Sissejuhatus EAB2005-2009

Kaante vahele on jõudnud „Eesti arheoloogia bibliograafia“ järjekordne osa, mis seekord hõlmab aastaid 2005–2009. Sarnaselt varasematega on ka selle väljaande põhieesmärk koondada ühtekokku Eestis ja võõrsil ilmunud Eesti vanemat ajalugu käsitlevad kirjatööd. Traditsiooniliselt sisaldab publikatsioonide loend põhiliselt Eesti arheoloogide kirjutisi, ent valikuliselt on sinna lisatud veel arheoloogia lähierialadega tegelevate numismaatikute, antropoloogide, osteoloogide, geoloogide, geograafide, ajaloolaste, botaanikute ning kodu-uurijate nimetatud ajavahemiku tööd. Samas jäid selguse mõttes loendist välja meie arheoloogide arheoloogiakauged kirjatükid. Bibliograafia põhikeel on eesti keel.
Loend jaguneb järgnevateks rubriikideks: raamatud ja brošüürid, dissertatsioonid, teaduslikud artiklid, ettekannete teesid, ülevaated arheoloogilistest välitöödest, populaarteaduslikud artiklid, retsensioonid, kriitika ja poleemika, personaalia ning varia. Esimesse on paigutatud Eesti esiajalugu käsitlevad teaduslikud monograafiad, artiklite kogumikud ning populaarteaduslikud tööd. Erinevalt varasematest Eesti arheoloogia bibliograafia väljaannetest kuuluvad esimesse rubriiki nüüd ka doktoriväitekirjad, mida uue kombe kohaselt publitseerivad meie ülikoolid raamatutena. Dissertatsioonide rubriiki koondasin seekord arheoloogia erialal kaitstud magistritööd, mille käsikirju talletatakse vastavates ülikoolides. Kokkuvõtlikke kirjutisi Eestis toimunud iga-aastastest välitöödest sisaldab rubriik „Ülevaated arheoloogilistest välitöödest“, kuna kaevamiste detailsemad kirjeldused, millega enamasti kaasneb ka muistise ja leiumaterjali teaduslik interpretatsioon, leiab alajaotusest „Teaduslikud artiklid“. Rubriik „Retsensioonid, kriitika ja poleemika“ sisaldab mh ka meie arheoloogide kirjutisi naabermaade kolleegide tööde kohta. Rubriiki „Varia“ reastasin ülevaated kongressidest, konverentsidest ja sümpoosionitest, seltside tööst, teaduskontaktidest ning publitsistika.
Väljaande koostajana tahan tänada kõiki häid kolleege, kes aitasid kaasa Eesti arheoloogia bibliograafia järjekordse osa valmimisele, lisades ja täiendades andmeid nii oma märkmete kui ka isiklike raamatukogude ja kontaktide abil. Loodan, et tehtud töö täidab eesmärgi ja on abiks arheoloogia-alase värskema kirjanduse leidmisel ning tutvustamisel teadlaste ja huviliste laias ringis nii kodu- kui välismaal.

Liis Soon

INTRODUCTION

The present publication of „Estonian Archaeological Bibliography 2005–2009“ contains a list of books and articles on Estonian prehistory, written by Estonian and foreign authors and published in Estonia as well as abroad. Traditionally, the list also includes publications by specialists of related studies – numismatists, anthropologists, osteologists, geologists, geographers, historians, botanists, etc. – from the mentioned period, while the writings of our archaeologists concerning subjects distant from archaeology were omitted.
The list is divided under the following headings: books and booklets, dissertations, scientific articles, theses of discourses, reviews of archaeological fieldwork, popular papers, reviews, criticism and polemics, personalia and miscellanea. The first heading enfolds scientific monographs, symposia and popular books. Doctoral dissertations are also included under the first heading, as our universities now
publish them as books. The heading „Dissertations“, therefore, enfolds M.A. theses on archaeological subjects, the manuscripts of which are kept at the universities where they were defended. The reviews of archaeological fieldwork enfold only the annual brief accounts, while the more detailed reports of archaeological excavations, usually also including scientific interpretation, are included in the division of scientific articles. The heading „Reviews, criticism and polemics“ enfolds, among others, the writings of our archaeologists concerning the work of the colleagues in the neighbouring countries. The heading „Miscellanea“ covers brief accounts of congresses and conferences, activities of societies, scientific contacts, and general notes.
As the compiler of this publication I would like to thank my kind colleagues who helped to prepare and improve this bibliography on the basis of their notes, personal libraries and contacts. I hope that the work fulfils its purpose helping to find and introduce Estonian archaeological literature at home and abroad, among researchers and amateurs.

Liis Soon