Retsensioonid ja kriitika EAB1986-1996

923. Jaanits, K. Väitekiri Eesti mesoliitikumist // Stilus. – 1992. – Nr. 1. – Lk. 33–36.
Sum.: A dissertation on the Estonian Mesolithic.

924. Kriiska, A. Keraamika uurimise võimalikkusest I. (Rets.: Kristiina Korkeakoski-Väisänen, On the Construction of Corded Ware and Cord Decoration. – Karhunhammas, 15, 15–24. Kaarina, 1993) // Stilus. – 1994. – Nr. 5. – Lk. 94–103.
Sum.: The possibility of studying pottery.

925. Lang, V. Diplomitöö ühest Lõuna-Häme asustuskeskusest. (Rets.: Tusa, Maija. Kolme kylää Janakkalassa – Räikälän, Kernaalan ja Vanantaan asutushistoriaa. Tutkielma arkeologiassa 6. 11. 1989. Helsingin yliopisto, arkeologian laitos) // EAST. – 1990. – Nr. 2. – Lk. 18–19.

926. Lang, V. Esimene uurimus Tallinna keskaegsest keraamikast. (Rets.: Toivo Aus. Tallinna keskaegsed savinõud: Uurimus savinõude süstematiseerimisest Harju tänava äärest saadud nõuleidude põhjal. – Stilus. Eesti Arheoloogiaseltsi Teated, 1992 (3), lk. 5–49) // Vana Tallinn. – V (IX). – Tallinn, 1995. – Lk. 216.

927. Lang, V. Tüpoloogiline uurimus Soome relvadest. (Rets.: Sirkku Pihlman. Kansainvaellus- ja varhaismerovinkiajan aseet Suomessa. Typologia, kronologia ja aseet ryhmästrategioissa. Zusammenfassung. Völkerwanderungszeitliche und frühmerovingerzeitliche Waffen in Finnland. Typologie, Chronologie und Waffen gruppenstrategisch Gesehen. – Iskos 10. Helsinki, 1990. 347 lk.) // Stilus. – 1992. – Nr. 2 (2). – Lk. 35–45.
Sum.: A typological investigation on weapons of Finland.

928. Lang, V. Uus impulss varase viljelusmajanduse uurimisele Eestis. (Rets.: Estonia: Nature, Man and Cultural Heritage: Proc. of a round table held at Tallinn, Apr. 1991 at the Est. Acad. Sci. PACT 37. Strasbourg, 1992) // Kleio. – 1993. – Nr. 7. – Lk. 51–52.

929. Lang, V. Uus käsitlus Soome muinaslinnadest. (Rets.: J.-P. Taavitsainen. Ancient Hillforts of Finland. Problems of Analysis, Chronology and Interpretation with Special Reference to the Hillfort of Kuhmoinen. – SMYA 94, Helsinki 1990, 294 lk.) // EAST. – 1991. – Nr. 1 (5). – Lk. 9–12.

930. Lang, V. Uusi saavutusi fossiilsete põldude uurimisel Rootsis (Rets.: Mats Widgren, Strip fields in an Iron-Age context: a case study from Västergötland, Sweden. – Landscape History, Vol. 12, 1990, 5–24; Catharina Mascher, Förhistoriska markindelningar och röjningsröseområden i Västsveriges skogsbygder. – Kulturgeografiskt seminarium, 2/93. Stockholm, 1993, 114 lk.) // Stilus. – 1993. – Nr. 1 (4). – Lk. 37–42.
Sum.: New results in investigation of fossil fields in Sweden.

931. Lang, V. Viimaste aastate arheoloogilised välitööd Lätis. (Rets.: Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu un etnogrāfu 1988. un 1989. gada pētījumu rezultātiem. Arheoloģija. Rīga, 1990. 199 lk., ill.) // EAST. – 1990. – Nr. 3. – Lk. 17–18.

932. Laul, S. Muinasrõivastuse järjekordne rekonstruktsioon Soome kolleegidelt. (Rets.: Jaana Riikonen, Naisenhauta Kaarinan Kirkkomäessä. – Karhunhammas 12, Turku 1990. 119 lk., ill.) // EAST. – 1991. – Nr. 2. – Lk. 16–17.

933. Laul, S. Uurimus lätlaste muinaskultuurist ja päritolust. (Rets.: E. Šnore. Agrā dzelzs laikmeta uzkalniņi Latvijas austrumu daļā. Rīga, 1993. 112 lk. + tahvlid.) // Keel ja Kirjandus. – 1995. – Nr. 10. – Lk. 712–714.

934. Leimus, I. “Eesti Kollektsionäär” 1990–1993 // Vana Tallinn. – IV (VIII). – Tallinn, 1994. – Lk. 157–158.

935. Leimus, I. /Rets./ Ivo Lukanc. Diocletianus, der römische Kaiser aus Dalmatien. Foundation Numismatica Antica. Edit Cultura. Wetteren 1991. 345 lk., ill., tab. // Austrvegr. – 1996. – Nr. 2. – Lk. 34 : ill.

936. Leimus, I. /Rets./ Michael North. Geldumlauf und Wirtschaftskonjunktur im südlichen Ostseeraum an der Wende zur Neuzeit (1440–1570). Thorbecke Verlag Sigmaringen 1990. 276 lk. // Vana Tallinn. – V (IX). – Tallinn, 1995. – Lk. 213–215.

937. Leimus, I. Über eine wichtige Neuerscheinung zur russischen Münzgeschichte der frühen Neuzeit. (Rets.: А. Мельникова. Русские монеты от Ивана Грозного до Петра Первого. Москва, 1989) // Hamburger Beiträge zur Numismatik. – 1994. – Nr. 36/38. – Lk. 145–152.

938. Ligi, P. Rauaaja ühiskond Põhja-Euroopas. (Rets.: Hedeager, L. Iron Age Societes. From Tribe to State in Northern Europe, 500 BC to AD 700. Oxford, 1992. 274 lk.) // Stilus. – 1994. – Nr. 5. – Lk. 104–120.
Sum.: Iron Age society in Northern Europe.

939. Ligi, P. Uus hüpotees indoeurooplaste päritolu kohta. (Rets.: C. Renfrew. Archaeology and Language. The Puzzle of Indo-European Origins. XIV+356 pp. Jonathan Cape, London, 1987, Cambridge University Press, New York 1988) // Stilus. – 1992. – Nr. 3. – Lk. 61–66.
Sum.: New Hypothesis about the Origin of the Indo-Europeans.

940. Lõugas, V. Doktoriväitekiri soome-ugri arheoloogia alalt [Valeri Patruševi doktoritööst] // EAST. – 1990. – Nr. 1. – Lk. 18.

941. Lõugas, V. Padaorust Viru mereni  // Eestimaa. – 7. 11. 1994 : ill.

942. Lõugas, V. Teos, mis peegeldab lääne valuuta võidukäiku Ida-Euroopas 1000 aastat tagasi. (Rets.: Равдина Т. В. Погребения Х–ХI вв. с монетами на территории древней Руси. Каталог. Москва, 1988, 152 lk.: ill.) // EAST. – 1990. – Nr. 2. – Lk. 19–21.

943. Lõugas, V. Uus uurimus Euraasia metsavöötme vanimast metallurgiast (Muhu odaotsa ajalooline taust). (Rets.: Е. Н. Черных, С. В. Кузминых. Древняя металлургия Северной Евразии (сейминско-турбинский феномен), Москва, 1989, 320 стр. с илл.) // EAST. – 1990. – Nr. 3. – Lk. 14–17.

944. Lõugas, V. Uut vepslaste muinaskultuurist // EAST. – 1990. – Nr. 1. – Lk. 16.

945. Trummal, V. Uus uurimus keskaja arheoloogiast. (Rets.: Helen Clark. The Archaeology of Medieval England. London, 1984) // Stilus. – 1992. – Nr. 1. – Lk. 37–42.
Sum.: A new treatment on Medieval archaeology.

946. Tõnisson, E. Henriku kroonika uuest lätikeelsest väljaandest. (Rets.: Indrika hronika. Ā. Feldhūna tulkojums. E. Mugurēviča prieksvārds un kommentāri. Kirjastus “Zinātne”, Rīga, 1993. 453 lk., ill.) // Keel ja Kirjandus. – 1994. – Nr. 9. – Lk. 566–571.

947. Tõnisson, E. Kommentare zu dem Vortrag von Valeri Patrushev “Uralic nations of Russia: historic development and present condition” // Congressus Octavus Internationalis Fenno-Ugristarum Jyväskylä 10.–15. 8. 1995. Pars VIII. Oratio plenaria et commentarii. – Jyväskylä, 1996. – Lk. 18–19.

948. Tõnisson, E. Rets.: А. Цауне. Рига под Ригой. Рассказ археолога об изчезнувших постройках древней Риги. Рига, 1989, 136 lk. // Vana Tallinn. – II (VI). – Tallinn, 1992. – Lk. 162–163.

949. Valk, H. Magistritöö kiviaja keraamikast [Aivar Kriiska magistritööst] // Kleio. – 1994. – Nr. 10. – Lk. 58–59.

950. Леймус И. /Рец./ Ivo Lukanc. Diocletianus, der römische Kaiser aus Dalmatien. Foundation Numismatica Antica. Edit Cultura. wetteren 1991. 345 стр., илл., табл. // Austrvegr : Восточный путь. – 1996. – Nr. 2. – Lk. 34 : ill.