Sissejuhatus EAB1986-1996

Valmis on saanud “Eesti arheoloogia bibliograafia 1986–1996”, mis on järjeks Vaima Kunguri koostatud ja Jüri Seliranna toimetatud 1988. aastal ilmunud kaheosalisele trükisele “Nõukogude Eesti arheoloogia bibliograafiline nimestik 1940–1985”. Esitatud loend koosneb Eesti esiajalugu käsitlevatest kodu- ja välismaa autorite siin või võõrsil publitseeritud töödest. Nii nagu varem, on sellelgi korral loendisse haaratud valikuliselt ka arheoloogia lähierialadega tegelevate numismaatikute, antropoloogide, osteoloogide, geoloogide, museoloogide ning kodu-uurijate kirjutised, mis nägid trükivalgust nimetatud ajavahemikus. Uudisena leiab käesolevast väljaandest erialaste magistritööde loendi. Bibliograafia põhikeel on eesti keel.
Loend jaguneb kümneks rubriigiks: raamatud ja brošüürid, autoreferaadid, magistritööd, teaduslikud artiklid, ettekannete teesid, ülevaated arheoloogilistest välitöödest, populaarteaduslikud artiklid, retsensioonid ja kriitika, personalia ning varia. Esimesse on paigutatud Eesti esiajalugu käsitlevad teaduslikud monograafiad, artiklite kogumikud ning populaarteaduslikud tööd. Siin on välja jäetud kõik õpikutena määratletud trükised, kuigi neis võivad sisalduda ka meie esiajalugu puudutavad osad. Rubriik “Autoreferaadid” sisaldab viie Eesti teadlase – nelja arheoloogi ja ühe numismaatiku – töid, kes kaitsesid ajalooteaduste kandidaadi või ajaloodoktori väitekirju käesoleva bibliograafia pealkirjas mainitud ajavahemikus. Alajaotusest “Magistritööd” leiab arheoloogia, antropoloogia ja osteoloogia erialal kaitstud magistritööd, mille käsikirjad on arhiveeritud selle ülikooli juurde, kus toimus väitekirja kaitsmine. Kokkuvõtlikke kirjutisi iga-aastastest Eestis toimunud arheoloogilistest välitöödest sisaldab rubriik “Ülevaated arheoloogilistest välitöödest”, kuna arheoloogiamälestiste kaevamiste detailsemad kirjeldused, millega enamasti kaasneb ka leiumaterjali teaduslik interpreteerimine, leiab alajaotusest “Teaduslikud artiklid”. Nii nagu varasemas arheoloogiabibliograafias, on ka selles retsensioonid toodud üldjuhul retsenseeritava töö juurde. Juhul, kui retsenseeritav töö käesolevas bibliograafias puudub, siis sisaldub retsensioon alajaotuses “Retsensioonid ja kriitika”. Rubriik “Varia” koondab ülevaateid kongressidest, konverentsidest ja sümpoosionitest, seltside tööst, teaduskontaktidest ning publitsistikat.
“Eesti arheoloogia bibliograafia 1986–1996” kokkupanekul olid mulle suureks abiks Eesti Akadeemilise Raamatukogu töötajate koostatud iga-aastased ülevaated “Eesti Teaduste Akadeemia töötajate poolt ühiskonnateaduste alal avaldatud tööde bibliograafia”. Kuna tänapäeval on arheoloogide ja selle teadusharuga tihedalt seotud inimeste teaduskontaktid ning publitseerimisvõimalused võrreldamatult laiemad kui varem, ei saa märkimata jätta ka paljude loendis esinevate autorite abivalmidust käesoleva bibliograafia käsikirja koostamisel ja täiendamisel. Loodan, et tehtud töö täidab oma ülesande ning on tõhusaks abiks arheoloogia-alase kirjanduse leidmisel ja tutvustamisel teadlaste ja asjaarmastajate laias ringis nii kodu- kui ka välismaal.

Koostaja

INTRODUCTION

The present publication of “Estonian archaeological bibliography 1986–1996” is a sequel to “Nõukogude Eesti arheoloogia bibliograafiline nimestik 1940–1985” (Bibliography of the Soviet Estonian archaeology 1940–1985), published in 1988, compiled by Vaima Kungur and edited by Jüri Selirand. The present list contains books and articles on Estonian prehistory, written by Estonian and foreign authors and published in Estonia as well as abroad. Like the previous list, this one also contains publications by specialists of related studies, like numismatists, anthropologists, osteologists, geologists, etc. from the mentioned period. Unlike the previous bibliography, the present one contains also the list of M.A. theses in archaeology, palaeo-osteology and palaeoanthropology. The language of this bibliography is basically Estonian.
The list is divided under ten headings: books and booklets, abstracts of dissertations, M.A. theses, scientific articles, theses of discourses, reviews on archaeological field work, popular papers, reviews and criticism, personalia, and miscellanea. The first heading enfolds scientific monographs, symposia and popular books. Schoolbooks, though they may contain abstracts dealing with our prehistory, have not been included. The abstracts of dissertations belong to five Estonian researchers who defended their dissertations for the degrees of Cand. Hist. or Dr. Hist. during the mentioned period. The list of M.A. theses contains the manuscripts, which are kept at the university where the theses were defended. The reviews of archaeological field work enfold only the annual brief ones, discussing the field work in general, or very briefly. The more detailed reports of archaeological excavations, including also the scientific interpretation of finds, are included in the division of scientific articles. Like in the previous bibliography, the reviews are generally attached to the books in question. If a book is not included in the present publication, reviews are to be found under the heading “Reviews and criticism”. The heading “Miscellanea” covers brief accounts of congresses, conferences, activities of societies, scientific contacts, and general notes.
In compiling “Estonian archaeological bibliography 1986–1996” I was thankful to use the annual reviews “Publications of the Academy of Sciences of Estonia. Social sciences” compiled by the employees of the Estonian Academic Library. Since the scientific contacts and publishing possibilities of archaeologists and researchers of related specialities are most extensive nowadays, I am highly thankful to many of the authors included in the list, for their help in compiling and improving this bibliography. I hope that the work performs its task helping to find and introduce Estonian archaeological literature at home and abroad, among researchers and amateurs.

Compiler