Dissertatsioonid EAB2005-2009

64.  Johanson, K. Silmaga kivikirved Eesti arheoloogilises materjalis: juhuleidude
tõlgendusvõimalusi. – Tartu; TÜ, 2006.

65.  Kiudsoo, M. Eesti kesk- ja vara-uusaegsed aardeleiud. Vermingud ja nende ajaline ringlus. – Tartu; TÜ, 2007.

66.  Kivi, K. Uderna asulakoht kesk- ja varauusajal. – Tartu; TÜ, 2009.

67.  Lillak, A. Kagu-Eesti asustusmuster rahvasterännuajast viikingiajani (u 450–1050 pKr). – Tartu; TÜ, 2009.

68.  Möllits, S. Clan Planioli leiukoht Kirde-Hispaania paleoliitilisel maastikul. – Tartu; TÜ, 2009.

69.  Oras, E. Eesti keskmise rauaaja peitvarad. – Tartu; TÜ, 2009.

70.  Ots, M. Merevaiguleiud Baltimaade kivi- ja pronksiaja muististes. – Tartu; TÜ, 2006.

71.  Rainne, S. Eesti arheoloogilised metallpitsid. – Tallinn; TLÜ, 2008.

72.  Roio, M. Veealuse kultuuripärandi kaitse ja haldamine. – Tartu; TÜ, 2007.

73.  Rumm, A.  Eesti vara-uusaegsete müntide konserveerimine. Metoodika ja probleemid. – Tallinn; EKA, 2008.

74.  Saimre, T. Lubjatootmisega seotud muistised ajaloolise Kursi kihelkonna alal ja muististe mikroreljeefi talletamine tahhümeetri abil. – Tartu; TÜ, 2009.

75.  Sperling, U.  Die spätbronze- und früheisenzeitliche Siedlung von Asva in Estland. – Berlin; Freie Universität Berlin, 2006.

76.  Veldi, M. Keskused ja kommunikatsioon Kagu-Eestis rauaajal (vara)uusaegsete kaartide taustal. – Tartu; TÜ, 2009.

77.  Vijand, L. Arheoloogia õpetamine keskkoolis. – Tartu; TÜ, 2009.

78.  Vimberg, K. Vallsulendikes avalduv ruumikäsitus. – Tartu; TÜ, 2008.

79.  Äärismaa, T.  Sotsiaalsed, kultuurilised ja regionaalsed erinevused Eesti laibamatustega kalmistutes 12.–13. sajandil. Võrdlev analüüs nelja leiukoha põhjal. – Tallinn; TLÜ, 2009.