Sissejuhatus EAB1997-2004

Teie käes on “Eesti arheoloogia bibliograafia 1997–2004”, milles esitatakse loend Eesti esiajalugu käsitlevatest kodu- ja välismaa autorite siin või võõrsil publitseeritud töödest. Nii nagu varem, on sellelgi korral haaratud loendisse valikuliselt ka arheoloogia lähierialadega tegelevate numismaatikute, antropoloogide, osteoloogide, geoloogide, ajaloolaste ning kodu-uurijate kirjutised, mis nägid trükivalgust nimetatud ajavahemikus. Bibliograafia põhikeel on eesti keel.

Loend jaguneb järgnevateks rubriikideks: raamatud ja brošüürid, dissertatsioonid, teaduslikud artiklid, ettekannete teesid, ülevaated arheoloogilistest välitöödest, populaarteaduslikud artiklid, retsensioonid, kriitika ja poleemika, personaalia ning varia. Esimesse on paigutatud Eesti esiajalugu käsitlevad teaduslikud monograafiad, artiklite kogumikud ning populaarteaduslikud tööd. Välja jäid kõik õpikutena määratletud trükised, kuigi neis võivad sisalduda ka meie esiajalugu puudutavad osad. Alajaotusest “Dissertatsioonid” leiab arheoloogia, antropoloogia ja osteoloogia erialal kaitstud magistritööd, mille käsikirjad on arhiveeritud sellesse ülikooli, kus toimus väitekirja kaitsmine, aga ka ühe doktoriväitekirja, mis avaldati elektroonilise võrguväljaandena. Ülejäänud doktoriväitekirjad on publitseeritud raamatutena ja sisalduvad vastavalt esimeses alajaotuses. Kokkuvõtlikke kirjutisi iga-aastastest Eestis toimunud arheoloogilistest välitöödest sisaldab rubriik “Ülevaated arheo-loogilistest välitöödest”, kuna kaevamiste detailsemad kirjeldused, millega enamasti kaasneb ka muistise ja leiumaterjali teaduslik interpreteerimine, leiab alajaotusest “Teaduslikud artiklid”. Erinevalt varasematest arheoloogiabibliograafiatest on käes-olevas väljaandes retsensioonid koondatud rubriiki “Retsensioonid, kriitika ja poleemika”. Alajaotus “Varia” sisaldab ülevaateid kongressidest, konverentsidest ja sümpoosionitest, seltside tööst, teaduskontaktidest ning publitsistikat.

Esmakordselt on loendisse lülitatud rubriik „Marta Schmiedehelmi arhiiv“. Põhjuseks on asjaolu, et Eesti arheoloogia arhiivi on talletatud M. Schmiedehelmi pärand, milles muuhulgas sisalduvad detailsed andmed Teises maailmasõjas hävinud Preisi Muuseumi mitmete arheoloogiliste kollektsioonide kohta. Selleks, et anda ülevaade nimetatud arhiiviosa põhjal koostatud publikatsioonidest ja ühtlasi tutvustada M. Schmiedehelmi pärandi potentsiaali, koondati need publikatsioonid omaette rubriiki.

Lõpuks sooviksin tänada kõiki häid kolleege, kes aitasid kaasa järjekordse Eesti arheoloogia bibliograafia valmimisele, lisades ja täiendades andmeid nii oma märkmete kui ka isiklike raamatukogude põhjal. Loodan, et tehtud töö täidab ees-märgi ning on tõhusaks abiks arheoloogia-alase kirjanduse leidmisel või tutvusta-misel teadlaste ja asjaarmastajate laias ringis nii kodu- kui ka välismaal.

Liis Soon

INTRODUCTION

The present publication of “Estonian Archaeological Bibliography 1997–2004” contains a list of books and articles on Estonian prehistory, written by Estonian and foreign authors and published in Estonia as well as abroad. Like the previous list, this one also contains publications by specialists of related studies, like numismatists, anthropologists, osteologists, geologists, etc. from the mentioned period. The language of this bibliography is basically Estonian.

The list is divided under the following headings: books and booklets, dissertations, scientific articles, theses of discourses, reviews on archaeological field work, popular papers, reviews, criticism and polemics, personalia, and miscellanea. The first heading enfolds scientific monographs, symposia and popular books. Schoolbooks, though they may contain abstracts dealing with our prehistory, have not been included. The heading “Dissertations” enfolds M.A. theses defended by Estonian researchers of archaeology, osteology and botany during the mentioned period, as well as an electronic Ph.D. thesis. The rest of the doctoral theses were published as books and therefore are included under the first heading. The manuscripts of the mentioned theses are kept at the university where the theses were defended. The reviews of archaeological field work enfold only the annual brief ones, discussing the fieldwork in general, or very briefly. The more detailed reports of archaeological excavations, including also the scientific interpretation of finds and sites, are included in the division of scientific articles. Differently from the previous bibliography, all reviews are to be found under the heading “Reviews, criticism and polemics”. The heading “Miscellanea” covers brief accounts of congresses, conferences, activities of societies, scientific contacts, and general notes.

For the first time the list contains a heading “Archives of Marta Schmiedehelm”. The reason for this is the fact that several articles have been published on the basis of rich and detailed files of various archaeological collections of the Prussia-Museum, destroyed during the WW II. Although they do not concern Estonian prehistory, we considered it necessary to give a survey of these articles, as well as of the potential of the archives of M. Schmiedehelm, and therefore these publications were included under a separate heading.

I would like to thank all kind colleagues who helped to prepare and improve this bibliography on the basis of their notes and personal libraries. I hope that the work fulfils its purpose helping to find and introduce Estonian archaeological literature at home and abroad, among researchers and amateurs.

Liis Soon