Raamatud ja brošüürid EAB1986-1996

1. Cultural Heritage of the Finno-Ugrians and Slavs : Papers presented by the participants in the Soviet-Finnish archaeological symposium 10–16 May 1990 in Tallinn / Estonian Academy of Sciences; Institute of History; Toim. V. Lang and J. Selirand. – Tallinn : Varrak, 1992. – 207 lk. : ill.
Vt. nr. 1072.

2. Eesti arheoloogia historiograafilisi, teoreetilisi ja kultuuriajaloolisi aspekte. – Muinasaja teadus. – 3. / Eesti Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituut; Toim. V. Lang. – Tallinn : Teaduste Akadeemia Kirjastus, 1995. – 364 lk. : ill. + tahv. I–XI. (Töid arheoloogia alalt 3.)
Vt. nr. 117, 135, 172, 233, 308, 324, 1017.
Rets.: Kriiska, A., Tvauri, A. Muinasaja teadus 5 aastat enne teise aastatuhande lõppu // Kleio. – 1996. – Nr. 1. – Lk. 53–55.

3. Laar, M., Vahtre, L., Valk, H. Kodu lugu I, II / Loomingu Raamatukogu 1989, 40/41, 42/43; Toim. S. Vahtre. – Tallinn : Perioodika, 1989. – 111 lk. + 107 (109) lk. : ill.
Rets.: Helme, M. Jääajast absurditeatrini // Keel ja Kirjandus. – 1990. – Nr. 3. – Lk. 180–184.

4. Laar, M., Vahtre, L., Valk, H. Kodu lugu. 2. tr. – Tallinn : AS Infotrükk, 1992. – 205 lk.

5. Lang, V. Kaks tarandkalmet Viimsis, Jõelähtme kihelkonnas / Eesti Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituut; Toim. J. Selirand. – Tallinn, 1993. – 85 lk. + 12 tahvlit. Lisad 1–3: K. Kalling, T. Mägi, J. Peets. (Töid arheoloogia alalt 2.)
Sum.: Two tarand-graves at Viimsi, Jõelähtme parish, Estonia.
Vt. nr. 123, 321, 350.

6. Lang, V. Muistne Rävala. Muistised, kronoloogia ja maaviljelusliku asustuse kujunemine Loode-Eestis, eriti Pirita jõe alamjooksu piirkonnas. 1.–2. köide. –Muinasaja teadus. – 4. / Eesti Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituut. – Tallinn, 1996. – 629 lk. : ill. + tahv. I–LXVII.
Sum.: Prehistoric Rävala : Antiquities, chronology and the establishment of farming settlement in North-West Estonia, with special reference to the area on the lower reaches of the Pirita River.
Rets.: Kriiska, A. Doktoritöö arheoloogiast // Kleio. – 1997. – Nr. 1. – Lk. 48–49.

7. Lauringson, A. Eesti raua radadel : Rauaraamat / Eesti Ehitusinseneride Liit. – Tallinn, 1995. – 114 lk. : ill.

8. Leimus, I. Das Münzwesen Livlands im 16. Jahrhundert (1515–1581/94) : Stockholm Studies in Numismatics. – 1. / Stockholm Numismatic Institute; Stockholm University. – Stockholm, 1995. – 103 lk. : ill.

9. Leimus, I. Der Münzfund von Kose aus dem zweiten Viertel des 12. Jahrhunderts / Akademie der Wissenschaften der Estnischen SSR. – Tallinn : Eesti Raamat, 1986. – 92 lk. + 16 tahvlit.
Res.: Kose aardeleid 12. sajandi II veerandist.
Рез.: Клад из Козе второй четверти ХII столетия.

10. Leimus, I. Liivimaa mündindus Liivi sõja algusaastail (1558–1561) / Eesti NSV Teaduste Akadeemia Ühiskonnateaduste Osakond. Preprint AI – 10. – Tallinn, 1987. – 42 lk.
Zsfs.: Das Münzwesen Livlands in den ersten Jahren des Livländischen Krieges (1558–1561).
Рез.: Монетное хозяйство Ливонии в первые годы Ливонской войны (1558–1561).

11. Leimus, I. Numismaatika alused. – Tartu, 1996. – 108 lk. : ill.

12. Loodusteaduslikke meetodeid Eesti arheoloogias : Artiklite kogumik = Естественнонаучные методы в археологии Эстонии : Сборник статей = Scientific methods in Estonian archaeology / Eesti NSV Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituut; Toim. A.-M. Rõuk ja J. Selirand. – Tallinn, 1988. – 152 lk. : ill.
Vt. nr. 96, 116, 237, 262, 269, 305, 365, 367, 447, 449, 450, 516, 557, 582, 1059.

13. Lõugas, V. Kaali kraatriväljal Phaethonit otsimas / Toim. M. Kangur. – Tallinn : Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1996. – 175 lk. : ill.

14. Lõugas, V., Selirand, J. Arheoloogiga Eestimaa teedel. – 2., parand. ja täiend. trükk. – Tallinn : Valgus, 1989. – 412 lk. : ill.

15. Läänemaa esiajalugu : Läänemaa. – Haapsalu : “Lääne Elu”, 1993. – 94 lk. : ill.
Vt. nr. 281, 298.

16. Mark, K., Heapost, L., Sarap, G. Eestlaste antropoloogia seoses etnogeneesi küsimustega / Toim. L. Jaanits. – Tallinn : Teaduste Akadeemia Kirjastus, 1994. – 297 lk.: ill.
Sum.: Anthropology of Estonians in Connection with the Problems of Ethnogenesis.
Rets.: Rösing, F. W. // “Homo”. – 1996.
Walter, H. // Anthropologischer Anzeiger. – 1996. – 54. – Nr. 2.

17. Molvõgin, A. Die Funde westeuropäischer Münzen des 10. bis 12. Jahrhunderts in Estland. – Hamburg, 1994. – 613 lk. + 29 tahv. – (Numismatische Studien, 1994, H. 10.)
Rets.: Kjellgren, R. // Svensk Numismatisk Tidskrift. – 1995. – Nr. 6. – Lk. 160 : ill.

18. Muinasaja teadus. – I. : Arheoloogiline kogumik / Eesti Arheoloogiaselts; Eesti Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituut; Toim. L. Jaanits ja V. Lang. – Tallinn : Agu, 1991. – 277 lk. : ill. + tahv. I–XXXV.
Vt. nr. 118, 175, 177, 191, 217, 254, 256, 279, 312, 347, 424, 435, 439, 487, 988.

19. Mäss, V. Muistsed laevad, iidsed paadid / Toim. R. Veskimäe. – Tallinn, 1996. –
176 lk. : ill.

20. Nõukogude Eesti arheoloogia bibliograafiline nimestik 1940–1985. I, II / Eesti Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituut; Koost. V. Kungur; Toim. J. Selirand. – Tallinn, 1988. – 297 lk.

21. Pesti, O., Rikas, K. Saaremaa ajaloo- ja kultuurimälestised. – 2. parand. ja täiend. tr. – Tallinn : Olion, 1991. – 240 lk. : ill.

22. Saarist, T., Tõnisson, E. Paide rajooni ajaloo- ja kultuurimälestised. – Tallinn : Eesti Raamat, 1986. – 120 lk. : ill.

23. Selirand, J. Itämerensuomalaiset ja itäslaavit / Oulun yliopisto, Historian laitos. Erikoispainossarja no 322. – Oulu, 1993. – 10 lk. : ill.
Zsfs.: Ostseefinnen und Ostslawen.

24. Selirand, J. Jatkuvuus Viron muinaistieteen vakiintumisessa / Oulun yliopisto, Historian laitos. Erikoispainossarja no 235. – Oulu, 1990. – 17 lk : ill.
Zsfs.: Über die kontinuirliche Entwicklung der Archäologie in Estland.

25. Selirand, J. Muinasaeg, muinasteadus, muinasteadlased. – Tallinn : Valgus, 1989. – 200 lk. : ill.

26. Selirand, J. Viron rautakausi : Viron nuoremman rautakauden aineiston pohjalta / Toim. P. Koivunen. – Rovaniemi, 1989. – 188 lk. : ill. (Studia Archaeologica Septentrionalia 1.)
Rets.: Arens, I. Eesti ajaloolase soomekeelne teos rauaajast Eestis // Eesti Päevaleht (Stockholm). – 26. 10. 90.
J. R. Viron rautakausi // Yliopisto : Helsingin yliopiston tiedotuslehti. – 6. 10. 1989.
Kaila, M. Kiinnostavia asioita Viron arkeologiasta // Kaleva. – 18. 05. 1989.
Lang, V. Eesti rauaaeg soome keeles // EAST. – 1990. – Nr. 1. – Lk. 17.
Lang, V. En bok om järnaldern i Estland // Historisk Tidskrift för Finland. – 1990. – Nr. 1. – Lk. 96–103.
Lang, V. Raamat Eesti rauaajast // Kleio. – 1991. – Nr. 4. – Lk. 64–67.

27. Soome – eesti – soome arheoloogia sõnastik = Suomi – viro – suomi arkeologian sanasto / Koost. A. Tvauri. – Helsinki, 1991. – 55 lk. : ill. (Fibula-julkaisu no 3.)

28. Studia Numismatica : Festschrift Arkadi Molvõgin 65 / Eesti Ajaloomuuseum; Koost. ja toim. I. Leimus. – Tallinn : Huma, 1995. – 182 lk. + 22 tahv.
Vt. nr. 94, 98, 99, 121, 271, 302, 344, 419, 962.

29. Taani Hindamisraamat Harjumaa vanimatest küladest / Harju Muuseum; Koost. M. Mandel. – Tallinn, 1990. – 14 lk.

30. Tartu Ülikooli Arheoloogia kabineti toimetised. – 8 : Tartu arheoloogiast ja vanemast ehitusloost = Zur Archäologie und älteren Baugeschichte Tartus. Artiklite kogumik / Toim. H. Valk. – Tartu, 1995. – 152 lk. : ill.
Vt. nr. 61, 70, 122, 179, 289, 366, 417, 453, 495, 1091.

31. Vadjapärased kalmed Eestis 9.–16. sajandil. – Muinasaja teadus. – 2. / Eesti Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituut; Koost. P. Ligi; Toim. V. Lang. – Tallinn, 1993. – 258 lk. + tahv. I–XCII. (Töid arheoloogia alalt 1.)
Vt. nr. 103, 232, 235, 351, 396, 1032.

32. Viidas, A. Viimsi ajalugu : Esi- ja keskaeg / Toim. J. Selirand. – Tallinn : Varrak,
1992. – 111 lk. : ill.
Summary.
Rets.: Kalk, K. // Vana Tallinn. – II (VI). – Tallinn, 1992. – Lk. 148.

33. Viron keskiajan arkeologian ja numismatiikan bibliografia / Koost. A. Tvauri. – Helsinki, 1993. – 20 lk.

34. Viron raha-aartet : Raha- ja korulöytöjä 1200–1800-luvuilta = Estniska mynt och smycken : Fynd från 1200–1800-talen. 27. 4.–25. 5. 1988 Postipankki-Kaivokatu. Kaivokatu 6, 00100 Helsinki. 1. 6.–21. 6. 1988 Kymenlaakson maakuntamuseo. Kotkankatu 13, 18100 Kotka / Suomen Akatemia, Eestin SNT:n Tieteakatemia, Postipankki OY; Koost. A. Molvõgin. – Helsinki : Postipankki OY, 1988. – 16 lk.

35. Аун М. Археологические памятники второй половины 1-го тысячелетия н.э. в Юго-Восточной Эстонии / Научн. ред. В. В. Седов. – Таллин : Олион, 1992. – 200 lk. : ill.
Zsfs.: Archäologische Bodendenkmäler aus der zweiten Hälfte des I. Jahrtausends u.Z. in Südostestland.

36. Лаар М., Вахтре Л., Валк Х. Очерки истории эстонского народа. – Таллин : Купар, 1992. – 234 lk. : ill.