kunda Hiiemägi – kalmeväli ja pühakoht // Eesti Loodus. – 2005, 3. – Lk. 20–23 : ill.

178.  Jonuks, T., Konsa, M.  The revival of prehistoric burial practices: three archaeological experiments // Folklore, 37. – 2007. – Lk. 91–110 : ill.

179.  Jussila, T., Kriiska, A. , Rostedt, T. The Mesolithic settlement in NE Savo, Finland and the earliest settlement in the Eastern  Baltic Sea // Acta Archaeologica, 78: 2. –
2007. – Lk. 143–162 : ill.

180.  Jussila, T., Kriiska, A. Pyyntikulttuurin asuinpaikkojen rantasidonnaisuus. Uusia näkökulmia Suomen ja Viron kivi- ja varhaismetallikautisten asuinpaikkojen  ijoittumiseen // Arkeologipäivät 2005. Arkeologia ja kulttuuri & uutta kivikauden tutkimuksessa. – Hamina, 2006. – Lk. 36–49 : ill.

181.  Jussila, T., Kriiska, A., Rostedt, T. Varhaismesoliittisesta asutuksesta Koillis-Savossa – alustavia tuloksia Juankosken Akonpohjan Helvetinhaudanpuron asuinpaikan kiviaineistosta // Arkeologipäivät 2005. Arkeologia ja kulttuuri & uutta kivikauden tutkimuksessa. – Hamina, 2006. – Lk. 50–61 : ill.

182.  Juurik, R. Vanemast asustusest ja teedest Edela-Eestis: Saarde ja Häädemeeste kihelkond // Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringut keskuse aastaraamat, VII. – Tartu, 2008. – Lk. 11–26 : ill.
Sum.: Early settlement and communication in south-western Estonia: Saarde and Häädemeeste parish.

183.  Juurik, R., Lillak, A. Arheoloogilised uurimistööd Viljandi ordulinnusel 2007. aasta suvel // Viljandi Muuseumi aastaraamat, 2007. – Viljandi, 2008. – Lk. 101–111 : ill.
Sum.: Archaeological investigations at the castle of the Teutonic Order in Viljandi in 2007.

184.  Juurik, R., Lillak, A., Oras, E., Valk, H. Archaeological excavations on the ski-jumping hill in Viljandi // AVE, 2006. – Tallinn, 2007. – Lk. 105–111 : ill.
Res.: Arheoloogilised kaevamised Viljandi suusahüppemäel.

185.  Juurik, R., Lillak, A., Oras, E., Valk, H. Arheoloogilised väljakaevamised Viljandi Suusahüppemäel 2006. aastal // Viljandi Muuseumi aastaraamat, 2006. –
Viljandi, 2007. – Lk. 69–75 : ill.
Sum.: Archaeological excavations on Viljandi Ski-jumping hill in 2006.

186.  Juurik, R., Lillak, A., Valk, H. Archaeological investigations at the castle of the Teutonic Order in Viljandi // AVE, 2007. – Tallinn, 2008. – Lk. 75–83 : ill.
Res.: Arheoloogilised uurimistööd Viljandi ordulinnusel.

187.  Kadakas, V. Archaeological monitoring in Kuimetsa medieval manor site and Paide Püha Risti church // AVE, 2008. – Tallinn, 2009. – Lk. 166–173 : ill.
Res.: Arheoloogiline järelevalve Kuimetsa keskaegses kindlustatud mõisas ja Paide Püha Risti kirikus.

188.  Kadakas, V. Confusion with the „chapel“ walls in the southern  wing of Padise monastery // EJA, 9: 2. – 2005. – Lk. 156–178 : ill.
Res.: Segadus „kabeliga“ Padise kloostri lõunatiivas.

189.  Kadakas, V. Ehitusarheoloogiast 21. sajandil // Muinsuskaitse  aastaraamat,
2005. – [Tallinn, 2006.] – Lk. 68–70 : ill.

190.  Kadakas, V. Investigations in Tallinn, and the counties of Harjumaa, Virumaa and Pärnumaa // AVE, 2006. – Tallinn, 2007. – Lk. 197–209 : ill.
Res.: Arheoloogilised uuringud Tallinnas, Harju-, Viru- ja Pärnumaal.

191.  Kadakas, V. Jõhvi Church – a peculiar forification seized in the Livonian War near Narva // Castella Maris Baltici, VIII. The Proceedings of a Symposium held in Turaida, Latvia, on 5–9 September 2005. – Riga, 2007. – Lk. 93–100 : ill.
Abstr.: Die Kirche zu Jõhvi – eine eigenartige Festung an der Wegkreuzung unweit von Narva.

192.  Kadakas, V. Uut informatsiooni Pirita ajaloolisest asustusest // Muinsuskaitse aastaraamat, 2004. – [Tallinn, 2005.] – Lk. 73–74 : ill.

193.  Kadakas, V. Various investigations in Tallinn and Harjumaa // AVE, 2004. –
Tallinn, 2005. – Lk. 157–164 : ill.
Res.: Arheoloogilistest uuringutest Tallinnas ja Harjumaal.

194.  Kadakas, V., Nurk, R., Püüa, G., Toos, G. Investigations in Tallinn and the counties of Harjumaa, Läänemaa, Ida-Virumaa and Järvamaa // AVE, 2007. – Tallinn, 2008. – Lk. 183–203 : ill.
Res.: Arheoloogilised uuringud Tallinnas, Harjumaal, Läänemaal, Ida-Virumaal ja Järvamaal.

195.  Kaldre, H., Haak, A., Lõhmus, M. Viljandi Uueveski kalmistu – ühe muistise kahest leidmisest // Viljandi Muuseumi aastaraamat, 2007. – Viljandi, 2008. – Lk. 112–134 : ill.
Sum.: Viljandi Uueveski cemetery – an antiquity found twice.

196.  Kaldre, H., Kivi, K., Vijand, L. Archaeological investigations on the hill of Salumägi at Salevere // AVE, 2008. – Tallinn, 2009. – Lk. 104–113 : ill.
Res.: Arheoloogilised välitööd Salevere Salumäel.

197.  Kangur, K. Tallinna kambersuurtüki rekonstrueerimine // MT, 17. – Tallinn; Tartu, 2008. – Lk. 177–186 : ill.
Sum.: The reconstruction of the breechloader from Tallinn.

198.  Kangur, K., Mäesalu, A. Keskaegne Tallinna kambersuurtükk // MT, 17. – Tallinn; Tartu, 2008. – Lk. 155–176 : ill.
Sum.: The medieval breechloader from Tallinn.

199.  Kihno, K. Hino Mustjärve ümbruse taimkatte areng // MT, 17.  – Tallinn; Tartu, 2008. – Lk. 231–245 : ill.
Sum.: Development of vegetation around the Mustjärv Lake at Hino.

200.  Kihno, K., Hiie, S. Evidence of pollen and plant macro-remains from the sediments of suburban area of medieval Tartu // EJA, 12: 1. – 2008. – Lk. 30–50 : ill.
Res.: Õietolmu ja taimsete makrojäänuste võrdlev analüüs keskaegse Tartu eeslinna alalt.

201.  Kiristaja, A. Asustuse kujunemisest ja arengust Lääne-Setumaal kiviajast uusajani // SK, 4. – Tallinn, 2008. – Lk. 44–66 : ill.
Sum.: Formation and development of settlement of the Western Setumaa from the Stone Age up to the Modern Era.
Рез.: К вопросу о возникновении и развитии заселения Западной Сетумаа с  каменного века до Нового времени.

202.  Kiristaja, A. Kiviaeg, pronksiaeg ja vanem rauaaeg (kuni 450 pKr) // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 23-61 : ill.:
Kokkovõtõh: Kiviaig, pronksiaig, inne roomaaigu ja  rooma ravvaaig (450 aastagani pKr).
Рез.: Каменный  век,  элоха бронзы и ранний железный  века (до 450 лет н.э.).
Sum.: The Stone Age, Bronze Age and Early Iron Age (until 450 AD).

203.  Kiristaja, A. Lubāna keraamika Setomaal // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 43 : ill.:
Kokkovõtõh: Lubāna keraamika Setomaal.
Рез.: Лубанская керамика в Сетумаа.
Sum.: Lubāna-type pottery in Setomaa.

204.  Kiristaja, A. Meremäe mesoliitilised asulakohad // Setomaa, 2. – Tartu, 2009.
– Lk. 29 : ill..:
Kokkovõtõh: Meremäe keskmidse kiviao asulakotusõ´.
Рез.: Мезолитические стоянки в Меремяэ.
Sum.: The Mesolithic settlements of Meremäe.

205.  Kiristaja, A. Saatse ümbruse ajaloost muinasajast tänapäevani // Saatse muuseum. Setumaa muuseumid, 1. – Tallinn, 2005. – Lk. 19–44 : ill.
Sum.: Some notes on the history of Saatse and its surroundings from the prehistoric times up to the present.

206.  Kiristaja, A. Setumaa muinas- ja keskajal // XXVIII Eesti looduseuurijate päev : Setomaa loodus. 2.–3. juuli, 2005. Obinitsa. – Tartu, 2005. – Lk. 19–36.

207.  Kiristaja, A. Setumaa rauaaja linnamäed ja pelgupaigad // SK, 3. – Tallinn, 2005. – Lk. 44–96 : ill.
Sum.: the hill-forts and hiding-places in Setumaa (I–II millennium AD).
Рез.: Городища и убежища железного века на территории исторической Сетумаа.

208.  Kiudsoo, M. Archaeological investigations on the upper and lower reaches of the River Pirita // AVE, 2006. – Tallinn, 2007. – Lk. 211–221 : ill.
Res.: Arheoloogilised uuringud Pirita jõe ülem- ja alamjooksu piirkonnas.

209.  Kiudsoo, M. Coins from Siksälä and the hoards of the neighbourhood // S. Laul, H. Valk. Siksälä. A Community at the Frontiers. Iron Age and Medieval. CCC Papers, 10. – Tallinn; Tartu, 2007. – Lk. 201–212 : ill.

210.  Kiudsoo, M. Copper imitations of West-European pennies of the 11th century in Estonia // Scripta varia numismatico Tuukka Talvio sexangenario dedicata. Publications of the Finnish Numismatic Society, 6.  – Helsinki, 2008. – Lk. 91–97 : ill.

211.  Kiudsoo, M. Eesti kagunurga aardeleiud (Vastseliina–Alūksne keskaegne ühendustee) // SK, 3. – Tallinn, 2005. – Lk. 138–169 : ill.
Sum.: Hoards from the South-Eastern corner of Estonia (Vastseliina-Alūksne medieval connection route).
Рез.:  Клады  крайнего  юго  востока  Эстонии (средневековый  путь сообщения Вастселийна-Алуксне).

212.  Kiudsoo, M. Esiajalugu // Viimsi vald 90. – Viimsi, 2009. – Lk. 96–112 : ill.

213.  Kiudsoo, M. Interesting coin finds of 2004 // AVE, 2004. – Tallinn, 2005. –
Lk. 181–188 : ill.
Res.: 2004. aasta huvitavamad mündileiud.

214.  Kiudsoo, M. Interesting coin finds of 2005 // AVE, 2005. – Tallinn, 2006. –
Lk. 249–252 : ill.
Res.: 2005. aastal leitud huvitavamad mündid.

215.  Kiudsoo, M. Interesting coin finds of 2006 // AVE, 2006. – Tallinn, 2007. –
Lk. 257–262 : ill.
Res.: 2006. aasta huvitavamad mündileiud.

216.  Kiudsoo, M. Kesk- ja uusaegsetest ripatsmüntidest Eesti arheoloogilises materjalis // MT, 17. – Tallinn; Tartu, 2008. – Lk. 109–132 : ill.
Sum.: Medieval and post-medieval coin pendants among the archaeological finds from Estonia.

217.  Kiudsoo, M. New interesting coin finds in 2008 // AVE, 2008. – Tallinn, 2009. –
Lk. 210–213 : ill.
Res.: 2008. aasta huvitavamad mündileiud.

218.  Kiudsoo, M. Põhjasõjaaegne mündiaare Saaremaalt Kuke külast // Saaremaa Muuseum. Kaheaastaraamat, 2007–2008. – Kuressaare, 2009. – Lk. 69–79 : ill.
Sum.: Coin hoard from the Great Northern War period from Kuke Village of
Saaremaa.

219.  Kiudsoo, M. Põltsamaa ümbruse ajaloolise aja aardeleiud // Põltsamaa lossi sees ja ümber. Põltsamaa Muuseumi toimetised. – Põltsamaa, 2007. – Lk. 43–66 : ill.
Sum.: Historical trove findings of Põltsamaa region.

220.  Kiudsoo, M. Setomaa keskaegsed aarded ja raharinglus // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 225–226 : ill.
Kokkovõtõh: Setomaa keskaigsõ´ rahapaa´ ja rahavaeldus.
Рез.: Средневековые клады и денежное обращение в Сетумаа.
Sum.: Medieval hoards and coin circulation in Setomaa.

221.  Kiudsoo, M. Setomaa varauusaegsed aardeleiud // Setomaa, 2. – Tartu, 2009.
– Lk. 300–301 : ill.
Kokkovõtõh: Setomaa varajatsõ-uusao rahapaa´.
Рез.: Находки кладов периода ранне-нового времени.
Sum.: The hoard finds of the Modern Era of Setomaa.

222.  Kiudsoo, M. St. Peter’s Chapel and illegal „archaeologists” // AVE, 2005. – Tallinn, 2006. – Lk. 245–248 : ill.
Res.: Peetri kabel ja „mustad arheoloogid”.

223.  Kiudsoo, M. The formation of the numismatic collections of the Institute of
History // Estonian Archaeology, 1. – Tartu, 2006. – Lk. 239–245.

224.  Kiudsoo, M., Kallis, I. Archaeological investigations on the site of the Cistercian nunnery of St.Michael // AVE, 2004. – Tallinn, 2005. – Lk. 147–155 : ill.
Res.: Arheoloogilised uuringud tsistertslaste Püha  Miikaeli nunnakloostri krundil.

225.  Kiudsoo, M., Kallis, I. Metallurgic complex in Tõdva village, Harjumaa //
AVE, 2007. – Tallinn, 2008. – Lk. 175–182 : ill.
Res.: Metallurgiakompleks Harjumaal Tõdva külas.

226.  Kiudsoo, M., Leimus, I. Hoards discovered in 2007 // AVE, 2007. – Tallinn,
2008. – Lk. 223–227 : ill.
Res.: 2007. aastal avastatud aarded.

227.  Kiudsoo, M., Mäll, J., Kallis, I. Archaeological excavations on the ironsmelting site in Tõdva village // AVE, 2008. – Tallinn, 2009. – Lk. 96–103 : ill.
Res.: Arheoloogilised kaevamised Tõdva rauasulatuskohal.

228.  Kiudsoo, M., Ratas, J. Viljandimaa varauusaegsed peaehted // Viljandi Muuseumi aastaraamat, 2004. – Viljandi, 2005. – Lk. 112–122 : ill.
Sum.: Head decorations of Early Modern Period of Viljandimaa.

229.  Kiudsoo, M., Tamla, Ü. Utike aardeleid // MT, 18. – Tartu; Tallinn, 2006. –
Lk. 267–300 : ill.
Sum.: Hoard of Utike.

230.  Konsa, M. Estonian archaeology from 1991–2005 // Estonian Archaeology, 1. – Tartu, 2006. – Lk. 41–50 : ill.

231.  Konsa, M. Tee normaalteadusest normaalseks teaduseks: Eesti  arheoloogia suundumusi 1990. aastatel // ÕES aastaraamat, 2003. – Tartu, 2005. – Lk. 94–115.
Sum.: From the stage of a „normal science” to a normal human science: trends
in Estonian archaeology in the 1990s.

232.  Konsa, M. Vaade Karula kõrgustikult Lõuna-Eesti muinasajale  // Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse aastaraamat, IV. – Tartu, 2005. – Lk. 11–29 : ill.
Sum.: A view from the Karula Heights to the prehistory of South Estonia.

233.  Konsa, M. Vanad andmed uues kuues: Madi kivikalme arhiiviallikate digitaalne süsteem // Альманах молодых археологов 2005. По материалам II  Международной  студенческой  научной  конференции «Проблемы культурогенеза  и  древней истории  Восточной  Европы  и  Сибири». – Санкт-Петербург, 2005. – Lk. 237–244.
Рез.: (сост.  В. С. Кулешов)  Цифровая  система  архивных  источников  о каменном могильнике Мади (Эстония).

234.  Konsa, M., Allmäe, R., Maldre, L., Vassiljev, J. Rescue excavations of a Vendel Era boat-grave in Salme, Saaremaa // AVE, 2008. – Tallinn, 2009. – Lk.53–64 : ill.
Res.: Salme eelviikingiaegse laevamatuse päästekaevamised Saaremaal.

235.  Konsa, M., Heinsalu, A., Vassiljev, J. Arheoloogilise objekti geoloogilisi aspekte: muinaslaev Salme muinasrannal // Piirideta geoloogia. Schola Geologica, V. – Tartu, 2009. – Lk. 68–73 : ill.

236.  Konsa, M., Lang, V., Vimberg, K., Kelder, I. Ring-wall enclosure of Lipa in Prehistoric Southern Harjumaa // AVE, 2005. – Tallinn, 2006. – Lk. 53–60 : ill.
Res.: Lipa vallsulendik esiajaloolisel Lõuna-Harjumaal.

237.  Konsa, M., Roio, M. Archaeological investigations in the surroundings  of Kisejärv and Tsiistre // AVE, 2005. – Tallinn, 2006. – Lk. 91–100 : ill.
Res.: Arheoloogilised uuringud Kisejärve ja Tsiistre kandis.

238.  Kriiska, A. Arheoloogiline järelvalve Narva Hermanni linnuse põhjaõues ja läänepoolses eeshoovis 2005. aasta suvel ja sügisel // Linnas ja linnuses. Uurimusi Narva ajaloost. Narva Muuseum. Toimetised, 6. – Narva, 2006. – Lk. 137–145 : ill.
Sum.: Archaeological inspection in the Northern yard and the Western front yard of Narva Castle in summer and autumn 2005.
Рез.:  Археологический  надзор  за  строительными  работами  в  северном дворе  и  западном  форбурге  нарвского  замка  Германа  летом  и  осенью 2005.г.

239.  Kriiska, A. Narva savipiibud I // Maal, linnas ja linnuses. Uurimusi Narva piirkonna ajaloost. Narva Muuseum. Toimetised, 8. – Narva, 2008. – Lk. 64– 109 : ill.
Sum.: Clay pipes from Narva I.   Рез.: Глиняные курительные трубки из Нарвы I.

240.  Kriiska, A. Põllumajanduse algus Eesti alal // Ajalooline Ajakiri. – 2007, 3/4
(121/122). – Lk. 265–289 : ill.
Abstract: The beginning of farming in Estonia.

241.  Kriiska, A. Research into the Stone Age // Estonian Archaeology, 1. – Tartu,
2006. – Lk. 53–75 : ill.

242.  Kriiska, A. Saaremaa kiviaeg // Saaremaa, 2. Ajalugu. Majandus. Kultuur. –
Tallinn, 2007. – Lk. 9–36 : ill.

243.  Kriiska, A. Savinõude vormimismass. Keraamika uurimise võimalikkusest III //
MT, 17. – Tallinn; Tartu, 2008. – Lk. 187–208 : ill.
Sum.: Moulding mass of the pottery. The possibilities of studing ceramics III.

244.  Kriiska, A. The beginning of farming in the Eastern Baltic area // East European Plain on the Eve of Agriculture. BAR International Series, 1964. – Oxford, 2009. – Lk. 159–179 : ill.

245.  Kriiska, A., Haak, A., Lõhmus, M. Arheoloogilised välitööd Viljandi linnas Tallinna ja Oru tänava vahele rajatud kaugküttetorustiku kraavi alal // Viljandi Muuseumi  aastaraamat, 2006. – Viljandi, 2007. – Lk. 101–129 : ill.
Sum.: Archaeological investigations in Viljandi, in the territory of a pipeline for central heating between Tallinna and Oru Streets.

246.  Kriiska, A., Kihno, K. The Stone Age settlement sites of Siksälä Kirikumägi and Hino // MT, 18. – Tartu; Tallinn, 2006. – Lk. 37–52 : ill.
Res.: Siksälä Kirikumäe ja Hino kiviaja asulakohad.

247.  Kriiska, A., Küng, E. Tubakakaubandus ja savipiibud Narvas 17.–18. sajandil // Maal, linnas ja linnuses. Uurimusi Narva piirkonna ajaloost. Narva Muuseum. Toimetised, 8. – Narva, 2008. – Lk. 110–134 : ill.
Sum.: The tobacco trade and clay pipes in Narva in the 17–18th centuries.
Рез.: Табачная торговля и глиняные трубки в Нарве в 17–18 вв.

248.  Kriiska, A., Lavento, M. Narva Joaoru asulakohalt leitud keraamika kõrbekihi AMS-dateeringud // Linnas ja linnuses. Uurimusi Narva ajaloost. Narva Muuseum. Toimetised, 6. – Narva, 2006. – Lk. 127–135 : ill.
Sum.: Dating of the burn coat of the ceramics found in Narva Joaoru habitation using AMS-approach.
Рез.: Датировки нагара с керамики из поселения Нарва-Йоаорг методом  АМS.

249.  Kriiska, A., Lavento, M., Peets, J. New AMS dates of the Neolithic and Bronze Age ceramics in Estonia: preliminary results and interpretations // EJA, 9: 1. – 2005. – Lk. 3–31 : ill.
Res.: Uued AMS-dateeringud Eesti neoliitilisest ja  pronksiaegsest keraamikast. Esialgsed tulemused ja interpreteeringud.

250.  Kriiska, A., Lõhmus, M. Archaeological excavations on Suur Street, Narva Town // AVE, 2005. – Tallinn, 2006. – Lk. 189–206 : ill.
Res.: Arheoloogilised väljakaevamised Narvas Suurel tänaval.

251.  Kriiska, A., Lõhmus, M. Archaeological fieldwork on Kivisaare Stone Age burial ground and settlement site // AVE, 2004. – Tallinn, 2005. – Lk. 31–43 : ill.
Res.: Arheoloogilised välitööd Kivisaare kiviaegsel matmispaigal ja asulakohal.

252.  Kriiska, A., Lõhmus, M. Narva Suur tn 22 ja 24 kruntide ehituslugu 2004.–2005. aasta arheoloogiliste välitööde andmetel // Linnas ja linnuses. Uurimusi Narva ajaloost. Narva Muuseum. Toimetised, 6. – Narva, 2006. – Lk. 9–37 : ill.
Sum.: History of the construction above the ground  in Suur st. 22 and 24 on the basis of the data of the archaeological excavations in 2004–2005.
Рез.:  История  застройки  земельных  участков  номер 22  и 24  по  улице Суур в Нарве по данным раскопок 2004–2005 гг.

253.  Kriiska, A., Lõugas, L. Formation of Ruhnu Island and its early settlement history // Nature of Ruhnu Island. Estonia Maritima, 7. – Viidumäe, 2005. – Lk. 123–137 : ill.

254.  Kriiska, A., Lõugas, L. Scientific methods in Estonian archaeology // Estonian Archaeology, 1. – Tartu, 2006. – Lk. 269–291 : ill.

255.  Kriiska, A., Lõugas, L. Stone Age settlement sites on an environmentally sensitive coastal area along the lower reaches of the River Pärnu (south-western Estonia), as indicators of changing settlement patterns, technologies and economies // Mesolithic Horizons. Papers Presented at the Seventh International Conference on the Mesolithic in Europe, Belfast 2005. – Oxford; Oakville, 2009. – Lk. 167–175 : ill.

256.  Kriiska, A., Lõugas, L., Lõhmus, M., Mannermaa, K., Johanson, K. New AMS dates from Estonian Stone Age burial sites // EJA, 11: 2. – 2007. – Lk. 83–121 : ill.
Res.: Uued AMS-dateeringud Eesti kiviaja matmispaikadest.

257.  Kriiska, A., Nordqvist, K. Archaeological fieldwork at Stone Age settlement sites in Riigiküla, North-Eastern Estonia // AVE, 2006. – Tallinn, 2007. – Lk. 31–44 : ill.
Res.: Arheoloogilised välitööd Riigiküla kiviaja asulakohtadel Kirde-Eestis.

258.  Kriiska, A., Rappu, M. Riigiküla II asulakoha 2006.–2007. aasta arheoloogiliste päästekaevamiste tulemused // Maal, linnas ja linnuses. Uurimusi Narva piirkonna ajaloost. Narva Muuseum. Toimetised, 8. – Narva, 2008. – Lk. 8–45 : ill.
Sum.: Results of archaeological preserving rescue excavations at the Riigiküla II settlement site in 2006 and 2007.
Рез.:  Результаты  охранных  археологических  раскопок  на  месте поселения Рийгикюла II в 2006–2007 гг.

259.  Kriiska, A., Rappu, M., Tasuja, K., Plado, J. Šafranovski, J. Archaeological research in Jägala // AVE, 2008. – Tallinn, 2009. – Lk. 36–52 : ill.
Res.: Arheoloogilised uurimistööd Jägalas.

260.  Kulmar, T. On supreme sky god from the aspect of religious history and in prehistoric Estonian material // Folklore, 31. – 2005. – Lk. 15–30.

261.  Kulmar, T. Taevasest üliolendist usundilooliselt ja muinaseesti aineses //
Mäetagused, 30. – 2005. – Lk. 17–32 : ill.
Sum.: On supreme sky god from the aspect of religious history and in prehistoric Estonian material. – Lk. 323.

262.  Labutina, I. Tääkova kalme // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 151–152 : ill.
Kokkovõtõh: Tääkova kalmõh.
Рез.: Тяковский могильник.
Sum.: The cemetery of Tyakovo.

263.  Laneman, M. On sacral kingship in Bronze and Pre-Roman Iron Age Estonia // Colours of Archaeology. Material Culture and Society. Papers from the Second Theoretical Seminar of the Baltic Archaeologists (BASE) held at the University of Vilnius, October 21–22, 2005. Interarchaeologia, 2. – Vilnius; Helsinki; Riga; Tartu, 2007. – Lk. 165–184 : ill.

264.  Laneman, M. Pildikesi Rebala loopealselt // Maa mäletab… Valitud artiklid aastatest 1977–2007. Pühendatud Vello Lõugase mälestusele ja kaitseala 20. aastapäevale. – Jõelähtme, 2007. – Lk. 49–80 : ill.

265.  Lang, V. Archaeological cultures and ethnic history: some examples from the East Baltic Early Iron Age // Culture and Material Culture. Papers from the First Theoretical Seminar of the Baltic Archaeologists (BASE) held at the University of Tartu, Estonia, October 17th–19th, 2003. Interarchaeologia, 1. – Tartu; Riga; Vilnius, 2005. –
Lk. 11–28 : ill.

266.  Lang, V. Archaeology and its wastebasket: remembering, forgetting, and recycling in archaeological research // Memory, Society and Material Culture. Papers from the Third Theoretical Seminar of the Baltic Archaeologists (BASE) held at the University of Latvia, October 5–6, 2007. Interarchaeologia, 3. – Riga; Helsinki; Tartu; Vilnius, 2009. –
Lk. 11–16.

267.  Lang, V. Die Wacke im vorzeitlichen und mittelalterlichen Estland. Ein Beitrag zur Erforschung der vorzeitlichen Bodennutzung und des Steuersystems // Forschungen zur baltischen Geschichte, 1. – Tartu, 2006. – Lk. 7–28 : ill.
Sum.: The Vakus-institution in prehistoric and medieval Estonia. Appendices to the study of ancient administrative structure.

268.  Lang, V. Hobusevarustuse sümboolsest tähendusest hauapanusena // Teadusmõte Eestis, 5. Humanitaarteadused. – Tallinn, 2009. – Lk. 77–92 : ill.

269.  Lang, V. Inimene, kultuur ja loodus muinasajal // Eesti looduskultuur. – Tartu, 2005. – Lk. 11–28 : ill

270.  Lang, V. Joining together graves and souls // Colours of Archaeology. Material Culture and Society. Papers from the Second Theoretical Seminar of the Baltic Archaeologists (BASE) held at the University of Vilnius, October 21–22, 2005. Interarchaeologia, 2. – Vilnius; Helsinki; Riga; Tartu, 2007. – Lk. 79–91 : ill.

271.  Lang, V. Late Bronze and Pre-Roman Iron Age pottery styles  in Estonia // Arkeologian lumoa synkkyyteen. Artikkeleita Christian Carpelanin juhlapäiväksi : Lightning the Darkness – the Attraction of Archaeology. Papers in honour of Christian Carpelan. – Helsinki, 2006. – Lk. 122–136 : ill.

272.  Lang, V. Muistsed maakasutussüsteemid Eestis // Ajalooline Ajakiri. – 2007, 3/4 (121/122). – Lk. 291–319 : ill.
Abstract: Ancient land use systems in Estonia.

273.  Lang, V. Research into the Bronze and Early Iron Ages // Estonian Archaeology, 1. – Tartu, 2006. – Lk. 77–104 : ill

274.  Lang, V. Settlement and landscape archaeology in Estonia // Estonian Archaeology, 1. – Tartu, 2006. – Lk. 293–300.

275.  Lang, V. The establishment of professional archaeology in the Baltic countries // Die Anfänge der ur- und frühgeschichtlichen Archäologie als akademisches Fach (1890–1930) im europäischen Vergleich. Internationale Tagung an der Humboldt-Universität zu Berlin vom 13.–16. März 2003. Berliner Archäologische Forschungen, 2. – Berlin, 2006. –
Lk. 185–196.

276.  Lang, V. The history of archaeological research (up to the  late 1980s) // Estonian Archaeology, 1. – Tartu, 2006. – Lk. 13–40 : ill.

277.  Lang, V. Varased tarandkalmed Eestis // MT, 18. – Tartu; Tallinn, 2006. –
Lk. 53–78 : ill.
Sum.: Early tarand-graves in Estonia.

278.  Lang, V., Kaldre, H. Laneman, M. Fossil fields at Saha-Loo, North Estonia, as revealed by new investigations // AVE, 2004. – Tallinn, 2005. – Lk. 117– 126 : ill.
Res.: Saha-Loo fossiilsed põllud uute uurimistööde valguses.

279.  Lang, V., Kriiska, A. The Final Neolithic and Early Bronze Age contacts between Estonia and Scandinavia // Cultural Interaction between East and West. Archaeology, Artefacts and Human Contacts in  Northern Europe. Stockholm Studies in Archaeology, 44. – Stockholm, 2007. – Lk. 107–112 : ill.

280.  Lang, V., Kriiska, A., Haak, A. A new Early Bronze Age socketed axe //
EJA, 10: 1. – 2006. – Lk. 81–88 : ill.
Res.: Uus vanema pronksiaja putkkirves.

281.  Lang, V., Kriiska, A., Haak, A. Uus vanema pronksiaja putkkirves Kolga-Jaani voorestikust. Leid Eesnurga küla Lääne talu maalt // Viljandi Muuseumi aastaraamat, 2005. – Viljandi, 2006. – Lk. 51–58 : ill.
Sum.: A new Early Bronze Age socketed axe from the Kolga-Jaani group of drumlins.

282.  Lang, V., Laneman, M. New investigations at fossil fields of Proosa, North Estonia // AVE, 2005. – Tallinn, 2006. – Lk. 47–52 : ill.
Res.: Uued uurimused Proosa fossiilsetel põldudel Põhja-Eestis.

283.  Lang, V., Laneman, M., Kaldre, H., Konsa, M., Tvauri, A. From the early Pre-Roman Iron Age to the early modern times: new investigations at Keava // AVE, 2004. – Tallinn, 2005. – Lk. 45–58 : ill.
Res.: Varasest eelrooma rauaajast varase uusajani: uued uurimused Keavas.

284.  Laul, S. Das gelesene Gewebe vom Gräberfeld Siksälä // Veltījums seno apăērbu pētniecei arheoloăei Dr. habil. Hist. Annai ZariĦai 85 gadu jubilejā. Arheoloăija un etnogrāfija, XXIII. – Rīga, 2006. – Lk. 143–147 : ill. Kopsavilkums: Velku rakstu audumi no Sikseles kapulauka.

285.  Laul, S. Siksälä naise rõivastus 14. sajandil // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk.
391–392 : ill.
Kokkovõtõh: Siksälä naisi rõiva´ 14. saandil.
Рез.: Одежда женщины Сиксяля в XIV в.
Sum.: The costume of Siksälä women in the 14th century.

286.  Laul, S. Sikälä Kalmõtõmägi I aastatuhandel // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. –
Lk. 386.
Kokkovõtõh: Kalmõh Siksälä Kalmõtõmäel I aastagatuhandõl pKr.
Рез.: Могильник I тысячелетия н.э. на Калметемяги в Сиксяля.
Sum.: Cemetery on Siksälä Kalmetemägi in the I millennium AD.

287.  Laul, S. Tekstiilkeraamika kultuur // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 46–47 : ill.
Kokkovõtõh: Tekstiilkeraamiga kultuur.
Рез.: Культура текстильной керамики.
Sum.: The Culture of Textile Ceramics.

288.  Laul, S., Valk, H. Siksälä Kalmõtõmägi 11.–15. sajandil // Setomaa, 2. –
Tartu, 2009. – Lk. 388–390 : ill.
Kokkovõtõh: Siksälä Kalmõtõmägi 11.–15. saandil.
Рез.: Могильник Сиксяля Калметемяги в XI–XV вв.
Sum.: The cemetery of Siksälä Kalmetemägi in the 11th–15th centuries.

289.  Lavi, A. An addendum to the study of smoke cottages // EJA, 9: 2. – 2005. –
Lk. 132–155 : ill.
Res.: Täiendavat muistse suitsutoa uurimisloole.

290.  Lavi, A. Archaeological investigation of the eastern part of the settlement site of Lehmja // AVE, 2004. – Tallinn, 2005. – Lk. 83–88 : ill.
Res.: Lehmja asulakoha idaosa uurimisest.

291.  Lavi, A. Die mittelalterliche Hinrichtigungsstätte von Tallinn (Estland) //
Richtstättenarchäologie. – Dormagen, 2008. – Lk. 106–110 : ill.

292.  Lavi, A. Preliminary investigations of the southeastern section of the settlement site of Lehmja // AVE, 2006. – Tallinn, 2007. – Lk. 45–50 : ill.
Res.: Eeluuringud Lehmja asulakoha kaguosas.

293.  Lavi, A., Roio, M. Trackways of the Lehu Suursoo mire in Pärnumaa //
AVE, 2005. – Tallinn, 2006. – Lk. 161–168 : ill.
Res.: Lehu Suursoo sooteed Pärnumaal.

294.  Leimus, I. 10.–11. sajandi mündiaarded Eesti kagunurgast // Setomaa, 2. –
Tartu, 2009. – Lk. 100–102 : ill.
Kokkovõtõh: Viikingiaolitsõ´ rahalövvü´ Eesti kagunulgah.
Рез.: Монетные клады Х–Х1 вв. из юго-восточного угла Эстонии.
Sum.: 10th–11th cc. coin hoards from south-easternmost Estonia.

295.  Leimus, I. Araablaste hõbe Põltsamaal // Põltsamaa lossi sees ja ümber.
Põltsamaa Muuseumi toimetised. – Põltsamaa, 2007. – Lk. 67–83 : ill.
Sum.: Arabic silver at Põltsamaa.

296.  Leimus, I. Baltikum // A Survey of Numismatic Research 2002–2007. International Association of Professional Numismatists, Special Publication, 15. – Glasgow, 2009. –
Lk. 427–435.

297.  Leimus, I. Crux, Köln Häv. 34/67 und Otto-Adelheid-Pfennige. Ihr Vorkommen in den Funden aus dem Ende des 10. Jh. // XIII Congreso Internacional de Numismática Madrid – 2003. Actas – Proceedings – Actes. – Madrid, 2005. – Lk. 1205–1215 : ill.

298.  Leimus, I. Die Funde der byzantinischen Münzen in Estland // Byzantine Coins in Central Europe between the 5th and 10th Century. Moravia Magna, Seria Polona vol. III. – Kraków, 2009. – Lk. 635–651 : ill.

299.  Leimus, I. Die letzte Welle des orientalischen Münzsilbers im Norden // Magister Monetae. Studies in Honour of Jørgen Steen Jensen. Publications of the National Museum. Studies in Archaeology and History, 13. – Copenhagen, 2007. – Lk. 111–126 : ill.

300.  Leimus, I. Die spätmittelalterliche große Wirtschaftskrise in Europa – war auch Livland davon betroffen? // Forschungen zur baltischen Geschichte, 1. – Tartu, 2006. – Lk. 56–67 : ill.
Sum.: The Great Depression of the late Middle Ages  in Europe – also in Livonia?

301.  Leimus, I. Eesti majandusajaloo historiograafiast (III) : Keskaja linnade mündindus, finantsid ja majandamine // Ajalooline Ajakiri. – 2007, 1 (119). – Lk. 75–91.
Abstract: The historiography of Livonian medieval economy (III). The minting, finances and management of towns.

302.  Leimus, I. Eestlase raha ajalugu // Leimus, I., Erelt, P., Laar, M., Sakk, I. Eestlase raha läbi aegade. – Tallinn, 2006. – Lk. 5–54 : ill.

303.  Leimus, I. Einige Beiträge zur Müngeschichte Livlands am Ende des 14. Jahrhunderts // Die baltischen Länder und der Norden. Festschrift für Helmut Piirimäe zum 75. Geburtstag. Nordistica Tartuensia, 13. – Tartu, 2005. – Lk. 58—81 : ill.

304.  Leimus, I. Et usædvanligt skattefund med kufiske mønter på Saaremaa Museum // Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad. – 2007, 3. – Lk. 107–113 : ill..

305.  Leimus, I. Euroopa hiliskeskaja suur depressioon – kas ka Liivimaal? // Vana Tallinn, XVI (XX). – Tallinn, 2005. – Lk. 42–55 : ill.
Zsfs.: Die spätmittlalterliche grosse Depression – auch in Livland?

306.  Leimus, I. Fundmünzprojekte in Europa. Estland // Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung in der Fundmünzenbearbeitung. Bilanz und Perspektiven am Beginn des 21. Jahrhunderts, I: Materialien. Tagungsunterlagen des Fünften Internationalen Kolloquiums der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Fundmünzen, gemeinsam organisiert mit der Numismatischen Kommission der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Konstanz, 4.–5. März 2005). Untersuchungen zu Numismatik und Geldgeschichte, 6. – Lausanne, 2005. – Lk. 56–58.

307.  Leimus, I. Haruldane viikingiaegne mündiaare Saaremaa Muuseumis // Saaremaa Muuseum. Kaheaastaraamat, 2003–2004. – Kuressaare, 2005. – Lk. 260–270 : ill.
Sum.: Rare Viking Age coin hoard at the Saaremaa Museum.

308.  Leimus, I. Hertsog Magnus, tema võlad ja võlausaldajad // Tuna. – 2008, 3. –
Lk. 8–18 : ill.
Sum.: Duke Magnus, his debts and creditors. – Lk. 157–158.

309.  Leimus, I. Kodusandi märk – tõend vastehoolekandest Tallinnas 16. sajandil // Räägime asjast. Eesti Ajaloomuuseumi teaduskonverentsi materjale. Varia historica, III. – Tallinn, 2008. – Lk. 32–39 : ill.
Sum.: The mark of a house-poor – a proof of welfare for the poor in Tallinn in the 16th century.

310.  Leimus, I. Kui palju maksis kirik Liivimaal? // Sõnasse püütud minevik. In honorem Enn Tarvel. – Tallinn, 2009. – Lk. 123–137.
Sum.: The building costs of a stone church in Livonia.

311.  Leimus, I. Läänemere kristlikud paganad // Tuna. – 2009, 4. – Lk. 5–22 : ill.
Sum.: The Christian pagans of the Baltic Sea. – Lk. 154.

312.  Leimus, I. Millenniumi murrang. North goes West // Tuna. – 2007, 1. –
Lk. 27–53 : ill.
Sum.: Millennium breakthrough. The North goes West. – Lk. 157–158.

313.  Leimus, I. Mõningaid lisandusi Eesti viikingiaegsete aardeleidude corpusele // Varia historica, I. Töid ajaloo alalt, 6. – Tallinn, 2006. – Lk. 17–29 : ill.
Sum.: Some additions to the corpus of the Viking period hoards found in Estonia.

314.  Leimus, I. Mündid // Tartu ajalugu ja kultuurilugu. – Tartu 2005. – Lk. 189—196.

315.  Leimus, I. Narva Suur tn 22–26 kaevandist leitud mündid // Linnas ja linnuses. Uurimusi Narva ajaloost. Narva Muuseum. Toimetised, 6. – Narva, 2006. – Lk. 65–73 : ill.
Sum.: Coins found during the excavations in Suur Street 22–26 in Narva.
Рез.: Монеты, найденные при раскопках на улице Суур 22–26 в Нарве.

316.  Leimus, I. The marking Dirhams at some principal Samanid mints // Money Cirlulation in Antiquity, the Middle Ages and Modern Times. Time, Range, Intensity. International Symposium of the 50th Anniversary of Wiadomości Numizmatyczne. Warsaw, 13–14 October 2006. – Warsaw; Cracow, 2007. – Lk. 65–78 : ill.

317.  Leimus, I. Viikingid – röövlid või kaupmehed? // Tuna. – 2006, 1. – Lk. 17–29 : ill.
Sum.: Vikings – brigands or traders? – Lk. 155–156.

318.  Leimus, I. Über die Beziehungen zwischen Münzstätten in Tallinn (Reval) und Finnland in den 1520er Jahren // Scripta varia  numismatico Tuukka Talvio sexangenario dedicata. Publications of the Finnish Numismatic Society, 6. – Helsinki, 2008. –
Lk. 123–131 : ill.

319.  Leimus, I. Einige Spekulationen über die münzberechtigte Autorität auf Gotland in der 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts // Riga und der Ostseeraum. Von der Gründung 1201 bis in die Frühe Neuzeit. Tagungen zur Ostmitteleuropa-Forschung, 22. –
Marburg, 2005. – Lk. 64–75.

320.  Liiva, A. Mõistatuslik ehitis Koorküla Valgjärves // Eesti Loodus. – 2008, 4.
– Lk. 14–18 : ill.

321.  Liiva, A. Pulli asula avastamislugu // Eesti Loodus. – 2008, 7. – Lk. 17–19 : ill.

322.  Lillak, A. Maa-alused põletusmatused Lõuna-Eestis // Tartu Ülikooli Lõuna-
Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse aastaraamat, VII. – Tartu, 2008. –
Lk. 27–41 : ill.
Sum.: The tradition of flat cremation burials in South Estonia.

323.  Lillak, A. Maa-alused põletusmatused Setomaal // Setomaa, 2. – Tartu, 2009.
– Lk. 82.
Kokkovõtõh: Maa-alodsõ´ palotusmatusõ´ Setomaal.
Рез.: Грунтовые трупосожжения в Сетумаа.
Sum.: Pit grave cremations in Setomaa.

324.  Lillak, A., Valk, H. Archaeological trial excavations on Rõuge hill fort, South-East Estonia // AVE, 2008. – Tallinn, 2009. – Lk. 72–81 : ill.
Res.: Arheoloogilised proovikaevamised Rõuge linnusel Kagu-Eestis.

325.  Lillak, A., Valk, H. Rescue excavations on Alt-Laari settlement site, Tartumaa // AVE, 2008. – Tallinn, 2009. – Lk. 65–71 : ill.
Res.: Arheoloogilised päästekaevamised Alt-Laari asulakohal Tartumaal.

326.  Limbo, J. Dental enamel hypoplasia in the Pada cemetery (12th–13th cc.) population in North-East Estonia // Papers on Anthropology, XV. – Tartu, 2006. – Lk. 114–123 : ill.

327.  Limbo, J. Dental pathologies and linear enamel hypoplasia in Pärnu St. John Church cemetery (16th–18th cc.) skeletons // Papers on Anthropology, XV. – Tartu, 2006. –
Lk. 235–250 : ill.

328.  Limbo, J. Dental pathologies and stress markers in the Iron Age end/early medieval in Estonia // Актуальные  направления  антропологий.  Сборник посвященный юбилею академика РАН Т. И. Алексеевой. – Москва, 2008. – Lk. 162–164.

329.  Lopatin, N. Leeska muististekompleks // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. –
Lk. 84–85 : ill.
Kokkovõtõh: Leeska muistisõ´.
Рез.: Комплекс памятников у дер. Лезги.
Sum.: Monuments at Lezgi village.

330.  Lopatin, N. Ust-Smolka kääbaskalmistu // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. –
Lk. 136–137 : ill.
Kokkovõtõh: Ust-Smolka kääpä´.
Рез.: Курганный могильник Усть-Смолка III.
Sum.: Barrow cemetery Ust-Smolka III.

331.  Luiges, K. Siksälä kalmistu 14. sajandi naisehauast võetud monoliidi laboratoorsete uuringute tulemustest // MT, 17. – Tallinn; Tartu, 2008. – Lk. 37–61 : ill.
Sum.: Results of the laboratorial investigations of the assemblage of finds recovered together with soil (the monolith) from the 14th-century female burial from the Siksälä cemetery.

332.  Luik, H. Could broken bone combs have had new lives? // EJA, 12: 2. – 2008. –
Lk. 152–162 : ill.
Res.: Kas purunenud luukammil oli võimalusi uueks eluks?

333.  Luik, H. Dazzling white. Bone artefacts in Bronze Age society – some preliminary thoughts from Estonia // Colours of Archaeology. Material Culture and Society. Papers from the Second Theoretical Seminar of the Baltic Archaeologists (BASE) held at the University of Vilnius, October 21–22, 2005. Interarchaeologia, 2. – Vilnius; Helsinki; Riga; Tartu, 2007. – Lk. 49–64 : ill.

334.  Luik, H. For hunting or for warfare? Bone arrowheads from Late Bronze Age fortified settlements in Eastern Baltic // EJA, 10: 2. – 2006. – Lk. 132–149 : ill.
Res.: Relvad või jahiriistad? Luust nooleotsad Baltimaade noorema pronksiaja kindlustatud asulate leiumaterjalis.

335.  Luik, H. Skill, knowledge and memory. How to make a bone awl properly? // Memory, Society and Material Culture. Papers from the Third Theoretical Seminar of the Baltic Archaeologists (BASE) held at the University of Latvia, October 5–6, 2007. Interarchaeologia, 3. – Riga; Helsinki; Tartu; Vilnius, 2009. – Lk. 45–58 : ill.

336.  Luik, H., Maldre, L. Bone and antler artefacts from the settlement site and cemetery of Pada in North Estonia // MT, 15. – Tallinn, 2005. – Lk. 263–276 : ill.

337.  Luik, H., Maldre, L. Bronze Age bone artefacts from Narkūnai, Nevieriškė
and Kereliai fortified settlements. Raw materials and manufacturing
technology // Archaeologia Lituana, 8. – Vilnius, 2007. – Lk. 5–39 : ill.
Santrauka: Žalvario amžiaus kauliniai dirbiniai iš Narkūnų, Nevieriškės and
Kerelių įtvirtintų gyvenviečių. Žaliava ir gamybos technologija.

338.  Luik, H., Ots, M. Bronze Age double buttons in Estonia // EJA, 11:  2. – 2007. –
Lk. 122–140 : ill.
Res.: Kaksiknööbid Eesti pronksiaegses leiuaineses.

339.  Luik, H., Tamla, Ü. Small bone spades: material used, processing technology, and possible function // Archaeologia Baltica, 6. – Klaipėda, 2006. – Lk. 112–125, ill.
Santrauka: Kauliniai maži kastuvėliai: medžiaga, gamybos technologija, naudojimas.

340.  Lõhmus, M. Endise Türi kihelkonna ja praeguse valla asustusest kiviajal //
Türi. Kilde kihelkonna ja linna arengust. IV osa. – Paide, 2008. – Lk. 4–12 : ill.

341.  Lõhmus, M. Mortuary practices during the Comb Ware Cultures in Estonia and the problems of their interpretation // Colours of Archaeology. Material Culture and Society. Papers from the Second Theoretical Seminar of the Baltic Archaeologists (BASE) held at the University of Vilnius, October 21–22, 2005. Interarchaeologia, 2. – Vilnius; Helsinki; Riga; Tartu, 2007. – Lk. 33–48 : ill.

342.  Lõhmus, M. Neoliitilised kollektiivmatused Lõuna-Eestis: matuste ajalised raamid ja võimalikud tõlgendused // Tartu Ülikooli  Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse aastaraamat, VII. – Tartu, 2008. – Lk. 42–63 : ill.
Sum.: Neolithic collective burials in South Estonia: Timeframe and possible interpretations.

343.  Lõhmus, M., Oras, E. Archaeological research at Jägala Jõesuu hillfort  and its closest surroundings // AVE, 2007. – Tallinn, 2008. – Lk. 27–42 : ill.
Res.: Arheoloogilised uuringud Jägala Jõesuu linnamäel ja selle lähiümbruses.

344.  Lõugas, L. Animals as subsistence and bones as raw material for settlers of prehistoric Zvejnieki // Back to the Origin. New Research in the Mesolithic-Neolithic Zvejnieki Cemetery and Environment, Northern Latvia. Acta Archaeologica Lundensia. Ser. In 8º, no. 52. – Lund, 2006. – Lk. 75–89 : ill.

345.  Lõugas, L. Eesti hobuse ajaloo uurimise võimalusi // Oma Hobu. – 2006, kevad. – Lk. 28–36 : ill.

346.  Lõugas, L. Fishing during the Viking Age in the eastern and western Baltic Sea // Archéologie du poisson, 30 ans d’archéo-ichtyologie au CNRS. – Antibes, 2008. –
Lk. 27–33 : ill.

347.  Lõugas, L. Mõnedest mesoliitilistest faunakompleksidest Läänemere idakaldalt // MT, 17. – Tallinn; Tartu, 2008. – Lk. 253–262 : ill.
Sum.: About some of the Mesolithic fauna complexes from the eastern coast of the Baltic Sea.

348.  Lõugas, L., Kriiska, A., Maldre, L. New dates for the Late Neolithic Corded Ware Culture burials and early husbandry in the East Baltic region //
Archaeofauna, 16. – 2007. – Lk. 21–31 : ill.

349.  Lõugas, L., Tamla, Ü., Ots, M. Arheoloogilised kogud ja andmebaasid // Eesti humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud. Seisund, kasutamine, andmebaasid. – Tartu, 2008. – Lk. 41–57 : ill.
Sum.: Archaeological collections and databases.

350.  Lätti, P. Asustuspildist muinasaegsel Järvamaal – asustuskeskused ja linnused
// Mäetagused, 28. – 2005. – Lk. 123–148 : ill.
Sum.: Settlements in the prehistoric Järva County – centres and hill-forts. – Lk. 288–289.

351.  Läänelaid, A., Raal, A., Valk, H. Setomaa tsässonate vanusest: esialgseid andmeid // XXVIII Eesti looduseuurijate päev : Setomaa loodus. 2.–3. juuli, 2005. Obinitsa. – Tartu, 2005. – Lk. 37–46.

352.  Maldre, L. Eesti keskaegsete linnade arheozooloogilisest leiumaterjalist // Tartu Linnamuuseum. Aastaraamat, 13. – Tartu, 2007. – Lk. 29–39 : ill.
Sum.: Archaeozoological finds in medieval Estonian towns. – Lk. 125.

353.  Maldre, L. Faunal remains from the settlement site of Pada // EJA, 11: 1. – 2007. – Lk. 59–79 : ill.
Res.: Pada asula arheozooloogilisest materjalist.

354.  Maldre, L. Karjakasvatusest Ridala pronksiaja asulas // MT, 17. – Tallinn; Tartu, 2008. – Lk. 263–276 : ill.
Sum.: Animal husbandry in the Bronze Age settlement of Ridala.

355.  Maldre, L. Koduloomaluud keskaegsest Tallinnast // MT, 17. –  Tallinn; Tartu, 2008. – Lk. 277–311 : ill.
Sum.: Domestic animal bones from mediaeval Tallinn.

356.  Maldre, L. Pathological bones amongst the archaeozoological material from Estonian towns // Veterinarija ir Zootechnica, 42 (64). – 2008. – Lk. 51–57 : ill.

357.  Maldre, L. Viron keskiaikaisten kaupunkien osteologisesta löytömateriaalista // Elämää ja maalaiselinkeinoja keskiaikaisessa kaupungissa. – Turku, 2007. –
Lk. 71–79 : ill.
Sum.: Archaeozoological findings in medieval Estonian towns.

358.  Maldre, L., Luik, H. Horse in Estonia in the Late Bronze Age: archaeozoological and archaeological data // The Horse and Man in European Antiquity (Worldview, Burial Rites, and Military and Everyday Life). Archaeologia Baltica, 11. – Klaip÷da, 2009. – Lk. 37–47 : ill.
Santrauka: Arklys Estijoje vėlyvajame bronzoz amžiuje: archeozoologniai ir archeologiniai duomenys.

359.  Malve, M., Valk, H. Archaeological escavations in Tartu Cathedral // AVE, 2008. – Tallinn, 2009. – Lk. 141–150 : ill.
Res.: Arheoloogilised uuringud Tartu toomkirikus.

360.  Mandel, M. 13. sajandi alguse võimukeskused Läänemaal // MT, 18. – Tartu; Tallinn, 2006. – Lk. 391–404 : ill.
Zsfs.: Machtzentren am Anfang 13. Jahrhunderts im Kreis Läänemaa (dt. Wiek).

361.  Mandel, M. Archäologische Ausgrabungen in Uugla // AVE, 2007. – Tallinn,
2008. – Lk. 85–90 : ill.
Res.: Arheoloogilised kaevamised Uuglas.

362.  Mandel, M. Kullamaa kihelkonna muinasajast // Kullamaa kihelkond:
kultuuriajaloost ja loodusväärtustest. – Kullamaa, 2005. – Lk. 5–34 : ill.

363.  Mandel, M. Metallidetektori kasutamisest Eesti Ajaloomuuseumi arheoloogilistel välitöödel // Varia historica, I. Töid ajaloo alalt, 6. – Tallinn, 2006. – Lk. 5–16 : ill.
Sum.: Metal detector use during Estonian History Museum’s archaeological fieldwork.

364.  Mandel, M. Von den Forschungen am Bodendenkmal zu Uugla // AVE, 2006. – Tallinn, 2007. – Lk. 113–119 : ill.
Res.: Uugla muististekompleksi uurimisest.

365.  Mandel, M. Über die Forschung der Siedlung Uugla Veskimäe // AVE, 2005. – Tallinn, 2006. – Lk. 61–64 : ill.
Res.: Uugla Veskimäe asula uurimisest.

366.  Mandel, M., Allmäe, R. Ergebnisse der archäologischen Ausgrabungen in Uugla // AVE, 2008. – Tallinn, 2009. – Lk. 114–123 : ill.
Res.: Uugla arheoloogiliste kaevamiste tulemused.

367.  Mannermaa, K., Lõugas, L. Birds in the subsistence and cultures on four major Baltic Sea Islands in the Neolithic (Hiiumaa, Saaremaa, Gotland and Åland) // Feathers, Grit and Symbolism : Birds and Humans in the Ancient Old and New Worlds. Proceedings of the 5th Meeting  of the ICAZ Bird Working Group in Munich, 26.7.–28.7.2004. Documenta archaeologica, 3. – Rahden, 2005. – Lk. 179–198 : ill.

368.  Mazurkevitš, A. Abdehha asulakohad // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 33.
Kokkovõtõh: Elämiskotusõ´ Optjoki jõõ veereh.
Рез.: Поселения у реки Обдеха.
Sum.: Settlements at the River Abdekha.

369.  Mazurkevitš, A. Belaja Struga kiviaja, pronksiaja ja varase rauaaja leiukohad // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 36–37 : ill.
Kokkovõtõh: Belaja Struga kiviao, pronksiao ja varahjatsõ ravvaao lövvükotusõ´.
Рез.:  Местонахождения  каменного –  раннего  железного  века  у  озера Белая Струга.
Sum.: Stone Age, Bronze Age and Early Iron Age sites at Belaya Struga.

370.  Mazurkevitš, A. Kiviaegsed leiud Pihkvast // Setomaa, 2. – Tartu,  2009. –
Lk. 401 : ill.
Kokkovõtõh: Kiviaolitsõ´ lövvü´ Pihkvast.
Рез.: Находки эпохи неолита из г. Пскова.
Sum.: Neolithic finds from Pskov.

371.  Mazurkevitš, A. Pihkva oblasti põhjaosa kiviaeg // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. –
Lk. 26–27 : ill.
Kokkovõtõh: Pihkva oblasti põh´aosa kiviaig.
Рез.: Каменный век на севере Псковской области.
Sum.: Stone Age in the northern part of the Pskov Land.

372.  Mazurkevitš, A. Pihkvamaa põhjaosa hiliskiviaja ja vanema pronksiaja muistised // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 40–41 : ill.
Kokkovõtõh: Pihkvamaa põh´aosa kiviao lõpu ja vanõba pronksiao muistisõ´.
Рез.:  Памятники  позднего  каменного  века  и  ранней  эпохи  бронзы  на севере Псковщины.
Sum.: Northern part of the Pskov Land in the Late Stone Age and in the Early Bronze Age.

373.  Mikšait÷, S. Production of ceramics of Narva Culture (reconstructions based on experimental archaeology) // EJA, 9: 1. – 2005. – Lk. 60–72 : ill.
Res.: Narva kultuuri keraamika valmistamine (eksperimentaalarheoloogilised rekonstruktsioonid).

374.  Moora, T., Kihno, K., Hiie, S. Lisandeid Peipsimaa arengu- ja asustusloole //
SK, 3. – Tallinn, 2005. – Lk. 17–43 : ill.
Sum.: To the formation of the landscape and vegetation history in the surroundings of the Lake Peipsi.
Рез.: К истории развития и заселения Причудья.

375.  Moora, T., Raukas, A., Kestlane, Ü. Kaali meteoriidi peakraatri setetest //
MT, 17. – Tallinn; Tartu, 2008. – Lk. 209–229 : ill.
Sum.: On deposits of the main meteorite crater at Kaali.

376.  Moora, T., Raukas, A., Kestlane, Ü. Kaali peakraatri setetest // Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat, 36. – Tallinn, 2007. – Lk. 128–143 . ill.
Sum.: On deposits of the Kaali main crater.

377.  Moora, T., Vissak, R., Jaanits, K. Archaeological excavations in Ihaste, Tartu // AVE, 2005. – Tallinn, 2006. – Lk. 141–160 : ill.
Res.: Arheoloogilised kaevamised Ihastes, Tartus.

378.  Mäesalu, A. Archäologische Funde zum luxuriösen Lebensstil im  mittelalterlichen Dorpat (Tartu) // Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum, VI : Luxus und Lifestyle. – Lübeck, 2008. – Lk. 585–592 : ill.

379.  Mäesalu, A. Das Handwerk in der Stadt Tartu vom 13. bis 16. Jahrhundert // Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum, V : Das Handwerk. – Lübeck, 2006. – Lk. 473–481 : ill.

380.  Mäesalu, A. Die Rolle der Armbrust während der Kreuzzüge im Baltikum im 13. Jahrhundert // Kryžiaus karų epocha Baltijos regiono tautų istorinéje. Mokslinių straipsnių rinkinys. – Šiauliai, 2007. – Lk. 170–180 : ill.
Santrauka: Arbaleto vaidmuo kryžiaus žygiuose į baltų žemes XIII a.

381.  Mäesalu, A., Peets, J., Haiba, E. Nahast küünarvarrekaitsmed keskaegsest Tartust // MT, 17. – Tallinn; Tartu, 2008. – Lk. 27–36 : ill.
Sum.: Leather arm guards from medieval Tartu.

382.  Mäesalu, A., Valk, H. Research into the Late Iron Age // Estonian Archaeology, 1. – Tartu, 2006. – Lk. 127–158 : ill.

383.  Mäesalu, A., Vissak, R. Muinas- ja keskaeg // Tartu ajalugu ja kultuurilugu. – Tartu, 2005. – Lk. 15–28.

384.  Mägi, M. Abielu, kristianiseerimine ja akulturatsioon. Perekondliku korralduse varasemast ajaloost Eestis // Ariadne Lõng: nais- ja meesuuringute ajakiri. – 2009, 1/2 (IX). – Lk. 76–101.

385.  Mägi, M. Archaeological excavations at Viltina – a Viking Age harbour site and meeting place // AVE, 2006. – Tallinn, 2007. – Lk. 121–134 : ill.
Res.: Arheoloogilised kaevamised Viltina viikingiaegsel sadama- ja kogunemiskohal.

386.  Mägi, M. Changing connections, changing society. Burial rites on Iron Age Saaremaa // Transformatio mundi. The Transition from the Late Migration to the Early Viking Age in the East Baltic. – Kaunas, 2006. – Lk. 51–64 : ill.

387.  Mägi, M. Collectivity versus individuality: the warrior ideology of Iron Age burial rites on Saaremaa // Weapons, Weaponry and Man (In memoriam Vytautas Kazakevičius). Archaeologia Baltica, 8. – Klaip÷da, 2007. – Lk. 263–272 : ill.
Santrauka: Kolektyviškumas prieš individualumą: karinė ideologija Saremos salos geležies amžiaus laidojimo papročiuose.

388.  Mägi, M. Excavations on the coasts of Prehistoric and Medieval Saaremaa // AVE, 2005. – Tallinn, 2006. – Lk. 65–82 : ill.
Res.: Kaevamised Saaremaa muinas- ja keskaegsel rannikul.

389.  Mägi, M. Facing the sea // Leva vid Östersjöns kust : Living by the Baltic Sea. En antologi om naturförutsättningar och resursutnyttjande på båda sidor av Östersjön ca 800–1800. Rapport 2 från projektet: Förmoderna kustmiljöer. Naturresurser, klimat och samhälle vid östersjökusten före 1800 – ett miljöhistoriskt projekt. Research Reports, 2008 : 3. – Huddinge, 2008. – Lk. 83–102 : ill.

390.  Mägi, M. Harbour sites in ritual landscape – the example of Viltina in southern Saaremaa // EJA, 13: 2. – 2009. – Lk. 110–131 : ill.
Res.: Sadamakohad rituaalsel maastikul – Viltina näide Lõuna-Saaremaal.

391.  Mägi, M. Iru linnusest Püha Birgitta kloostrini. Merenduslik kultuurmaastik Pirita jõe alamjooksul // Kunstiteaduslikke uurimusi, 16: 4. – 2007. – Lk. 17–40 : ill.
Sum.: From the hill-fort of Iru to the Convent of St. Birgitta. Maritime cultural landscape on the lower reaches of the Pirita River.

392.  Mägi, M. Kivikalmed ja surnumajad. Matmiskombestiku areng rauaaegsel Saaremaal // Saaremaa Muuseum. Kaheaastaraamat, 2003–2004. – Kuressaare, 2005. –
Lk. 3–34 : ill.
Sum.: Stone graves and mortuary houses. The development of burial rites on Iron Age Saaremaa.

393.  Mägi, M. Mortuary houses in Iron Age Estonia // EJA, 9: 2. – 2005. –
Lk. 93–131 : ill.
Res.: Surnumajad rauaaegses Eestis.

394.  Mägi, M. Muinassadamad Eestis // Eesti Laevanduse aastaraamat, 2006. –
Tallinn, 2006. – Lk. 58–64 : ill.
Sum.: Prehistoric ports in Estonia.

395.  Mägi, M. On the mutual relationship between Late Prehistoric Saaremaa and the Livs // Rituals and Relations. Studies on the Society and Material Culture of the Baltic Finns Suomalaisen Tiedeakatemian toimituksia. Humaniora, 336. – Helsinki, 2005. – Lk. 187–206 : ill.

396.  Mägi, M. Saaremaa muinasaeg 1500 e.Kr.–600 p.Kr. // Saaremaa, 2. Ajalugu. Majandus. Kultuur. – Tallinn, 2007. – Lk. 37–54 : ill.

397.  Mägi, M. Saaremaa muinasaeg 600–1227 // Saaremaa, 2. Ajalugu. Majandus.
Kultuur. – Tallinn, 2007. – Lk. 55–76 : ill.

398.  Mägi, M. Saaremaa muinassadamad – Viltina // Saaremaa Muuseum. Kaheaastaraamat, 2007–2008. – Kuressaare, 2009. – Lk. 3–35 : ill.
Sum.: Prehistoric harbour sites on Saaremaa – Viltina.

399.  Mägi, M. Two paths towards Europe: Iruste and Viltina, Saaremaa // The Significant Detail. Europeanization at the Base of  Society: the Case of the Baltic Rim 1100–1400 AD. Transactions of the CCC Workshops at Skäftekärr in Sweden 7–10 October 1999, and at Tukums in Latvia 15–18 April 2000. CCC papers, 9. – Visby, 2007. – Lk. 217–225 : ill.

400.  Mägi, M. Viking Age harbour site at Tornimäe, eastern Saaremaa // AVE, 2004. – Tallinn, 2005. – Lk. 65–75 : ill.
Res.: Viikingiaegne sadamakoht Ida-Saaremaal Tornimäel.

401.  Mägi, M., Nurk, R. An archaeological complex of river harbour and 16th–17th-century stone buildings at Pällamõis on the southern coast of Saaremaa // AVE, 2007. – Tallinn, 2008. – Lk. 91–108 : ill.
Res.: Jõesadamast ja 16.–17. sajandi ehitistest koosnev muistisekompleks  Pällamõisas Saaremaa lõunarannikul.

402.  Mäll, J., Peetsalu, P. Kodasoo raudkübar. Metallograafiliste uuringute tulemusi // Räägime asjast. Eesti Ajaloomuuseumi teaduskonverentsi materjale. Varia historica, III. – Tallinn, 2008. – Lk. 7–15 : ill.
Sum.: Medieval kettlehat from Kodasoo. A metallographical study.

403.  Mäss, V. Kolm aastakümmet vrakiotsingut // Eesti Laevanduse aastaraamat,
2008. – Tallinn, 2008. – Lk. 131–135 : ill.
Sum.: Three decades of looking for wrecks.

404.  Mäss, V. Salme laevaleiu teaduslikust, kultuurilisest ja tunnetuslikust aspektist // Eesti Laevanduse aastaraamat, 2009. – Tallinn, 2009. – Lk. 146–150 : ill.
Sum.: The Salme ship find from the scientific, cultural and cognitive aspects.

405.  Nosov, E. N., Khvoshchinskaya, N. V. Links of the population of Western Finland and Estonia with the Central Ilmen Region in the context of international trade in the Baltic Sea Region in the 9th–10th century // MT, 18. – Tartu; Tallinn, 2006. –
Lk. 147–158 : ill.
Res.: Lääne-Soome ja Eesti rahvastiku kontaktid Ilmeni piirkonnaga 9.–10. sajandi rahvusvahelise Läänemere kaubanduse kontekstis.

406.  Oras, E. Leiukontekstist tõlgenduseni Eesti noorema rauaaja aarete näitel // ÕES aastaraamat, 2007. – Tartu, 2008. – Lk. 127–148 : ill.
Sum.: From the context of finds to interpretation:  the example of Estonian Late Iron Age hoards.

407.  Ots, M. Changes in the use of amber in Estonia and the neighboring countries in the Bronze Age // Amber in Archaeology. Proceedings of the Fifth International Conference on Amber in Archaeology, Belgrade 2006. – Belgrade, 2009. – Lk. 46–59 : ill.

408.  Pajumets, M. Põliselt kaunis Salevere Salumägi // Eesti Loodus. – 2009, 1. –
Lk. 40–42 : ill.

409.  Palang, H., Printsmann, A., Konsa, M., Lang, V. Ideology and tradition in landscape change: a case of the Helme parish, Estonia // Landscape, Law and Justice. Proceedings of a Conference Organised by the Centre for Advanced Study at the Norwegian Academy of Sciences and Letters, Oslo 15–19 June 2003. Instituttet for sammenlignende kulturforskning, Serie B: Skrifter 118. – Oslo, 2005. – Lk. 288–297: ill.

410.  Palang, H., Printsmann, A., Kõivupuu, M., Lang, V., Konsa, M. Changes in the marginalised countryside of Estonia and local identity // Europe’s Living Landscapes. Essays Exploring Our Identity in the Countryside. – Zeist, 2007. – Lk. 243–256 : ill.

411.  Palang, H., Sooväli, H., Printsmann, A., Peil, T.,  Kaur, E., Lang, V., Konsa, M., Külvik, M., Alumäe, H., Sepp, K. Püsivad ja muutuvad maastikud Eestis.  Kultuurigeograafiline käsitlus // Akadeemia. – 2005, 10. – Lk. 2209–2227 : ill.

412.  Pao, B. Merendus // Saaremaa, 2. Ajalugu. Majandus. Kultuur. – Tallinn, 2007. –
Lk. 526–555 : ill.

413.  Peets, H., Neidorp, M., Peets, J. Eesti ajaloolise lipu ja selle konserveerimise lugu // MT, 17. – Tallinn; Tartu, 2008. – Lk. 15–25 : ill.
Sum.: The history of Estonian historic flag and its conservation.

414.  Peets, J. Early Iron Age iron production in Siksälä and Southern Estonia // S. Laul, H. Valk. Siksälä. A Community at the Frontiers. Iron Age and Medieval. CCC Papers, 10. – Tallinn; Tartu, 2007. – Lk. 161–166 : ill.

415.  Peets, J. Muinas- ja keskaegsed sepatööriistad // MT, 17. –  Tallinn; Tartu, 2008. – Lk. 133–153 : ill.
Sum.: Smithy tools of Prehistoric and Middle Ages.

416.  Peets, J. Weapons and edged tools in Siksälä cemetery. Typology and technology // S. Laul, H. Valk. Siksälä. A Community at the Frontiers. Iron Age and Medieval. CCC Papers, 10. – Tallinn; Tartu, 2007. – Lk. 167–200 : ill.

417.  Piezonka, H. Neue AMS-Daten zur frühneolithischen Keramikentwicklung in der nordosteuropäischen waldzone // EJA, 12: 2. – 2008. – Lk. 67–113 : ill.
Res.: Uued AMS-dateeringud varaneoliitilise keraamika arengu kohta Kirde-Euroopa metsavööndis.

418.  Piho, M. Sõlmornamendist, eriti muinaskäevõrudel ja setu naiste ülerõivastel // MT, 18. – Tartu; Tallinn, 2006. – Lk. 345–366 : ill.
Sum.: Woven ornament of Late Iron Age bracelets and overcoats of the Setu women.

419.  Plotkin, K. Kamno linnus // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 117–119 : ill.
Kokkovõtõh: Kamno liinamägi.
Рез.: Городище Камно.
Sum.: Kamno hill fort.

420.  Plotkin, K. Severiki kääbaskalmistu // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 123–125 : ill.
Kokkovõtõh: Severiki kääpä´.
Рез.: Курганный могильник у дер. Северик.
Sum.: Severik barrow cemetery.

421.  Popov, S. Ida-Peipsimaa pikk-kääbaste ajal // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. –
Lk. 429–432 : ill.
Kokkovõtõh: Ida-Peipsimaa pikk-kääpidõ aol.
Рез.: Восточное Причудье в эпоху длинных курганов.
Sum.: Land east of Lake Peipsi in the Era of Long Barrows.

422.  Popov, S. Ida-Peipsimaa vanemal rauaajal // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. –
Lk. 426–428 : ill.
Kokkovõtõh: Ida-Peipsimaa vanõbal ravvaaol.
Рез.: Восточное Причудье в раннем железном веке.
Sum.: Land east of Lake Peipsi in the Early Iron Age.

423.  Popov, S. Pikk-kääbaste kultuur // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 120–122 : ill.
Kokkovõtõh: Pikk-kääpidõ kultuur.
Рез.: Культура длинных курганов.
Sum.: The culture of Long Barrows.

424.  Punning, J.-M. Kuidas hinnata radioaktiivse süsiniku meetodit tänapäeval? //
Eesti Loodus. – 2005, 11. – Lk. 18–22 : ill.

425.  Pärn, A. Die Rolle der Esten bei den Städtegründungen Westestlands // The Reception of Medieval Europe in the Baltic Sea region. Papers of the XIIth Visby Symposium held at Gotland University, Visby. Acta Visbyensia, XII. – Lund, 2009. – Lk. 109-125.

426.  Pärn, A.  Einige Beobachtungen zur Baugeschichte einer Kleinstadt in Westestland anhand Kellerforschung // Keller in Mittelalter und Neuzeit. Beiträge zur Archäologie, baugeschichte und Geschichte. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas, 42. – Langenweissbach, 2006. – Lk. 173–183 : ill.

427.  Pärn, A. Kohalik ja võõras – linnalise asustuse algusest arheoloogilise allikmaterjali taustal // Konverentsikogumik „Linna asutamine, esmamainimine, inimtegevuse jäljed” Narva linnuses, 7.  septembril 2005. Narva Muuseum. Toimetised, 5. – Narva, 2005. –
Lk. 7–15 : ill.
Рез.:  Свой  и  чужой –  о  начальных  городских  застройках  на  основе археологических источников. – Lk. 71.
Sum.: Local and foreign – the beginnings of rural  settlement according to archaeological findings. – Lk. 75.

428.  Pärn, A. Muistsed suitsutoad Haapsalus A.D. 1250 // Läänemaa Muuseumi toimetised, IX. – Haapsalu, 2005. – Lk. 95–104 : ill.
Sum.: Ancient smoke rooms in Haapsalu around 1250.

429.  Pärn, A. The coastal village of Haeska // The Significant Detail. Europeanization at the Base of Society: the Case of the Baltic Rim 1100–1400 AD. Transactions of the CCC Workshops at Skäftekärr in Sweden 7–10 October 1999, and at Tukums in Latvia 15–18 April 2000. CCC papers, 9. – Visby, 2007. – Lk. 227–242 : ill.

430.  Pärn, A., Russow, E. Handwerk in den Kleinstädten Estlands im 13. bis 17. Jahrhundert im Spiegel der archäologischen Ausgrabungen // Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum, V : Das Handwerk. – Lübeck, 2006. – Lk. 483–496 : ill.

431.  Pärn, A., Russow, E. Kaarma parsonage in Saaremaa – a local nobleman’s manor or a fortified dwelling of a conqueror? // Praeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Skiriama archeologo prof. habil. dr. Vlado Žulkaus 60-ties metų jubiliejui ir 30-ties metų mokslinės veiklos sukakčiai. – Klaipēda, 2005. – Lk. 49–70 : ill.

432.  Pärn, A., Russow, E. Kaarma pastoraat – kas Saaremaa vanim kivihoone? //
Saaremaa Muuseum. Kaheaastaraamat, 2005–2006. – Kuressaare, 2007. –
Lk. 30–53 : ill.
Sum.: Could Kaarma Parsonage be the odest stone building in Saaremaa?

433.  Pärn, A., Russow, E. Luxus als Lebensstil in Tallinn (Reval) im Mittelalter und in früherer Neuzeit // Lübecker Kolloquium zur  Stadtarchäologie im Hanseraum, VI : Luxus und Lifestyle. – Lübeck, 2008. – Lk. 593–607 : ill.

434.  Rainne, S. Estnische archäologische Metallspitzen // Die Spitze. Die Verbandzeitschrift des Deutschen Klöppelverbandes e.V. – 2008, 2. – Lk. 24–27 : ill.

435.  Rammo, R. Eesti arheoloogilistest põlleleidudest // MT, 18. – Tartu; Tallinn,
2006. – Lk. 249–265 : ill.
Sum.: Archaeological apron finds from Estonia.

436.  Rammo, R. Searching for Broadcloth in Tartu (14th–15th century) // The Medieval Broadcloth. Changing Trends in Fashions, Manufacturing and Consumption. Ancient Textile Series, 6. – Oxford; Oakville, 2009. – Lk. 99–108 : ill.

437.  Rammo, R. Tekstiilitööd: vahendid, tehnikad, meetodid // Pudemeid keskaegsest käsitööst Tartus. Näituse Manu et mente / Käe ja mõistusega kataloog. – Tartu, 2007. – Lk. 45–52 : ill.
Res.: Textile work: tools, techniques, methods. Tekstiilityöt: välineet, tekniikat, menetelemät.

438.  Rammo, R. Uusaegsetest arheoloogilistest tekstiilileidudest  Narva Suure tänava kaevamiste näitel // Linnas ja linnuses. Uurimusi Narva ajaloost. Narva Muuseum. Toimetised, 6. – Narva, 2006. – Lk. 53–63 : ill.
Sum.: Archaeological textile findings of Modern Times from excavations in Suur Street in Narva.
Рез.: Об археологических находках текстиля периода нового времени на примере раскопок на улице Суур в Нарве.

439.  Rammo, R., Veldi, M. 2004. aasta kaevamised Viljandi Musumäel // Viljandi Muuseumi aastaraamat, 2004. – Viljandi, 2005. – Lk. 97–111 : ill.
Sum.: Archaeological excavations in Viljandi, on Musumägi Hill in 2004.

440.  Rammo, R., Veldi, M. Archaeological excavations at Musumägi Hill in Viljandi // AVE, 2004. – Tallinn, 2005. – Lk. 103–116 : ill.
Res.: Arheoloogilised kaevamised Viljandi Musumäel.

441.  Raukas, A., Moora, T. Tiirmaa, R. Kaali peakraatri morfoloogiast // Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat, 35. – Tallinn, 2005. – Lk. 76–88 : ill.
Sum.: Morphology of the Kaali main crater.

442.  Raukas, A., Punning, J.-M., Moora, T., Kestlane, Ü., Kraut, A. The structure and age of the Kaali main crater, Island  of Saaremaa, Estonia // Impact Tectonics. – Berlin; Heidelberg, 2005. – Lk. 341–355 : ill.

443.  Reintam, L., Moora, T., Raukas, A. Gleysols on sandy deposits of the Litorina Sea underlain by Histosol formations of Ancylus Lake age in western Estonia // Estonian Journal of Earth Sciences. – 2008, 4. Lk. 231 – 240 : ill.
Res.: Antsülusjärve-aegsetel soomuldadel lasuvatel  Litoriinamere liivadel kujunenud gleimullad Lääne-Eestis.

444.  Rohtla, M.-L. Crossbow fibula as a reflection of social status and relations // Culture and Material Culture. Papers from the First Theoretical seminar of the Baltic Archaeologists (BASE) held at the University of Tartu, Estonia, October 17th–19th, 2003. Interarchaeologia, 1. – Tartu; Riga; Vilnius, 2005. – Lk. 121–145 : ill.

445.  Roio, M. Investigation of underwater heritage in Estonia // Estonian Archaeology,
1. – Tartu, 2006. – Lk. 301–310 : ill.

446.  Roio, M. New interpretations of settlement remains in Lake  Valgjärv of Koorküla, Estonia // Journal of Wetland Archaeology. – 2007, 7. – Lk. 23–32 : ill.

447.  Roosi, R. Vormsi, Noarootsi ja Risti kihelkonna arheoloogilised teated // Läänemaa Muuseumi toimetised, X. – Haapsalu, 2006. – Lk. 19–52 : ill.
Sum.: Archaeological reports from Vormsi, Noarootsi and Risti parishes.

448.  Russow, E Tonpfeifen aus Tallinn // Knasterkopf. Fachzeitschrift für Tonpfeifen und historischen Tabakgenuss, 18. – Hamburg, 2005. – Lk. 67–72 : ill.

449.  Russow, E. Joitakin huomioita punasavikeramiikasta keskiajan ja uuden ajan Tallinnassa : Some remarks on medieval and post-medieval redware in Tallinn // Ruukkuja ja ruhtinaita. Saviastioita ja uunikaakeleita ajalta 1400–1700. Archaeologia Medii Aevi Finlandiae, XII. – Turku, 2007. – Lk. 69–80 : ill.

450.  Russow, E. Kahhelahjud: pildid, mis soojendasid // Eesti kunsti ajalugu, 2. 1520–1770. – Tallinn, 2005. – Lk. 147–149 : ill.
Sum.: Tiled stoves: pictures that gave warmth. – Lk. 471.

451.  Russow, E. Kaks aastakümmet linnaarheoloogiat Haapsalus – mitte ainult potikildudest ja müürikatkeist. Ühe väikelinna mineviku uurimise olevikust ja
tulevikust // Läänemaa Muuseumi toimetised, XI. – Haapsalu, 2008. – Lk. 7–41 : ill.
Sum.: 20 years of urban archaeology in Haapsalu: The present and the future of a small town’s past.

452.  Russow, E. Keraamika // Eesti kunsti ajalugu, 2. 1520–1770. – Tallinn, 2005. – Lk. 198–206 : ill.
Sum.: Ceramics in Estonian cities in the 16th–18th centuries. – Lk. 475.

453.  Russow, E. Linn linna all III. Arheoloogilised kaevamised Haapsalus 2004.–2005. aastal // Läänemaa Muuseumi toimetised, X. – Haapsalu, 2006. – Lk. 7–18 : ill.
Sum.: Archaeological investigations in Haapsalu 2004–2005.

454.  Russow, E. Linn linna all IV. Arheoloogilised kaevamised Haapsalus 2006.–2007. aastal // Läänemaa Muuseumi toimetised, XI. – Haapsalu, 2008. – Lk. 157–182 : ill.
Sum.: Archaeological investigations in Haapsalu 2006–2007.

455.  Russow, E. Post-Medieval archaeology in Estonia // Estonian Archaeology, 1. – Tartu, 2006. – Lk. 193–203 : ill.

456.  Russow, E. Verschiedene Dokumentationsarbeiten in Haapsalu // AVE, 2005. – Tallinn, 2006. – Lk. 207–218 : ill.
Res.: Väiksemad arheoloogilised uurimistööd Haapsalus.

457.  Russow, E., Pallo, S. Metallpfeifen in Estland // Knasterkopf. Fachzeitschrift für Tonpfeifen und historischen Tabakgenuss, 20. – Hamburg, 2009. – Lk. 64–66 : ill.

458.  Russow, E., Pärn, A. Archäologische Untersuchungen in Haapsalu: Bischofsburg, Marktplatz und Vorstadt // AVE, 2007. – Tallinn, 2008. – Lk. 127–138 : ill.
Res.: Arheoloogilised uuringud Haapsalus: piiskopilinnus, turuplats ja eeslinn.

459.  Russow, E., Pärn, A. Baustellenbeobachtungen in der Burg und der Altstadt Haapsalu // AVE, 2006. – Tallinn, 2007. – Lk. 183–196 : ill.
Res.: Järelevalvetööd Haapsalu piiskopilinnuses ja vanalinnas.

460.  Russow, E., Valk, H., Haak, A., Pärn, A., Mäesalu, A. Medieval archaeology of the European context: towns, churches, monasteries and castles // Estonian Archaeology, 1. – Tartu, 2006. – Lk. 159–192 : ill.

461.  Saimre, T. Trebuchet – a gravity-operated siege engine // EJA, 10: 1. – 2006. – Lk. 61–80 : ill.
Res.: Vastukaalu jõul töötav heitemasin.

462.  Salminen, T. Finland and Estonia in each other’s images of prehistory: building national myths // EJA, 13: 1. – 2009. – Lk. 3–20.
Res.: Eesti ja Soome teineteise esiajaloo kujutlustes: rahvuslike müütide loomine.

463.  Sarv, K. Jalatsileid Tallinnast Pikk tänav 48 keldrist // Räägime asjast. Eesti
Ajaloomuuseumi teaduskonverentsi materjale. Varia historica, III. – Tallinn, 2008. – Lk. 40–45 : ill.
Sum.: Footwear finding in the cellar of 48 Pikk Street in Tallinn.

464.  Sarv, K. Keskaegsetest jalatsitest Tallinna arheoloogilise materjali põhjal // Varia historica, I. Töid ajaloo alalt, 6. – Tallinn, 2006. – Lk. 30–42 : ill.
Sum.: Medieval footwear as represented in archaeological materials found in Tallinn.

465.  Sarv, K. Medieval leather footwear from Tallinn // Archaeologia Baltica, 6. – Klaipēda, 2006. – Lk. 158–164, ill.
Santrauka: Odinis viduramžių apavas iš Talino.

466.  Sarv, K. Nahaleide Narva linnas Suur tn 22–26 toimunud arheoloogilistelt kaevamistelt // Linnas ja linnuses. Uurimusi Narva ajaloost. Narva Muuseum. Toimetised, 6. – Narva, 2006. – Lk. 39–51 : ill.
Sum.: Leather findings from the archaeological excavations in Suur Street 22–26 in Narva.
Рез.: Находки кожи с раскопок на участках 22–26 по ул. Суур в Нарве.

467.  Sarv, K. Nahatööd ja nahkesemed // Pudemeid keskaegsest käsitööst Tartus. Näituse Manu et mente / Käe ja mõistusega kataloog. – Tartu, 2007. – Lk. 53–58 : ill.
Res.: Leather. Nahka.

468.  Sarv, K., Sokolovski, V. Sauna tänav 10 hoovi arheoloogiliste kaevamiste noatuped // MT, 18. – Tartu; Tallinn, 2006. – Lk. 319–330 : ill.
Sum.: Archaeological sheaths and scabbards found from Sauna Street 10 in Tallinn.

469.  Selart, A., Valk, H. Keskaeg ja segaduste aeg (13. sajandi algus – 17. sajandi algus) // Setomaa 2. – Tartu, 2009. – Lk. 203–256 : ill.
Kokkovõtõh: Keskaig ja „segädüisi aig“ (13. saandi algus – 17. saandi algus).
Рез.: Средневековье и «Смутное время» (начала ХШ – начала ХУП вв.).
Sum.: The Middle Ages and the „Time of Troubles“ (early 13th – early 17th cc.).

470.  Sepp, T. Ehitusarheoloogilised uuringud Maasilinnas // Muinsuskaitse aastaraamat, 2004. – [Tallinn, 2005.] – Lk. 70–72 : ill.

471.  Sepp, T. Kuressaare kindluse restaureerimistööde uus algus  // Saaremaa Muuseum. Kaheaastaraamat, 2005–2006. – Kuressaare, 2007. – Lk. 221–239 : ill.
Sum.: Restoration of the Kuressaare Fortress: a new start.

472.  Sillasoo, Ü. Kasvit myöhäiskeskiajan Liivinmaan kaupunkiväestön ravinnossa ja arkeobotaanisessa materiaalissa // Elämää ja maalaiselinkeinoja keskiaikaisessa kaupungissa. – Turku, 2007. – Lk. 44–51 : ill.
Sum.: Plants in food of Livonian townspeople and archaeobotanical material in late Middle Ages.

473.  Sillasoo, Ü. Taimed hiliskeskaegse Liivimaa linnaelanike toidus ja arheobotaanilises materjalis // Tartu Linnamuuseum. Aastaraamat, 13. – Tartu, 2007. – Lk. 17–28 : ill.
Sum.: Plants in food of Livonian townspeople and archaeobotanical material in Late Middle Ages. – Lk. 124.

474.  Sillasoo, Ü., Hiie, S. An archaeobotanical approach to investigating food of the Hanseatic period in Estonia // Medieval Food Traditions in Northern Europe. Publications from the National Museum. Studies in Archaeology & History, 12. – Copenhagen, 2007. – Lk. 73–96 : ill.

475.  Smirnova, M., Rannamäe, E., Roog, R., Valk, H. New archaeological data from the ski-jumping hill in Viljandi // AVE, 2007. – Tallinn, 2008. – Lk. 59–64 : ill.
Res.: Uusi arheoloogiaandmeid Viljandi suusahüppemäelt.

476.  Sokolovski, V. Arheoloogilised uuringud Tallinnas Tornimäe tn. 3 kinnistul // Muinsuskaitse aastaraamat, 2004. – [Tallinn, 2005] – Lk. 75–76 : ill.

477.  Storå, J., Lõugas, L. Human exploitation and history of seals in the Baltic during Late Holocene // The Exploitation and Cultural Importance of Sea Mammals. Proceedings of the 9th Conference of the International Council of Archaeozoology, Durham, August 2002. – Oxford, 2005. – Lk. 95–106 : ill.

478.  Zhulnikov, A. Exchange of amber in Northern Europe in the III millennium BC as a factor of social interactions // EJA, 12: 1. – 2008. – Lk. 3–15 : ill.
Res.: Merevaiguvahetus Põhja-Euroopas III aastatuhandel eKr kui sotsiaalsete interaktsioonide faktor.

479.  Talvar, P. Archaeological investigations in Tallinn at Viru Street 8 site and in the area of bastions // AVE, 2005. – Tallinn, 2006. – Lk. 219–230 : ill.
Res.: Arheoloogilistest uuringutest Tallinnas Viru  t. 8 kinnistul ja muldkindlustuste vööndis.

480.  Tamla, Ü. Paimre hõbeaare // Läänemaa Muuseumi toimetised, IX. – Haapsalu, 2005. – Lk. 105–119 : ill.
Sum.: Silver hoard from Paimre.

481.  Tamla, Ü. Parandatud ja uuendatud hõbeehted // MT, 17. – Tallinn; Tartu 2008. – Lk. 83–108 : ill.
Sum.: Repaired and renovated silver jewellery.

482.  Tamla, Ü. Publications on archaeology in Estonia during 1990–2008 // Lietuvos archeologija, 35. – Vilnius, 2009. – Lk. 137–142 : ill.
Santrauka : Tęstiniai archeologijos leidiniai Estijoje 1990–2008 metais.

483.  Tamla, Ü. The second restoration of the western gateway of the Varbola hillfort // AVE, 2006. – Tallinn, 2007. – Lk. 233–245 : ill.
Res.: Varbola Jaanilinna läänepoolse väravakäigu teine restaureerimine.

484.  Tamla, Ü., Kiudsoo, M., Rohtla, M.-L. Rescue excavations on the site of discovery of the Ubina silver hoard // AVE, 2005. – Tallinn, 2006. – Lk. 231–244 : ill.
Res.: Päästekaevamised Ubina hõbeaarde leiukohal.

485.  Tamla, Ü., Lätti, P., Kallis, I., Õunapuu, I.  Archaeological monitoring in the protection zone of Old Pärnu // AVE, 2007. – Tallinn, 2008. – Lk. 165–174 : ill.
Res.: Arheoloogilised järelevalvetööd Vana-Pärnu muinsuskaitsealal.

486.  Tamla, Ü., Varkki, H. Learning the technologies of making beaded wire //
EJA, 13: 1. – 2009. – Lk. 36–52 : ill.
Res.: Pärltraadi valmistamisvõtete tundmaõppimine.

487.  Tamm, J. Dominiiklased Eestis, nende kloostrid Tallinnas, Tartus ja Narvas //
Narva Muuseum. Toimetised, 4. – Narva, 2005. – Lk. 43–63 : ill.
Рез.: Доминиканцы в Эстонии, их монастыри в Таллине, Тарту и Нарве.  – Lk. 136.
Sum.: Dominican monks and their convents in Tallinn, Tartu and Narva.

488.  Tamm, J. The construction history of St.Michael’s convent church in Tallinn // Maasta, kivestä ja hengestä : Earth, Stone and Spirit. Markus Hiekkanen Festschrift. – Saarijärvi, 2009. – Lk. 164–172 : ill.

489.  Tvauri, A. Archaeological investigations at Lossi 15, Tartu // AVE, 2008. – Tallinn, 2009. – Lk. 174–181 : ill.
Res.: Arheoloogilised uuringud Tartus Lossi 15 krundil.

490.  Tvauri, A. Archaeological investigations at the Iron Age and medieval settlement site of Sargvere // AVE, 2007. – Tallinn, 2008. – Lk. 109–114 : ill.
Res.: Arheoloogilised uuringud Sargvere raua- ja keskaegsel asulakohal.

491.  Tvauri, A. Archaeological investigations at the medieval bishop’s castle of Varbek (Uue-Kastre) in 2002–2004 // AVE, 2004. – Tallinn, 2005. – Lk.127–132 : ill.
Res.: Arheoloogilised uuringud keskaegsel Uue-Kastre (Varbeki) piiskopilinnusel 2002.–2004. aastal.

492.  Tvauri, A. Archaeological investigations at Tudulinna cemetery // AVE, 2007. – Tallinn, 2008. – Lk. 115–120 : ill.
Res.: Arheoloogilised uuringud Tudulinna külakalmistul.

493.  Tvauri, A. Archaeological investigations in Tartu, Ülikooli Street // AVE, 2007. – Tallinn, 2008. – Lk. 139–152 : ill.
Res.: Arheoloogilised uuringud Tartus Ülikooli tänaval.

494.  Tvauri, A. Archaeological supervision around the St.John’s church in Valga // AVE, 2008. – Tallinn, 2009. – Lk. 182–192 : ill.
Res.: Arheoloogiline järelevalve Valga Jaani kiriku ümbruses.

495.  Tvauri, A. Arheoloogilised leiud Põltsamaa linnusest // Põltsamaa lossi sees ja ümber. Põltsamaa Muuseumi toimetised. – Põltsamaa, 2007. – Lk. 85–116 : ill.
Sum.: Archaeological findings found at the stronghold of Põltsamaa.

496.  Tvauri, A. Eesti arheoloogiliste kollektsioonide kujunemine ja hetkeolukord // Viljandi Muuseumi aastaraamat, 2004. – Viljandi, 2005. – Lk. 61–96 : ill.
Sum.: The formation of archaeological collections in Estonia and their current situation.

497.  Tvauri, A. Investigation of the Middle Iron Age // Estonian Archaeology, 1. –
Tartu, 2006. – Lk. 105–126 : ill.

498.  Tvauri, A. Kaevamised Ülikooli 15 krundil // Pudemeid keskaegsest käsitööst
Tartus. Näituse Manu et mente / Käe ja mõistusega kataloog. – Tartu, 2007. –
Lk. 9–13 : ill.
Res.: Excavations at Ülikooli 15 plot. Kaivaukset osoitteessa Ülikooli 15 sijaitsevalla tontilla.

499.  Tvauri, A. Keskaegne plokkflööt Tartust // Pudemeid keskaegsest käsitööst
Tartus. Näituse Manu et mente / Käe ja mõistusega kataloog. – Tartu, 2007. –
Lk. 14–17 : ill.
Res.: Medieval recorder from Tartu. Keskiaikainen nokkahuilu Tartosta.

500.  Tvauri, A. Keskaegsed jäätmekastid Tartus Ülikooli 15 hoovis  // Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse aastaraamat, VII. – Tartu, 2008. –
Lk. 64–76 : ill.
Sum.: Medieval latrines in the backyard of Ülikooli 15, Tartu.

501.  Tvauri, A. Late medieval hypocausts with heat storage in Estonia // Baltic Journal of Art History. – 2009, Autumn. – Lk. 49–78 : ill.
Kokkuvõte: Kerishüpokaustahi Eesti keskaegses arhitektuuris.

502.  Tvauri, A. Migrants or natives? The research history of Long  Barrows in Russia and Estonia in the 5th–10th centuries // Topics on the Ethnic, Linguistic and Cultural Making of the Russian North : Вопросы этнического, языкового и культурного формирования Русского Севера : Beiträge zur ethnischen, sprachlichen und kulturellen Entwicklung der
russischen Nordens. Slavica Helsingiensia, 32. – Helsinki, 2007. – Lk. 247–285.

503.  Tvauri, A. Millest kõnelevad ohvri- ja lohukivid // Eesti Loodus. – 2007, 10. –
Lk. 6–13 : ill.

504.  Tvauri, A. The conservation of archaeological heritage in Estonia // Estonian Archaeology, 1. – Tartu, 2006. – Lk. 247–266 : ill.

505.  Tvauri, A. The establishment of archaeological collections in Estonia and their current situation // Estonian Archaeology, 1. – Tartu, 2006. – Lk. 225–237 : ill.

506.  Tvauri, A. Õhkküte keskaegses Viljandis ja mujal Eestis // Viljandi Muuseumi aastaraamat, 2007. – Viljandi, 2008. – Lk. 75–100 : ill.
Sum.: Air heating system in medieval Viljandi and elsewhere in Estonia.

507.  Tvauri, A., Bernotas, R. Archaeological investigations carried out by the University of Tartu in 2005 // AVE, 2005. – Tallinn, 2006. – Lk. 101–110 : ill.
Res.: Tartu Ülikooli korraldatud arheoloogilised uuringud Tartus 2005. aastal.

508.  Tvauri, A., Bernotas, R. Archaeological investigations in Tartu and Vorbuse settlement site // AVE, 2006. – Tallinn, 2007. – Lk. 167–181 : ill.
Res.: Arheoloogilised uuringud Tartus ja Vorbuse asulakohal.

509.  Tvauri, A., Johanson, K. Archaeological research on Kavastu Mesolithic and Early Modern settlement site // AVE, 2005. – Tallinn, 2006. – Lk. 41–46 : ill.
Res.: Arheoloogilised uuringud Kavastu mesoliitilisel ja varauusaegsel asulakohal.

510.  Tvauri, A., Kriiska, A., Bernotas, R. Archaeological research in Viljandi //
AVE, 2007. – Tallinn, 2008. – Lk. 153–163 : ill.
Res.: Arheoloogilised uuringud Viljandis.

511.  Tvauri, A., Metsallik, R. Tartu pottsepa Johann Rehni töökoja (umbes 1684–1708) toodang // Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat, L. – Tartu, 2007. – Lk. 159–197 : ill.
Sum.: The production of the workshop of potter Johann Rehn of Tartu (ca 1684–1708).
Рез.: Продукция Тартуской  гончарной мастерской Йоганна Рена (около
1684–1708 гг.)

512.  Tvauri, A., Metsallik, R. The production of the workshop of potter Johann Rehn of Tartu (ca 1684–1708) // EJA, 10: 1. – 2006. – Lk. 24–60 : ill.
Res.: Tartu pottsepa Johann Rehni töökoja (umbes 1684–1708) toodang.

513.  Tvauri, A., Saimre, T.  Archaeological investigations of lime and tar production facilities in Kursi and Rannu parishes // AVE, 2008. – Tallinn, 2009. – Lk. 193–202 : ill.
Res.: Tõrva- ja lubjatootmise jälgede uurimine Kursi ja Rannu kihelkondades.

514.  Tvauri, A., Saimre, T. Investigation of lime production sites in the historic Kursi parish // AVE, 2006. – Tallinn, 2007. – Lk. 135–142 : ill.
Res.: Lubjatootmisega seotud muististe uurimine ajaloolise Kursi kihelkonna alal.

515.  Tvauri, A., Utt, T.-M. Medieval recorder from Tartu, Estonia // EJA, 11: 2. –
2007. – Lk. 141–154 : ill.
Res.: Keskaegne plokkflööt Tartust.

516.  Tõnisson, E., Haak, A., Kiudsoo, M., Konsa, M., Lang, V., Lavi, A., Lõhmus, M., Mandel, M., Mäesalu, A., Oras, E., Peets, J., Roio, M. Tamla, T., Tamla, Ü., Valk, H. Eesti muinaslinnuste kataloog // MT, 20. – Tartu; Tallinn, 2008. – Lk. 184–333 : ill.

517.  Ukkonen, P., Lõugas, L., Zagorska, I., Lukševica, L., Lukševics, E., Daugnora, L., Jungner, H. History of the reindeer (Rangifer tarandus) in the eastern Baltic region and its implications for the origin and immigration routes of the recent northern European wild reindeer populations // Boreas, 35. – 2006. – Lk. 222–230 : ill.

518.  Valk, H. Archaeological sites and field anomalies: experimental fieldwork research in Estonia // Radiating Biosphere and Fields of Earth, Related Architectural Geometry of forms and their Environmental Psycho-Physical Influence on Organisms. International Seminar at Käsmu. June 15–18, 2006. Abstracts and Articles. – Tallinn, 2006. – Lk. 54–58.

519.  Valk, H. Archaeology, oral tradition and traditional culture // Estonian Archaeology, 1. – Tartu, 2006. – Lk. 311–316 : ill.

520.  Valk, H. Cemeteries and ritual meals: Rites and their meaning in the traditional Seto world-view // Old Norse Religion in Long-Term Perspectives. Origins, Changes and Interactions. An International Conference in Lund, Sweden, June 3–7, 2004. Vägar till Midgård, 8. – Lund, 2006. – Lk.141–146 : ill.

521.  Valk, H. Choosing holy places // Continuity and Innovation in Religion in the Roman West, 1. Journal of Roman Archaeology. Supplementary Series, 67. – Portsmouth; Rhode Island, 2007. – Lk. 201–212.

522.  Valk, H. Estland im 11.–13. Jahrhundert. Neuere Aspekte aus Sicht der Archäologie // Forschungen zur baltischen Geschichte, 3. – Tartu, 2008. – Lk. 57–86.
Sum.: Estonia in the 11th–13th centuries: new aspects from the viewpoint of archaeology.

523.  Valk, H. Excavations in the Late Iron Age and Medieval centres of Võrumaa: Tilleoru, Kirumpää and Vastseliina // AVE, 2005. – Tallinn, 2006. – Lk. 127–140 : ill.
Res.: Kaevamistest Võrumaa linnustel: Tilleoru, Kirumpää ja Vastseliina.

524.  Valk, H. Excavations in the ruins of Vastseliina Castle and on the hillforts of Urvaste and Hinniala // AVE, 2006. – Tallinn, 2007. – Lk. 51–69 : ill.
Res.: Kaevamised Vastseliina linnusel ning Hinniala ja Urvaste linnamäel.

525.  Valk, H. Excavations on the hillforts of south-eastern Estonia: Luhtõ, Sangaste and Rosma // AVE, 2007. – Tallinn, 2008. – Lk. 43–58 : ill.
Res.: Kaevamised Kagu-Eesti linnamägedel: Luhtõ, Sangaste ja Rosma.

526.  Valk, H. From the Iron Age to the Middle Ages. Local nobility and cultural changes in Estonia in the 13th century // The Reception of Medieval Europe in the Baltic Sea Region. Papers of the XIIth Visby Symposium held at Gotland University, Visby. Acta Visbyensia, XII. – Lund, 2009. – Lk. 273–292 : ill.

527.  Valk, H. Hilisrauaaeg (1000/1050–1225) // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. –
Lk. 126–174 : ill.
Kokkovõtõh: Illanõ ravvaaig (1000/1050–1225).
Рез.: Поздний железный век (1000/1050–1225).
Sum.: The Latest Iron Age (1000/1050–1225).

528.  Valk, H. Hinniala linnamägi // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 76–77 : ill.
Kokkovõtõh: Hinniala liinamägi.
Рез.: Городище Хинниала.
Sum.: The hill fort of Hinniala.

529.  Valk, H. Investigations at Siksälä Kirikumägi: a chapel site and mesolithic finds // AVE, 2004. – Tallinn, 2005. – Lk. 59–64 : ill.
Res.: Kaevamised Siksälä Kirikumäel: kabeliase ja mesoliitiline leiukoht.

530.  Valk, H. Konetski II kalmistu // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 62–64 : ill.
Kokkovõtõh: Konetski II kalmõ´.
Рез.: Могильник Конечки II.
Sum.: Cemetery Konechky II.

531.  Valk, H. Looduslikud pühapaigad kui muistised: arheoloogia  vaatenurk // Looduslikud pühapaigad. Väärtused ja kaitse. ÕES toimetised, 36. – Tartu, 2007. – Lk. 135–170 : ill.
Sum.: Sacred natural places as archaeological objects.

532.  Valk, H. Looduslikud pühapaigad kui muistised: arheoloogia  vaatenurk // Looduslikud pühapaigad. Väärtused ja kaitse. Teine, täiendatud trükk. ÕES toimetised, 36. – Tartu, 2009. – Lk. 135–170 : ill. Sum.: Sacred natural places as archaeological objects.

533.  Valk, H. Medieval and Post-Medieval archaeology of the native rural population // Estonian Archaeology, 1. – Tartu, 2006. – Lk. 205–221 : ill.

534.  Valk, H. Mõla kääbaskalmistu // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 183–187 : ill.
Kokkovõtõh: Mõla kääpä´.
Рез.: Мальский курганно-жальничный могильник.
Sum.: Maly (Mõla) barrow cemetery.

535.  Valk, H. New data about the besieging constructions from 1223 in Viljandi //
AVE, 2005. – Tallinn, 2006. – Lk. 119–126 : ill.
Res.: Uusi andmeid Viljandi linnuse 1223.a. piiramisrajatistest.

536.  Valk, H. Pihkva 13.–16. sajandil // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 417–418 : ill.
Kokkovõtõh: Pihkva 13.–16. saandil.
Рез.: Псков в XIII–XVI вв.
Sum.: Pskov in the 13th–16th cc.

537.  Valk, H. Pre-Christian and Christian: Rites at two holy stones in Setomaa, south-eastern Estonia // Folk Beliefs and Practice  in Medieval Lives. BAR International Series, 1757. – Oxford, 2008. – Lk. 67–78 : ill.

538.  Valk, H. Sacred natural places of Estonia: Regional aspects // Folklore, 42. –
2009. – Lk. 45–66 : ill.

539.  Valk, H. Setomaa külakalmistud 17.–19. sajandil // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. –
Lk. 335 : ill.
Kokkovõtõh: Setomaa küläkalmõ´ 17.–19. saandil.
Рез.: Сельские кладбища XVII–ХIХ вв. в Сетумаа.
Sum.: The village cemeteries of Setomaa in the 17th–19th centuries.

540.  Valk, H. Setomaa tsässonad // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 332–334 : ill.
Kokkovõtõh: Setomaa ts´assona´.
Рез.: Часовни Сетумаа.
Sum.: The Orthodox village chapels of Setomaa.

541.  Valk, H. Siksälä Kerigumägi: kabeliase ja külakalmistu // Setomaa, 2. –
Tartu, 2009. – Lk. 396 : ill.
Kokkovõtõh: Siksälä Kerigumägi: kabelikotus ja külämatusõaid.
Рез.: Кирикумяги в Сиксяля: место часовни и сельское кладбище.
Sum.: Siksälä Kirikumägi: a chapel site and village cemetery.

542.  Valk, H. The genesis of Viljandi (Fellin): archaeological data // Riga und der Ostseeraum. Von der Gründung 1201 bis in die Frühe Neuzeit. Tagungen zur Ostmitteleuropa-Forschung, 22. – Marburg, 2005. – Lk. 95–107.

543.  Valk, H. The Vikings and the Eastern Baltic // The Viking World. – London; New York, 2008. – Lk. 485–495 : ill.

544.  Valk, H. Trial investigations at „Villu’s cellar” in the ruins of Viljandi Order castle // AVE, 2008. – Tallinn, 2009. – Lk. 151–154 : ill.
Res.: Arheoloogilised proovikaevamised Viljandi ordulinnuse Villu keldris.

545.  Valk, H. Uusi andmeid Viljandi Suusahüppemäelt: 1223. a. piiramisrajatistest ja algsest mäekujust // Viljandi Muuseumi aastaraamat, 2005. – Viljandi, 2006. –
Lk. 59–67 : ill.
Sum.: New data from the Ski-jumping hill of Viljandi: About the besieging constructions from 1223 and the original shape of the hill.

546.  Valk, H. Vene piirist ja piirikaitsest Eesti kagunurgas keskajal // Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse aastaraamat, V. – Tartu, 2006. –
Lk. 46–61.
Sum.: The Russian border and the organisation of its defence in South-Eastern Estonia in the Middle Ages.

547.  Valk, H. Viski kalme // Setomaa, 2. – Tartu, 2009. – Lk. 264–265 : ill.
Kokkovõtõh: Viski kalmõh.
Рез.: Могильник у дер. Виски.
Sum.: The cemetery of Viski.

548.  Valk, H., Allmäe, R. Põletusmatused Siksälä Kerigumäel // Setomaa, 2. –
Tartu, 2009. – Lk. 387.
Kokkovõtõh: Palotusmatusõ´ Siksälä Kerigumäel.
Рез.: Погребения с трупосожжениями на Кирикумяги в Сиксяля.
Sum.: Cremation graves on Siksälä Kirikumägi.

549.  Valk, H., Jonuks, T. The hoard of Palutaja from the time of the Livonian War // AVE, 2006. – Tallinn, 2007. – Lk. 247–256 : ill.
Res.: Palutaja aare Liivi sõja ajast.

550.  Valk, H., Juurik, R., Rannamäe, E. Excavations on the hill forts of southern Estonia: Vareste, Erumäe and Tilleoru // AVE, 2008. – Tallinn, 2009. – Lk. 82–95 : ill.
Res.: Kaevamised Kagu-Eesti linnamägedel: Vareste, Erumäe ja Tilleoru.

551.  Valk, H., Malve, M. Archaeological supervision work in the outer bailey of Karksi castle // AVE, 2007. – Tallinn, 2008. – Lk. 121–125 : ill.
Res.: Arheoloogiline järelevalve Karksi ordulinnuse eeslinnuses.

552.  Valk, H., Pluskowski, A., Thornley, D., Brown, A., Summerfield, C. Fluxgate gradiometry survey in the ruins of Karksi castle and palaeoenvironmental analysis in its hinterlands // AVE, 2008. – Tallinn, 2009. – Lk. 134–140 : ill.
Res.: Gradiomeetrilised uuringud Karksi linnusevaremetes ja paleoökoloogilised uuringud linnuse tagamaadel.

553.  Valk, H., Vilcāne, A. Excavations at the hillfort of Korneti (Druski) // AVE, 2007. – Tallinn, 2008. – Lk. 65–74 : ill.
Res.: Kaevamised Korneti linnamäel.

554.  Valks, H., Vilcāne, A. Arheoloăiskie izrakumi Drusku (Kornetu) pilskalnā
2007.gadā // Arheologu pētījumi Latvijā 2006. un 2007.gadā. – Rīga, 2008. – Lk. 80–86.

555.  Vedru, G. Archaeological excavations of the Varetimägi stone grave in Kaberla // AVE, 2004. – Tallinn, 2005. – Lk. 77–82 : ill.
Res.: Arheoloogilised kaevamised Kaberla Varetimäe kivikalmel.

556.  Vedru, G. Archaeological rescue excavations on the fossil field remains in Vatsla // AVE, 2006. – Tallinn, 2007. – Lk. 161–166 : ill.
Res.: Arheoloogilised päästekaevamised Vatsla põllujäänustel.

557.  Vedru, G. Asustusjäljed Rebala maastikul // Maa mäletab… Valitud artiklid aastatest 1977–2007. Pühendatud Vello Lõugase mälestusele ja kaitseala 20. aastapäevale. – Jõelähtme, 2007. – Lk. 40–48 : ill.

558.  Vedru, G. Experiencing the landscape // EJA, 11: 1. – 2007. – Lk. 36–58 : ill.
Res.: Maastikku kogedes.

559.  Vedru, G. Layers of landscape, layers of site // EJA, 13: 1. – 2009. – Lk. 21–35 : ill.
Res.: Kihid maastikul ja muistises.

560.  Vedru, G. Prehistoric human settlement in the lower reaches  of the River Jägala // Archaeologia Baltica, 6. – Klaip÷da, 2006. – Lk. 104–111, ill.
Santrauka: Priešistorinės žmonių gyvenvietės Jegalos (Jägala) žemupyje.

561.  Vedru, G., Allmäe, R., Nigulas, K. Archaeological excavations in the counties of Harjumaa and Raplamaa // AVE, 2008. – Tallinn, 2009. – Lk. 124–133 : ill.
Res.: Arheoloogilised kaevamised Harju- ja Raplamaal.

562.  Veldi, M. Archaeological landscapes of South-Estonia // Historical Landscape. Baltic Seminars and Courses. – Visby, 2009. – Lk. 61–63.

563.  Veldi, M. Arheoloogia võimalused muistsete teede uurimisel // Eesti Maanteemuuseumi aastaraamat, 2009. – [Tartu,] 2009. – Lk. 60–74 : ill.
Sum.: Archaeological options in studying the prehistoric roads.

564.  Veldi, M. Keskustest ja kommunikatsioonist Kagu- ja Ida-Eestis rauaaja esimesel poolel // MT, 18. – Tartu; Tallinn, 2006. – Lk. 79–97 : ill.
Sum.: About centres and communication in south-eastern and eastern Estonia in the Pre-Roman and Roman Iron Age.

565.  Veldi, M. Landscape archaeology and roads of the past // Historical Landscape. Baltic Seminars and Courses. – Visby, 2009. – Lk. 21–24.

566.  Veldi, M. Rescue excavations on Rüütli Street in Tartu // AVE, 2005. –
Tallinn, 2006. – Lk. 169–176 : ill.
Res.: Päästekaevamised Tartus Rüütli tänaval.

567.  Veski, S., Heinsalu, A., Klassen, V., Kriiska, A.,  Lõugas, L., Poska, A., Saluäär, U. Early Holocene coastal settlements and palaeoenvironment on the shore of the Baltic Sea at Pärnu, southwestern Estonia // Quaternary International, 130 (Baltic Sea Science Congress 2001). – 2005. – Lk. 75–85 : ill.

568.  Vissak, R. On handicraft in Tallinn (Reval): the Middle Ages  and the beginning of Modern Times // Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum, V : Das Handwerk. – Lübeck, 2006. – Lk. 497–507 : ill.

569.  Vissak, R., Heinloo, E. Archaeological investigations at Lai Street in Tartu //
AVE, 2005. – Tallinn, 2006. – Lk. 111–117 : ill.
Res.: Arheoloogilised uuringud Tartus Laial tänaval.

570.  Vunk, A. Narvast, Suur tänav 22–26 leitud 16.–18. sajandi ahjupotid ja kahlid // Linnas ja linnuses. Uurimusi Narva ajaloost. Narva Muuseum. Toimetised, 6. – Narva, 2006. – Lk. 75–89 : ill.
Sum.: Oven tiles and dalle of the 16–18 centuries from Suur st. 22–26 in Narva.
Рез.: Печные изразцы и кафель 16.–18. вв. С участков 22–26 по ул. Суур в Нарве.

571.  Vunk, A. Pärnu, Uus-Pärnu ja Vana-Pärnu – kolm linna ühes paigas 13.–14. sajandil // Konverentsikogumik „Linna asutamine, esmamainimine, inimtegevuse jäljed” Narva linnuses, 7. septembril 2005. Narva Muuseum. Toimetised, 5. – Narva, 2005. – Lk. 29–35 : ill.
Рез.: Пярну, Новый Пярну и Старый Пярну – три города в одном месте. 13–14 века. – Lk. 72.
Sum.: Pärnu, New-Pärnu and Old-Pärnu – three cities at the same location in 13th–14th centuries.

572.  Аллмяэ Р., Аун М., Малдре Л. К вопросу о значении длинных курганов (по  археологическим  и  остеологическим  данным) //  Археология  и история  Пскова  и  Псковской  земли.  Семинар  имени  академика  В. В. Седова. Материалы LIII  заседания (10–13  апреля 2007  года). –  Псков, 2008. – Lk. 303–312 : ill.

573.  Аллмяэ Р., Аун М., Малдре Л. Предварительные  результаты  изучения остеологического материала курганных могильников Рысна-Сааре I и II в Северной Сетумаа (Юго-Восточная Эстония) // Археология и история Пскова  и  Псковской  земли.  Семинар  имени  академика  В. В. Седова. Материалы LII  заседания,  посвященного  памяти  профессора  А. Р. Артемьева. – Псков, 2007. –
Lk. 298–310 : ill.

574.  Аун М.  Костяные  предметы  в  длинных  курганах  могильника  Рысна-Сааре I (Юго-Восточная  Эстония) //  Археология  и  история  Пскова  и Псковской земли. Семинар имени академика В. В. Седова. Материалы 54 заседания (15–17 апреля 2008 года). – Псков, 2009. – Lk. 355–362 : ill.

575.  Аун М. Новые находки периода первой половины I тыс. н.э. в восточной части юго-восточной Эстонии // Археология и история Пскова и Псковской  земли.  Материалы LI  научного  семинара,  посвященного  памяти академика В. В. Седова. – Псков, 2006. – Lk. 202–210 : ill.

576.  Валк Х. Городища Восточной Эстонии и поход князя Ярослава на Чудь //  Археология  и  история  Пскова  и  Псковской  земли.  Семинар  имени академика  В. В. Седова.  Материалы 54  заседания (15–17  апреля 2008 года). –
Псков, 2009. – Lk. 393–406 : ill.

577.  Валк Х. Об истории основных путей из Изборска на запад // Изборск и
его  округа.  Материалы  международной  научно-практической  конфе-
ренции 2007–2008. – Изборск, 2009.– Lk. 94–101 : ill.

578.  Крийска А.  Mезолит  Эстонии //  Материалы 9-го – 11-го  заседаний научно-методического  семинара «Тверская  земля  и  сопредельные территории  в  древности».  Тверской  археологический  сборник, 7. – Тверь, 2009. – Lk. 32–38 : ill.
Sum.: Estonian Mesolithic.

579.  Крийска А.  Некоторые  вопросы  возникновения  земледелия  в  Восточной  Прибалтике //  Материалы 9-го – 11-го  заседаний  научнометодического семинара «Тверская земля и сопредельные территории в древности». Тверской археологический сборник, 7. – Тверь, 2009. – Lk. 39–48 : ill.
Sum.: Some aspects of the agriculture origin in the Eastern Baltic.

580.  Крийска A.  Приморская  адаптация  и  заселение  Западно-Эстонских островов Балтийского моря в каменном веке // Проблемы биологической и  культурной  адаптации  человеческих  популяций.  Том 1.  Археология: Адаптационные стратегии древнего населения Северной Евразии: сырье и приемы обработки. – Санкт-Петербург, 2008. – Lk. 98–118 : ill.

581.  Крийска А.,  Лавенто М. «Текстильная  керамика»  в  Эстонии  в  свете датирования  нагара  на  фрагментах  сосудов  с  использованием ускорительной  масс-спектрометрии (AMS) //  Радиоуглерод  в  археологических  и  палеоэкологических  исследованиях.  Материалы  конференции,  посвященной 50-летию  радиоуглеродной  лаборатории  ИИМК РАН, 9–12 апреля 2007 г., Санкт-Петербург. – Санкт-Петербург, 2007. – Lk. 243–250 : ill.
Sum.: Estonian „textile ceramics” in the light of the AMS-dates of the carbonized organics on vessels.

582.  Леймус И.  О  таллинских  золотых  Готтарда  Кеттлера //  Хранитель, исследователь,  учитель.  К 85-летию  В. М. Потина. –  Санкт-Петербург, 2005. – Lk. 69–73 : ill.

583.  Попов С.  Городище  Сторожинец  в  Восточном  Причудье // SK, 4. – Tallinn, 2008. – Lk. 315–339 : ill.
Res.: Storožinetsi linnus Peipsi järve idakaldal.
Sum.: The hillfort of Storozhinets on the eastern shore of Lake Peipsi.

584.  Хеапост Л.  Антропология  и  демография  населения  Юго-Восточной Эстонии, прилегающей к Псковским землям, в ХII–ХV вв. // Археология и история Пскова и Псковской земли. Материалы LI научного семинара, посвященного памяти академика В. В. Седова. – Псков, 2006. – Lk. 214–221 : ill.

585.  Хеапост Л. Изменение длины тела населения Эстонии от XII до XX века //  Актуальные  вопросы  антропологии.  Материалы  Международной научно-практической  конференции «Генетические  и  морфологические маркеры  в  антропологии,  криминалистике  и  медицине» (15–17  июня 2005 г., Минск). – Минск, 2006. – Lk. 156–160.
Sum.: Change of body length at the population of Estonia from XII till XX century.

586.  Хеапост Л. Изменчивость цвета глаз и волос у финно-угорских народов // Актуальные  направления  антропологии. Сборник  посвященный юбилею академика РАН Т. И. Алексеевой. – Москва, 2008. – Lk. 222–227.

587.  Хеапост Л.  Этнокультурный  фон  антропологического  формирования юго-восточных  эстонцев  в XI–XV  вв. // Актуальные  вопросы  антропологии, 2. – Минск, 2008. – Lk. 290–295.
Sum.: On the ethnocultural background of the anthropological formation of SE Estonians in XIth–XVth cc.