Magistritööd EAB1986-1996

43. Deemant, K. Proosa kivikalmistu. – Tartu, 1993.

44. Kalling, K. Post-Crusade Urban Population in Tartu, Estonia. – Budapest, 1995.

45. Kriiska, A. Narva jõe alamjooksu ala neoliitiline keraamika. – Tartu, 1994.

46. Lavi, A. Eesti 13.–17. saj. külaehitiste arheoloogilisest uurimisest (Lehmja asulakoha kaevamistulemuste põhjal). – Tartu, 1993.

47. Lõugas, L. Eesti muistsete rannikuasulate arheozooloogilise materjali analüüs. – Tartu, 1993.

48. Maldre, L. Eesti keskaegsetest veistest (Bos primigenius f. taurus), lammastest (Ovis ammon f. aries) ja kitsedest (Capra ibex f. hircus) Tartu ja Pärnu osteoloogilise materjali põhjal. – Tartu, 1993.

49. Mandel, M. Võitlusnuga ja mõõk Muinas-Eesti relvastuses. – Tartu, 1992.

50. Metsallik, R. Tartu arheoloogiliste uuringute esialgseid tulemusi. – Tartu, 1992.

51. Mäesalu, A. Relvastuse arengust Otepää linnuse leidude põhjal (8.–14. sajandil). – Tartu, 1992.

52. Mägi-Lõugas, M. Eesti viikingiaegne ornament (käevõrude ja hoburaudsõlgede põhjal). – Tartu, 1993.

53. Peets, J. Eesti arheoloogilised tekstiilid kalmetest ja peitleidudest III–XVI sajandil. Materjal, töövahendid, tehnoloogia. – Tartu, 1992.

54. Tamla, T. Kirde-Eesti linnused. – Tartu, 1992.

55. Tvauri, A. Viron ja Suomen kuppikivet. – Helsinki, 1995.

56. Valk, H. Lõuna-Eesti talurahva matmiskombestik ja selle uskumuslikud tagamaad 13.–17./18. sajandil. – Tartu, 1992.