Ettekannete teesid EAB1986-1996

585. Allmäe, R. The formation of the head and facial measurements of medieval children (on the basis of Tääksi cemetery) // International Conference : Somatotypes of Children II. – Tartu, 1994. – Lk. 6–7.

586. Heapost, L. Anthropological position of Estonians in Europe on the basis of genetic and craniologic material // 10th Congress of the European Anthropological Association : Program. Abstracts. – Brussels, 1996. – Lk. 40.

587. Heapost, L. Die Stelle der Wepsen in der anthropologischen Struktur der Ostseefinnen // Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum, Debrecen, 27. VIII.–2. IX. 1990. Summaria dissertationum ethnologica et folklorica, litteraria, historica, archaeologica et anthropologica. – Debrecen, 1990. – Lk. 161.

588. Heapost, L. Die vergleichende Charakteristik der kraniologischen Serien in Estland im II. Jahrtausend n. Chr // Congressus Octavus Internationalis Fenno-Ugristarum, Jyväskylä, 10.–15. 8. 1995: Summaria acroasium in sectionibus et symposiis factarum. – Jyväskylä, 1995. – Lk. 296–297.

589. Heapost, L. Growth changes in dimensions of the head and face in Estonian schoolchildren // International Conference : Somatotypes of Children II. – Tartu, 1994. – Lk. 13–14.

590. Heapost, L. Population-genetic characterization of the Estonians // Population of the Nordic countries : Human population biology from the present to the Mesolithic. Second Seminar of Nordic Physical Anthropology. – Abstracts. – Lund, 1990. – Lk. 23.

591. Heapost, L. Regularities in growth of youth in puberal period and formation of body proportions with pupils of Tallinn schools // Somatotypes of Children. – Tartu, 1993. – Lk. 21–22.

592. Heapost, L., Viikmaa, M. Eestlaste antropoloogiline ja populatsioonigenee-tiline iseloomustus (tagasivaatega Baeri tähelepanekutele) // Baer ja tänapäev. Teesid. – Tartu, 1996. – Lk. 10–11.

593. Kalling, K. Post-Crusade Urban Population in Tartu, Estonia // Annual of Medieval Studies at the CEU 1994–1995. Abstracts of the M.A. Theses. – Budapest, 1996. – Lk. 61–62.

594. Kalm, V., Kriiska, A., Aruväli, J. Eesti arheoloogilise keraamika mineraloogia // Eesti teadlaste kongress 11.–15. augustini 1996. a. Tallinnas : Ettekannete kokkuvõtted. – Tallinn, 1996. – Lk. 199.

595. Lang, V. On the forming of early tarand-graves on the eastern coast of the Baltic Sea // Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum, Debrecen, 27. VIII.–2. IX. 1990. Summaria dissertationum ethnologica et folklorica, litteraria, historica, archaeologica et anthropologica. – Debrecen, 1990. – Lk. 176.

596. Lavi, A. Eesti keskaegsetest külaehitistest // Eesti Vabaõhumuuseumi 35. aastapäeva teaduskonverents : Teesid. – Tallinn, 1992. – Lk. 12.

597. Luik, H. Kivikalmete areng Eestis 1.–2. sajandil // ÜTÜ humanitaar- ja loodusteadustealase konverentsi teesid. Ajalugu. 17.–19. aprill 1986. – Tartu, 1986. – Lk. 3–4.

598. Metsallik, R., Liiva, A. Radiocarbon datings of the chronology of the oldest history of Tartu // Geochronological and isotope geochemical investigations : Abstracts of the 10th conference of geochronological and isotope-geochemical research in Baltic countries, Vilnius, 1993, October 4–7. – Vilnius, 1993. – Lk. 45–46.

599. Molvõgin, A. Anfang des Zustroms der westeuropäischen Münzen nach Estland (Ende des 10. Jh. bis zum 1. Viertel des 11. Jh.) // XI International Numismatic Congress, organized at Brussels 8th–13th Sept. 1991 by the Sociètè Royale de Numismatique de Belgique : Abstracts of Papers. – Brussels, 1991. – Lk. 100.

600. Mäesalu, A. Otepää keskaegse linnuse lõpp // ÜTÜ humanitaar-, täppis- ja loodusteaduste alase konverentsi teesid. Ajalugu. 16.–18. aprill 1987. – Tartu, 1987. – Lk. 3–4.

601. Pajumaa, I. Statistilised meetodid Kõnnu kiviaja asula leiuainese läbitöötamisel // Noorajaloolaste konverents (18. märts 1987). Teesid. – Tallinn, 1987. – Lk. 5–6.

602. Peets, J., Visnap, R. Märja arheoloogilise puidu konserveerimisest vaakum-kambris madalatel temperatuuridel // Noorajaloolaste konverents (18. märts 1987). Teesid. – Tallinn, 1987. – Lk. 3.

603. Ploom, K., Kihno, K., Rajamäe, R. Põlluotsa – a new site of buried organic material in NW Estonia (With some implications to the history of the Baltic Sea) // Geological History of the Baltic Sea. Abstract Volume of Field Symposium, Sept. 8.–12., 1996, Lithuania. – Vilnius, 1996. – Lk. 61–62.

604. Pärn, A. Keskmise rauaaja kivikalmed Lääne-Eestis // ÜTÜ humanitaar- ja loodusteadustealase konverentsi teesid. Ajalugu. 17.–19. aprill 1986. – Tartu, 1986. – Lk. 4–5.

605. Rõuk, A.-M. Laminated sediments in Estonian lakes – preliminary data // Proceedings of the workshop at Lammi Biological Station, 4–6 June, 1990. Geological Survey of Finland : Special Paper 14. – Espoo, 1992. – Lk. 23–24.

606. Rõuk, A.-M. Morphological structure of the major Estonian drumlin fields as an indicator of their formation // III International Drumlin Symposium. Oulu 1990 Finland. – Oulu, 1990. – Lk. 18–19.

607. Rõuk, A.-M. The Estonian Laboratory for Geoarchaeology – present state and future perspectives // 5th Nordic Conference on the Application of Scientific Methods in Archaeology. Stockholm 20–24 September 1990. Abstract publication. – Stockholm, 1990. – Lk. 61.

608. Rõuk, A.-M., Raukas, A. Drumlins of Estonia // International Union for Quaternary Research : XIIth International Congress, Congress Centre, Ottawa, Canada. July 31 – August 9. 1987. – Ottawa, 1987. – Lk. 256.

609. Sarap, G. Odontological types of Estonians // Xth Jubilee National Congress of Anatomy, Histology and Embryology with international participation. Summaries. – Stara Zagora, 1989. – Lk. 92.

610. Selirand, J. Einige Bemerkungen zur Geschichte der estnischen Archäologie // Estonian-Swedish Archaeological Symposium “Current trends in Estonian and Swedish archaeology”, Sigtuna – Uppsala – Gotland – Stockholm. 5.–15. May 1991. – Stockholm, 1991. – Lk. 25.

611. Tammet, M. Tartu keskaegsete jäätmeaukude karpoloogiline analyys // Noorajaloolaste konverents (18. märts 1987). Teesid. – Tallinn, 1987. – Lk. 4.

612. Trummal, V. Einige Ergebnisse der Ausgrabungen in der mittelalterlichen Stadt Tartu // Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum, Debrecen, 27. VIII.–2. IX. 1990. Summaria dissertationum ethnologica et folklorica, litteraria, historica, archaeologica et anthropologica. – Debrecen, 1990. – Lk. 176.

613. Tvauri, A. Eesti kultuslike muististe uurimise olukorrast // Noorajaloolaste konverents (18. märts 1987). Teesid. – Tallinn, 1987. – Lk. 7–8.

614. Tõnisson, E. Skandinavien und die frühgeschichtliche ostseefinnische Kultur // Die Kontakte zwischen Ostbaltikum und Skandinavien im Frühen Mittelalter. Internationale Konferenz. Resumees des Vorträge. – Riga, 1990. – Lk. 53–55.

615. Valk, H. Burial customs and their religious backgrounds: folklore and ethnological data from Setomaa, southeastern Estonia, and the interpretation of the archaeological record // European Association of Archaeologists. 2nd Annual Meeting Riga, 25th–29th September 1996. Programme and Abstracts. – Riga, 1996. – Lk. 55–56.

616. Valk, H. Kivikalme ja keskaegne kalmistu Makital // Noorajaloolaste konverents (18. märts 1987). Teesid. – Tallinn, 1987. – Lk. 9–10.

617. Valk, H. Rahvausundi kajastusi Kagu-Eesti 13.–17. sajandi külakalmistute matmiskombestikus // Noored filoloogias. – 1986. – 2. : Folkloristika ja etnograafia. Noorteadlaste konverents 28. ja 29. mail. Teesid. – Tallinn, 1986. – Lk. 23–25.

618. Valk, H. The reflections of regionals cultural differences in the Estonian archaeological material of the 13th–17th centuries // Congressus Octavus Internationalis Fenno-Ugristarum Jyväskylä 10.–15. 8. 1995. Pars II. Summaria acroasium in sectionibus et symposiis factarum. – Jyväskylä, 1995. – Lk. 310–311.

619. Аун М. Э. Изучение курганных могильников в Юго-Восточной Эстонии // Археология и история Пскова и Псковской земли : Тезисы докладов предстоящей научно-практической конференции. – Псков, 1988. – Lk. 46–48.

620. Журавлев А. П., Экман И. М., Божко А. М., Лийва А. А. Хронология позднеэнеолитической культуры асбестовой керамики восточной Фенноскандии и экологические условия эпохи // Геохронологические и изотопно-геохимические исследования в Прибалтике и Белоруссии : Тезисы VIII изотопно-геохимического совещания Прибалтийских республик и Белорусской ССР. – Вильнюс, 1989. – Lk. 35–36.

621. Журавлев А. П., Экман И. М., Лийва А. А. О датировке средне-карельской энеолитической культуры // Геохронология четвертичного периода : Тезисы докладов Всесоюзного совещания 14–16 ноября 1989 г. Москва. – Таллин, 1989. – Lk. 115.

622. Лаул С. Прибалтийские финны и их соседи (по данным сопоставления древних погребальных памятников) // Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum, Debrecen, 27. VIII.–2. IX. 1990. Summaria dissertationum ethnologica et folklorica, litteraria, historica, archaeologica et anthropologica. – Debrecen, 1990. – Lk. 177.

623. Лыугас В. Комплексная охрана памятников на территории Ребалаского аграрно-исторического заповедника (ЭССР, Харьюский район) // Охрана и реставрация комплексных памятников : Тез. докл. межресп. науч. конф. – Рига, 1987. – Lk. 46–48.

624. Молвыгин А. Вытеснение из денежного обращения Эстонии восточного серебра западноевропейским в первой четверти ХI в. // Краткие тез. докл. нумизматической конф. «Итоги научно-исследовательской и хранительской деятельности за 1991 г.», 25–28 февр. 1992 г. – С.-Петербург, 1992. – Lk. 43–44.

625. Никитюк А. Н. Археологическое изучение Нарвы (некоторые итоги и перспективы) // Тезисы докладов конференции «Нарва, Ивангород, Принаровье : Воздействия культур. История и археология.» – Нарва, 1989. – Lk. 24–26.

626. Рыук А.-М., Лыугас В. Геоархеология и методические проблемы изучения истории ландшафтов // Исследование методологических проблем географии в Эстонской ССР : Тез. докл. и сообщ. совещ., Таллин, с 3 по 5 февр. 1987 г. – Таллин, 1987. – Lk. 127–132.

627. Сарап Г. Одонтологическая характеристика средневекового населения Эстонии // Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum, Debrecen, 27. VIII.–2. IX. 1990. Summaria dissertationum ethnologica et folklorica, litteraria, historica, archaeologica et anthropologica. – Debrecen, 1990. – Lk. 201.

628. Селиранд Ю. Я. О некоторых языческих традициях в погребальном обряде эстонцев в конце позднего железного века // Археология и история Пскова и Псковской земли. Тезисы докладов к предстоящей научной конференции по теме «Древнерусское язычество и его традиции». – Псков, 1988. – Lk. 50–52.

629. Тимофеев В. И. О локальных вариантах нарвской неолитической культуры // Тезисы докладов конференции «Нарва, Ивангород, Принаровье : Воздействия культур. История и археология.»  – Нарва, 1989. – Lk. 9–11.

630. Труммал В. К. Связи средневекового Тарту с ремесленно-торговыми центрами Запада и Востока по данным археологии // VI международный конгресс славянской археологии г. Прилеп. Югославия. 1990 г. : Тезисы докладов, подготовленных  советскими исследователями. – Москва, 1990. – Lk. 198–200.

631. Труммал В. К. Тартуское городище во второй половине I тысячелетия н. э. // Археология и история Пскова и Псковской земли : Тезисы докладов научно-практической конференции. – Псков, 1988. – Lk. 69–71.

632. Тыниссон Э. От финноугров к прибалтийским финнам // Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Debrecen, 27. VIII.–2. IX. 1990. Summaria dissertationum ethnologica et folklorica, litteraria, historica, archaeologica et anthropologica. – Debrecen, 1990. – Lk. 210.

633. Тыниссон Э. Распространение славян на севере Руси и прбалтийские финны // VI международный конгресс славянской археологии г. Прилеп. Югославия. 1990 г. : Тезисы докладов, подготовленных  советскими исследователями. – Москва, 1990. – Lk. 104–107.

634. Хеапост Л. К антропологии вепсов // Всесоюзная сессия по итогам этнографических и антропологических исследовании 1984–1985 годов : Тезисы докладов. – Йошкар-Ола, 1986. – Lk. 105–106.

635. Хеапост Л., Вийкмаа М. Популяционно-генетические расстояния эстонцев и других финно-угорских народов // Генетика и селекция научно-техническом прогрессе : Тезисы докладов 4. конгр. эст. общества генетиков и селекционеров. – Таллин, 1986. – Lk. 15–16.

636. Эфендиев Э. Ф., Петренко В. П., Тимофеев В. И. Неолитическое место-нахождение Венкуль в низовьях р. Наровы // Тезисы докладов конференции «Нарва, Ивангород, Принаровье : Воздействия культур. История и археология.» – Нарва, 1989. – Lk. 4–7.

637. Янитс Л., Янитс К. Поселения каменного века Эстонии // Тезисы докладов конференции «Поселение Прибалтики с древнейших времен до ХIV века». – Вильнюс, 1992. – Lk. 24–27.