Raamatud ja brošüürid EAB1997-2004

1. Arheoloogiga Läänemeremaades. Uurimusi Jüri Seliranna auks : Travelling with an Archaeologist through the Baltic Countries. Studies in Honour of Jüri Selirand – MT, 13. Koost. & toim. V. Lang, Ü. Tamla. – Tallinn; Tartu, 2003. – 340 lk. : ill.

2. Arheoloogilised välitööd Eestis : Archaeological Field Works in Estonia in 1996 / Stilus, 7. Koost. & toim. Ü. Tamla. – Tallinn, 1997. – 161 lk. : ill.

3. Arheoloogilised välitööd Eestis : Archaeological Field Works in Estonia, 1997. Koost. & toim. Ü. Tamla. – Tallinn, 1997. – 252 lk. : ill.

4. Arheoloogilised välitööd Eestis : Archaeological Field Works in Estonia, 1998. Koost. & toim. Ü. Tamla. – Tallinn, 1999. – 180 lk. : ill.

5. Arheoloogilised välitööd Eestis : Archaeological Field Works in Estonia, 1999. Koost. & toim. Ü. Tamla. – Tallinn, 2000. – 128 lk. : ill.

6. Arheoloogilised välitööd Eestis : Archaeological Field Works in Estonia, 2000. Koost. & toim. Ü. Tamla. – Tallinn, 2001. – 133 lk. : ill.

7. Arheoloogilised välitööd Eestis : Archaeological Fieldwork in Estonia, 2001. Koost. & toim. Ü. Tamla. – Tallinn, 2002. – 200 lk. : ill.

8. Arheoloogilised välitööd Eestis : Archaeological Fieldwork in Estonia, 2002. Koost. & toim. Ü. Tamla. – Tallinn, 2003. – 239 lk. : ill.

9. Arheoloogilised välitööd Eestis : Archaeological Fieldwork in Estonia, 2003. Koost. & toim. Ü. Tamla. – Tallinn, 2004. – 216 lk. : ill.

10. Arheoloogilisi uurimusi, 1 : Archaeological Investigations, 1. – TÜ AKT, 9. Toim. H. Valk. – Tartu, 1997. – 136 lk. : ill.

11. Creutz, K. Tension and Tradition. A Study of Late Iron Age Spearheads around the Baltic Sea. – Theses and Papers in Archaeology N.S.A., 8. Toim. I. Jansson. – Stockholm, 2003. – 520 lk. : ill.

12. De temporibus antiquissimus ad honorem Lembit Jaanits. – MT, 8. Koost. & toim. V. Lang, A. Kriiska. – Tallinn, 2000. – 247 lk. : ill.

13. Eesti aastal 1200. Koost. ja toim. M. Mägi. – Tallinn, 2003. – 252 lk. : ill.

14. Eesti Ajaloomuuseum: Töid ajaloo alalt, I. Koost. H. Pauts. – Tallinn, 1997. – 122 lk. : ill.

15. Eesti Ajaloomuuseum: Töid ajaloo alalt, II. Koost. H. Pauts, toim. T. Tamla. – Tallinn, 2000. – 180 lk. : ill.

16. Eesti arheoloogia bibliograafia 1986–1996 : Estonian Archaeological Bibliography. Koost. L. Soon; toim. H. Luik, Ü. Tamla. – Tallinn, 2000. – 114 lk.

17. Haljak, G. Die Livländischen Brakteaten des 13.–16. Jahrhunderts : Liivimaa brakteaadid XIII–XVI sajand. – Tallinn, 2003. – 66 lk. : ill.

18. Haljak, G. Livländische Münzen aus der Ordenzeit 13.–16. Jahrhundert : Orduaegsed Liivimaa mündid XIII–XVI sajand. – Tallinn, 1997. – 103 lk. : ill.

19. Haljak, G. Livonian Coins from Freetown Riga and Poland-Lithuanian Kings 1562–1621 : Riia vabalinna ja Poola-Leedu kuningate aegsed Liivimaa mündid 1562–1621. – Tallinn, 2002. – 44 lk. : ill.

20. Idvand, K., Kriiska, A., Laurik, I., Vunk, A. Pärnu lühiajalugu. – Pärnu, 2003. – 175 lk. : ill.

21. Jung, J. Muinasaja teadus eestlaste maal. Kohalised muinasaja kirjeldused Liiwimaalt, Pernu ja Wiljandi maakonnast, I (II) osa. – Tallinn, 2000. – 160 lk. : ill. [Kordustrükk, originaali tiitel: Muinasaja teadus eestlaste maal. Kogunud ja väljaandnud J. Jung Jurjewis, 1898.]

22. Keskus – tagamaa – ääreala. Uurimusi asustushierarhia ja võimukeskuste kujunemisest Eestis : Centre – Hinterland – Margin. Studies in the Formation of Settlement Hierarchy and Power Centres in Estonia. – MT, 11. Koost. & toim. V. Lang. – Tallinn; Tartu, 2002. – 432 lk. : ill.

23. Kiaupa, Z., Mäesalu, A., Pajur, A., Straube, G. Baltijos šalių istorija. – Vilnius, 2000. – 239 lk. : ill.

24. Kiaupa, Z., Mäesalu, A., Pajur, A., Straube, G. Baltimaade ajalugu. – Tallinn, 1999. – 220 lk. : ill.

25. Kiaupa, Z., Mäesalu, A., Pajur, A., Straube, G. Geschichte des Baltikums. – Tallinn, 1999. – 223 lk. : ill.

26. Kiaupa, Z., Mäesalu, A., Pajur, A., Straube, G. The History of the Baltic Countries. – Tallinn, 1999. – 222 lk. : ill.

27. Kivimäe, J., Kriiska, A., Põltsam, I., Vunk, A. Merelinn Pärnu. – Pärnu, 1998. – 174 lk. : ill.

28. Kriiska, A. Aegade alguses. 15 kirjutist kaugemast minevikust. – Tallinn, 2004. – 260 lk. : ill.

29. Kriiska, A., Tvauri, A. Eesti muinasaeg. Toim. A. Kiristaja. – Tallinn, 2002. – 259 lk. : ill.

30. Kriiska, A., Vunk, A., Laurik, I., Idvand, K. Brief History of Pärnu. – Pärnu, 2002. – 185 lk. : ill.
31. Laid, E. Paopaigad. – Eesti mõttelugu, 13. Koost. P. Erelt, H. Runnel; toim. P. Noorhani. – Tartu, 1997. – 472 lk. : ill.

32. Lang, V. Keskusest ääremaaks. Viljelusmajandusliku asustuse kujunemine ja areng Vihasoo-Palmse piirkonnas Virumaal. – MT, 7. Toim. T. Tamla. – Tallinn, 2000. – 450 lk. : ill. Lisad 2–7: J. Kalman, L. Maldre, U. Saluäär; vt. nr. 156–158, 395, 402, 558.
Sum.: From Centre to Periphery. Establishment and History of Farming Settlement in Vihasoo and Palmse Area (Virumaa, North Estonia).

33. Laul, S. Rauaaja kultuuri kujunemine Eesti kaguosas (500 e.Kr.–500 p.Kr.). – MT, 9 / Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad, 7. Toim. E. Tõnisson. – Tallinn, 2001. – 279 lk. : ill.
Zsfs.: Die Herausbildung der eisenzeitlichen Kultur im südöstlichen Teil Estlands.
Рез.: Формирование культуры эпохи железа на Юго-Востоке Эстонии.

34. Laur, M., Lukas, T., Mäesalu, A., Tannberg, T., Pajur, A. History of Estonia. – Tallinn, 2000. – 335 lk., ill.

35. Leimus, I. Tallinna mündiraamatud 1416–1526. – Tallinna Linnaarhiivi toimetised, 3. – Tallinn, 1999. – 208 lk. : ill.

36. Leimus, I., Molvõgin, A. Estonian Collections. Anglo-Saxon, Anglo-Norman and Later British Coins. – Sylloge of Coins of the British Isles, 51. – Oxford, 2001. – 235 lk. : ill.

37. Leimus, I., Mäll, J., Russow, E. Origines Revaliae. Esmakordset Tallinnas ja Tallinnast. – Tallinn, 2004. – 23 lk. : ill.

38. Linnusest ja linnast. Uurimusi Vilma Trummali auks : About Hillfort and Town. Studies in Honour of Vilma Trummal. – MT, 14. Koost. & toim. A. Haak, E. Russow, A. Tvauri. – Tallinn; Tartu, 2004. – 453 lk. : ill.

39. Loodus, inimene ja tehnoloogia. Interdistsiplinaarseid uurimusi arheoloogias : Nature, Man and Technology. Interdisciplinary Studies in Archaeology. – MT, 5. Koost. J. Peets; toim. V. Lang. – Tallinn, 1998. – 343 lk. : ill.

40. Luik, H. Muinas- ja keskaegsed luukammid Eestis. – MT, 6. Toim. V. Lang. – Tallinn, 1998. – 176 lk. : ill.
Sum.: Prehistoric and Medieval Bone Combs in Estonia.

41. Lõugas, L. Postglacial Development of Vertebrate Fauna in Estonian Water Bodies: a Palaeozoological Study. – Dissertationes Biologicae Universitatis Tartuensis, 32. – Tartu, 1997. – 184 lk. : ill.
Res.: Pärastjääaegne selgroogsete fauna kujunemine Eesti veekogudes.

42. Maisalu [Mäesalu], A., Kjaupa, Z., Straube, G., Pajurs, A. Baltijas valstu vēsture. Mācību līdzeklis. – Rīga, 2000. – 222 lk. : ill.

43. Mandel, M. Lihula muinas- ja keskaeg. – Tallinn, 2000. – 104 lk. : ill.

44. Mandel, M. Läänemaa 5.–13. sajandi kalmed. – Eesti Ajaloomuuseum: Töid ajaloo alalt, 5. Toim. T. Tamla. – Tallinn, 2003. – 287 lk. : ill. + Tahv. I–LVI. Lisad: R. Allmäe, L. Maldre; vt. nr. 74, 398.
Zsfs.: Die Grabstätten des 5.–13. Jahrhunderts im Landkreis Läänemaa (Wiek).

45. Markus, F. Living on Another Shore: Early Scandinavian Settlement on the North-Western Estonian Coast. – Occasional Papers in Archaeology, 36. Toim. O. Kyhlberg. – Uppsala, 2004. – 226 lk. : ill.

46. Moora, H. Meie rahvuskultuuri küsimusi. – Eesti mõttelugu, 47. Koost. H. Runnel, A. Marksoo; toim. U. Tõnisson. – Tartu, 2003. – 544 lk. : ill.

47. Mäesalu, A., Lukas, T., Laur, M., Tannberg, T., Pajur, A. Eesti ajalugu. – Tallinn, 2001. – 320 lk. : ill.

48. Mägi, M. At the Crossroads of Space and Time. Graves, Changing Society and Ideology on Saaremaa (Ösel), 9th–13th Centuries AD. – CCC papers, 6. Toim. V. Lang. – Tallinn, 2002. – 278 lk. : ill.
Res.: Ruumi ja aja ristteel. Kalmed, muutuv ühiskond ja ideoloogia Saaremaal 9.–13. sajandini.

49. Peets, J. The Power of Iron : Iron Production and Blacksmithy in Estonia and Neighbouring Areas in Prehistoric Period and the Middle Ages. – MT, 12. Toim. V. Lang. – Tallinn, 2003. – 364 lk.: ill.
Res.: Raua vägi. Raua tootmine ja sepatöö Eestis ja naaberpiirkondades muinas- ja keskajal.

50. Setumaa kogumik, 1. Uurimusi Setumaa arheoloogiast, numismaatikast, etnoloogiast ja ajaloost : Setumaa Symposium, 1. Research into Archaeology, Numismatics, Ethnology and History of Setumaa : Сетумааский сборник, 1. Исследования по археологии, нумизматике, этнологии и истории Сетумаа. Koost. M. Aun; toim. Ü. Tamla. – Tallinn, 2003. – 280 lk. : ill.

51. Setumaa kogumik, 2. Uurimusi Setumaa arheoloogiast, rahvakultuurist, rahvaluulest, ajaloost ja geograafiast : Setumaa Symposium, 2. Research into Archaeology, Ethnology, Folklore, History and Geography of Setumaa. Сетумааский сборник, 2. Исследования по археологии, этнологии, фольклору, истории и географии Сетумаа. Koost. M. Aun, A. Jürgenson; toim. I. Tammaru. – Tallinn, 2004. – 343 lk. : ill.

52. Studia numismatica, II. Festschrift Mihhail Nemirovitš-Dantšenko 80. – Eesti Ajaloomuuseum: Töid ajaloo alalt, 3. Koost. I. Leimus. – Tallinn, 2001. – 218 lk. : ill.

53. Tamm, J. Eesti keskaegsed kloostrid. Toim. A. Mälk. – Tallinn, 2002. – 189 lk. : ill.
Sum.: Medieval Monasteries of Estonia.

54. The Medieval Town in the Baltic: Hanseatic History and Archaeology. Proceedings of the First and Second Seminar, Tartu, Estonia 6th–7th June 1997 and 26th–27th June 1998. Toim. R. Vissak, A. Mäesalu. – Tartu, 1999. – 101 lk. : ill.

55. The Medieval Town in the Baltic: Hanseatic History and Archaeology, II. Proceedings of the Third and Fourth Seminar, Tartu, Estonia 12th–13th June 1999 and 8th–10th June 2000. Toim. R. Vissak, A. Mäesalu. – Tartu, 2002. – 177 lk. : ill.

56. Tvauri, A. Muinas-Tartu. Uurimus Tartu muinaslinnuse ja asula asustusloost. – MT, 10. Toim. V. Lang, A. Veismann. – Tartu; Tallinn, 2001. – 372 lk. : ill.
Sum.: Prehistoric Tartu. A Study of the Settlement History of the Prehistoric Hillfort and Settlement of Tartu.

57. Valk, H. Rural Cemeteries of Southern Estonia 1225–1800 AD. – CCC papers, 3. – Visby; Tartu, 1999. – 124 lk. : ill.

58. Valk, H. Rural Cemeteries of Southern Estonia 1225–1800 AD. 2nd edition. – CCC papers, 3. – Visby; Tartu, 2001. – 124 lk. : ill.
Res.: Lõuna-Eesti maakalmistud: 1225–1800 A.D.

59. Vunk, A. Ristisõjad ja palverännakud Eestis 12.–16. sajandil. Uurimus nende iseloomust ja alatüüpidest. – Dissertationes Historiae Universitatis Tartuensis, 6. – Tartu, 2003. – 262 lk. : ill.
Sum.: Crusades and Pilgrimages in Estonia during the 12th–16th Centuries.

60. Кяупа З., Мяесалу А., Паюр А., Страубе Г. История Балтийских стран. – Таллин, 1999. – 222 lk. : ill.