Personalia EAB1986-1996

951. Ints, T. Eerik Laiu poliitilisest tegevusest // EAST. – 1991. – Nr. 3. – Lk. 14–16.
Sum.: Political activity of Eerik Laid.

952. Jaanits, L. Grewingki tegevusest arheoloogias // Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist. – IX. – Tallinn, 1993. – Lk. 111–116.

953. Jaanits, L. Rimute Rimantienė 70 // EAST. – 1990. – Nr. 4. – Lk. 14–15.

954. Johannes Lepiksaare tööde bibliograafia I (1930–1946) // EAST. – 1991. – Nr. 2. – Lk. 20–24.

955. Johannes Lepiksaare tööde bibliograafia II (1949–1989) // EAST. – 1991. – Nr. 3. – Lk. 19–26.

956. Kriiska, A. Aarne Michaël Tallgren // Kleio. – 1995. – Nr. 1 (11). – Lk. 32–35. Sum.: Arne Michael Tallgren.

957. Kriiska, A. Lembit Jaanits 70 // Kleio. – 1995. – Nr. 4. – Lk. 61–62.

958. Lang, V. Priit Ligi in memoriam // Fennoscandia archaeologica. – XI. – Helsinki, 1994. – Lk. 113–114.

959. Lang, V. Priit Ligi in memoriam // MT. – 3. – Tallinn, 1995. – Lk. 362–364 : ill.

960. Lang, V., Miller, U. In Memoriam: Priit Ligi // PACT. – 1996. – 51. – Lk. 11–13 : ill.

961. Lauringson, A. Arheoloogiline luure vajab suurmeistrit [O. Raudmetsast] // EAST. – 1990. – Nr. 2. – Lk. 22–23.

962. Leimus, I. Arkadi Molvõgin 65 = Arkadi Molvõgin 65 = Das 65. Jubiläum von Arkadi Molvõgin // Studia Numismatica : Festschrift Arkadi Molvõgin 65. – Tallinn, 1995. – Lk. 7–13.

963. Linnus, J. Arheoloogiaprofessor A. M. Tallgren ja Eesti Rahva Muuseum // Kleio. – 1995. – Nr. 1 (11). – Lk. 37–40.
Sum.: Professor of archaeology A. M. Tallgren and the Estonian National Museum.

964. Lõugas, V. Johannes Lepiksaar – Eesti osteoloogia suurmeister // EAST. – 1991. – Nr. 2. – Lk. 18–19.

965. Lõugas, V. Juta Kornav 20 aastat Eesti arheoloogiamälestiste kaitsel // EAST. – 1990. – Nr. 3. – Lk. 24–26.

966. Lõugas, V. Kodu-uurijad ja eesti arheoloogia kujunemine. Jaan Jung 150 // Kodu-uurimise teateid. – 13. – Tallinn, 1988. – Lk. 37–55 : ill.

967. Lõugas, V. Mare Aun [juubeli puhul] // EAST. – 1990. – Nr. 1. – Lk. 12–13.

968. Mandel, M. Taas kõlavad lõõtspillilood. Arheoloog ja ajaloolane Kaupo Deemant – 60 // Õhtuleht. – 12. 02. 1996.

969. Mandel, M. Veel palju toredaid leide [O. Raudmetsast] // Maaleht. – 01. 06. 1989 : ill.

970. Mäesalu, A. Eestis on taas arheoloogiadoktor [E. Tõnissoni doktoritöö puhul] // Kleio. – 1989. – Nr. 2. – Lk. 98–99.

971. Mäesalu, A., Lang, V. Priit Ligi in memoriam. – Kleio. – 1995. – Nr. 1 (11). – Lk. 57–58 : ill.

972. Richard Indreko Rootsis // EAST. – 1991. – Nr. 2. – Lk. 12–15 : ill.

973. Selirand, J. Ella Kivikoski [nekroloog] // TATÜ. – 1991. – Kd. 40, nr. 1. – Lk. 98 : ill.

974. Selirand, J. Harri Moora elust ja tegevusest = О жизни и деятельности Х. А. Моора // Harri Moora personaalnimestik. – Tallinn, 1989. – XVII–XXVI, XXVII–XXXVII.

975. Selirand, J. Harukordne medal Nõukogude Eesti arheoloogile // TATÜ. – 1988. – Kd. 37, nr. 4. – Lk. 410 : ill.

976. Selirand, J. Richard Hausmann // Päevaleht. – 10. 12. 1992 : ill.

977. Tõnisson, E. Eerik Laid Eesti muinaslinnade uurijana // EAST. – 1991. – Nr. 3. – Lk. 7–10.
Zsfs.: Eerik Laid und die Erforschung der vorgeschichtlichen Burganlagen in Estland.

978. Tõnisson, E. Lembit Jaanits 60 // Emakeele Seltsi Aastaraamat 1985.–1987. – Kd. 31. – Lk. 176–179 : ill.

979. Viires, A. Eerik Laid rahvateadlasena // EAST. – 1991. – Nr. 3. – Lk. 10–13.
Sum.: Eerik Laid as an ethnographer.

980. Viires, A. Eerik Laid – teadlane ja võitleja // Keel ja Kirjandus. – 1991. – Nr. 11. – Lk. 666–670.